Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:55

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen 27:2, 28:5, 28:12, 28:26, 28:28, 28:30, 28:34 och 28:35
Riksdagen har beslutat om anslaget 28:35, anslaget 28:34, anslaget 28:30, anslaget 28:28, anslaget 28:26, anslaget 28:12, anslaget 28:5 och anslaget 27:2 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:2

Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 700
ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (ram)10 549
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)10 151

Villkor för anslag 27:2

ap.2 Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m.

Kammarkollegiet skall betala ut bidraget till Sveriges Television AB efter rekvisition.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

Sveriges Television AB skall senast den 1 mars 2007 lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2006 samt budgetunderlag för 2008 till Regeringskansliet. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2007 skall en redogörelse lämnas senast den 1 mars 2008.

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet skall betala ut bidraget efter rekvisition från Sverigefinska Riksförbundet.

28:5

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet898 962
ap.1Operan (ram)343 946
ap.2Dramaten (ram)201 038
ap.3Riksteatern (ram)256 863
ap.4Svenska rikskonserter (ram)68 316
ap.5Dansens hus (ram)21 178
ap.6Drottningholms slottsteater (ram)7 621

Villkor för anslag 28:5

ap.1 Operan

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Operan den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Operan om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 14 december 2006.

Operan skall betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Dramaten

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Dramaten den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Dramaten om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 14 december 2006.

Dramaten skall betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Riksteatern den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Riksteatern om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 14 december 2006.

Riksteatern skall betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.4 Svenska rikskonserter

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Svenska rikskonserter den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Svenska rikskonserter om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 14 december 2006.

Svenska rikskonserter skall betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.5 Dansens hus

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Dansens hus den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Dansens hus om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 14 december 2006.

ap.6 Drottningholms slottsteater

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget, efter rekvisition, till Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2007. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2007.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Drottningholms teatermuseum om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 14 december 2006.

28:12

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet15 428
ap.1Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR (ram)7 092
ap.2Utgivning av lättläst litteratur (ram)8 336

Villkor för anslag 28:12

ap.1 Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet för högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

Av anslagsposten skall minst 500 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

ap.2 Utgivning av lättläst litteratur

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

Av anslagsposten skall minst 1 500 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa böcker för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

28:26

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet305 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)305 000

Villkor för anslag 28:26

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet skall utbetala medlen engångsvis, efter rekvisition, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16§ lagen (1998:950) om kulturminnen m.m.

Kammarkollegiet skall i samband med utbetalningen erinra Svenska kyrkan om villkor och återrapporteringskrav.

Svenska kyrkan skall senast den 1 april 2007 lämna en en redovisning av medlens användning 2006 till Utbildnings- och kulturdepartementet. För verksamheten 2007 skall Svenska kyrkan lämna en redovisning av medlens användning senast den 1 april 2008. Ytterligare krav på redovisning framgår av den överenskommelse i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan som träffats mellan staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2004/470/Ka och Ku/2002/2531/Ka).

28:28

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet217 615
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)103 436
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)58 020
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)42 677
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)13 482

Villkor för anslag 28:28

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet skall utbetala medlen med en tolftedel den 22 i varje månad till Stiftelsen Nordiska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten skall minst 2 840 000 kronor användas för verksamheten vid Julita gård.

Av anslagsposten skall minst 500 000 kronor användas till verksamheten vid Fotosekretariatet.

Avgifter och bidrag

Nordiska museet skall för barn och unga upp till 19 år ha fri entré till alla utställningar.

Verksamheten inklusive fonder vid Julita gård skall särredovisas i årsredovisningen. Julita skall särredovisas i en resultaträkning.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Skansen. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Tekniska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

I bidraget ingår medel för hyres-, drifts- och underhållskostnader för samtliga byggnader och tillhörande markområden på Norra Djurgården som utnyttjas av Tekniska museet.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Arbetets museum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

28:30

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet54 323
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)9 672
ap.2Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum (ram)7 173
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)3 634
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)2 685
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)14 826
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)8 249
ap.8Röhsska museet (ram)1 002
ap.9Stiftelsen Rooseum (ram)0
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)581
ap.11Stiftelsen Judiska museet (ram)602
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)204
Disponeras av regeringen2 030
ap.14Till Regeringens disposition (ram)2 030

Villkor för anslag 28:30

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Thielska galleriet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Thielska galleriet skall lämna en redogörelse för användningen av bidraget till regeringen samt till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skall använda 4 574 000 kronor för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen skall användas till löner för arbetsledare.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Nobelmuseet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget, efter rekvisition, till Föreningen Svensk Form. Kammarkollegiet får högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2007. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2007.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Röhsska museet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Stiftelsen Judiska museet efter rekvisition. Kammakollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Bildmuseet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Zornsamlingarna efter rekvisition.

28:34

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80
ap.1Utställningsgarantier (ram)1
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 28:34

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som skall visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten får användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

28:35

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet295 054
ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet (ram)180 000
ap.2Stöd till filmkulturella åtgärder (ram)115 054

Villkor för anslag 28:35

ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet

För anslagsposten skall följande villkor gälla:

Kammarkollegiet skall betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra Svenska Filminstitutet om de villkor samt om de mål och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 14 december 2006.

Anslagsposten skall användas i enlighet med 2006 års filmavtal.

ap.2 Stöd till filmkulturella åtgärder

För anslagsposten skall följande villkor gälla:

Kammarkollegiet skall betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra Filminstitutet om de villkor samt om de mål och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 14 december 2006.

Stöd till regionala resurscentrum

Stödet skall fördelas av Filminstitutet enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Filminstitutet skall besluta om fördelningen av stöd till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Skåne, Film i Värmland, Film i Väst, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Filmpool Jämtland, Filmpool Nord, Reaktor Sydost, Film i Halland, Film på Gotland, Film i Västmanland, Film i Sörmland, Film i Uppland, Film i Örebro län, Film Stockholm, Film i Gävleborg, Film i Jönköpings län samt Film i Öst.

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter kan lämnas.

Regionala tillväxtprogram

Filminstitutet får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Stöd till film i skolan

För att stöd skall ges krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det statliga stödbeloppet.

Stöd till Filmarkivet Grängesberg

Av anslagsposten skall minst 5 miljoner kronor användas för verksamhet vid Filmarkivet i Grängesberg.

Stöd till Filmpool Nord

Utöver de medel som Filminstitutet fördelar till Filmpool Nord i egenskap av regionalt resurscentrum skall 1 miljon kronor tilldelas som stöd för 2007 års verksamhet vid Filmpool Nord. Medlen skall användas för investeringar i teknisk utrustning och för utbildningsinsatser. Filmpool Nord skall lämna en redovisning av medlens användning 2006 respektive 2007 till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2007 respektive den 1 mars 2008. En kopia av redovisningen skall lämnas till Filminstitutet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.20Inget0
ap.40Inget0
28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.10Inget0
ap.20Inget0
28:26 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
28:28 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
28:30 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
28:34 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.103 %0
ap.203 %0
28:35 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.1ram
ap.3ram
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Finansdepartementet /BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Riksteatern
Svenska rikskonserter
Stiftelsen Dansens hus
Kungliga Operan AB
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Svenska kyrkan
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Thielska galleriet
Zornsamlingarna
Bildmuseet
Röhsska museet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Judiska museet
Stiftelsen Rooseum
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Föreningen Svensk Form
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Film i Dalarna
Film i Halland
Film i Skåne
Film i Sörmland
Film i Uppland
Film i Värmland
Film i Väst
Film i Västerbotten
Film i Västernorrland
Film i Västmanland
Film Jämtland
Filmpool Nord
Film på Gotland
Film Stockholm
Reaktor Sydost
Film i Gävleborg
Film i Jönköpings län
Film i Öst
Film i Örebro län
Stiftelsen Filmform
Teracom AB
Sveriges Television AB
Com Hem AB