Finansdepartementet


Protokoll
11
vid regeringssammanträde
2006-12-21
Fi2006/7360

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 90:2
Riksdagen har beslutat om och anslaget 90:2 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

90:2

Försök med trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet717 425
ap.2Ersättning SL AB m.m. (ram)717 425
Disponeras av Vägverket617 640
ap.3Investeringar för och administration av trängselskatt (ram)617 640
Disponeras av Skatteverket19 770
ap.1Skatteadministration av trängselskatt (ram)19 770
Disponeras av Domstolsverket4 025
ap.5Domstolsväsendet (ram)4 025

Villkor för anslag 90:2

ap.1 Skatteadministration av trängselskatt

Anslagsposten skall användas för att finansiera Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas utgifter för uppbörd och indrivning av trängselskatt.

ap.2 Ersättning SL AB m.m.

Anslagsposten skall användas för att finansiera kostnader som följer av avtal med Stockholms kommun och AB Storstockholms lokaltrafik (AB SL) om ersättning från staten för kostnader som dessa har för försöket med trängselskatt. Främst kostnader för information, genomförande och uppföljning av försöket, men även kvarvarande kostnader för finansiering av depåer och infartsparkeringar.

ap.3 Investeringar för och administration av trängselskatt

Anslagsposten skall användas för att finansiera Vägverkets kvarstående investeringskostnader förenade med försöket samt full kostnadstäckning för uppbördsprocessen. Främst kostnader för att driva och samordna systemet för trängselskatt, såsom kommunikationsnät, kundtjänst m.m. Anslagsposten skall vidare användas för att finansiera Vägverkets administrativa kostnader för försöket med trängselskatt.Vägverket får använda högst 80 miljoner kronor under 2006 för administrativa kostnader för trafikregister, ledning och kundtjänst.

I större och principiellt viktigare frågor och frågor/kostnader som ej följer av redovisade ingångna avtal eller kostnadskalkyler, skall Vägverket först informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) innan åtaganden görs.

 

ap.5 Domstolsväsendet

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter inom domstolsväsendet som avser försöket med trängselskatt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm
ap.10Allt0
ap.215 000Allt0
ap.30Allt0
ap.50Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm
ap.4ram
Likalydande till

Vägverket
Skatteverket
Domstolsverket
Utdrag till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Justitiedepartementet/DOM
Näringsdepartementet/IR
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Ba1, S6, SMS