Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 12

2006-12-21
N2006/9794/ARM
N2006/12094/BS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Riksdagen har beslutat om Statens nämnd för arbetstagares uppfinningars verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 14, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål

Ärenden skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet ärenden som den har handlagt och kortfattat redogöra för ärendena.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:4

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet86
ap.1Förvaltningskostnader (ram)86

Villkor för anslag 23:4

ap.1 Förvaltningskostnader

Kammarkollegiet skall upprätta årsredovisningen för nämnden.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
23:4 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
ap.133 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-257
2007-02-257
2007-03-257
2007-04-257
2007-05-257
2007-06-257
2007-07-257
2007-08-257
2007-09-257
2007-10-257
2007-11-257
2007-12-259
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:4 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden undantas från kraven enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att dels lämna finansieringsanalys, dels lämna resultatredovsning i de fall verksamhet inte har förekommit under budgetåret.

Nämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tommy Larsson
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Internrevisionen SB
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar