Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
49

2006-12-21
M2006/5978/A (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
Riksdagen har beslutat om anslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 21, bet. 2006/07:NU3, rskr. 2006/07:78).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

35:8

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet240 100
ap.1Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket (ram)240 100
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet0
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 35:8

ap.1 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcksverket (prop. 1999/2000:63). Kammarkollegiet skall även utbetala ersättning från anslaget i enlighet med det tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30 november 1999 med anledning av en förtida stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som träffats den 10 november 2005.

Kammarkollegiet skall sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen skall lämnas framgår av avtalen och dess bilagor.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Regeringskansliet svarar för den ekonomiska redovisningen avseende den kapitalersättning som lämnas till Vattenfall AB i enlighet med det tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30 november 1999 med anledning av en förtida stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som träffats den 10 november 2005.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
ap.124 010Allt0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 21 Energi

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
35:8 ap.235:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
ap.2ram
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Erik Thornström
Kopia till

Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksgäldskontoret
Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen