Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:57

2006-12-21
U2006/9554/BIA
U2006/9555/BIA
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 15, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53, prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetAdministration av studiehjälp
Administration av studiemedel
Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)
Återbetalningsverksamhet
Central förvaltningsverksamhet
IntegrationspolitikHemutrustningslånTilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att kvinnor respektive män kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till att målet uppfylls är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter samt utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Myndigheten skall dessutom redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen inom verksamhetsgrenarna, de resultat som uppnåtts samt hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Avvikelser från målen skall kommenteras och analyseras.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Administration av studiehjälp

Mål

Betydelsen av ekonomiska, geografiska och sociala hinder för gymnasiala studier skall minska.

Informationsutbytet mellan myndigheten och läroanstalterna skall vara rättssäkert.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa:

1. Antal studerande med studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg) samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Studiehjälp för studier utomlands skall särredovisas. Antal studerande för vilka skolan har rapporterat minskad studieomfattning skall redovisas samt antal studerande för vilka myndigheten har beslutat dra in utbetalning av studiehjälp. Utbetalda belopp fördelade på studier i Sverige och utomlands skall särredovisas.

2. Totala antalet studerande som har studiehjälp för skolformen gymnasieskola. Därutöver skall redovisningen fördelas på kommunala och fristående skolor. Av redovisningen som avser studerande med studiebidrag vid kommunala och fristående skolor skall framgå antal studerande som är bosatta i annan kommun än studieorten.

3. Antal mottagare av inackorderingstillägg samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer.

4. Antal mottagare av extra tillägg samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad fördelade på nu gällande inkomstklasser.

Uppgifter enligt 1-4 skall hållas tillgängliga i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2008. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

5. Antal bifalls- respektive avslagsbeslut för inackorderingstillägg och extra tillägg samt även antal överklagade beslut och hur många beslut som helt eller delvis ändrats av myndigheten vid omprövning.

6. Styckkostnad per ärende. Genomsnittlig handläggningstid för inackorderingstillägg och extra tillägg.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Administration av studiemedel

Mål

Verksamheten skall bidra till att studiemedel verkar rekryterande och bidrar till ett högt deltagande i utbildning, verkar utjämnande mellan individer och grupper i befolkningen samt bidrar till ökad social rättvisa.

Andelen ärenden som handläggs inom tre veckor skall öka. För ärenden som avser studier utomlands skall handläggningstiden minska med minst tio procent.

Myndigheten skall verka för att andelen maskinella beslut ökar.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa:

1. Antal studerande med studiemedel samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår samt kalenderår. Studiemedel för studier utomlands skall särredovisas. I förekommande fall skall fördelning ske på bidrag och bidragsnivå, tilläggsbidrag, lån, merkostnadslån och tilläggslån samt studier på grundskolenivå, gymnasienivå samt eftergymnasial nivå.

2. Antal ansökningar om stöd, antal bifalls- respektive avslagsbeslut avseende anslaget 25:2 anslagsposterna 1 och 2.

Uppgifter enligt 1-2 skall hållas tillgängliga i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2008. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

3. Antal överklagade beslut och hur många beslut som omprövas av myndigheten.

4. Antal kvinnor respektive män, i åldersgrupperna 40 till 45 år samt 45 år eller äldre, och som på grund av särskilda skäl fått studiemedel under längre tid än vad veckogränserna medger eller som fått beslut om avslag.

5. Beslut i olika studiemedelsärenden fördelat på manuell respektive maskinell hantering.

6. Andel ärenden som handlagts inom tre veckor fördelat efter typ av ärende och styckkostnad per ärende.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Mål

Betydelsen av ekonomiska och geografiska hinder för gymnasiala studier skall minska.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa:

1. Antal studerande med Rg-bidrag samt utbetalda belopp fördelade på ålder, kön och studiestödsomfattning. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Uppgifterna skall hållas tillgängliga i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2008.

2. Antal ansökningar om stöd, antal bifalls- respektive avslagsbeslut.

3. Genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Återbetalningsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa:

1. Antal låntagare per återbetalningssystem. Utomlands bosatta låntagare skall särredovisas. Av redovisningen skall framgå antal låntagare som har lån i mer än ett återbetalningssystem. Dessutom skall antal återbetalningsskyldiga redovisas.

2. Antal låntagare med kronofogdekrav samt uppgift om storleken på den obetalda fordran.

3. Antal beslut i ärenden om återbetalning av lån fördelat på manuell respektive maskinell hantering samt genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende.

4. Antal personer med återkrav fördelade per stödform samt beslutsgrund. Vidare skall storleken på den obetalda fordran per stödform redovisas samt antal återkravsskyldiga med kronofogdekrav.

Vidare skall följande hållas tillgängligt i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2008:

5. Antal ärenden om återbetalning av lån och antal bifalls- respektive avslagsbeslut fördelade på de olika återbetalningssystemen avseende sammanläggning av lån, överföring/konvertering av lån samt samordnad betalning.

6. Antal ärenden om återbetalning av lån och antal bifalls- respektive avslagsbeslut fördelade i förekommande fall på de olika återbetalningssystemen samt i de fall det är möjligt även beslutsgrunden avseende: nedsättning av lån, avskrivning av lån samt ny återbetalningstid.

7. Antal överklagade beslut om återbetalning av lån och återkrav samt hur många beslut som omprövas av myndigheten.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Central förvaltningsverksamhet

Mål

Centrala studiestödsnämnden skall utveckla sin roll som central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor.

Myndigheten skall genom bevakning och analys av studerande kvinnors och mäns sociala och ekonomiska situation öka myndighetens kunskap inom området.

Samverkan med andra myndigheter skall fungera effektivt.

Återrapportering

1. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa omfattningen på och inriktning av sitt arbete inom det studiesociala området samt resultatet av myndighetens kunskapsutveckling. All individbaserad statistik i återrapporteringen skall presenteras och kommenteras efter kön. Vidare skall myndigheten redovisa hur samverkan med andra myndigheter har utvecklats samt resultatet av detta.

1.2

Politikområde Integrationspolitik

Mål

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.

1.2.1

Verksamhetsområde Hemutrustningslån

1.2.1.1

Verksamhetsgren Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

Mål

Handläggningstiden för lån till hemutrustning skall inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa antalet inkomna och beviljade låneansökningar samt antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån skall också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad. Genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende skall redovisas. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Centrala studiestödsnämnden skall vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 för samtliga anslag/anslagsposter/delposter som myndigheten disponerar inklusive myndighetsanslaget. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognos samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser för alla anslag inklusive myndighetsanslaget, dock inte anslaget 10:4 Hemutrustningslån, lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti samt den 30 oktober 2007.

Utgiftsprognoser för anslaget 10:4 Hemutrustningslån lämnas till Regeringskansliet  (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast ovan nämnda datum.

Redovisningen skall i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, bl.a. makroekonomiska antaganden och regeländringar, som har betydelse för prognosen. Tilläggsbidrag skall särredovisas.

För anslag 25:1 Studiehjälp m.m. skall redovisningen vid prognostillfällena innehålla en särredovisning av stöden studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. För studiebidraget skall redovisningen kompletteras med en fördelning på åldersklasserna 16, 17, 18, 19 respektive 20 år. För inackorderingstillägg skall antalet prognostiserade mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift redovisas fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer. För extra tillägg skall prognos på antalet mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift fördelade på nu gällande inkomstklasser särredovisas.

Myndigheten skall vid prognostillfällena även redovisa antal studiestödstagare som fått studiestöd under den föregående perioden fördelade på månad och per kalenderhalvår och kalenderår. För 2007 skall även det ackumulerade utfallet anges.

Centrala studiestödsnämnden skall i mars och augusti 2007 redovisa avvikelser mellan prognos och utfall för det senaste kalenderhalvåret samt kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som bidragit till avvikelserna.

2. Service m.m.

Centrala studiestödsnämnden skall i myndighetens delårsrapport och årsredovisning redovisa följande uppgifter:
- Genomsnittlig total handläggningstid, genomsnittlig handläggningstid för CSN:s administration, andel ärenden beslutade inom tre veckor samt andel ärenden med en handläggningstid för CSN:s administration under tre veckor.
- Antal inkomna och besvarade samtal samt genomsnittlig kötid i telefon. Dessutom skall en uppskattning av omfattningen av den tid då anrop inte registreras i telefonsystemet redovisas.
- Antal besök på webbplatsen samt utnyttjande av Talsvar.

Uppgifterna skall redovisas per vecka och visa förändringar i förhållande till motsvarande vecka 2006. Uppgifterna skall där så är möjligt redovisas per verksamhetsgren.

3. Utländska medborgare m.m.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa antal utländska medborgare som fått bifalls- respektive avslagsbeslut i ärenden avseende svenskt studiestöd. Av redovisningen skall framgå uppgifter om medborgarskap, om ansökan avser studiehjälp eller studiemedel, vilken grund som åberopas för rätt till stöd, om studierna avser utbildning i Sverige eller utomlands samt kön. Myndigheten skall särskilt följa utvecklingen av och analysera orsaker till eventuella förändringar avseende utländska medborgares efterfrågan på svenskt studiestöd enligt EG-rätten.

4. Rekryteringsbidrag

1. Antal studerande med rekryteringsbidrag samt utbetalda belopp fördelade på ålder, bidragsomfattning, kommun och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. I förekommande fall skall fördelning ske på bidragsnivå, tilläggsbidrag samt studier på grundskolenivå och gymnasienivå. Antal personer som fått bifalls- respektive avslagsbeslut avseende 2007 skall redovisas.

2. Myndigheten skall redovisa hur antalet personer som fått rekryteringsbidrag är fördelade på målgrupperna: arbetslösa, personer som riskerar arbetslöshet samt personer som på grund av funktionshinder behöver extra tid för att nå studiemålen.

Uppgifter enligt 1-2 skall hållas tillgänglig i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2008. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

3. Myndigheten skall redovisa antal ansökningar om rekryteringsbidrag och hur beslut i ärenden om rekryteringsbidrag fördelas på manuell respektive maskinell hantering.

4. Genomsnittlig handläggningstid hos myndigheten och styckkostnad per ärende skall redovisas.

5. Antal överklagade beslut och hur många beslut som omprövas av myndigheten skall redovisas .

5. Analysrapport

Centrala studiestödsnämnden skall senast den 1 maj 2008 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom verksamhetsgrenarna Administration av studiehjälp, Administration av studiemedel, Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag) och Återbetalningsverksamhet. Redovisningen skall baseras på den kvantitativa återrapportering som myndigheten gör för respektive verksamhetsgren. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara intressanta skall kommenteras och analyseras. I redovisningen skall ett jämställdhetsperspektiv beaktas.

3

Organisationsstyrning

Mål

Centrala studiestödsnämnden skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättssäkerhet.

Telefontillgängligheten skall öka. Andelen inkommande samtal som besvaras och andelen samtal som besvaras inom tre minuter skall öka. Andelen inkommande skriftliga förfrågningar som besvaras inom tre veckor skall öka. Tidsperioder då anrop inte når myndighetens telefonsystem skall minska.

Andelen nöjda kunder skall öka.

Kvaliteten i ärendehanteringen skall förbättras. Felaktiga utbetalningar skall inte förekomma.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa:

1. Antal inkomna och besvarade anrop, antal besvarade skriftliga förfrågningar, utnyttjandet av Talsvar och antal besök på webbplatsen samt genomsnittlig väntetid i telefonkö och svarstid för skriftliga förfrågningar. Dessutom skall en uppskattning av omfattningen av den tid då anrop inte registreras i telefonsystemet redovisas.

2. Resultatet av en kund- eller medborgarundersökning, inklusive en analys av resultatet.

3. Vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att förbättra kvaliteten i myndighetens verksamhet samt resultatet av åtgärderna.

4. Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av beslutet om omlokalisering av verksamhet till Visby och Kalmar. Kostnader och intäkter för omlokaliseringarna skall redovisas separat.

5. Centrala studiestödsnämnden skall i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

4

Uppdrag

Nya uppdrag

1. I riksdagens tillkännagivande (bet. 2005/06:UbU5, punkt 5) angående kortare handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden föreslås att myndigheten skall handlägga alla kompletta ansökningar och bevilja studiestöd inom tre veckor från den dag ansökan inkom till myndigheten. I de fall myndigheten inte uppfyller detta antagande bör enligt tillkännagivandet den studerande ha rätt att slippa avgifter och även ha rätt till finansiell kompensation.

Med anledning av riksdagens tillkännagivande ges myndigheten i uppdrag att senast den 29 juni 2007 redovisa till regeringen hur stor andel av kompletta ansökningar om studiestöd som handläggs inom tre veckor. Vidare skall myndigheten redogöra för vilka åtgärder myndigheten vidtagit och planerar att vidta för att säkerställa att samtliga ansökningar om studiestöd skall handläggas inom tre veckor.

2. Åtgärder för förbättrat informationsutbyte: Centrala studiestödsnämnden skall tillsammans med övriga berörda myndigheter och organisationer säkerställa att det elektroniska informationsutbytet fungerar och används optimalt. Myndigheterna skall därvid redovisa vilka åtgärder som vidtagits mot bakgrund av de åtgärder som Statskontoret föreslår i sin rapport Informationsutbyte kräver bra förutsättningar (2006:7). Av redovisningen skall bl.a. framgå vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten till befintlig information och hur informationsutbytet kan utvecklas och utvidgas för att optimera ändamålsenligheten ur ett myndighetsövergripande perspektiv. Av uppdragsredovisningen skall även framgå vilka övriga åtgärder som vidtagits i syfte att vidareutveckla samarbetet och informationsutbytet, vilket utvecklingsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet.

I de fall myndigheternas förbättringsåtgärder rör arbetslöshetskassorna skall Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2007.    

3. Effektmätning: Centrala studiestödsnämnden, Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall tillsammans under året genomföra en effektmätning motsvarande de som gjordes 2003, 2004 och 2006. Arbetslöshetskassorna skall beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa uppdraget till  regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2007. Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har fått liknande uppdrag i respektive regleringsbrev för 2007.

            

4. Samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar: Centrala studiestödsnämnden, Arbetsmarknadsverket, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan skall bistå varandra för att förhindra felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. De insatser och åtgärder som vidtas med anledning av uppdraget skall avrapporteras senast den 28 september 2007. Myndigheterna har fått likalydande uppdrag i respektive regleringsbrev för 2007.

5. Omfattningen av felaktiga utbetalningar: Centrala studiestödsnämnden skall redovisa och analysera omfattningen av, orsakerna till samt utvecklingen av felaktiga betalningar. Redovisningen skall avse perioden 2003-2007. CSN skall i samband med detta redovisa hur myndigheten utvecklat sina metoder för riskhantering och riskanalys inom detta område samt hur den myndighetsgemensamma modell för riskhantering som myndigheter i Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen) utvecklar integreras i myndighetens arbete. CSN skall utifrån bland annat risk- och väsentlighetsanalyser motivera sina prioriteringar i kontrollarbetet samt ange hur rutiner och samarbete med andra myndigheter utvecklats för att minska identifierade risker. En första redovisning av de insatser och åtgärder som vidtas med anledning av uppdraget skall lämnas senast den 31 augusti 2007 och en andra i anslutning till årsredovisningen för 2007.

CSN skall vidare redovisa myndighetens administrativa kostnader för arbetet mot felaktiga utbetalningar samt utvecklingen av dessa kostnader då arbetet integreras i ordinarie handläggnings- och kvalitetssystem. CSN skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att tillse att de som ansöker om studiestöd lämnas information om att CSN utför kontroller samt utbyter information med andra myndigheter och arbetslöshetskassor i syfte att säkra korrekta utbetalningar. En första redovisning skall lämnas senast den 31 augusti 2007 och en andra i anslutning till årsredovisningen för 2007.

Tidigare lämnade uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden skall särskilt följa och redovisa erfarenheterna av hanteringen av tilläggsbidraget till studerande med barn när det gäller föräldrar som både får studiemedel eller rekryteringsbidrag och som inte är folkbokförda på samma adress.

2. Centrala studiestödsnämnden skall följa upp utvecklingen av levnadsvillkoren för studiestödstagare i åldern 19 till 25 år inom ramen för studiestödsverksamheten. Uppföljningen skall innehålla en kvantitativ redovisning av indikatorn studiemedelsbudget. Vidare skall myndigheten redovisa liknande uppgifter avseende levnadsvillkoren för studiestödstagare i åldern 19 till 25 år utifrån tillgängliga variabler, som t.ex. kön och skolort. Redovisningen skall även lämnas till Ungdomsstyrelsen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:1

Studiehjälp m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 881 311
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 881 311

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

25:2

Studiemedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden11 678 324
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)7 096 558
ap.4Tilläggsbidrag (ram)360 217
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 179 169
ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)72 717
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)1 990 829
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)115 623
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 042 380

Villkor för anslag 25:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på högskolenivå för studier

- om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang, om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt

- på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

- vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

- vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola och högst 10 procent av posten får användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

Tilldelade medel motsvarar 2 067 279 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2007. Beloppet har minskats med 24 899 000 kronor på grund av det av Riksförsäkringsverket fastställda regleringsbelopp för 2004 för anslagen 15 25:2 Studiemedel m.m., 15 25:5 2003 Vuxenstudiestöd m.m. och 15 25:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

25:3

Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 832 810
ap.1Studiemedelsräntor (ram)4 461 810
ap.2Avskrivningar (ram)371 000

Villkor för anslag 25:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt.

25:4

Rekryteringsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden166 700
ap.1Rekryteringsbidrag till kommunerna (ram)126 567
ap.3Kombinationsutbildningar (ram)0
ap.4Tilläggsbidrag (ram)7 833
ap.2Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag (ram)32 300

Villkor för anslag 25:4

ap.1 Rekryteringsbidrag till kommunerna

Anslagsposten får belastas med utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

ap.2 Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med retroaktiva utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt den numera upphävda bestämmelsen 3 § andra stycket lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

25:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska institutet14 004
ap.2Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.2.1Statsbidrag till utbildning (ram)12 916
ap.2.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.3Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 25:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.2.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.2.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

25:7

Bidrag till vissa organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden50 201
ap.3Landsorganisationen i Sverige (ram)42 550
ap.4Tjänstemännens centralorganisation (ram)7 651
Disponeras av Sametinget500
ap.6Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget (ram)500
Disponeras av Socialstyrelsen12 675
ap.7Bidrag vid korttidsstudier - Socialstyrelsen (ram)12 675

Villkor för anslag 25:7

ap.3 Landsorganisationen i Sverige

Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov för bidrag som lämnas enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

ap.4 Tjänstemännens centralorganisation

Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov för bidrag som lämnas enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

ap.6 Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

ap.7 Bidrag vid korttidsstudier - Socialstyrelsen

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:75

Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden395 827
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)393 896
ap.3Kombinationsutbildningar (ram)0
ap.4Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige (ram)1 284
ap.5Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation (ram)647
Disponeras av Socialstyrelsen624
ap.7Administrationskostnader Socialstyrelsen (ram)624
Disponeras av Sametinget15
ap.2Administrationskostnader Sametinget (ram)15

Villkor för anslag 25:75

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

Det ackumulerade underskott som uppstod i den avgiftsfinansierade verksamhet som upphörde 2000 får täckas genom avräkning på anslagsposten. Även räntekostnad fram till avräkningstidpunkt får avräknas anslagsposten. Avräknat belopp skall särredovisas i årsredovisningen.

ap.2 Administrationskostnader Sametinget

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiv ersättning till lärosäten för genomförd utbildning enligt förordningen (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel. Följande gäller i fråga om retroaktiv ersättning. Ersättningen till lärosäten uppgår till 1 075 kronor per studievecka på minst 50 procent av heltid. Antalet studieveckor utgörs av antalet beviljade studieveckor med rekryteringsbidrag för faktisk studietid som finansierats från anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag anslagspost 3 Kombinationsutbildningar. Ersättning för den faktiska studietiden utgår också i de fall den studerande antagits enligt 7 § i den ovan nämnda förordningen, även om beslutet om bidrag därefter har upphävts, eller om beslutet om bidrag enbart omfattar en inledande del av studierna.

Ersättning får lämnas inom ramen för tillgängliga medel på anslagsposten.

ap.4 Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Medlen betalas ut efter rekvisition och i mån av behov.

ap.5 Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Medlen betalas ut efter rekvisition och i mån av behov.

ap.7 Administrationskostnader Socialstyrelsen

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Budgetår 2003

25:5

Vuxenstudiestöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden0
ap.7Vuxenstudiestöd (ram)0

Villkor för anslag 25:5

ap.7 Vuxenstudiestöd

Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar som hänför sig till studiestödslagen (1973:349), förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag, lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:1 Studiehjälp m.m.
ap.1194 066Inget0
25:2 Studiemedel m.m.
ap.1354 828Inget0
ap.2.13 636Inget0
ap.2.299 541Inget0
ap.2.35 781Inget0
ap.30Inget0
ap.418 011Allt0
25:3 Studiemedelsräntor m.m.
ap.1223 091Inget0
ap.218 550Inget0
25:4 Rekryteringsbidrag
ap.1022 3000
ap.20Inget0
ap.301000
ap.403 0000
25:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.2.1646Inget0
ap.2.250Inget0
ap.30Inget0
25:5 (2003) Vuxenstudiestöd m.m.
ap.7 (2003)0Allt0
25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Allt0
ap.76343 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:75 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.111 8753 %0
ap.20Allt0
ap.301000
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.7193 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)170 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)150 400 000
- varav SPECIAL150 400 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Avser studielån och hemutrustningslån.

6.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2532 824
2007-02-2532 824
2007-03-2532 824
2007-04-2532 824
2007-05-2532 824
2007-06-2532 824
2007-07-2532 824
2007-08-2532 824
2007-09-2532 824
2007-10-2532 824
2007-11-2532 824
2007-12-2532 832
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:75 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00341 6000341 600341 600
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden.

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna skall bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelser om undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) har meddelats i regeringsbeslut (U2001/1615/ST).

Centrala studiestödsnämnden undantas också från bestämmelsen i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) om att inkomster skall avräknas mot anslaget. I stället skall inbetalda avgifter avräknas.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Martin Östberg
Likalydande till

Specialpedagogiska institutet
Socialstyrelsen
Sametinget
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Integrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Specialpedagogiska institutet
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Högskoleverket
Överklagandenämnden för studiestöd
Ungdomsstyrelsen
Folkbildningsrådet
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens centralorganisation