Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:43

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål 
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet.  

Återrapportering
Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- samlingarnas omfattning, innehåll och magasinssituation.

Mål 2

Samlingarnas status och vetenskapliga aktualitet skall utvecklas.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Vidgade perspektiv skall ges på naturmiljön, universums och jordens utveckling samt dessas förhållande till samhällsutveckling och människors villkor. Arbetet skall bedrivas utifrån samlingsområdenas betydelse och kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Öka tillgängligheten till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 3

Nå fler och nya besökare.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

– måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

– antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök,

– åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik.

Mål 4

Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 5

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Öka kunskapen inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

  • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse
  • insatser inom området biologisk mångfald.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2007. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, sk. utställningsersättning. Naturhistoriska riksmuseet skall med bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

FishBase

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa utvecklingen av fiskdatabasen (FishBase) vid museet såväl vad gäller innehåll som användare.

Ekotoxikologiska verksamheten

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa utvecklingen av verksamheten inom det ekotoxikologiska området.

Anställda med lönebidrag

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa antal anställda personer som helt eller delvis finansieras med lönebidrag samt de individuella bidragens storlek för dessa.

Prognoser 2007-2010

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 23 januari 2007

- den 7 mars 2007

- den 2 maj 2007

- den 2 augusti 2007

- den 30 november 2007

4

Uppdrag

Besöksutvecklingen

Naturhistoriska riksmuseet skall till Statens kulturråd senast den 5 april, 5 juni och 5 oktober 2007 samt den 5 januari 2008 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på museet. Uppgifterna skall innehålla:

- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre,

- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras och analyseras med avseende på eventuella effekter av förändringar gällande entréavgifter.

Tillgänglighet

De handlingsplaner som Naturhistoriska riksmuseet upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Naturhistoriska riksmuseet vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Naturhistoriska riksmuseet – under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art – att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet144 062
ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)144 062

Villkor för anslag 28:27

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Omniteatern Cosmonova skall så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.

Av anslaget får 2 152 000 kronor användas för den globala fiskdatabasen FishBase.

Anslagsposten får användas för viss del av lokalkostnaderna för omniteatern Cosmonova.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.34 3223 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)44 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)22 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2512 005
2007-02-2512 005
2007-03-2512 005
2007-04-2512 005
2007-05-2512 005
2007-06-2512 005
2007-07-2512 005
2007-08-2512 005
2007-09-2512 005
2007-10-2512 005
2007-11-2512 005
2007-12-2512 007
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.3Naturhistoriska riksmuseet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0020 000020 00020 000
Cosmonova6 177017 40017 40006 177
Summa6 177037 40017 40020 00026 177
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2007 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet skall för barn och unga upp till 19 år ha fri entré till alla utställningar. Myndigheten får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

- entréer och visningar,

- föreläsningar och annan publik verksamhet där verksamhet som riktas till barn och unga skall särredovisas,

- butiksförsäljning,

- konferensverksamhet,

- avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen,

- övrigt.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovisningen för 2007 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Naturhistoriska riksmuseet behöver inte lämna någon delårsrapport enligt 8 kap.1§ i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katja Wahlsten
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer