Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:17

2006-12-14
U2006/9555/BIA/SV (delvis)
Statens skolverk
Regeringskansliet (RK:s disposition)


Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 25:16 Utveckling av påbyggnadsutbildningar inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:16 Utveckling av påbyggnadsutbildningar för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:16

Utveckling av påbyggnadsutbildningar (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet3 853
ap.6Statsbidrag till folkbildningen (ram)3 853
Disponeras av Statens skolverk103 298
ap.3Statsbidrag till statligt finansierade påbyggnadsutbildningar (ram)99 398
ap.8Statsbidrag till kompletterande utbildningar (ram)2 800
ap.7Förvaltningskostnader (ram)1 100

Villkor för anslag 25:16

ap.3 Statsbidrag till statligt finansierade påbyggnadsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning.

ap.6 Statsbidrag till folkbildningen

Bidraget utbetalas med en fjärdedel kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet skall utbetala kvartalsvis i förskott en fjärdedel av
2 959 000 kronor till Geijerskolan Folkhögskola i Ransäter och en fjärdedel av 894 000 kronor till Mora Folkhögskola.

ap.7 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag enligt detta regleringsbrev.

ap.8 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar till Formens Hus i Hällefors AB.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:16 Utveckling av påbyggnadsutbildningar
ap.33 100Inget0
ap.6116Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:16 Utveckling av påbyggnadsutbildningar
ap.1ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2591
2007-02-2591
2007-03-2591
2007-04-2591
2007-05-2591
2007-06-2591
2007-07-2591
2007-08-2591
2007-09-2591
2007-10-2591
2007-11-2591
2007-12-2599
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:16 ap.7Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Robert Modlitba
Likalydande till

Regeringskansliet (RK:s disposition)
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Folkbildningsrådet
Formens Hus i Hällefors AB
Geijerskola Folkhögskola i Ransäter
Mora Folkhögskola