Finansdepartementet


Regeringsbeslut
5

2006-09-21
Fi2006/4347
Finansinspektionen
Box 6750
113 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr.02, bet. 2005/06:FiU2, rskr.2005/06:126) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynFinansiell tillsyn och normgivningTillsyn
Regelgivning
Tillstånd och anmälningar
Statistik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.

1.1.1

Verksamhetsområde Finansiell tillsyn och normgivning

Mål

Att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system.

Att bidra till konsumentskyddet inom det finansiella systemet.

De åtgärder som vidtas i syfte att uppnå de övergripande målen skall vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.

Återrapportering

Lämna en samlad bedömning av om myndigheten uppfyllt målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Finansiellt och operativt stabila företag med väl fungerande intern kontroll och sund balans mellan kapital och risker.

Företagens åtaganden gentemot kunder skall kunna uppfyllas.

Väl genomlysta produkter och finansiella tjänster med relevanta villkor presenterade på ett rättvisande sätt.

Motverka förtroendeproblem samt att den finansiella sektorn används för oegentligheter och brottsliga syften.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av företagens förmåga att identifiera och hantera väsentliga risker.

Redovisa antalet påbörjade och avslutade tillsynsärenden, samt nedlagd arbetstid på dessa, fördelade på riskkategori och i förhållande till tidigare år.

Redovisa hur tillsynen av företagen genomförts och hur bedömningarna kvalitetssäkrats.

Redovisa hur tillsynen har bedrivits för att i ett tidigt skede kunna identifiera livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor med för hög finansiell risk och en analys av tillsynsmetodens effektivitet och påverkan på förhållandena på kapitalmarknaden.

Redovisa antalet temaundersökningar och vilka initiativ som tagits med anledning av dessa.

Redovisa en bedömning av företagens förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot kunderna.

Redovisa en bedömning av företagens rådgivning, information och klagomålshantering gentemot kunderna.

Redovisa vilka initiativ som tagits för att motverka intressekonflikter och förtroendeproblem inom den finansiella sektorn, t.ex. i livförsäkringsbolag och värdepappersinstitut.

Redovisa beslutade avgifter enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, samt övriga sanktioner som beslutats.

Redovisa erfarenheter av de genomförda förändringarna i ansvarsfördelningen gentemot Ekobrottsmyndigheten som riksdagen beslutat om i enlighet med proposition 2004/05:142 om marknadsmissbruk.

Redovisa insatser som gjorts för att förhindra att det finansiella systemet används i brottsliga syften med avseende på regelefterlevnad, tillsynsmetoder och samverkansformer.

Redovisa en bedömning av hur regelefterlevnaden utvecklats.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Regelgivning

Mål

Reglerna skall vara enkla, tydliga och ändamålsenliga.

Bidra till stabilitet och genomlysning av de enskilda finansiella företagen.

Bidra till ett gott konsumentskydd.

Återrapportering

Presentera en analys av hur regelgivningen bidragit till stabiliteten i och genomlysningen av de finansiella företagen.

Redogöra för hur regelverket har ändrats för att uppnå målet om ett gott konsumentskydd.

Redovisa en bedömning av eventuell påverkan på effektiviteten i det finansiella systemet.

Redogöra för hur arbetet med att införa nya regler bedrivits, hur existerande regler förenklats samt uppgifter om nya, ändrade föreskrifter och allmänna råd.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillstånd och anmälningar

Mål

Handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden skall hålla hög kvalitet, vara snabb och kostnadseffektiv.

Återrapportering

Redovisa hur och i vilken utsträckning kvalitet, snabbhet och kostnadseffektivitet förbättrats i förhållande till tidigare år.

Redovisa hur stor andel av ärendena som handläggs inom fastställda tidsramar, hur myndighetens hemsida utvecklats samt vilka insatser som genomförts för att öka andelen kompletta ansökningar.

Redovisa uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden samt totala antalet nedlagda arbetstimmar för sådana ärenden. Jämförelse skall göras med motsvarande uppgifter åren 2003, 2004 och 2005.

Redovisa ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter för verksamhetsgrenen som granskningen av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk medfört.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Statistik

Mål

Finansmarknadsstatistiken skall vara ändamålsenlig och effektiv.

Återrapportering

Redovisa hur uppgiften att ansvara och utveckla den officiella statistiken inom finansmarknadsområdet har fullföljts.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Med beaktande av övriga mål medverka till att goda förutsättningar finns för att bedriva finansiell verksamhet i såväl Sverige som Östersjöområdet till nytta för både konsumenter och företag.

 

Återrapportering 1

Redovisa hur målet har beaktats i tillsynen, regelgivningen och tillståndsgivningen samt genom övriga insatser.

Mål 2

Verksamhetsgren Ekonomisk säkerhet under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Minimera störningar och tillgodose samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering 2

Redovisa och analysera genomförda åtgärder och hur åtgärderna bidragit till att uppfylla målen. Avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Redovisa de förhållanden eller gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets funktionsförmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred och hur dessa gränssättande faktorer kan elimineras.

 Finansinspektionen skall i övrigt:

1. Redovisa den samlade insatsen av total arbetstid, andel av total arbetstid och ekonomiska resurser för internationellt arbete inom myndigheten. Antalet internationella arbetsgrupper som inspektionen deltagit i redovisas också.

 

2. Redovisa hur analysverksamheten utvecklats inom de olika verksamhetsgrenarna.

 

3. Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet fördelat på de olika företagsgrupperna, övriga företag och myndigheter avseende senaste treårsperioden.

 

4. Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Redovisningen skall innehålla en analys av kostnadstäckningsgraden.

 

5. Redovisa hur företagen under Finansinspektionens tillsyn uppfattar inspektionens verksamhet. Resultatet skall jämföras med tidigare redovisningar av samma slag.

 

6. Redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedan angivna tidpunkter. Varje prognos skall kommenteras i förhållande till tidigare prognostillfälle, i förhållande till budgeten samt till utfallet för 2005. Prognoserna lämnas till regeringen och i Hermes, det senare enligt instruktioner från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas:

- den 19 januari,

- den 16 mars,

- den 15 maj,

- den 9 augusti, samt

- den 2 november 2006.

7. Redovisa utfallet av samarbetet med Konsumentverket till följd av samrådsskyldigheten myndigheterna emellan. Samrådet skall ske med utgångspunkt i att Finansinspektionens uppgifter med konsumentskyddet främst tillgodoses genom kontakter med och ingripanden mot de företag som bedriver finansiell verksamhet. Av redovisningen skall framgå formerna för och innehållet av samrådet, antal och typ av ärenden som lämnats över respektive tagits emot av Finansinspektionen samt hur mottagna ärenden har följts upp av myndigheten. Samråd med anledning av framtagande av föreskrifter och allmänna råd samt övriga aktiviteter som ägt rum med anledning av samrådsskyldigheten skall också redovisas.

8. Redovisa de insatser och initiativ som Finansinspektionen vidtagit som företrädare för staten i styrelserna för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vidare skall de åtgärder som inspektionen vidtagit till följd av information och beslut som lämnats eller fattats i styrelserna redovisas.

9. Redovisa vilka rutiner som tillämpas av Finansinspektionen och dess styrelse för att uppmärksamma och hantera frågor om jäv och andra intressekonflikter för styrelseledamöter för att undvika att problem med sådana förhållanden uppstår.

3

Organisationsstyrning

Mål

 

1. Effektivitet, kvalitetssäkring och metodutveckling skall prioriteras.

2. Tillgänglighet och service både för företag och medborgare skall förbättras med hjälp av informationstekniken.

 

Återrapportering

 

1. Redovisa genomförda insatser och effekterna av att förbättra effektivitet, utveckla metoderna och säkra kvaliteten inom de olika verksamhetsgrenarna.

2. Redovisa genomförda insatser för att med stöd av informationstekniken förbättra tillgänglighet och service.

 

4

Uppdrag

1. Rapporten om stabiliteten inom det finansiella området skall bl.a. innehålla en framåtblickande analys av stabilitetshot och risker i det finansiella systemet.

2. Redovisa hur de ökade medlen som tilldelas under budgetåret 2006 kommer att användas, hur antalet anställda utvecklas och vilka eventuella effektiviseringar och prioriteringar som kommer att genomföras. Redovisning lämnas senast den 12 maj 2006.

3. Redovisa planering avseende insatser för att förhindra att det finansiella systemet används för oegentligheter och brottsliga syften i enlighet med bestämmelserna i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt samt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall m.m. Redovisning lämnas senast den 3 april 2006.

4. Redovisa förslag till justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet med anledning av ny och planerad lagstiftning. Redovisning lämnas dels den 28 februari 2006, dels den 2 oktober 2006. Innan förslagen redovisas skall ett samråd ske med Ekonomistyrningsverket och med berörda branschföreträdare.

5. Redovisa förslag till justeringar i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet som innebär att de årliga avgifterna fördelas på företagen så att de bättre svarar mot den andel av inspektionens resurser som varje företag beräknas ta i anspråk ett genomsnittligt år sett över tiden. Redovisning lämnas senast den 1 december 2006. Innan förslagen redovisas skall ett samråd ske med Ekonomistyrningsverket och med berörda branschföreträdare.

6. Redovisa förslag till justeringar i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen som innebär att intervallen mellan avgiftsklasserna blir anpassade med syfte att med en större precision bidra till målet om full kostnadstäckning. Redovisning lämnas senast den 2 oktober 2006. Innan förslagen redovisas skall ett samråd ske med Ekonomistyrningsverket och med berörda branschföreträdare.

7. Redovisa genomförda insatser med utgångspunkt från tidigare redovisad rapport, Blancokrediter till konsumenter (2005:4). Redogörelsen skall omfatta vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att avhjälpa de brister som framkommit avseende information, avtalsvillkorens utformning och kreditprövningen. En redogörelse skall lämnas för blancokrediternas ränteutveckling i förhållande till gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635). Uppdraget skall genomföras efter samråd med Konsumentverket och redovisas senast den 29 september 2006.

8. Redovisa bankernas uttag av avgifter av näringsidkare när deras kunder använder sig av betalkort. Uppdraget skall utföras efter samråd med Konkurrensverket och Konsumentverket och redovisas senast den 28 april 2006.

9. Finansinspektionen skall tillsammans med Skatteverket utveckla ett samarbete på pensionsområdet. Samarbetet skall uppmärksamma frågor där rörelseregler och tillsyn är av betydelse för tillämpningen av skattereglerna och tvärtom. Samarbetet skall fokusera på frågor av principiell karaktär. Samarbetet omfattar inte att utbyta information om enskilda ärenden. Finansinspektionen skall i samråd med Skatteverket senast den 1 oktober 2006 redovisa utfallet av samarbetet.

10. De handlingsplaner som Finansinspektionen upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Finansinspektionen vid den tidpunkten ännu inte upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Finansinspektionen, under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art, att inte upprätta några handlingsplaner skall inspektionen lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 oktober 2006.

11. Finansinspektionen skall under perioden den 20 maj - 19 juni 2006 komma överens med andra tillsynsmyndigheter om tillsynen över offentliga uppköpserbjudanden i den omfattning som följer av artikel 4.2 c) andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025). Finansinspektionen skall offentliggöra ett beslut om att utöva tillsyn.

12. Rapporten om konsumentskyddet inom det finansiella området, som skall lämnas den 1 juni 2007, skall bl.a. innehålla en redovisning av genomförda analyser av risker för konsumenterna på de finansiella marknaderna och vilka effekter detta fått för prioritering och planering av myndighetens verksamhet.

13. Finansinspektionen skall i samråd med Konsumentverket kartlägga förekomsten av standardvillkor som tillämpas mellan konsument och näringsidkare på det finansiella området. Uppdraget innebär vidare att analysera om ytterligare behov finns av standardvillkor eller om det förekommer andra brister på detta område och i sådana fall föreslå eller vidta lämpliga åtgärder. Uppdraget skall redovisas i en gemensam rapport från Finansinspektionen och Konsumentverket senast den 1 september 2007.

14.Finansinspektionen ges i uppdrag att arbeta för att informationen till konsumenterna bidrar till målet om ett gott konsumentskydd inom det finansiella området. Uppdraget innebär att se över hur informationen till konsumenterna kan samordnas och bli mer enhetlig såväl hos myndigheter som hos övriga aktörer. Det ingår också att i samråd med Verket för förvaltningsutveckling se över hur myndigheterna kan samverka för att effektivisera framtagandet av informationen med hänsynstagande till de förvaltningspolitiska målen. Uppdraget skall redovisas efter samråd med Konsumentverket, samt övriga aktörer senast den 15 november 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:1

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen187 756
ap.1Finansinspektionen (ram)187 756

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Finansinspektionen

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
2:1 Finansinspektionen
ap.15 6323 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 Finansinspektionen
2:1 ap.22:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Finansinspektionen
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2515 646
2006-02-2515 646
2006-03-2515 646
2006-04-2515 646
2006-05-2515 646
2006-06-2515 646
2006-07-2515 646
2006-08-2515 646
2006-09-2515 646
2006-10-2515 646
2006-11-2515 646
2006-12-2515 650
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Finansinspektionen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)5009 66230 50039 000-8 5001 662
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten. Överskottet från 2005 avseende avgifter enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen skall under 2006 kunna användas för att slutföra prövningar om modeller för beräkning av kapitalkrav för kreditrisk respektive operativ risk.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711003 00003 0003 000
Avgifter (SFS 2004:297)2712001 00001 0001 000
Avgifter (SFS2002:1042)254800187 756187 75600
Summa00191 756187 7564 0004 000
Belopp angivna i tkr

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras5 250
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medlen skall användas för verksamhet inom samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet inom politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksdagen, Lagutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsdepartementet, CIV
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS
Finansdepartementet, SKA
Socialdepartementet, ST
Jordbruksdepartementet, KO
Riksgäldskontoret
Konsumentverket
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Krisberedskapsmyndigheten

Senast uppdaterad: