Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
63

2006-12-21
Ju2006/10427/KRIM
Ju2006/10276/PO(delvis)
Ju2006/8930/KRIM m.fl.
Se bilaga 1
Kriminalvården
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Kriminalvården
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Kriminalvårdens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringHäkte
Verkställighet av påföljdAnstalt
Frivård
Transporttjänst

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen skall öka och verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

Återrapportering

Kriminalvården skall med hjälp av indikatorerna för verksamhetsgren Häkte redovisa vad som gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta uppfyllts. Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i analysen.

Av redovisningen skall särskilt framgå vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bidra till effektiviteten inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Häkte

Mål

Varje intagen skall vara föremål för sådana åtgärder att de behov av säkerhet och omsorg som finns under häktestiden kan mötas och att en förberedelse för verkställigheten kan ske.

Återrapportering

Kriminalvården skall med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Strukturerad sysselsättning och tid i gemensamhet
 • Omfattning av uppsökande verksamhet
 • Genomsnittligt antal verkställighetsfall
 • Medelbeläggning
 • Genomsnittlig dygnskostnad  
 • Antal avvikelser från häkte samt antalet direktavvikelser
 • Antal allvarliga incidenter

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i analysen.

Indikatorerna skall, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

1.1.2

Verksamhetsområde Verkställighet av påföljd

Mål

Påföljder skall verkställas på ett säkert och humant sätt och antalet återfall i brott skall minska.

Återrapportering

Kriminalvården skall med hjälp av indikatorerna för respektive verksamhetsgren redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts. Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i analysen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Anstalt

Mål

Varje intagen skall vara placerad så att de behov av säkerhet och rehabilitering som finns under anstaltsvistelsens olika faser kan mötas och så att en successiv förberedelse för frigivning kan ske.

Återrapportering

Kriminalvården skall med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Antal verkställighetsplaner i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade respektive fullföljda brotts- och missbruksrelaterade program i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade, avbrutna respektive fullföljda utslussningsåtgärder, fördelat på 55, 56, 57 och 58 §§ lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
 • Andelen klienter som frigivits direkt från sluten anstalt utan föregående utslussningsåtgärder
 • Strukturerad sysselsättning i förhållande till tillgänglig tid
 • Antalet påbörjade respektive fullföljda teoretiska kurser eller yrkesinriktade utbildningar i förhållande till antal klienter
 • Antal avvikelser från anstalt samt antalet direktavvikelser
 • Antal allvarliga incidenter
 • Medelbeläggning
 • Genomsnittlig dygnskostnad

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i analysen.

Indikatorerna skall, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Frivård

Mål

Varje frivårdsklient skall vara föremål för kontrollåtgärder och sådana åtgärder som främjar en återanpassning i samhället.

Återrapportering

Kriminalvården skall med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Antal verkställighetsplaner i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade respektive fullföljda brotts- och missbruksrelaterade program i förhållande till antal klienter
 • Antal kontraktsvårdsutredningar samt antalet påbörjade respektive avbrutna kontraktsvårdspåföljder
 • Antal klienter som erbjuds, söker, beviljas respektive avbryter verkställighet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • Antal allvarliga incidenter
 • Medelantal frivårdsklienter
 • Genomsnittlig dygnskostnad

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i analysen.

Indikatorerna skall, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Transporttjänst

Mål

Transporttjänsten skall med respekt för den enskildes integritet genomföra säkra, snabba och kostnadseffektiva transporter.

Återrapportering

Kriminalvården skall med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Avvikelser
 • Antal allvarliga incidenter
 • Graden av personalutnyttjande i förhållande till tillgänglig tid

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i analysen.

Indikatorerna skall, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

En effektiv organisation

Kriminalvården skall redovisa kostnaderna samt antalet årsarbetskrafter vid huvudkontoret, regionstaberna, de lokala verksamhetsställena och transporttjänsten. Kostnaderna och antalet årsarbetskrafter skall analyseras och kommenteras i förhållande till det beslut som låg till grund för organisationsförändringen samt genomförd verksamhetsanalys.

Utgiftsprognoser

Kriminalvården skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som skall omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

I prognoserna som lämnas i januari och mars skall skillnaden mellan utfall för 2006 och prognos för 2007 särskilt analyseras och kommenteras.

I prognoserna som lämnas i maj, augusti och oktober skall en avstämning av den lokalförsörjningsplan som redovisats i budgetunderlaget göras. I analysen skall framgå orsaken till eventuella förändringar, konsekvenser av förändringarna samt vilka åtgärder som vidtagits för att bedriva verksamheten inom befintliga ekonomiska ramar.    

Transportverksamheten

Kriminalvården skall redovisa:

- omfattningen av och kostnaderna för transport och förvaring åt myndigheter utanför Kriminalvården.

- antalet genomförda utresor för avvisade och utvisade samt ekonomiskt utfall för utgiftsområde 8 anslaget 12:7, anslagspost 2. Kriminalvården skall redovisa detta i samband med att myndigheten lämnar utgiftsprognoser. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Ny kriminalvårdslagstiftning

Kriminalvården skall redovisa erfarenheterna av de nya reglerna om uppskjuten villkorlig frigivning som införs den 1 januari 2007.

Av redovisningen skall framgå:

- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att beslut om uppskjuten villkorlig frigivning fattas på ett rättssäkert sätt

- hur många intagna som har fått sin villkorliga frigivning uppskjuten och med hur lång tid

- i hur stor andel av besluten om uppskjuten villkorlig frigivning den intagne har begärt omprövning respektive överklagat.

Behandling av sexualbrotts- och relationsvåldsdömda

Kriminalvården skall redovisa på vilket sätt de särskilda medel som avsatts för att förstärka behandlingen av sexualbrottsdömda samt män som dömts för våld i nära relationer använts. Effekten av vidtagna åtgärder skall analyseras och kommenteras.

Psykiskt störda klienter

Kriminalvården skall redovisa i vilken omfattning psykiskt störda klienter förekommer i anstalt respektive frivård samt vilka särskilda åtgärder som behöver vidtas för denna grupp. Av redovisningen skall framgå omfattningen av Kriminalvårdens samverkan med andra huvudmän rörande denna grupp.  

Överförande av dömda till hemlandet

Kriminalvården skall redovisa myndighetens arbete med ärenden om överförande av dömda till andra länder. Av redovisningen skall framgå antalet ärenden samt genomsnittliga handläggningstider. Vid behov skall Kriminalvården lämna förslag till åtgärder för att påskynda handläggningen.

Samordning av häktesverksamhet

Kriminalvården och Domstolsverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för samordning av häktningsverksamheten i enlighet med de förslag som lämnats i rapporten Samordning av häktesverksamhet (Ju2004/5958/DOM).

Internationellt samarbete

Kriminalvården får delta i utvecklingssamarbete med andra länder och fredsfrämjande verksamheter under förutsättning att extern finansiering finns. Kriminalvården skall redovisa omfattningen av myndighetens utvecklingssamarbete med andra länder och erfarenheterna av arbetet. Redovisningen skall vidare omfatta antalet årsarbetskrafter som tagits i anspråk för verksamheten.

EU-samarbete

Kriminalvården skall redovisa gränsöverskridande samverkan inom EU eller med EU:s kandidatländer. I redovisningen skall anges uppgift om antalet projekt med medfinansiering från EU:s budget som Kriminalvården genomfört eller där Kriminalvården varit en partner till andra medlemsstater liksom uppgifter om genomförd kompetensutveckling avseende internationell verksamhet, särskilt projektsamverkan.

3

Organisationsstyrning

Mål

Kriminalvården skall vara en attraktiv arbetsplats med rätt kompetens, goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Återrapportering

Kriminalvården skall med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Personalomsättning, fördelat på personalkategorier
 • Antal personer som genomgått grundutbildning
 • Antal personer som genomgått fortbildning
 • Andel sjukfrånvaro
 • Andel kvinnor och män i ledningsfunktion fördelat på olika verksamhetsgrenar

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete skall ingå i analysen.

Indikatorerna skall, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

Kriminalvården skall vidare redovisa på vilket sätt för verksamheten relevanta frågor om mänskliga rättigheter, särskilt skyddet mot diskriminering, tydliggörs i Kriminalvårdens personalutbildning.

Integration och mångfald

Mål

Kriminalvården skall sträva efter att öka andelen anställda kvinnor respektive män med utländsk bakgrund. Inom myndigheten skall finnas kunskaper för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer.

Återrapportering

Kriminalvården skall rapportera i vilken grad målen har uppnåtts med hjälp av indikatorerna

- Andelen anställda inom Kriminalvården som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är

 • utrikes födda
 • inrikes födda med två utrikes födda föräldrar
 • inrikes födda med en utrikes född förälder

Redovisningen skall vidare vara fördelad på kön.

Kriminalvården skall ge en beskrivning och analys av faktorer med anknytning till myndighetens personalförsörjning som kan ha betydelse för regeringens mål att öka andelen anställda inom rättsväsendet med utländsk bakgrund.

- Antalet anställda kvinnor och män i Kriminalvården som under det gångna året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

- Andel anställda kvinnor och män inom Kriminalvården totalt som genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

4

Uppdrag

1. Kriminalvården skall redovisa den långsiktiga planeringen för verksamheten, personalbehoven, lokalförsörjningen och investeringsbehoven på en aggregerad nivå. Kriminalvården skall också redovisa vilka åtgärder som vidtagits i det kontinuerliga arbetet med att effektivisera verksamheten.Vidare skall en prognos över klientutvecklingen på åtminstone tre års sikt redovisas. Utifrån den bedömda klientutvecklingen skall behovet av platsutbyggnad analyseras och kommenteras. När det gäller platsutbyggnaden skall Kriminalvården redovisa hur många häktes- och anstaltsplatser som myndigheten planerar att öppna, var platserna kommer att lokaliseras samt när platserna beräknas tas i drift. Av redovisningen skall framgå hur platsutbyggnaden påverkar myndighetens årliga resursbehov. Utgångspunkten för verksamhetens finansiering är de anslagsnivåer som redovisas i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, volym 3). När det gäller personalen skall Kriminalvården redovisa den bedömda utvecklingen av årsarbetskrafter vid huvudkontoret, regionstaberna, de lokala verksamhetsställena och transporttjänsten. Den långsiktiga planeringen skall redovisas i det budgetunderlag som skall lämnas till regeringen senast 1 mars 2007.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

1. Kriminalvården skall fortsätta satsningen för att bekämpa narkotikamissbruket bland Kriminalvårdens klienter i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30). I syfte att förbättra samverkan mellan Kriminalvården, kommunerna och andra aktörer på området skall Kriminalvården upprätta samverkansavtal med kommunerna avseende förfarandet för såväl kontraktsvård som placeringar jml. 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, fortsätta utvecklingen med lokalt utformade baskontrakt för kontraktsvård avseende olika klientgrupper samt verka för att samverkan med andra aktörer på området utvecklas.Uppdraget skall delredovisas senast den 15 mars 2007. Slutredovisning skall lämnas senast den 15 mars 2008.

2. De handlingsplaner som Kriminalvården upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Kriminalvården vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Kriminalvården - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

3. Kriminalvården skall utarbeta ett system som ökar möjligheterna att uppmuntra och förstärka positivt beteende bland intagna under verkställighet av fängelsestraff. Inom ramen för uppdraget skall Kriminalvården på försök bedriva verksamheten vid ett begränsat antal anstalter i enlighet med det framtagna systemet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2007.

4. Kriminalvården har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket fått i uppdrag att gemensamt lämna förslag för en förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2007 (Ju2005/5300/DOM).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården6 088 454
ap.1Kriminalvården (ram)6 088 454

Villkor för anslag 4:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården. Transporttjänstens verksamhet finansieras under detta anslag till den del denna inte avser utlandstransporter inom Migrationsverkets ansvarsområde. Anslaget får även belastas med utgifter för Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna.

2. Under anslaget har beräknats 50 000 000 kronor för att fortsätta den särskilda satsningen för att bekämpa narkotikamissbruket bland Kriminalvårdens klienter. Av beloppet skall 10 000 000 kronor användas till åtgärder för att förbättra samverkan mellan Kriminalvården, kommunerna och andra aktörer på området.

3. Under anslaget har beräknats 20 000 000 kronor för att förstärka behandlingen av sexualbrottsdömda samt män som döms för våld i nära relationer.

4. Under anslaget har beräknats 8 000 000 kronor för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. Vid behandling av ansökningar skall bidrag till frigivningsförberedande verksamhet samt till stödjande insatser efter frigivningen prioriteras.

5. Kriminalvården bestämmer vilken ersättning som skall utgå till en enskild övervakare, biträdande övervakare och förtroendeman.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:6 Kriminalvården
ap.1182 6543 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:6 Kriminalvården
4:6 ap.24:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
4:6 Kriminalvården
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)570 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)606 845
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25507 371
2007-02-25507 371
2007-03-25507 371
2007-04-25507 371
2007-05-25507 371
2007-06-25507 371
2007-07-25507 371
2007-08-25507 371
2007-09-25507 371
2007-10-25507 371
2007-11-25507 371
2007-12-25507 373
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Kriminalvården

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Intäkterna från arbetsdriften beräknas uppgå till 135 000 000 kronor och intäkterna från terapiverksamheten till 200 000 kronor. Intäkterna skall tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 4:6 Kriminalvården.

Kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller varken för arbetsdriften eller terapiverksamheten. För arbetsdriften gäller att direkta kostnader skall till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna skall ge ett så stort bidrag som möjligt till att täcka de direkta kostnaderna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras3 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter från dömda som avtjänar straff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll skall inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Anna C Lindberg
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kriminalvårdsnämnden
Övervakningsnämnderna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 63, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2006/10427/KRIM
Ju2006/10276/PO(delvis)
Ju2006/8930/KRIM
Ju2006/8336/KRIM