Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2006-12-21
U2006/9555/BIA/SV (slutligt)
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Norra Stationsgatan 8 B
281 48 HÄSSLEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande
Riksdagen har beslutat om Nationellt centrum för flexibelt lärandes verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Nationellt centrum för flexibelt lärande och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxenutbildningUtveckling för flexibelt lärande
Gymnasial vuxenutbildning
Rådgivning, kompetensutveckling och information
Läromedel

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Myndigheten skall särskilt uppmärksamma jämställdhetsmålet och bedöma i vilken utsträckning detta mål uppnåtts.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utveckling för flexibelt lärande

Mål för intern utveckling

Höja den pedagogiska och metodiska nivån avseende personal, material och teknik inom den interna verksamheten.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa

- omfattningen av och inriktningen på den interna kompetensutvecklingen samt utvecklingen av kurser och läromedel anpassade för distansutbildning, och

- hur de interna utvecklingsinsatserna har påverkat kursutformning och utbildningsinnehåll.

Mål för extern utveckling

Höja den pedagogiska och metodiska nivån avseende flexibelt lärande hos verksamma inom folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning i syfte att öka tillgängligheten till gymnasial vuxenutbildning.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa

- projekt som har fått stöd av myndigheten inom folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning, fördelade på inriktning och mottagare, och

- antalet kvinnor respektive män som berörs av projektverksamheten.

Myndigheten skall även lämna en ekonomisk redovisning av projektverksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Gymnasial vuxenutbildning

Mål för anslagsfinansierad utbildning

Öka tillgängligheten till gymnasial vuxenutbildning genom att komplettera kommunernas utbildningsverksamhet med sådana kurser på distans som kommunerna själva inte kan erbjuda sina invånare.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa

- tillgängligt utbildningsutbud och genomförda utbildningar fördelade efter allmänna och yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildningar,

- antal deltagare fördelade på ålder, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning,

- antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna kurser och yrkesinriktade kurser,

- antal utfärdade betyg fördelade på allmänna respektive yrkesinriktade kurser,

- antal antagna deltagare i förhållande till antal sökande,

- antal studieavbrott, och

- kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Mål för avgiftsfinansierad utbildning

Att utveckla myndighetens förutsättningar att stödja vuxenutbildning på gymnasial nivå med hänsyn till privata och offentliga arbetsgivares behov av kompetensutveckling av personal.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa antalet genomförda utbildningar fördelade på statliga, kommunala och privata uppdragsgivare. Redovisningen skall även visa fördelning av utbildningarna på allmänna och yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå och inom påbyggnadsutbildningar.

Myndigheten skall även redovisa

- antal deltagare fördelade på ålder, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning,

- antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna och yrkesinriktade kurser,

- antal utfärdade betyg och intyg fördelade på allmänna respektive yrkesinriktade kurser, och 

- debiterad kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rådgivning, kompetensutveckling och information

Mål för kompetensutveckling

Höja kompetensen hos verksamma inom folkbildning och kommunernas vuxenutbildning genom att erbjuda fortbildning om främst pedagogiska metoder och arbetssätt samt om teknik och organisation inom distansutbildning och flexibelt lärande.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa

- genomförda insatser, och 

- antal deltagare i myndighetens verksamheter fördelade på utbildningsanordnare, yrkeskategori och inriktning.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Mål för rådgivning och information

Sprida information hos verksamma inom kommunernas vuxenutbildning och folkbildning om främst pedagogiska metoder och arbetssätt samt om teknik, organisation, läromedel och forskningsresultat som utgör ett stöd vid distansutbildning och övriga former för flexibelt lärande.

Tillhandahålla nätburen information för IT-stödd distansutbildning inom ansvarsområdet.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa

- omfattning och inriktning av publiceringsverksamheten,

- nyttjande av myndighetens webbplats och databaser,

- omfattning av myndighetens seminarie- och konferensverksamhet samt

- i övrigt vidtagna åtgärder för att följa och sprida resultat av forskning och utvecklingsarbete.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Öka förutsättningarna för kvinnor och män med teckenspråk som första språk att delta i vuxenutbildningen och folkbildningen.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa hur samarbetet med Specialpedagogiska institutet har bedrivits och resultatet av samarbetet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Samarbete med andra myndigheter

I syfte att främja och utveckla formerna för flexibelt lärande och distansutbildning skall myndigheten redovisa omfattningen och inriktningen av samarbetet med Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Folkbildningsrådet och Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.

De regionala tillväxtprogrammen

Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2007 enligt närmare anvisningar från Nutek. Myndigheten skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

 • Den 23 januari 2007,

 • den 7 mars 2007,

 • den 2 maj 2007,

 • den 2 augusti 2007, och

 • den 30 oktober 2007.

Övriga återrapporteringskrav

 1. Redovisa hur etniska och språkliga minoriteters behov beaktats i verksamheten. Jämställdhet skall belysas i redovisningen.
 2. Redovisa uppdragsverksamhetens inriktning och uppdragsgivare, lämna en ekonomisk redovisning av den externt finansierade verksamheten samt redovisa en analys av balansen mellan den anslagsfinansierade och den uppdragsfinansierade verksamheten.

3

Organisationsstyrning

Miljöledning

Myndigheten skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars 2007, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

Det nordiska nätverket för vuxnas lärande

Myndigheten får mot ersättning från Nordiska ministerrådet ha funktionen av koordinator för det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) under perioden 2007 och 2008. Myndigheten skall redovisa verksamhetens omfattning.

4

Uppdrag

Tidigare uppdrag

 1. Myndigheten skall bistå Statens folkhälsoinstitut i arbetet med att följa och utvärdera det nationella folkhälsoarbetet genom att på begäran tillhandahålla statistikuppgifter eller andra uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som institutet identifierar som vitala.
 2. Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för Valideringsdelegationen under 2007.

Nya uppdrag

 1. Myndigheten skall verka för att kommunerna senast hösten 2007 skall kunna erbjuda utbildning på distans av det slag som myndigheten hittills har erbjudit.
 2. Myndigheten skall under 2007 avveckla sin utbildningsverksamhet avseende heldistansutbildning.
 3. Myndigheten skall medverka vid genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007—2013 och dess prioriteringar. Myndighetens medverkan skall ske i samråd med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. Myndigheten skall med strategin som grund även prioritera insatser i samråd med andra myndigheter. Myndigheten skall senast den 2 juli 2007 till regeringen (Näringsdepartementet) och i årsredovisningen redovisa vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från, vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras, formerna för samråd med det organ som har det regionala utvecklingsansvaret i länet samt planerade insatser och insatser genomförda i samråd med berörda myndigheter.

Uppdrag till annan myndighet där Nationellt centrum för flexibelt lärande skall samråda med denna myndighet

Nationellt centrum för flexibelt lärande skall samråda med Myndigheten för skolutveckling vad gäller den myndighetens uppdrag att stödja kommunerna och landstingen att utveckla omfattningen av och innehållet i de yrkesinriktade utbildningarna inom kommunal vuxenutbildning och gymnasial särvux inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda (2006/5217/SV).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:11

Nationellt centrum för flexibelt lärande (Ramanslag)

Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande100 917
ap.1Förvaltning (ram)65 917
ap.2Utvecklingsmedel (ram)35 000

Villkor för anslag 25:11

ap.1 Förvaltning

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande.

ap.2 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får belastas med utgifter för utvecklingsprojekt inom folkbildningen och kommunernas vuxenutbildning samt för utveckling av Folkbildningsnätet i enlighet med förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande. Även utgifter för utveckling av läromedel för vuxna med teckenspråk som första språk får belasta anslagsposten.

Myndigheten får belasta anslagsposten med högst 20 000 000 kronor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:11 Nationellt centrum för flexibelt lärande
ap.13 0283 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Nationellt centrum för flexibelt lärandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 409
2007-02-258 409
2007-03-258 409
2007-04-258 409
2007-05-258 409
2007-06-258 409
2007-07-258 409
2007-08-258 409
2007-09-258 409
2007-10-258 409
2007-11-258 409
2007-12-258 418
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationellt centrum för flexibelt lärandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:11 ap.1Förvaltning
25:11 ap.2Utvecklingsmedel

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Gymnasial vuxenutbildning
Uppdragsverksamhet enligt förordning-1 74006006000-1 740
Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)55602 0002 0000556
Summa-1 18402 6002 6000-1 184
Uppdragsverksamhet
Värdmyndighet för Valideringsdelegationen480900900048
Utveckling av flexibelt lärande inom andra statliga myndigheter64404004000644
Koordinator för det nordiska nätverket för vuxnas lärande1107 0007 000011
Summa70308 3008 3000703
Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet64905005000649
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet enligt förordning

Myndighetens uppdragsverksamhet enligt förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Myndighetens uppdragsverksamhet för Sida enligt förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Värdmyndighet för Valideringsdelegationen

Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för Valideringsdelegationen.

Koordinator för det nordiska nätverket för vuxnas lärande

Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL).

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har enligt 10—12 §§ förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande rätt att ta ut ersättning och andra avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Viveka Wetterberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket