Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 37

2006-12-21
N2006/10924/ITFoU
N2005/4580/ITFoU
N2006/409/ITFoU m.fl.
Se bilaga 1
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Verket för innovationssystem m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:62)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingStöd till forskning och utveckling
Kunskapsöverföring
Strategi och analys
Europaprogrammen
NäringspolitikInnovation och förnyelseExperimentell teknik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet och därvid särskilt bedöma insatsernas effekt avseende en hållbar tillväxt och insatsernas bidrag till att öka Sveriges internationella konkurrenskraft.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Stöd till forskning och utveckling

Mål

Vinnova skall stödja forsknings- och utvecklingsarbete av högsta kvalitet inom bl.a. områdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv och därmed främja förnyelse och hållbar tillväxt.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden med hög tillväxtpotential påverkat fördelningen av forskningsstödet,

 • utfallet av genomförda utvärderingar av olika program och satsningar samt hur detta påverkat fördelningen av medel,

 • vilka insatser som genomförts för att utveckla samverkan mellan forskningsutförare, avnämare och andra aktörer så att ny kunskap tas till vara och omsätts i produkter, processer, tjänster, arbetsorganisation och arbetsmiljö,

 • de områden som identifierats tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS), inom vilka myndigheterna bedömt att gemensamma initiativ kan tas,

 • hur Vinnova och FAS samarbetat om FoU inom arbetslivsområdet, avseende såväl informationsutbyte som annan samverkan,

 • FoU-programmens antal och fördelning av medel mellan olika slag av insatser, områden och deltagarkategorier,

 • insatser och resultat för samverkansprogram med näringslivet inom och utanför Programrådet för fordonsforskning (PFF),

 • insatser, resultat och utgifter för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av budgetpropositionen för 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24) samt i propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80),

 • den samverkan som skett kring satsningen på starka forskningsmiljöer och satsningen på ett forskningsprogram inom miljöteknik i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80),

 • vilka insatser som genomförts för att främja utvecklingen av miljöteknik,

 • hur myndigheten samverkat med Innovationsbron AB,

 • antalet nyetablerade kunskapsintensiva företag respektive avknoppningar (varav från universitet respektive större företag),

 • vilka insatser som genomförts för att främja mobilitet mellan universitet och högskola, institut och näringsliv, och

 • vilka insatser som genomförts för att främja kunskapsutvecklingen i små och medelstora företag.

För institutssektorn skall myndigheten, med fördelning mellan instituten, särskilt redovisa

 • kompetensutvecklingsmedlens fördelning enligt av myndigheten och IRECO Holding AB (IRECO) redovisade kriterier (dnr. N2006/9539/ITFoU),

 • industriforskningsinstitutens deltagande i Vinnovas programsatsningar,

 • övriga satsningar med inriktning på industriforskningsinstituten för att utveckla deras roll i innovationssystemet, och

 • industriforskningsinstitutens medverkan i internationella forskningsprogram.

Mål

Nydisputerade forskare skall ha goda förutsättningar att fortsätta sin karriär i högskola, institut, näringsliv eller som egna företagare.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • hur och i vilken omfattning Vinnova bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

Mål

Könsfördelningen bland Vinnovas mottagare av stöd samt inom den egna beredningsorganisationen skall vara jämn.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

 • könsfördelningen inom myndighetens beredningsorganisation,

 • könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och FoU-stödets fördelning,

 • vilka insatser som genomförts i förhållande till målet samt vilka framtida insatser myndigheten planerar utifrån en analys av hinder och möjlighet för ökad jämställdhet, och

 • vilken hänsyn som tagits till jämställdhetsfrågor vid val av FoU-teman.

Mål

Ett genusperspektiv skall finnas i den FoU-verksamhet där det är möjligt.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.

Mål

Svenska forskare skall ha ett högt deltagande i europeiskt och internationellt FoU-samarbete och erfarenhetsutbyte. Vidare skall Sverige ha en hög beviljningsgrad av europeiska och internationella FoU-medel som en förstärkning av den nationella FoU-finansieringen.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

 • myndighetens åtgärder för att främja deltagande i respektive delprogram i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling,

 • berörda myndigheters insatser avseende genomförandet av sjunde ramprogrammet samt för att påverka arbetsprogrammens utformning,

 • hur myndigheten medverkat till öppna samordningsmetoden (OMC) inom ramen för det arbete som genomförs inom CREST,

 • aktiviteter inom rollen som koordinator för deltagande i EUREKA och COST samt statistik över svenskt deltagande,

 • hur myndigheten arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts,

 • hur myndigheten arbetat för att främja samarbeten inom ramen för FoU-avtalen med Japan, Kina och Indien, och

 • hur myndigheten främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar,

 • hur myndigheten arbetat med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsöverföring

Mål

Utförare och användare av FoU samt en intresserad allmänhet skall genom Vinnova ha god tillgång till information om FoU och FoU-resultat.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning och utveckling till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

 • vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, och

 • hur myndighetens insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål

Analyser och utvärderingar av hög kvalitet skall vara ett underlag för Vinnovas strategier och bedömningar i frågor som rör FoU-verksamhet, FoU-politik samt utveckling av myndighetens egen verksamhet.

Återrapportering

Vinnova skall

 • i samarbete med internationellt ledande aktörer och efter samråd med Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och andra berörda myndigheter utnyttja och utveckla indikatorer och indikatorsystem för en förbättrad uppföljning av resultatet av insatser inom ovan nämnda områden,

 • redovisa hur analysarbetet används i den egna verksamheten, och

 • särskilt redovisa hur myndigheten arbetat med att utveckla indikatorer för att mäta förändringar i det svenska innovationssystemet på regional, sektoriell och nationell nivå.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Europaprogrammen

Mål

Det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling skall vara högt och främjas genom information, rådgivning och analys.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • de insatser som gjorts inom områdena information respektive rådgivning och om möjligt analysera effekten av dessa,

 • samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende främjande av deltagande i ramprogrammet,

 • hur myndigheten arbetat för att främja samarbete med NCP-organisationer i andra länder,

 • de insatser som gjorts för att främja industriellt deltagande i ramprogrammet, särskilt beträffande små och medelstora företags deltagande,

 • verksamheten och kostnaden för kontoret i Bryssel,

 • kostnaden för insatser som direkt kan relateras till uppgiften som Mobility Centre,

 • de insatser som genomförts för att ta fram och sprida statistiskt underlag om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram, och

 • vilka andra myndigheter Vinnova samarbetat med för att genomföra analyser och översiktligt resultatet av dessa analyser.

1.2

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.2.1

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Experimentell teknik

Mål

Öka kompetensen inom området experimentell teknik i samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet, särskilt för små och medelstora företag.

Öka säkerhet och förbättra miljöegenskaper i material, processer och produkter främst genom utnyttjande av prenormativ forskning och standardisering, normgivning och expertfunktioner.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • insatser för kompetensökning inom experimentell teknik fördelat på forskningsaktörer, särskilt industriforskningsinstitut,

 • insatser för kompetensökning inom experimentell teknik i näringslivet, särskilt för små och medelstora företag,

 • medverkan i internationella forskningsprogram, och

 • insatser som bidragit till ökad säkerhet och förbättrade miljöegenskaper i material, processer och produkter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Politikområde Energipolitik

Mål

Vinnova skall inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Energipolitik uppfylls.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa till Statens energimyndighet (STEM) hur arbetet inom de samverkansprogram med näringslivet som delvis finansieras med energipolitiska medel bidragit till att uppnå målet för politikområde Energipolitik. Vinnova och STEM skall samråda om rapporteringens utformning.

Politikområde Transportpolitik

Mål

Vinnova skall inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Transportpolitik uppfylls.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa till Vägverket hur arbetet inom de samverkansprogram med näringslivet som delvis finansieras med transportpolitiska medel bidragit till att uppnå målet för politikområde Transportpolitik. Vinnova och Vägverket skall samråda om rapporteringens utformning.

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Vinnova skall inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Regional utvecklingspolitik uppfylls.

Återrapportering

Vinnova skall inom ramen för sin verksamhet medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Myndighetens medverkan skall ske i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. Vinnova skall när så bedöms relevant samverka med andra myndigheter i gemensamma insatser. Vinnova skall senast den 2 juli 2007 och i årsredovisningen redovisa följande till regeringen (Näringsdepartementet).

 • vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller som bedöms kommer att beröras,
 • formerna för medverkan och samverkan med det organ som har det regionala utvecklingsansvaret i länet, och
 • planerade och genomförda insatser med andra myndigheter.

Vinnova skall bistå förvaltningsmyndigheterna inom ramen för strukturfondsprogrammen med expertkompetens inom myndighetens ansvarsområde vid handläggningen av projektansökningar av strukturfondsmedel. Vidare skall Vinnova bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från Nutek. Vinnova skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Övrig återrapportering

Vinnova skall i årsredovisningen och i delårsrapporten för samtliga sakanslag som får användas för samverkansprogram med näringslivet redovisa utgifterna för perioden per anslag och samverkansprogram.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning skall ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Verksamheten i sin helhet skall ha omprövats under en fyraårsperiod.

Vinnova skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Myndigheterna skall vidare samverka kring satsningen på starka forskningsmiljöer i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). Även med andra forskningsfinansiärer som t.e.x Rymdstyrelsen samt andra berörda myndigheter som Institutet för tillväxtpolitiska studier, Verket för näringslivsutveckling och Statens energimyndighet bör Vinnova identifiera områden där initiativ av gemensamt intresse kan tas.

Vinnova skall samverka med Innovationsbron AB vid likartade insatser inom verifieringsområdet.

Vinnova har ansvar för att Programrådet för fordonsforskning kan bedriva sin verksamhet i enlighet med ingångna avtal och regeringsbeslut. Verksamheten skall samordnas med angränsande satsningar vid Vägverket och Statens energimyndighet.

I frågor som berör främjande av svensk miljöteknik bör myndigheten samråda med Sveriges miljöteknikråd (SWENTEC).

Vinnova skall bistå Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i internationellt samarbete, främst inom EU, Eureka, COST och OECD, bl.a. genom deltagande i kommittéarbete. Myndigheten skall bistå Regeringskansliet i förberedelser inför det svenska ordförandeskapet inom EU.

Vinnova skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innnovation (2007 - 2013). Vinnova skall ha ett huvudansvar för delprogram 2 "IT", vilket bl.a. innebär att aktivt förbereda och delta i kommittéarbetet inklusive i utarbetandet av svenska ståndpunkter, främja svenskt deltagande i programmet samt följa upp och återrapportera verksamheten. Arbetet skall ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer exempelvis Nutek. Vinnova skall bistå med sin kunskap i genomförandet av ramprogrammets övriga delar.

Myndigheten skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid framtagandet av nationella strategier inom områden som berör myndighetens verksamhet.

Myndigheterna skall säkerställa att det finns underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning eller dylikt haft betydelse för bedömning av forsknings- och forskartjänstansökningar.

Myndigheten skall sträva efter att utnyttja framsynsprocesser i sin verksamhet och därvid särskilt delta i motsvarande relevanta processer inom övriga EU.

Myndigheten skall främja kvalificerad IT-användning i sin myndighetsutövning och även i övrigt samverka med andra relevanta myndigheter för att målen för 24-timmarsmyndigheten skall uppfyllas.

4

Uppdrag

1. Vinnova skall tillsammans med Vetenskapsrådet analysera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Analysen bör innehålla förslag till insatser för att förbättra det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet)senast den 1 april 2007.

2. Vinnova skall redovisa en plan över de effektutvärderingar som avses genomföras t.o.m. år 2010. Planen skall inkludera en utförlig genomgång av de överväganden som ligger till grund för urvalet av insatser som utvärderas. Vinnova skall även redovisa en strategi för myndighetens hela utvärderingsverksamhet. Vidare skall en analys av möjligheten att genomföra en effektanalys av Vinnovas projektportölj redovisas. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2007.

3. Vinnova skall genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. De insatser som analyseras skall vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna skall omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och eventuellt dess företrädare medfört. Myndigheten skall också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2008.

4. Vinnova skall redovisa genomförda insatser och pågående arbete inom ramen för de branschvisa strategiprogrammen. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2008.

5. Vinnova skall rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Rapporten skall redovisa och kommentera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på program och organisationstillhörighet samt beskriva förändringen över tid. Speciellt skall universitets- och högskolors deltagande redovisas. Där så är möjligt skall finansiella uppgifter och uppgifter om Sveriges mest frekventa samarbetsländer redovisas. Rapporten skall stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2008.

6. Vinnova skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Vinnova skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Vinnova skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

7. Vinnova skall tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Statens energimyndighet genomföra en effektutvärdering av tidigare relevanta ramprogram för forskning och teknisk utveckling inom EU. En delrapport skall lämnas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet) senast den 22 februari 2008. Uppdraget skall slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet) senast den 22 september 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

26:1

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem132 288
ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ram)132 288

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningskostnader.

26:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem1 399 974
ap.1Verket för innovationssystem (ram)1 399 974
Disponeras av regeringen5 000
ap.3Till regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemet, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Under anslagsposten har beräknats totalt 145 miljoner kronor för finansiering av det program för kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten som Vinnova genomför i samverkan med IRECO Holding AB. Myndigheten ansvarar för att medlen för finansiering av kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten används i enlighet med villkoren för medlens tilldelande.

Vinnova bör, inom ramen för sitt uppdrag, under 2007 särskilt tillse att industriforskningsinstituten ges förutsättningar för att klara sina åtaganden i EU:s ramprogram för FoU.

Enligt aktieägaravtalet avseende Innovationsbron AB av den 18 februari 2005 skall Vinnova till Innovationsbron AB överföra medel till bolagets nationella inkubatorprogram.

Anslagsposten får användas för resekostnader i samband med Sveriges deltagande i Internationella Frysinstitutets arbete.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.13 9693 %0
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.141 9373 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.11 700 000950 000750 0002011
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)13 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2511 024
2007-02-2511 024
2007-03-2511 024
2007-04-2511 024
2007-05-2511 024
2007-06-2511 024
2007-07-2511 024
2007-08-2511 024
2007-09-2511 024
2007-10-2511 024
2007-11-2511 024
2007-12-2511 024
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:1 ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Anki Bystedt
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SK
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartemenetet/E
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/Hm
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Utbildnings- och kulturdepartementet/UH
Jordbruksdepartementet/LB
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/AU
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/TP
Internrevisionen SB
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Statens energimyndighet
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Vägverket
Banverket
IRECO Holding AB
Innovationsbron AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 37, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

N2006/10924/ITFoU
N2005/4580/ITFoU
N2006/409/ITFoU
N2006/3426/ITFoU
N2006/9091/ITFoU
N2006/11945/BS(delvis)

Senast uppdaterad: