Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
19

2006-12-21
Fö2006/168/EPS
(delvis)
Fö2006/1112/MIL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarshögskolan
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUtbildning och forskning för det militära försvarets behov
Det civila försvaretUtbildning och forskning för det civila försvarets behov

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det militära försvarets behov

1. Utbildning för det militära försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för högskolans kompetensområden tillgodoses.

Myndigheten skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studerande, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för befattnings-, stabs- och chefsutbildningar. Kostnad per helårsprestation för de av Försvarsmakten beställda utbildningarna skall redovisas. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall redovisas och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. I den mån det är möjligt skall en jämförelse över tid göras.

2. Forskning för det militära försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det militära försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom högskolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret och att den bidrar till att främja jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Återrapportering

Myndigheten skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till högskolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden inom högskolans kompetensområden.

I redovisningen skall även ingå en beskrivning av hur Försvarshögskolan inom relevanta områden har integrerat ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsätta under 2008.

3. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Försvarshögskolan skall stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Försvarshögskolan skall genomföra verksamhet inom kompetensområdena: säkerhetspolitisk forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, samt forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Försvarshögskolan.

I budgetunderlaget för 2008 skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten lämnas samt förslag på projekt inom föreslagen inriktning. Senast den 28 september 2007 skall Försvarshögskolan inkomma med förslag på detaljerade projektplaner för budgetåret 2008 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

1.1.2

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det civila försvarets behov

4. Utbildning för det civila försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att det civila försvarets kompetensbehov inom ramen för högskolans kompetensområden tillgodoses.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studenter, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för den högre totalförsvarsutbildningen och eventuellt övriga mer omfattande kurser. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall presenteras och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. I den mån det är möjligt skall en jämförelse över tid göras.

5. Forskning för det civila försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det civila försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom högskolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret och att den bidrar till att främja jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Återrapportering

Myndigheten skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till högskolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden för högskolans kompetensområden.

I redovisningen skall även ingå en beskrivning av hur Försvarshögskolan inom relevanta områden har integrerat ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsätta under 2008.

6. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Försvarshögskolan skall stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Försvarshögskolan skall genomföra verksamhet inom kompetensområdena: säkerhetspolitisk forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, samt forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i nära dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Försvarshögskolan.

I budgetunderlaget för 2008 skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten lämnas samt förslag på projekt inom föreslagen inriktning. Senast den 28 september 2007 skall Försvarshögskolan inkomma med förslag på detaljerade projektplaner för budgetåret 2008 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

7. Budgetunderlag

Försvarshögskolan skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

8. Särredovisning av anslagsfinansierade projekt

Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig mellan de olika projekten.

9. Prognoser

Försvarshögskolan skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen i systemet Hermes. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • 23 januari
 • 7 mars
 • 2 maj
 • 2 augusti
 • 30 oktober

10. Säkerhetssektorreformer samt avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter.

Försvarshögskolan skall bidra till kunskaps- och metodutveckling samt utvecklande av relevanta utbildningar och utbildningsinslag rörande säkerhetssektorreformer (SSR) samt avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (Disarmament, Demobilisation and Reintegration, DDR). Försvarshögskolan skall samverka med Folke Bernadotte-akademin och andra berörda svenska myndigheter vad avser bidrag till ett samlat svenskt förhållningssätt till SSR och DDR.

Återrapportering

I redovisningen av verksamheten skall framgå till vilka länder, inom vilka områden/aktiviteter och med vilka samarbetspartners verksamheten skett samt hur verksamheten fungerat och vem som varit uppdragsgivare. I redovisningen skall också ingå kostnader per varje enskild insats samt myndighetens totala utgift för respektive projekt. Vidare skall redovisas viktigare erfarenheter från arbetet med SSR/DDR samt hur dessa avses tillvaratas och vidareutvecklas.

3

Organisationsstyrning

11. Utbildningskvalitet

Försvarshögskolan skall erbjuda utbildning av hög kvalitet som främjar kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. I utbildningen skall jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män alltid främjas.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa:

 • vilka kvalitetskriterier som har använts och jämföra med 2006 års kvalitetsutveckling,
 • vilka åtgärder som vidtagits och vilket resultat som uppnåtts med utgångspunkt i skolans kvalitetsutvecklingsprogram,
 • vilka åtgärder som vidtagits och vilket resultat som uppnåtts för att stärka de studerandes deltagande i och inflytande över skolans utbildningsverksamhet,
 • vilka åtgärder som vidtagits samt vilket resultat detta bedöms ha medfört för att kvalitetssäkra forskningen och säkra den vetenskapliga grunden,
 • i vilken utsträckning ett jämställdhetsperspektiv integrerats i relevanta delar av utbildningen samt
 • antal professorer, docenter, övriga disputerade och doktorander vid högskolan samt inom vilka områden dessa huvudsakligen bedrivit forskning och undervisning. Redovisningen skall kommenteras och myndigheten skall redovisa andelen undervisningstimmar med disputerad personal i förhållande till det totala antalet undervisningstimmar.

12. Effektivitet och god hushållning

Försvarshögskolan skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

13. Främjande av jämlikhet och jämställdhet

Försvarshögskolan skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall dessutom innehålla:

 • en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt
 • en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Övrig återrapportering

Myndigheten skall, i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets pliktverk, redovisa resultatet av sitt arbete med att genomföra den gemensamma strategi mot ogynnsamma attityder som myndigheterna tidigare redovisat (Fö2006/1152/MIL). Myndigheten skall, i samverkan med Försvarsmaktenoch Totalförsvarets pliktverk, i budgetunderlaget för 2008 redovisa en plan för det fortsatta arbetet från och med 2008.

14. Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

Mål 

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006, Fö nr 9, skall myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008.

Avvecklingsbudget

Avvecklingskostnaderna får för 2007 högst uppgå till 14 130 000 kronor. 

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden skall strikt affärsmässighet iakttas. 

(Kronor)

Avvecklingskostnad FHS20072008Totalt 2007-2008

 

 

 

 
Personal, kostnad13 520 0003 600 00017 120 000
Mark, anläggningar, lokaler250 0000250 000
Övrigt360 0000360 000
Totalt14 130 0003 600 00017 730 000

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) skall myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.  

Den kvartalsvisa redovisningen av det pågående omställningsarbetet som myndigheten skall inlämna i juli 2007, enligt regeringsbeslut Fö2006/1672/MIL, skall göras i delårsrapporten.

Myndigheten skall om den i budgetunderlaget för 2008 föreslår en annan fördelning av kostnadsreduktionerna också lämna förslag på hur dessa skall tas ut, så att reduktionernas omfattning och takten i genomförandet kvarstår.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:5

Försvarshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan32 533
ap.1Försvarshögskolan (ram)32 533

Villkor för anslag 6:5

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde.

1. Högst 20 000 000 kronor får användas för uppbyggnad av Försvarshögskolans vetenskapliga grund, främst genom professors- och rekryteringstjänster inom de ämnen där skolans kompetens är unik.

2. Högst 10 880 000 kronor får användas för forskning/analysstöd för regeringens behov.

3. Högst 1 600 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
6:5 Försvarshögskolan
ap.19763 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)31 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)52 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 711
2007-02-252 711
2007-03-252 711
2007-04-252 711
2007-05-252 711
2007-06-252 711
2007-07-252 711
2007-08-252 711
2007-09-252 711
2007-10-252 711
2007-11-252 711
2007-12-252 712
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Försvarshögskolan

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Forskning
Forskning12 714-2 95074 50079 300-4 8004 964
Utbildning
1. Stabsutbildning2 112-1 20028 20030 000-1 800-888
2. Chefsprogrammet8 277-2 70071 60076 200-4 600977
3. Fristående kurser4 433-90032 70033 800-1 1002 433
4. Högre totalförsvarsutbildning m.m.2 400-50019 00021 200-2 200-300
5. Utbildningsstöd4 020-90060 75064 650-3 900-780
6. Övrigt stöd till Försvarsmakten1 700-35010 75011 450-700650
Summa22 942-6 550223 000237 300-14 3002 092
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Anmärkning till tabellen ovan (tkr):

VerksamhetÖver- / underskott 2005Över- / underskott 2006 prognosIntäkter 2007 planeratKostnader 2007 planerat Planerat över-/underskott 2007Prognos acku- mulerat över-/underskott
Varav

Tjänste- export14952 720 660 60 261
Summa14952 720 660 60 261

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov skall finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.  

4. Försvarshögskolan får disponera myndighetens ackumulerade överskott.

5. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, skall avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Marie Gustafsson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet, EP, GU, GS
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, SI
Finansdepartementet, BA, ESA, F
Utbildningsdepartementet, UH, F
Näringsdepartementet, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Civilingenjörsförbundet
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges Reservofficerförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 19, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Fö2006/168/EPS
(delvis)
Fö2006/1112/MIL
(slutligt)
Fö2006/1152/MIL
(delvis)
Fö2006/1331/MIL
(delvis)
Fö2006/1907/MIL
(delvis)
Fö2006/2960/EPS
(delvis)