Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
55

2006-12-21
Ju2006/10135/Å
Ju2006/592/Å
Ju2006/1798/Å m.fl.
Se bilaga 1
Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 5 tr
111 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Rättsmedicinalverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

För samtliga verksamhetsgrenar som Rättsmedicinalverket verkar inom gäller att verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringRättspsykiatri
Rättsmedicin
Rättskemi
Rättsgenetik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen skall öka och verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Rättspsykiatri

Mål

Kvaliteten i den rättspsykiatriska verksamheten skall förbättras ytterligare och effektiviteten skall öka så att verkets utlåtanden kan utgöra ett så gott underlag för domstolens val av påföljd som möjligt.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, resultat av kvalitetskontroll.

 • Antal och andel av det totala antalet ärenden samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

 • I vilken utsträckning domstolarna följt de förslag till påföljd som lämnats av Rättsmedicinalverket i de rättspsykiatriska utlåtandena.

 • Antal och andel av det totala antalet ärenden inom rättspsykiatrin där väntetiden i häkte överstigit sju dagar, utredningstider för häktade och ej häktade, genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde) per ärendetyp samt antal och andel av det totala antalet ärenden där anstånd begärts för häktade respektive ej häktade.

 • Vilka åtgärder som vidtagits för att väntetiderna i häkte skall bibehållas på lagstadgad nivå.

 • Antal och andel av det totala antalet ärenden inom rättspsykiatrin där den undersökte personen var i åldern 15-20 år.

 • I vilken utsträckning hot eller våld mot personal eller intagna på undersökningsenheterna förekommit.

 • Om rymningar eller fritagningar från undersökningsenheterna förekommit och i sådana fall i vilken omfattning.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Rättsmedicin

Mål

Kvaliteten i den rättsmedicinska verksamheten skall förbättras ytterligare och effektiviteten skall öka för att verksamheten i ännu högre grad skall kunna bidra till att brottsuppklaringen och rättskedjans effektivitet ökar.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Antal och andel av det totala antalet ärenden samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

 • Genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde).

 • Vidtagna åtgärder för att minska handläggningstiderna för rättsmedicinska obduktionsärenden.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rättskemi

Mål

Kvaliteten i den rättskemiska verksamheten skall förbättras ytterligare och effektiviteten skall öka för att verksamheten i ännu högre grad skall kunna bidra till att brottsuppklaringen och rättskedjans effektivitet ökar samt för att på bästa möjliga sätt hantera de uppdrag som inkommer från icke-brottsutredande beställare.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde).

1.1.1.4

Verksamhetsgren Rättsgenetik

Mål

Kvaliteten i den rättsgenetiska verksamheten skall förbättras ytterligare och effektiviteten skall öka.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övrig återrapportering

Rättsmedicinalverket skall redovisa:

 • Vidtagna åtgärder för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter.

 • Insatser som Rättsmedicinalverket har gjort i fråga om internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde.

 • Insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser medfört.

 • Insatser för att sprida resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet inom verkets område till rättsväsendet och andra berörda.

 • En beskrivning av arbetet med den nya uppgiften att bedöma risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. Beskrivningen skall innehålla en bedömning av hur mycket resurser den nya verksamheten har krävt samt hur det har påverkat verksamheten i övrigt.

Utgiftsprognoser

Rättsmedicinalverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Rättsmedicinalverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och specialistkunskap. Av särskild vikt är att minska sårbarheten när det gäller utnyttjandet av och tillgången på rättsläkare genom en aktiv och strategisk rekrytering och utbildning. Rättsmedicinalverket skall verka för en ökad jämställdhet mellan könen och sträva efter att personalsammansättningen så långt som möjligt speglar samhällets etniska mångfald.

Återrapporteringskrav

En sammanhållen beskrivning och analys av hur arbetet för att uppnå målet har bedrivits och dess resultat. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen beskrivas och kommenteras. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Rättsmedicinalverket skall, i den utsträckning det inte följer av återrapporteringskraven ovan, redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Kompetensutveckling m.m.

 • Åtgärder som vidtagits för att höja personalens kompetens.

 • Vidtagna åtgärder dels för att vidareutveckla den expertkompetens som finns inom verket när det gäller såväl verksamhetsanpassning som frågor om bemötande av personer som blir föremål för undersökning, särskilt i fråga om barn och unga samt män, kvinnor, pojkar och flickor som utsatts för våld i nära relationer, dels för att sprida sådan kunskap till personer verksamma inom verket och inom andra myndigheter.

 • Vilka fortsatta insatser som har gjorts för att förbättra arbetsformerna och utveckla ledarskapet.

 • Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering inom myndigheten.

Jämställdhet

 • Myndighetens personalsammansättning med avseende på personalkategorier, ålder och kön.

 • Åtgärder som har vidtagits på det personalpolitiska området för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män.

 • Åtgärder som har vidtagits för att jämställdhetsintegrera Rättsmedicinalverkets verksamhet.

Arbetsmiljö

 • Åtgärder som vidtagits för att främja en god arbetsmiljö.

 • Åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom myndigheten samt för att rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket241 367
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)241 367

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:8 Rättsmedicinalverket
ap.17 2413 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:8 Rättsmedicinalverket
4:8 ap.24:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
4:8 Rättsmedicinalverket
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)24 136
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2520 113
2007-02-2520 113
2007-03-2520 113
2007-04-2520 113
2007-05-2520 113
2007-06-2520 113
2007-07-2520 113
2007-08-2520 113
2007-09-2520 113
2007-10-2520 113
2007-11-2520 113
2007-12-2520 124
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:8 ap.1Rättsmedicinalverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Rättsgenetik
Offentligrättslig verksamhet2 555-1 70016 00017 500-1 500-645
Rättskemi
Uppdragsverksamhet3 488-1 20024 00026 000-2 000288
Rättsintyg
Uppdragsverksamhet-1 59590019 00018 0001 000305
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Cecilia Carmler
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 55, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2006/10135/Å
Ju2006/592/Å
Ju2006/1798/Å
Ju2006/2006/Å
Ju2006/9068/Å
Ju2006/10276/PO (delvis)