Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
51

2006-12-21
M2006/5978/A (slutligt)
Affärsverket svenska kraftnät
Box 526
162 15 VÄLLINGBY
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 21, bet. 2006/07:NU3, rskr. 2006/07:78).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
EnergipolitikElmarknadspolitikElmarknad
Telekom
Övrig energimarknadspolitikNaturgasmarknad
TotalförsvarDet civila försvaretFörsvarsförmåga
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarKrisberedskapsförmåga

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.1.1

Verksamhetsområde Elmarknadspolitik

Mål

Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som genererar en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Målet innebär en strävan mot en väl fungerande marknad med effektivt utnyttjande av resurser och effektiv prisbildning. Målet omfattar en vidareutveckling av den gemensamma elmarknaden i Norden. Detta innebär en fortsatt satsning på harmonisering av regler och ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elmarknad

Mål

Affärsverket svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och ansvarar för det nationella överföringssystemet.

Affärsverket svenska kraftnät skall verka för:

- att överföringsverksamheten kan bedrivas med hög driftsäkerhet och tillgänglighet,

- att stamnätet byggs ut för att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i överföringssystemet,

- att relevanta åtgärder vidtas för säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas,

- att medverka i och stödja teknisk forskning, utveckling och demonstration inom områdena elöverföring och eldistribution. Inriktningen skall syfta till en långsiktig förbättring av driftsäkerhet och tillgänglighet i överföringssystemet och medverka till en ökad kostnadseffektivitet i verksamheten,

- en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunkten för denna verksamhet skall, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena 1995 – 2006.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät skall för verksamhetsgren Elmarknad redovisa och kommentera mål samt resultat uppdelat på områdena Överföring på stamnätet och Systemansvar. Inom dessa områden skall Affärsverket svenska kraftnät redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Av årsredovisningen skall framgå hur kostnader som är gemensamma för flera områden fördelas.

Intäkter från s.k. flaskhalsavgifter som uppstår när den nordiska elmarknaden delas upp i skilda prisområden skall redovisas särskilt liksom direkta kostnader orsakade av motköp.

Pågående forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinsatser skall redovisas och kommenteras.

Insatser och resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska systemoperatörerna, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder, skall redovisas. Insatser och resultat av verksamheten på europeisk nivå skall också redovisas.

Åtgärder som under året vidtagits för att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i överföringssystemet skall redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Telekom

Mål

Affärsverket svenska kraftnät skall driva ett kostnadseffektivt telenät med hög säkerhet. Telenätet skall användas för övervakning av och kommunikation i det egna elstamnätet.

Återrapportering Telekom

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa verksamhetsgren Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamhetsgren Telekom skall affärsverket redovisa och kommentera prestationer, resultat och måluppfyllelse. I redovisningen skall särredovisning av telekomverksamheten ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning skall ingå posterna försäljning, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat.

1.1.2

Verksamhetsområde Övrig energimarknadspolitik

Mål

Målet är att energipolitiken skall utformas så att energimarknaderna ger en säker tillgång på energi - värme, bränslen och drivmedel - till rimliga priser.

Målet för naturgasmarknadspolitiken är att vidareutveckla gasmarknadsreformen så att en effektiv naturgasmarknad med verklig konkurrens kan uppnås.

Målet för värmemarknadspolitiken är att genom ökad genomlysning stimulera till konkurrens och högre effektivitet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Naturgasmarknad

Mål

Affärsverket svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för naturgasmarknaden och har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag i det svenska naturgassystemet och ansvaret för den balansavräkning som krävs för en väl fungerande naturgasmarknad i konkurrens.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät skall för verksamhetsgrenen Naturgasmarknad redovisa och kommentera mål samt resultat för området Systemansvar.

1.2

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Försvarsförmåga

Mål

Verksamheten skall anpassas till inriktningen och hot- och riskbedömningen enligt utskottsbetänkande 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143 med anledning av propositionen Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5). Verksamheten skall, främst genom planering, bedrivas så att en god försvarsförmåga kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan teknisk infrastruktur som är väsentlig för samhällets grundläggande behov.

Mål för Affärsverket svenska kraftnät är:

- att säkerställa att beredskapsarbetet inom elförsörjningen samordnas under höjd beredskap,

- att säkerställa att verksamheten inom elförsörjningen bedrivs så att under höjd beredskap totalförsvarets och det övriga samhällets behov av elkraft kan tillgodoses,

- att verka för att de resurser och den beredskap som skapas kan utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred och för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser,

- att i samverkan med andra aktörer inom området verka för att det finns en god grundförmåga inom elförsörjningen,

- att verksamheten skall inriktas mot åtgärder som säkerställer att elsystemet så långt möjligt kan drivas nationellt sammanhållet. Kompetens och resurser skall finnas för att återställa elsystemets funktion vid omfattande skador. Åtgärder skall vidtas så att elsystemet som ett led i återuppbyggnaden kan drivas i separata delsystem (s.k. ö-drift),

- att dammsäkerhetsarbetet skall inriktas mot åtgärder som minskar risken för dammbrott och säkerställer handlingsberedskap för insatser i händelse av dammhaveri och höga flöden. Metoder och resurser för tillsyn, uppföljning och rapportering av dammsäkerheten skall utvecklas.

Samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF)

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato. Affärsverket svenska kraftnät skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom PFF-samarbetet som leds av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Försvarsförmåga skall affärsverket redovisa förmågan att genom planerade åtgärder säkerställa att samhällets och människornas behov kan tillgodoses även vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp eller krig. Vidare skall återrapporteringen i samhällsviktig verksamhet redovisa planerade åtgärder för att samhället skall ha en god förmåga vid höjd beredskap. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Återrapporteringen av förmågorna ovan skall göras enligt bedömningsskalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig, förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

1.3

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.3.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.

Krishanteringsförmåga

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall ha en god förmåga att vid allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och vid behov kunna medverka i samordning och koordinering med andra aktörer och deras åtgärder.

Operativ förmåga

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenser av inträffade händelser, genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och lindra effekterna av det inträffade.

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall ha en god förmåga att motstå allvarliga störningar så att samhället fortfarande kan fungera och säkerställa att befolkningen får en grundläggande service, trygghet och omvårdnad om allvarliga störningar skulle inträffa. Målet för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred är

- att verka för att riskerna för en svår påfrestning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och från aktiviteter inom det civila försvaret kan samordnas och kraftsamlas i händelse av svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid,

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av dammhaveri eller svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid.

Återrapportering

Inom ramen för Affärsverket svenska kraftnäts uppgifter inom samverkansområdet skall affärsverket redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Återrapporteringen av de förmågorna skall göras enligt bedömningsskalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig, förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Affärsverket svenska kraftnät skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i affärsverkets verksamhet eller inom affärsverkets ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010, i tillämpliga delar i det ekonomiadministrativa systemet Hermes, för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

23 januari 2007,

7 mars 2007,

2 maj 2007,

2 augusti 2007, och

30 oktober 2007.

Miljöledningsarbete

Affärsverket svenska kraftnät skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 25 oktober 2006 (dnr M2005/4485/Hm).

3

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.  

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2007 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2008 och 2009–2010.

Inom ramen för detta skall affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Affärsverket svenska kraftnät skall under året fortsätta den påbörjade ratingprocessen. En årlig rating av affärsverket tillsammans med den fortsatta utvecklingen av redovisningen och uppföljningen per verksamhetsgren skall förbättra genomlysningen av verksamheten samt kommunikationen gentemot elmarknaden och andra intressenter.

Affärsverket svenska kraftnät skall under året vidta nödvändiga åtgärder i sin verksamhet så att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion, främst vindkraft, till lands och till havs kan tas till vara.

Affärsverket svenska kraftnät skall under året, aktivt och på ett tidigt stadium i processen, delta i samråd för etablering av förnybar elproduktion i hela landet, främst vindkraft, i syfte att finna lämplig hantering av nätanslutning av sådana anläggningar.

4

Uppdrag

Elmarknad

  1. Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 15 augusti 2007 redovisa hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under vintern 2006/2007, prognos för kraftbalansen under vintern 2007/2008 samt de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer.
  2. Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 10 januari 2007, den 10 april 2007, den 10 juli 2007, den 10 oktober 2007 samt den 10 januari 2008 redovisa vissa statistiska uppgifter om elimport från tredje land enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG. Uppgifterna skall avse elimport för föregående kvartal.
  3. Affärsverket svenska kraftnät skall analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa ett prioriterat tillträde (inmatning) för vindkraft till stamnätet. Affärsverket svenska kraftnät skall vidare analysera möjliga sätt att integrera en storskalig utbyggnad av vindkraft i balansregleringen samt visa hur tillkommande behov av regleringsresurser skall hanteras. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2007.
  4. Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion, främst vindkraft, i den mån en sådan anslutning påverkar verksamheten. Av redovisningen skall även framgå hur många samråd för etablering av förnybar elproduktion som affärsverket deltagit samt hur dessa fördelat sig över landet.
  5. Affärsverket svenska kraftnät skall bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och avseende bl.a. effekttillgång förmedla relevant information löpande till marknadens aktörer.

Naturgasmarknad

  1. Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa sitt arbete som systemansvarig myndighet för naturgas. Redovisningen skall särskilt innehålla uppgifter om hur naturgasföretagen har efterlevt sin underrättelseskyldighet enligt 22 § naturgasförordningen (2006:1043) samt hur systemet med informationsutbyte och balansavräkning har fungerat, hur samarbetet med angränsande nät och marknadens aktörer har utvecklats och övriga förhållanden av betydelse för en utvärdering av gasmarknadsreformen. Redovisningen skall avse perioden den 1 oktober 2006–30 september 2007 och lämnas senast vid utgången av 2007.
  2. Affärsverket svenska kraftnät skall samråda med Energimarknadsinspektionen inom Statens energimyndighet vid utförande av inspektionens uppdrag att senast den 30 juni 2007 utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för naturgas i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om uppphävande av direktiv 98/30/EG. Svenska kraftnät skall vidare samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspektionens uppdrag, enligt 8 a kap. 3 § första stycket naturgaslagen (2005:403), med upprättande av en allmän strategi och en nationell plan för en trygg naturgasförsörjning.

 

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)1 500 000
- varav AFF1 500 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Elcertifikat2 000011 00011 00002 000
Ursprungsgarantier000000
Summa2 000011 00011 00002 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgiftsintäkter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande av ursprungsgarantier avseende förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät skall uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag före skatt, på 6 procent,

- Affärsverket svenska kraftnät skall ha en skuldsättningsgrad[2] på högst 55 procent,

- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät skall vara lika hög som i jämförbara företag,

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Affärsverket svenska kraftnäts redovisning i delårsrapporter och årsredovisning skall följa policy och riktlinjer i statens ägarpolitik, där dessa är tillämpliga för Svenska kraftnät-koncernen. Delårsrapporterna skall lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa elcertifikatverksamheten skilt från annan verksamhet. I redovisningen skall särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter skall delas upp i kontoavgift, överföringsavgift och administrativ avgift. Även verksamheten rörande ursprungsgarantier skall redovisas skilt från annan verksamhet.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen skall, utöver redan nämnda och de nyckeltal affärsverket själv bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- Avkastning på sysselsatt kapital,

- Soliditet,

- Nettoskuld,

- Kapitalomsättningshastighet,

- Rörelsemarginal,

- Räntetäckningsgrad,

- Självfinansieringsgrad,

- Internt tillförda medel (FFO) och

- Investeringar (CAPEX) [3].

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 72 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[3] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

Totalförsvar

Ett beräknat avgiftsuttag för avgifterna avseende verksamheten inom samverkansområde Teknisk infrastruktur, inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 250 000 000 kr under 2006 (prop. 2006/07:1, UO 6, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:32). Villkoren för anslaget 7:5 Krisberedskap anslagsposten 3 Elberedskapsåtgärder, redovisas i regleringsbrevet för Krisberedskapsmyndigheten.

Uppdrag att företräda staten vid bolags- och årsstämma m.m.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och företag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Borgen och kreditgarantier

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för 2007 teckna borgen för lån och lämna kreditgarantier intill ett belopp om 1 520 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier.

Regeringen avser att i samband med tecknande av statens borgen för lån till bolag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier ta ut en avgift som motsvarar statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet.

Affärsverket svenska kraftnäts befogenheter

Ram för upplåning

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 1 500 000 000 kronor.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2007 besluta om förvärv och bildande av bolag som skall verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 10 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2007 lämna delägarlån om högst 300 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Full ersättning för statens risk i samband med långivning skall erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel skall ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2007–2009

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger
100 000 000 kronor skall underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar skall utan dröjsmål anmälas till regeringen. Alla projekt skall rymmas inom investerings- och finansieringsplan som är fastställd av regeringen.

Regeringen fastställer följande investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2007–2009 för affärsverkskoncernen (miljoner kronor)


Budget 2007Budget 2008Budget 2009

Investeringar exkl. SwePol Link, Gasturbiner AB och optofiberutbyggnaden

730695 1 110

Optofiberutbyggnad

50 5 10
Gasturbiner AB2020 20
Amortering av externa lån, SwePol Link 100100 100
Summa investeringar och amorteringar900820 1 240
Egen finansiering


Extern upplåning255130540
Summa finansiering255130540

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som skall inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N98/850). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen till statsverket för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare skall inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 28 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet skall ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras12 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avser bidrag för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 7:5 Krisberedskap, samverkansområdet Teknisk infrastruktur.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Affärsverket svenska kraftnät skall vid inlösen av en elektrisk anläggning med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar samt vid förhandstillträde till anläggningen enligt 5 kap. 17 § expropriationslagen (1972:719) för statens räkning tillträda och förvalta egendomen och svara för de kostnader som är förenade med tillträdet och förvaltningen.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Ulf Sävström
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Försvarsdepartementet/CIV och ESU
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/BS och SÄ
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Krisberedskapsmyndigheten