Socialdepartementet


Regeringsbeslut
2

2006-09-14
S2006/5703/HS
S2006/6954/SF
Försäkringskassan
Adolf Fredriks kyrkogata 8
103 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försäkringskassan
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111, prop. 2005/06:1, utg.omr. 10, bet. 2005/06:SfU1, rskr. 2005/06:90, prop. 2005/06:1, utg.omr. 11, bet. 2005/06:SfU1, rskr. 2005/06:90, prop. 2005/06:1, utg.omr. 12, bet. 2005/06:SfU1, rskr. 2005/06:90, prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:100, prop. 2005/06:100, utg.omr. 11, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen ser ett antal utmaningar för Försäkringskassan under de kommande åren. Försäkringskassan skall genomföra sitt förändringsarbete i enlighet med de åtaganden som myndigheten gjort i sin förändringsplan (S2005/4748/SF), bidra till att regeringens nationella mål för att halvera ohälsan uppnås och hantera den kommande generationsväxlingen inom organisationen.

Verksamheten omfattar politikområdena 19-21 i sin helhet samt delar av politikområdena 13 och 16. Politikområdena är indelade i verksamhetsområden. Därutöver ingår Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Nedan hanteras detta område, av systemtekniska skäl, som ett fiktivt politik- respektive verksamhetsområde.

I bilaga 2 presenteras en översikt över Försäkringskassans målstruktur.

Försäkringskassans verksamhet delas in i följande verksamhetsgrenar:

 • ärendeproduktion,

 • information, och

 • stabs- och expertfunktion.

För Försäkringskassan finns dels övergripande mål, dels mål för respektive verksamhetsgren, som gäller för samtliga politikområden.

 

Försäkringskassans övergripande mål

Mål 1

Tilltron till socialförsäkringen och dess administration skall vara hög.

Mål 2

Administrationen av socialförsäkringen skall vara rättssäker, effektiv och ha hög kvalitet.

Mål 3

Försäkringskassan skall ha en god personalpolitik.

 

Generella mål för verksamhetsgrenarna

Verksamhetsgren ärendeproduktion

Mål 1

De försäkrade skall få de förmåner de har rätt till.

Mål 2

Rättssäkerheten, effektiviteten och kvaliteten skall öka.

Mål 3

Fusk skall inte förekomma.

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa en bedömning av omfattningen av fusk samt en beräkning av kostnaderna för fusk. Eventuella hinder för måluppfyllelsen skall redovisas. En första redovisning skall lämnas den 20 september 2006, den andra i anslutning till årsredovisningen för 2006.

 

Verksamhetsgren information

Mål

Kunskapen om socialförsäkringen skall vara så god att den används enligt sitt ändamål.

 

Verksamhetsgren stabs- och expertfunktion

Mål

Statsmakternas och övriga intressenters behov av kunskap om Försäkringskassans verksamhetsområde och dess utveckling skall tillgodoses.

 

Nationellt mål för att halvera antalet sjukdagar till 2008

Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden.

Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet, Statens Folkhälsoinstitut, Försäkringskassan och Socialstyrelsen skall inom sina respektive områden aktivt bidra till att målet uppfylls. På regional och lokal nivå är landsting och kommuner ansvariga inom sina områden.

Regeringen har definierat tre områden inom vilka myndigheterna genom sina ordinarie politik- och verksamhetsområden kan bidra till att målet uppnås; förebyggande insatser,sjukskrivningsprocessen och kunskaper om insatser och resultat. En viktig förutsättning för att målet skall kunna nås är att det sker en nära samverkan mellan de berörda myndigheterna inom relevanta områden.

Återrapportering

Myndigheterna skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att nå det nationella målet.

Generella krav

Försäkringskassan skall så långt det är relevant beakta de generella krav som finns inom nedan angivna områden:

 • barnpolitik och barnets rättigheter,

 • demokrati och mänskliga rättigheter,

 • ekonomisk brottslighet,

 • folkhälsa,

 • förvaltningspolitik

 • global utveckling,

 • handikappolitik och funktionshindrades rättigheter,

 • integrationspolitik,

 • jämställdhetspolitik,

 • miljöpolitik,

 • regional utvecklingspolitik,

 • totalförsvar, och

 • ungdomspolitik.

 

Generellt krav på återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa de resultat som har uppnåtts för samtliga mål i regleringsbrevet, om inte annat anges i anslutning till målet. Därutöver finns det specifika återrapporteringskrav under vissa mål. Redovisningen av uppnådda resultat och resultatanalysen skall så långt det är relevant beakta de generella kraven.

 

Verksamhetsstruktur

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikTandvårdÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Hälso- och sjukvårdÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
HandikappolitikInsatser för jämlika levnadsvillkorÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Insatser för delaktighet och jämlikhetÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ersättning vid arbetsoförmågaErsättning vid och åtgärder mot ohälsaÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ekonomisk äldrepolitikErsättning vid ålderdomÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ersättning vid dödsfallÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ekonomisk familjepolitikFörsäkringÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Behovsprövade bidragÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Generella bidragÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÅlderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Tandvård

Mål

Tandhälsan skall förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt.

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information

Mål

Allmänheten skall ha god kännedom om variationer i prissättningen samt om rätten till information om priser och behandlingsalternativ i samband med tandvård.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.1.2

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka. Behandlingsmetoder skall i ökad grad vara evidensbaserade och huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.

 

Mål 2

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot dessa mål.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.1.2.2

Verksamhetsgren Information

1.1.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.2

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.

1.2.1

Verksamhetsområde Insatser för jämlika levnadsvillkor

Mål 1

Kvaliteten i stödet och servicen för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder skall utvecklas. Insatserna skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha ett tydligt brukarperspektiv.

Mål 2

Kommunernas förutsättningar för kompetensförsörjning skall förbättras.

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot dessa mål.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.2.1.2

Verksamhetsgren Information

1.2.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.2.2

Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för personer med funktionshinder skall öka och diskrimineringen av personer med funktionshinder skall minska.

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.2.2.2

Verksamhetsgren Information

1.2.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.3

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Mål för ökad hälsa i arbetslivet

Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden.

1.3.1

Verksamhetsområde Ersättning vid och åtgärder mot ohälsa

Mål 1

Försäkringskassan skall bidra till att förebyggande åtgärder vidtas för minskad sjukfrånvaro.

 

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa förändringar i attityder till och kunskap om sjukförsäkringen.

Försäkringskassan skall redovisa hur samverkan med Arbetsmiljöverket har utvecklats och vilka åtgärder som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan i samverkan eller var för sig vidtagit för att arbetsgivare skall ha en fungerande rehabiliteringsorganisation på varje arbetsställe och fullgöra sitt ansvar enligt 22 kap lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 

Mål 2

Försäkringskassan skall verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som ger rätt ersättning i rätt tid och syftar till att arbetsförmåga tillvaratas och återgång i arbete underlättas på likvärdiga villkor för kvinnor och män.

 

Specifik återrapportering

Nedanstående redovisningar skall vara uppdelade på kvinnor och män.

Försäkringskassan skall i fråga om sjukpenning redovisa:

 • hur stor andel av de sjukpenningärenden där Försäkringskassan ifrågasatt rätten till ersättning som den försäkrade inom tre dagar från det att sjukpenning begärts har kommunicerats om behov av kompletterande underlag eller om avslag samt

 • andelen beslut om utbetalning av sjukpenning som lämnats inom 30 dagar från det att den försäkrade begärt sjukpenning.

Försäkringskassan skall redovisa antalet sjukpenningärenden och ärenden om aktivitets- eller sjukersättning där beslut fattats om att dra in eller sätta ned ersättningen samt antalet beslut om avslag.

Försäkringskassan skall redovisa antalet avstämningsmöten som genomförts.

Försäkringskassan skall redovisa de åtgärder som vidtagits inom 90 dagar från sjukfallets första dag med avseende på:

 • i hur stor andel av dessa sjukfall som avstämningsmöte har hållits,

 • i hur stor andel av dessa sjukfall som en rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete har upprättats samt

 • i hur stor andel av dessa sjukfall som rehabiliteringspenning har utbetalats.

Redovisningen av såväl antal avstämningsmöten som åtgärder som vidtagits inom 90 dagar skall vara fördelad på anställda respektive personer som saknar arbetsgivare. En första redovisning skall lämnas den 11 augusti 2006 och en samlad redovisning i anslutning till årsredovisningen för 2006.

Försäkringskassan skall vidare redovisa:

 • hur många personer som fått såväl ett avstämningsmöte som en rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete eller som fått en rehabiliteringsplan utan att behov av avstämningsmöte har funnits,

 • när i sjukfallet som detta har skett,

 • vilka åtgärder som har vidtagits samt

 • resultatet av dessa åtgärder.

En första redovisning skall lämnas den 11 augusti 2006 och en samlad redovisning i samband med årsredovisningen för 2006.

Försäkringskassan skall i fråga om aktivitets- och sjukersättning redovisa:

 • vilka åtgärder som vidtagits 2006 för att minska inflödet,

 • en närmare analys av utflödet under 2006 med avseende på orsak,

 • antalet försäkrade som utnyttjat möjligheten att förvärvsarbeta med vilande aktivitets- och sjukersättning under 2006, hur många som härigenom utträtt ur försäkringen och vilka åtgärder som under 2006 vidtagits eller kommer att vidtas för att öka detta antal samt

 • dels antalet under 2006 nybeviljade hela och partiella tidsbegränsade ersättningar, dels antalet sådana ersättningar som löper ut under 2006 och som inte följs av nytt beslut om ersättning.

Försäkringskassan skall beträffande de överlämningsmöten/avstämningsmöten som genomförs i samband med att en person övergår från sjukpenning eller sjuk-/aktivitetsersättning till att vara arbetssökande redovisa i vilken omfattning sådana möten förekommer samt bedöma hur de utarbetade rutinerna fungerar.

Mål 3

Försäkringskassan skall bidra till ökad kunskap om resultat av vidtagna åtgärder för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

 

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa hur rapporter sprids samt hur dessa uppfattas av olika mottagare.

Försäkringskassan skall redovisa det ekonomiska utfallet för arbetsgivarnas medfinansieringsansvar. Rapporteringen skall avse både arbetsgivarna som kollektiv och enskilt samt effekterna för staten.

Arbetsskademål

Likformigheten i beslut om livränta till följd av arbetssjukdom skall öka. Osakliga skillnader i utfall vid prövning av arbetsskada för kvinnor och män skall minska.

Senast vid utgången av 2006 skall 75 procent av dem som ansökt om arbetsskadelivränta få beslut inom 365 dagar från ansökningsdagen.

 

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall analysera måluppfyllelsen inom arbetsskadeförsäkringen och redovisa vidtagna åtgärder.

Integrationspolitiskt mål

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan utrikes födda och födda i Sverige skall minska.

 

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa:

 • antalet sjukpenningdagar under året bland utrikes födda kvinnor och män per person i arbetskraften, jämfört med motsvarande för kvinnor och män som är födda i Sverige,

 • antalet under året nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar till utrikes födda kvinnor och män per person i arbetskraften, jämfört med motsvarande för kvinnor och män födda i Sverige,

 • andelen utrikes födda kvinnor och män som uppburit rehabiliteringsersättning mer än fyra veckor det senaste året och som deltagit i arbetslivsinriktad rehabilitering under året, jämfört med motsvarande för kvinnor och män som är födda i Sverige samt

 • en analys av skillnaderna i sjukfrånvaro mellan utrikes födda och födda i Sverige och en bedömning av orsakerna och i samråd med Integrationsverket redovisa en strategi för hur Försäkringskassan skall arbeta för att nå målet.

 

1.3.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.3.1.2

Verksamhetsgren Information

1.3.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.4

Politikområde Ekonomisk äldrepolitik

Mål

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension skall garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make skall ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.

1.4.1

Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa den ekonomiska standarden för utrikes födda kvinnor respektive män som har fyllt 65 år jämfört med motsvarande för inrikes födda kvinnor respektive män.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa genomströmningstid och styckkostnad per beslut för ålderspension för utomlands bosatta.

1.4.1.2

Verksamhetsgren Information

1.4.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.4.2

Verksamhetsområde Ersättning vid dödsfall

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa förändringen av den ekonomiska standarden vid ett dödsfall för utrikes födda kvinnor respektive män, jämfört med motsvarande för inrikes födda kvinnor respektive män.

Försäkringskassan skall redovisa hur efterlevande kvinnors respektive mäns ekonomiska standard påverkas vid ett dödsfall. Därvid ska redovisas hur ekonomin för efterlevande förändras vid dödsfallet och för tiden därefter.

1.4.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa genomströmningstid och styckkostnad per beslut för efterlevandepension för personer bosatta utomlands.

1.4.2.2

Verksamhetsgren Information

1.4.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5

Politikområde Ekonomisk familjepolitik

Mål

Skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn skall minska inom ramen för den generella välfärden.

1.5.1

Verksamhetsområde Försäkring

Mål

Det samlade uttaget av föräldrapenning skall vara jämställt mellan kvinnor och män.

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa antalet dagar som inte använts med föräldrapenning enligt sjukpenningnivån respektive lägstanivån. Redovisningen skall fördelas på:

 • barnets kön, födelseår och ålder samt

 • föräldrarnas födelseland.

 

1.5.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.1.2

Verksamhetsgren Information

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa sitt arbete med informationsspridning och attitydpåverkan till blivande föräldrar och arbetsgivare.

1.5.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5.2

Verksamhetsområde Behovsprövade bidrag

Mål

Underhåll skall i ökad utsträckning regleras direkt mellan föräldrarna.

1.5.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.2.2

Verksamhetsgren Information

1.5.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5.3

Verksamhetsområde Generella bidrag

1.5.3.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.3.2

Verksamhetsgren Information

1.5.3.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.6

Politikområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1.6.1

Verksamhetsområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1.6.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.6.1.2

Verksamhetsgren Information

Mål 1

Försäkringskassan skall tillsammans med Socialdepartementet verka för en ökad kunskapsspridning om orsakerna till, principerna för och effekterna av pensionsreformen.

Mål 2

Informations- och uppföljningsinsatser skall vara kostnadseffektiva och ge en samlad information om hela ålderspensionssystemet.

Fler kvinnor och män skall ha sådan kunskap om det reformerade ålderspensionssystemet att de kan bedöma sin framtida allmänna pension och på vilket sätt det kan påverka pensionens storlek.

Specifik återrapportering

 

 • Försäkringskassan skall redovisa total kostnad för information och kostnad per pensionssparare.

 • Försäkringskassan skall senast den 15 maj 2007 redovisa kunskapsnivån om ålderspensionssystemet bland utrikes födda kvinnor respektive män jämfört med motsvarande för inrikes födda kvinnor respektive män.

 

1.6.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

Mål 1

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten skall på ett effektivt sätt samverka för att minska kostnaderna inom pensionssystemet till nytta för pensionsspararna och pensionärerna.

Mål 2

Systemen för inkomstpension respektive premiepension skall bära sina egna kostnader.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Barnkonsekvensanalyser

 

Till grund för regeringens barnpolitik ligger den av riksdagen godkända nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter (prop. 1997/98:182). Strategin har vidareutvecklats i en skrivelse till riksdagen (skr. 2003/04:47). I strategin anges bl.a. att barnkonsekvensanalyser skall göras vid statliga beslut som rör barn. Mot bakgrund av detta skall Försäkringskassan redovisa hur myndigheten arbetar med barnkonsekvensanalyser inom de verksamhetsområden som berör barn, resultatet av analyserna, samt utvecklingsmöjligheter för det fortsatta arbetet.

2. Ekonomisk säkerhet

 

Inom politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, verksamhetsområdet Svåra påfrestningar, ansvarar Försäkringskassan för viss verksamhet inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet.

Mål

Inom Försäkringskassans ansvarsområde skall riskerna för störningar minimeras och samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering

 

Försäkringskassan skall bedöma myndighetens förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred inom samverksansområdet Ekonomisk säkerhet. De förhållanden och gränssättande faktorer som allvarligt utgör en begränsning inom myndighetens ansvarsområde skall redovisas, liksom väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet. En redogörelse för insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllelse skall lämnas.

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Uppdrag kopplade till de generella målen för verksamhetsgrenarna

 

Verksamhetsgren ärendeproduktion

 

1. Förstärkt kontrollverksamhet

Försäkringskassan skall verka för att felaktiga utbetalningar inte skall förekomma. Myndigheten bedriver därför ett arbete mot fusk. För åren 2006 och 2007 har regeringen tilldelat extra medel som skall användas för att ytterligare stärka myndighetens arbete med att förebygga och minska förekomsten av fusk och felaktigheter. Genom medlen kan Försäkringskassan anställa 300 årsarbetskrafter utöver ordinarie nyanställningar i syfte att ytterligare stärka myndighetens kontrollverksamhet (Prop. 2005/06:1, finansplan m.m. avsnitt 3.7).

Försäkringskassan skall senast den 28 februari 2006 redovisa en plan för hur de extra medlen skall användas under 2006. Försäkringskassan skall dessutom senast den 20 september 2006 lämna en preliminär plan för hur de extra medlen skall användas under 2007. I planerna skall det framgå vilka insatser som skall vidtas, inom vilka områden, tidpunkter för insatserna och preliminär resursåtgång (kostnadsberäkningar och årsarbetskrafter). Den plan som skall inkomma i februari 2006 skall även innehålla en redogörelse för hur myndighetens arbete mot fusk är organiserat runt om i landet samt en beräkning av det totala antalet årsarbetskrafter som tillägnas detta arbete.

Planen som skall lämnas i september 2006 skall innehålla en redogörelse för hur Försäkringskassan avser att få till stånd dels ett mera likartat arbete mot fusk mellan länen, dels ett arbete mot fusk som går i samma takt i hela landet.

Försäkringskassan skall i anslutning till årsredovisningen för 2006, utifrån de extra medel som tillförts myndigheten och den plan som myndigheten upprättat för dessa medel, redovisa vilka extra insatser som har vidtagits för att förebygga och minska fusk samt resultaten av dessa insatser. Försäkringskassan skall dessutom redovisa resursåtgång för vidtagna insatser. Försäkringskassan skall dessförinnan, senast den 20 september 2006, lämna en preliminär redogörelse för de ovanstående frågorna så långt det är möjligt.

2. Ärendehanteringssystem

Försäkringskassan skall senast den 11 augusti 2006 redovisa hur Försäkringskassans arbete mot fusk integrerats i myndighetens ärendehanteringssystem utöver möjligheten till elektroniskt informationsutbyte med arbetslöshetskassorna, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsmarknadsstyrelsen.

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

 

1. Nationellt bevakningsuppdrag

Försäkringskassans försäkringsdelegationer skall inom ramen för sitt bevakningsuppdrag senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen med en utvärdering med anledning av de iakttagelser delegationen gjort. Samtliga försäkringsdelegationer skall under 2006 som en del av sitt bevakningsuppdrag särskilt bevaka bemötandet vid prövning av handikappersättning respektive vårdbidrag. Försäkringskassan skall i samråd med försäkringsdelegationerna närmare precisera hur arbetet skall genomföras.

Försäkringskassan skall fokusera sitt stöd till delegationerna inom bevakningsuppdraget utifrån det nationella granskningsområdet. Försäkringsdelegationerna skall garanteras erforderliga resurser för fullföljandet av uppdraget.

