Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:16

2006-12-14
U2006/9555/BIA/SV (delvis)
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Regeringskansliet (RK:s disposition)

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen 25:12 och 25:16 (2006) inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning och anslaget 25:16 (2006) Statligt stöd för utbildning av vuxna för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:12

Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk290 207
ap.1Statsbidrag till kompletterande utbildningar (ram)141 158
ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)9 049
ap.3Särskilt verksamhetsstöd till SISU Idrottsutbildarna (ram)140 000
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling10 317
ap.8Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)5 317
ap.9Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet9 239
ap.6Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)9 239

Villkor för anslag 25:12

ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Anslagsposten får belastas med högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag till kompletterande utbildningar enligt beslut av Statens skolverk i varje särskilt fall.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk skall, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

457 000 kronor skall utbetalas till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget utbetalas under mars och oktober 2007 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

8 092 000 kronor skall utbetalas till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för verksamheten och skall avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

Anslagsposten får vidare belastas med högst 500 000 kronor för arbete med den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus.

ap.3 Särskilt verksamhetsstöd till SISU Idrottsutbildarna

Statens skolverk skall, utan rekvisition, utbetala 140 000 000 kronor till SISU Idrottsutbildarna som bidrag för verksamheten och skall avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.6 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

ap.8 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Myndigheten för skolutveckling skall kvartalsvis utbetala en fjärdedel av 4 500 000 kronor till Stiftelsen Högskolan i Jönköping för ett kompetenscentrum för vuxnas lärande.

Myndigheten för skolutveckling skall mot rekvisition utbetala högst
817 000 kronor till Sveriges Utbildningsradio AB för genomförande av en nationell kampanj för vuxnas lärande.

ap.9 Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering

Anslagsposten får belastas med utgifter för kompetensutveckling av lärare inom svenskundervisning för invandrare enligt uppdrag.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2006

25:16

Statligt stöd för utbildning av vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk0
ap.1Statligt stöd för utbildning av vuxna (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning
ap.18 7063 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.62773 %0
ap.80Inget0
ap.9310Allt0
25:16 (2006) Statligt stöd för utbildning av vuxna
ap.1 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning
25:14 ap.1325:12 ap.6100 %
25:14 ap.1025:12 ap.6100 %
25:14 ap.525:12 ap.6100 %
25:16 (2006) Statligt stöd för utbildning av vuxna
25:16 ap.4 (2006)25:16 ap.1 (2006)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning
ap.5ram
ap.10ram
ap.13ram
25:16 (2006) Statligt stöd för utbildning av vuxna
ap.4 (2006)ram
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Robert Modlitba
Likalydande till

Myndigheten för skolutveckling
Regeringskansliet (RK:s disposition)
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Samernas utbildningscentrum
SISU Idrottsutbildarna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Sveriges Utbildningsradio AB