Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 15

2006-12-21
N2006/9797/ARM
N2006/12094/BS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Riksdagen har beslutat om anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:11

Bidrag till lönegarantiersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet954 749
ap.1Bidrag till lönegarantiersättning (ram)954 749

Villkor för anslag 22:11

ap.1 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslaget får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som skall betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna skall redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
22:11 Bidrag till lönegarantiersättning
ap.147 737Inget0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Kristina Hedman
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/S7
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket