Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2006-10-19
U2006/592/Kr (slutligt)
U2006/1782/Kr (slutligt)
U2006/6936/Kr
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 27:2, 28:5, 28:12, 28:13, 28:27, 28:29, 28:31, 28:35 och 28:36
Riksdagen har beslutat om anslagen 27:2, 28:5, 28:12, 28:13, 28:27, 28:29, 28:31, 28:35 och 28:36 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:2

Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 515
ap.1Teracom AB för utsändningskostnader m.m. (ram)3 952
ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (ram)10 342
ap.3Com Hem AB för tekniska kostnader (ram)1 675
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)4 546

Villkor för anslag 27:2

ap.1 Teracom AB för utsändningskostnader m.m.

Kammarkollegiet skall betala ut bidraget efter rekvisition från Teracom AB.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

Teracom AB skall senast den 1 mars 2006 lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2005 samt budgetunderlag för 2007 till Utbildnings- och kulturdepartementet. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2006 skall en redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

ap.2 Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m.

Kammarkollegiet skall betala ut bidraget till Sveriges Television AB efter rekvisition.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

Sveriges Television AB skall senast den 1 mars 2006 lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2005 samt budgetunderlag för 2007 till Utbildnings- och kulturdepartementet. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2006 skall en redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

ap.3 Com Hem AB för tekniska kostnader

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Com Hem AB efter rekvisition.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

Com Hem AB skall senast den 1 mars 2006 lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2005 samt budgetunderlag för 2007 till Utbildnings- och kulturdepartementet. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2006 skall en redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet skall betala ut bidraget efter rekvisition från Sverigefinska Riksförbundet.

Sverigefinska Riksförbundet skall senast den 1 mars 2006 lämna en redogörelse till Utbildnings- och kulturdepartementet för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2005 samt budgetunderlag för 2007. Budgetunderlaget skall innehålla Sverigefinska Riksförbundets förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2006 skall en redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

28:5

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet874 656
ap.1Operan (ram)338 347
ap.2Dramaten (ram)194 414
ap.3Riksteatern (ram)253 093
ap.4Svenska rikskonserter (ram)67 787
ap.5Dansens hus (ram)21 015

Villkor för anslag 28:5

ap.1 Operan

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Operan den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Operan om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 15 december 2005.

Operan skall betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Dramaten

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Dramaten den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Dramaten om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 15 december 2005.

Dramaten skall betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Riksteatern den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Riksteatern om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 15 december 2005.

Riksteatern skall betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.4 Svenska rikskonserter

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Svenska rikskonserter den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Svenska rikskonserter om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 15 december 2005.

Svenska rikskonserter skall betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.5 Dansens hus

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av bidraget till Dansens hus den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra Dansens hus om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 15 december 2005.

28:12

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet15 428
ap.1Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR (ram)7 092
ap.2Utgivning av lättläst litteratur (ram)8 336

Villkor för anslag 28:12

ap.1 Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet för högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006

ap.2 Utgivning av lättläst litteratur

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

28:13

Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 795
ap.1Bidrag till Svenska språknämnden (ram)2 152
ap.2Bidrag till Sverigefinska språknämnden (ram)643

Villkor för anslag 28:13

ap.1 Bidrag till Svenska språknämnden

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Svenska språknämnden efter rekvisition.

Kammarkollegiet skall i samband med utbetalningen erinra bidragsmottagaren om villkor och återrapporteringskrav.

Svenska språknämnden skall lämna en redogörelse för verksamheten och hur bidraget använts under 2005 senast den 1 mars till Utbildnings- och kulturdepartementet. Redogörelsen skall innehålla en analys av utvecklingen inom området. För verksamheten 2006 skall Svenska språknämnden lämna en redogörelse senast den 1 mars 2007.

ap.2 Bidrag till Sverigefinska språknämnden

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Sverigefinska språknämnden efter rekvisition.

Kammarkollegiet skall i samband med utbetalningen erinra bidragsmottagaren om villkor och återrapporteringskrav.

Sverigefinska språknämnden skall lämna en redogörelse för verksamheten och hur bidraget använts under 2005 senast den 1 mars 2006. Redogörelsen skall innehålla en analys av utvecklingen inom området. För verksamheten 2006 skall Sverigefinska språknämnden lämna en en redogörelse senast den 1 mars 2007.

28:27

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet235 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)235 000

Villkor för anslag 28:27

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet skall utbetala medlen engångsvis, efter rekvisition, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16§ lagen (1998:950) om kulturminnen m.m.

Kammarkollegiet skall i samband med utbetalningen erinra Svenska kyrkan om villkor och återrapporteringskrav.

 

Svenska kyrkan skall senast den 1 april 2006 lämna en en redovisning av medlens användning 2005 till Utbildnings- och kulturdepartementet. För verksamheten 2006 skall Svenska kyrkan lämna en redovisning av medlens användning senast den 1 april 2007. Ytterligare krav på redovisning framgår av den överenskommelse i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan som träffats mellan staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2004/470/Ka och Ku/2002/2531/Ka).

28:29

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet220 818
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)110 307
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)55 469
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)41 015
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)14 027

Villkor för anslag 28:29

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet skall utbetala medlen med en tolftedel den 22 i varje månad till Stiftelsen Nordiska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten skall minst 2 800 000 kronor användas för verksamheten vid Julita gård.

Av anslagsposten skall minst 500 000 kronor användas till verksamheten vid Fotosekretariatet.

 

Avgifter och bidrag

Stiftelsen Nordiska museet skall ha fri entré till sina basutställningar.

Verksamheten inklusive fonder vid Julita gård skall särredovisas i årsredovisningen. Julita skall särredovisas i en resultaträkning.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Skansen. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Tekniska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

I bidraget ingår medel för hyres-, drifts- och underhållskostnader för samtliga byggnader och tillhörande markområden på Norra Djurgården som utnyttjas av Tekniska museet.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Arbetets museum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten skall 500 000 kronor användas för att pröva förutsättningarna för etablerandet av en resursenhet för genusfrågor vid museerna.

28:31

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet54 663
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)9 585
ap.2Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum (ram)7 107
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)2 300
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)2 673
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)14 683
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)8 201
ap.8Röhsska museet (ram)1 002
ap.9Stiftelsen Rooseum (ram)1 524
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)834
ap.11Stiftelsen Judiska museet (ram)855
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)204

Villkor för anslag 28:31

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Thielska galleriet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Thielska galleriet skall lämna en redogörelse för användningen av bidraget till regeringen samt till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skall använda 4 574 000 kronor för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen skall användas till löner för arbetsledare.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Nobelmuseet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget, efter rekvisition, till Föreningen Svensk Form. Kammarkollegiet får högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2006. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2006.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Röhsska museet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

ap.9 Stiftelsen Rooseum

Kammarkollegiet skall utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Rooseum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.
Bidraget minskas från och med oktober månad med 506 000 kronor.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.
Bidraget förstärks för tiden från den 1 oktober 2006 med 253 000 kronor. Förstärkningen av bidraget skall användas i syfte att stärka den pedagogiska verksamheten riktad mot barn och unga.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Stiftelsen Judiska museet efter rekvisition. Kammakollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.
Bidraget förstärks för tiden från den 1 oktober 2006 med 253 000 kronor. Förstärkningen av bidraget skall användas i syfte att stärka den pedagogiska verksamheten riktad mot barn och unga.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Bildmuseet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet skall utbetala bidraget till Zornsamlingarna efter rekvisition.

28:35

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80
ap.1Utställningsgarantier (ram)1
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 28:35

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som skall visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten får användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

28:36

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet285 054
ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet (ram)175 000
ap.2Stöd till filmkulturella åtgärder (ram)110 054

Villkor för anslag 28:36

ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet

För anslagsposten skall följande villkor gälla:

Kammarkollegiet skall betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra Svenska Filminstitutet om de villkor samt om de mål, uppdrag och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 15 december 2005.

Anslagsposten skall användas i enlighet med 2006 års filmavtal.

ap.2 Stöd till filmkulturella åtgärder

För anslagsposten skall följande villkor gälla:

Kammarkollegiet skall betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra Filminstitutet om de villkor samt om de mål, uppdrag och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 15 december 2005.

 

Stöd till regionala resurscentrum

Stödet skall fördelas av Filminstitutet enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Filminsitutet skall besluta om fördelningen av stöd till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Skåne, Film i Värmland, Film i Väst, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Filmpool Jämtland, Filmpool Nord, Reaktor Sydost, Film i Halland, Film på Gotland, Film i Västmanland, Film i Sörmland, Film i Uppland, Film i Örebro län, Film Stockholm, Film i Gävleborg, Film i Jönköpings län samt Film i Öst.

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter kan lämnas.

 

Regionala tillväxtprogram

Filminstitutet får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

 

 

 

 

Stöd till film i skolan

För att stöd skall ges krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det statliga stödbeloppet.

 

Stöd till Filmarkivet Grängesberg

Av anslagsposten skall 5 000 tkr användas för verksamhet vid Filmarkivet i Grängesberg.

 

Stöd till Filmpool Nord

Utöver de medel som Filminstitutet fördelar till Filmpool Nord i egenskap av regionalt resurscentrum skall 1 000 tkr tilldelas som stöd för 2006 års verksamhet vid Filmpool Nord. Regeringen avser att sammanlagt tillföra Filmpool Nord 5 000 tkr, varav 1 000 tkr lämnats som stöd för 2005 års verksamhet. Medlen skall användas för investeringar i teknisk utrustning och för utbildningsinsatser. Filmpool Nord skall lämna en redovisning av medlens användning 2005 respektive 2006 till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2006 respektive den 1 mars 2007. En kopia av redovisningen skall lämnas till Filminstitutet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.10Inget0
ap.20Inget0
28:13 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden
ap.10Inget0
ap.20Inget0
28:27 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
28:29 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
28:31 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
28:35 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.10Inget0
ap.20Inget0
28:36 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:35 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
28:35 ap.328:35 ap.272
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.5obetecknat
28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter
ap.6obetecknat
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.3obetecknat
28:13 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden
ap.3obetecknat
28:27 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.2ram
28:29 Centrala museer: Stiftelser
ap.5obetecknat
28:31 Bidrag till vissa museer
ap.14ram
28:35 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.3ram
28:36 Filmstöd
ap.4ram
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Ulrika Lindblad
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Stiftelsen Judiska museet
Stiftelsen Rooseum
Stiftelsen Strindbergsmuseet