Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
50

2006-12-21
M2006/5978/A (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen 35:9, 35:10, 35:11, 35:12 och 35:13
Riksdagen har beslutat om anslaget 35:13, anslaget 35:12, anslaget 35:11, anslaget 35:10 och anslaget 35:9 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 21, bet. 2006/07:NU3, rskr. 2006/07:78).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

35:9

Planeringsstöd för vindkraft m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket30 000
ap.2Planeringsstöd för vindkraft (ram)30 000

Villkor för anslag 35:9

ap.2 Planeringsstöd för vindkraft

Anslagsposten får användas för planeringsstöd för vindkraft enligt kommande förordning.

Högst 900 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

35:10

Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket700 000
ap.1Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler (ram)700 000

Villkor för anslag 35:10

ap.1 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.

Högst 14 000 000 kronor får användas för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

Av anslagsposten får högst 150 000 000 kronor lämnas i stöd för installation av solcellsystem.

35:11

Stöd för konvertering från direktverkande elvärme (Ramanslag)

Disponeras av Boverket353 000
ap.1Stöd för konvertering från direktverkande elvärme (ram)353 000

Villkor för anslag 35:11

ap.1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.

Boverket får använda högst 7 000 000 kronor för att täcka programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

35:12

Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket10 000
ap.1Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (ram)10 000

Villkor för anslag 35:12

ap.1 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler.

Boverket får använda högst 300 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

35:13

Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus (Ramanslag)

Disponeras av Boverket50 000
ap.1Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus (ram)50 000

Villkor för anslag 35:13

ap.1 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus

Anslaget får användas för stöd till installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus och biobränsleeldade uppvärmningssystem i nya småhus enligt kommande förordning.  

Boverket får använda högst 1 500 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
35:9 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
ap.20Allt0
35:10 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler
ap.10Allt0
35:11 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme
ap.10Allt0
35:12 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler
ap.10Allt0
35:13 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
35:9 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
ap.230 00030 00002009
35:10 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler
ap.1700 000500 000200 0002009
35:11 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme
ap.1350 000200 000150 0002009
35:12 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler
ap.110 0005 0005 0002009
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Erik Thornström
Kopia till

Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet A, Bo och Mk
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statens energimyndighet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Skatteverket
Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen