Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:37

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 47030
100 73 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designFrämjande av hemslöjd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Nämnden för hemslöjdsfrågor är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet.  

Återrapportering
Nämnden skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som nämnden finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

1.1.1.1

Verksamhetsgren Främjande av hemslöjd

Mål 1

Tillvarata och stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker.

Återraportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 3

Lyfta fram hemslöjdens betydelse för hållbar utveckling och sysselsättning.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2007-2010

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 23 januari 2007

- den 7 mars 2007

- den 2 maj 2007

- den 2 augusti 2007

- den 30 oktober 2007

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:16

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling1 935
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)1 935

28:17

Främjande av hemslöjden (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling20 961
ap.1Konsulentverksamhet (ram)16 490
ap.2Projektmedel (ram)1 455
ap.3Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (ram)3 016

Villkor för anslag 28:17

ap.1 Konsulentverksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i varje län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen under förutsättning att den regionala/kommunala offentliga finansieringen är minst lika stor som statens.

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till fem rikskonsulenttjänster varav tre sameslöjdskonsulenter, en konsulent för barn- och ungdom samt en halv spetskonsulenttjänst. Nämnden bestämmer inriktningen för ytterligare en halv tjänst.

Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

ap.2 Projektmedel

Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

ap.3 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.1583 %0
28:17 Främjande av hemslöjden
ap.14953 %0
ap.2443 %0
ap.3903 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25161
2007-02-25161
2007-03-25161
2007-04-25161
2007-05-25161
2007-06-25161
2007-07-25161
2007-08-25161
2007-09-25161
2007-10-25161
2007-11-25161
2007-12-25164
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för näringslivsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:16 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor behöver inte lämna någon delårsrapport enligt 8 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare undantas nämnden från kravet att lämna resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys i årsredovisningarna för 2006 och 2007.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Verket för näringslivsutveckling betalar lokalkostnader för Nämnden för hemslöjdsfrågor. Verket för näringslivsutveckling svarar också för ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Kostnaderna betalas från utgiftsområde 24 Näringsliv, ramanslaget 38:1 Verket för näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader.

I regleringsbrevet för Verket för näringslivsutveckling är en låneram på 600 000 kronor avsatt för Nämnden för hemslöjdsfrågor.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Per Byström
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevison
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd