Socialdepartementet


Regeringsbeslut
37

2006-12-21
S2006/1974/ST
S2006/7654/ST
S2006/8542/ST m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
121 77 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för handikappolitisk samordnings verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Handisams ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
HandikappolitikDelaktighet och jämlikhetAnalys och samordning
Stödjande arbete

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

1.1.1

Verksamhetsområde Delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder skall öka. Diskrimineringen av kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder skall minska.

Återrapportering

Handisam skall redovisa hur myndigheten bidrar till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Analys och samordning

Mål 1

Handisam skall bidra till att myndigheternas förutsättningar att genomföra handikappolitiken förbättras.

Återrapportering

Handisam skall:

  • I samråd med sektorsmyndigheterna sammanställa, analysera och värdera sektorsmyndigheternas arbete för att uppnå de handikappolitiska målen. Handisam skall, om man bedömer att det finns behov av det, lämna förslag på fortsatt styrning av detta arbete. Redovisningen skall lämnas till regeringen senast den 15 oktober 2007.

  • I samverkan med sektorsmyndigheterna utveckla och ta fram en struktur för hur en samlad utvärdering av den handikappolitiska utvecklingen baserad på indikatorer skall kunna genomföras. Strukturen till en samlad utvärdering skall redovisas för regeringen senast den 1 december 2007.

Mål 2

Handisam skall genom uppföljning och utvärdering bidra till att statliga myndigheter med fler än 10 anställda har en handlingsplan i enlighet med förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken senast vid utgången av september 2007.

Återrapportering

Handisam skall

  • redovisa en uppföljning av myndigheternas handlingsplaner för att göra lokalerna, verksamheten och informationen tillgängligare. En bedömning av handlingsplanernas kvalitet skall göras. Redovisningen skall lämnas till regeringen senast den 30 april 2007.
  • redovisa en analys av hur långt tillgänglighetsarbetet i staten har kommit.

Mål 3

Handisam skall genom uppföljning bidra till att begreppet Design för alla får ett ökat genomslag hos de statliga myndigheterna och andra berörda aktörer.

Återrapportering

Handisam skall redovisa vilket genomslag begreppet Design för alla har fått bland statliga myndigheter och andra berörda aktörer.

Mål 4

Handisam skall genom omvärldsanalys och samordning bidra till att handikapperspektivet får ett ökat genomslag i standardiseringsarbete, upphandling och forskning.

Återrapportering

Handisam skall redovisa hur myndigheten bidrar till att uppfylla målet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Stödjande arbete

Mål 1

Handisam skall höja kvaliteten i de statliga myndigheternas tillgänglighetsarbete genom att sprida och förankra konkreta riktlinjer för detta arbete.

Återrapportering

Handisam skall redovisa

  • vilka kommunikations- och/eller utbildningsinsatser som vidtagits för att stödja myndigheternas tillgänglighetsarbete och varför just dessa insatser har valts.

  • hur arbetet fortskridit med att ta fram ramavtal med produkter och tjänster för tillgänglighet.

Mål 2

Handisam skall stödja landstingens och kommunernas tillgänglighetsarbete genom att utveckla och förankra metoder för uppföljning.

Återrapportering

Handisam skall redovisa vilka indikatorer som testats i kommunerna för att följa tillgänglighetsarbetet.

Mål 3

Handisam skall stödja arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.

Återrapportering

Handisam skall redovisa vilka insatser man vidtagit samt hur samverkan skett med Handikappombudsmannen och övriga ombudsmän mot diskriminering.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

  1. Handisam skall redovisa hur man tillsammans med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), har bistått de myndigheter som får i uppdrag att upprätta särskilda strategier för att motverka diskriminering med råd och stöd vid utförande av uppdraget. Merkostnader till följd av denna insats får belasta DO:s anslag (UO 13,

    10:5) med högst 200 000 kronor.

  2. Handisam skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Utgiftsprognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti, 30 oktober.

4

Uppdrag

Inte slutredovisade uppdrag från särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 44 den 14 september 2006

Handisam skall, som en del av regeringens demokratisatsning Delaktiga Sverige, inhämta och sammanställa kunskap om tillgängligheten för personer med funktionshinder till kommunala lokaler för politisk verksamhet och om hur personer med funktionshinder bemöts i det politiska livet i kommunerna samt lämna förslag till åtgärder på området. Uppdraget skall i vissa delar utföras i samverkan med Boverket och skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2007.

2. Regeringsbeslut nr III:33 den 31 augusti 2006

Skolverket skall genomföra en inventering av den fysiska tillgängligheten för elever med funktionshinder till lokaler i grund- och gymnasieskolan. Uppdraget skall genomföras i samverkan med Handisam och i samråd med Boverket, Handikappombudsmannen, Specialpedagogiska institutet och Arbetsmiljöverket. Uppdraget skall redovisas för regeringen senast den 1 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

16:9

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning19 119
ap.1Handisam (ram)19 119

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
16:9 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.15743 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 593
2007-02-251 593
2007-03-251 593
2007-04-251 593
2007-05-251 593
2007-06-251 593
2007-07-251 593
2007-08-251 593
2007-09-251 593
2007-10-251 593
2007-11-251 593
2007-12-251 596
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
16:9 ap.1Handisam
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmiljöverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Banverket
Boverket
Försäkringskassan
Konsumentverket
Luftfartsstyrelsen
Myndigheten för skolutveckling
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksantikvarieämbetet
Vägverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 37, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

S2006/1974/ST
S2006/7654/ST
S2006/8542/ST
S2006/9584/ST
S2006/10212/SK (delvis)