Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B 1

2006-12-21
Ju2006/10118/PO
Ju2003/1154/PO
Ju2005/3090/PO m.fl.
Se bilaga 1
Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Säkerhetspolisen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen783 623
ap.1Säkerhetspolisen (ram)783 623
Disponeras av regeringen0
ap.2Säkerhetspolisen - Regeringens disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:2 Säkerhetspolisen
ap.123 5093 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)74 362
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2565 301
2007-02-2565 301
2007-03-2565 301
2007-04-2565 301
2007-05-2565 301
2007-06-2565 301
2007-07-2565 301
2007-08-2565 301
2007-09-2565 301
2007-10-2565 301
2007-11-2565 301
2007-12-2565 312
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Säkerhetspolisen
Kopia till

Fi/Ba, Henrik Jönsson

Bilaga 1 till Regeringsbeslut B 1, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2006/10118/PO
Ju2003/1154/PO
Ju2005/3090/PO
Ju2006/5966/PO
Ju2006/10276/PO (delvis)