Försäkringskassan skall, efter hörande av försäkringsdelegationerna, senast den 30 september 2006 till regeringen föreslå ett nationellt granskningsområde för försäkringsdelegationerna för 2007.

2. Plan för uppföljning, utvärdering och analys

Försäkringskassan skall senast den 15 november 2006 redovisa en detaljerad plan för myndighetens uppföljning, utvärdering och analys dels av de olika politikområdena, dels av den egna verksamheten, under 2007. Planen skall utarbetas i samråd med Socialdepartementet.

3. Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid följande prognostillfällen; den 20 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och den 2 november 2006.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Vid prognostillfällena skall följande redovisas, om inte annat anges:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas ej den 20 januari),

 • prognosticerat utfall för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap.21 Sjukpenning, avseende samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet uppdelat på medel som används av samordningsförbunden, för samverkan enligt handlingsplanen mellan Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket respektive för övrig samverkan. (redovisas ej den 20 januari),

 • förbrukade samt intecknade ännu ej utbetalda medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (redovisas ej den 20 januari). Redovisningen av förbrukade medel skall vara uppdelad på försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade utredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder.

 • prognostiserat utfall för 2006 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,

 • prognostiserat utfall för 2006 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt,

 • prognos för inkomsterna av medfinansiering,

 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,

 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt

 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2007 - 2009.

Den 20 januari skall Försäkringskassan även redovisa preliminärt utfall för 2005 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten.

Den 2 november skall Försäkringskassan även redovisa möjligheterna att ta fram och presentera könsuppdelade utgiftsprognoser.

 

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Försäkringskassan skall i samråd med Socialdepartementet ta fram resultatindikatorer och resultatmått för att mäta måluppfyllelsen för de generella målen på verksamhetsgrensnivå. Ett förslag har redovisats i mars 2005. De slutligt valda indikatorerna och måtten skall, så långt det är möjligt, användas i årsredovisningen för 2005. (Regleringsbrevet för 2005).

 

 

Uppdrag kopplade till politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

 

Verksamhetsområde Tandvård

1. Försäkringskassan skall följa tandvårdsprisernas utveckling och redovisa resultatet av uppföljningen i en särskild rapport senast den 15 december 2006. Tyngdpunkten skall ligga på prisutvecklingen fr.o.m. våren 2005 och Försäkringskassan skall redovisa dels hur patientpriserna utvecklats, dels hur vårdgivarnas totala priser utvecklats under denna period.

2. Försäkringskassan skall redovisa hur de olika tandvårdsåtgärderna samt grundbeloppen enligt förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa fördelar sig. Försäkringskassan skall också uppskatta hur stort antal av de olika åtgärderna som utförs under ett år. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen.

3. Försäkringskassan skall i fyra rapporter, som skall lämnas senast den 20 april, den 20 juli och den 20 oktober 2006 samt den 20 januari 2007, redogöra för hur kvaliteten i handläggningen av ärenden avseende högkostnadsskyddet för protetik för personer som är 65 år och äldre utvecklats. Försäkringskassan skall dessutom redovisa eventuella iakttagelser beträffande vårdgivarnas val av behandlingsmetoder och debiteringsmönster samt eventuella problem som uppmärksammats i samband med handläggningen. Slutligen skall Försäkringskassan också redovisa antalet överklaganden till länsrätten och i vilken mån dessa leder till ändring av Försäkringskassans beslut.

4. Mot bakgrund av den utveckling som skett på marknaden för implantatsystem sedan bestämmelserna om högkostnadsskydd för personer som är 65 år eller äldre infördes den 1 juli 2002 skall Försäkringskassan se över ersättningsnivåerna i förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa för titankomponenter vid tandvård som omfattas av högkostnadsskyddet. Försäkringskassan skall lämna ett eller flera motiverade förslag till ny reglering av ersättningen. En utgångspunkt skall vara att tandvårdsersättning för titankomponenter bör lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för det implantatsystem som kan användas i flertalet fall. Försäkringskassan skall bl.a. överväga om ersättningen bör begränsas till vårdgivarens inköpskostnad för komponenten. En analys av förslagets eller förslagens konsekvenser för patienterna, vårdgivarna, tandvårdsförsäkringen och marknaden för implantatsystem skall göras. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2006.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Socialstyrelsen och Försäkringskassan skall gemensamt utveckla statistiken inom tandvården på så sätt att det finns tillgång till riksomfattande jämförbar statistik inom området. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skall vidare i samverkan ta fram underlag som gör det möjligt att bedöma befolkningens tandhälsa samt analysera tandvårdsförsäkringens eventuella påverkan och effekter på tandhälsan. De insatser som har gjorts samt de resultat som erhållits skall redovisas till Socialdepartementet i en delrapport senast den 30 november 2005 och i en slutrapport senast den 30 juni 2006. (Regleringsbrevet för 2005).

 

Uppdrag kopplade till politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Verksamhetsområde Ersättning vid och åtgärder mot ohälsa

1. Försäkringskassan skall senast den 25 februari 2006 redovisa en plan för hur resurstillskottet om 450 miljoner kronor som tillförts för 2006 för fortsatta insatser inom ohälsoområdet skall användas. Den 11 augusti 2006 skall Försäkringskassan lämna en första redovisning av hur resurstillskottet används och de bedömda effekterna av detta. En redovisning för hela 2006 skall lämnas i årsredovisningen.

2. I syfte att fler personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser återgår i arbete skall Försäkringskassan tillsammans med berörda myndigheter upprätta nationella verksamhets- och handlingsplaner. På regional nivå skall försäkringsdelegationen tillsammans med berörda myndigheter fatta beslut om samverkan och finansiell samordning i enlighet med dessa planer.

Försäkringskassan skall redovisa hur de statliga medlen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet har fördelats mellan länen och hur de har använts. I detta sammanhang skall de medel som använts för administration och personalkostnader inom Försäkringskassan särskilt redovisas.

Försäkringskassan skall vidare redovisa de resurser Försäkringskassan har bidragit med till lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam) samt hur dessa medel har använts.

En första redovisning skall lämnas den 11 augusti 2006. En redovisning för hela 2006 skall lämnas i årsredovisningen.

3. Försäkringskassan skall tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen stödja utvecklingen av finansiell samordning. Förbundet Sveriges kommuner och landsting skall ges möjlighet att delta i arbetet. Försäkringskassan skall senast den 15 oktober 2006 samlat för myndigheterna redovisa vidtagna och planerade åtgärder.

4. Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket skall gemensamt inom ramen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet verka för att antalet
- sjukskrivna arbetslösa,
- sjukskrivna anställda som behöver byta anställning på grund av ohälsa samt
- personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning
som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka.

Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen skall följa upp:
- tillämpningen av den nationella verksamhets- och handlingsplanen för samverkan mellan länsarbetsnämnderna och Försäkringskassan,
- hur de statliga medlen för denna samverkan har använts med avseende på AMV:s kostnader för förvaltning, arbetsmarknadspolitiska program, aktivitetsstöd samt stöd till arbetsgivare,
- vilka målgrupper som fått del av insatserna,
- antalet individer som varit föremål för samverkan och vilka insatser de har fått samt
- resultatet av insatserna, t.ex. antalet individer som fått arbete eller olika typer av utbildning.

Uppdraget skall delredovisas senast den 11 augusti 2006 och omfatta insatser under 2005 respektive första halvåret 2006. En samlad redovisning för 2006 skall lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2006.


5. Försäkringskassan skall i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen förvalta och utveckla det sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS) som har tagits i drift under 2005. Försäkringskassan skall samlat för myndigheterna lämna en lägesbeskrivning senast den 11 augusti 2006.

6. Försäkringskassan skall, inom ramen för sitt ansvar för utveckling av hjälpmedel på arbetsplatsen, genomföra en samlad satsning för att förbättra handläggningsrutinerna och den egna personalens kompetens vad gäller hjälpmedel på arbetsplatsen. Särskild fokus skall läggas vid IT-baserade arbetshjälpmedel.

7. I regleringsbrevet för budgetåret 2005 fick Försäkringskassan i uppdrag att följa upp utvecklingen av ungdomars hälsa i arbetslivet. I ett första steg skulle Försäkringskassan identifiera eller utforma indikatorer för att mäta utvecklingen av sjukskrivningar och aktivitetsersättningar i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Uppföljningen skall avse ungdomar 16-29 år. Steg ett redovisades den 1 juni 2005.

I det andra steget skall Försäkringskassan i samråd med Arbetslivsinstitutet, utifrån utformade faktorer, belysa utvecklingen av målgruppens ohälsa i arbetslivet. Uppföljningen skall innehålla en kvantitativ redovisning i enlighet med nedanstående indikatorer och - om möjligt - kunna belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, inrikes/utrikes födda, socioekonomiska bakgrund, ålder, geografisk hemvist samt eventuella funktionshinder. Uppföljningen skall dessutom innehålla en kommentar om utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för politikområdet att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall halveras fram till 2008 i förhållande till 2002 samtidigt som antalet nya aktivitets- och sjukersättningar skall minska. En redovisning av steg två skall lämnas i årsredovisningarna för budgetåren 2005 och 2006.

Den kvantitativa redovisningen skall omfatta:

· totala antalet ersatta dagar med sjukpenning och aktivitetsersättning för personer i åldrarna 16-29 år,

· antalet 19-29-åringar med nybeviljade aktivitetsersättningar per 1000 försäkrade,

· andelen 19-29- åringar som uppbär aktivitetsersättning,

· antalet 16-29-åringar som fått sjukpenning under ett år per 1000 försäkrade,

· antalet ersatta dagar med sjukpenning bland 16-29-åringar, och

· andelen av mottagarna (19-29 år) av de riktade ersättningarna till personer med funktionshinder som uppbär aktivitetsersättning.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev.

1. Vid utgången av 2005 har halva tiden för att nå det nationella ohälsomålet passerat. Försäkringskassan skall redovisa de åtgärder som genomförts för att uppnå målet och effekterna av dessa åtgärder. Åtgärderna för att öka likformigheten i tillämpningen och effekterna av dessa skall särskilt lyftas fram.

Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen för 2005. Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsstyrelsen har fått uppdrag med liknande innebörd. (Regleringsbrevet för 2005).

2. Försäkringskassan skall senast den 25 februari 2005 redovisa en plan för hur resurstillskottet på 508 miljoner kronor som tillförts för 2005 för att bryta utvecklingen inom ohälsoområdet skall användas. Den 8 augusti 2005 skall Försäkringskassan lämna en första redovisning av hur resurstillskottet används och de bedömda effekterna av detta. En redovisning för hela 2005 skall lämnas i årsredovisningen. (Regleringsbrevet för 2005).

3. Försäkringskassan skall följa utvecklingen av och analysera orsaker till eventuella skillnader mellan infödda svenskar och utrikes födda när det gäller bedömningen av arbetsförmåga och tillgången till arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2005. (Regleringsbrevet för 2005).

4. Försäkringskassan skall redogöra för utveckling och gjorda insatser under året i fråga om samverkan med Arbetsmiljöverket på arbetsanpassnings- och rehabiliteringsområdet. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för 2005. (Regleringsbrevet för 2005).

5. Försäkringskassan skall följa upp lagstiftningen om att en uppföljning skall ske senast ett år efter sjukanmälningsdagen skall ha utrett om det finns förutsättningar för att tillerkänna den försäkrade aktivitets- eller sjukersättning i stället för sjukpenning.

I uppdraget ingår att redovisa vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har fått i perspektivet rätt förmån och rätt ersättningsbelopp. I redovisningen skall särskilt belysas hur lagstiftningen påverkat försäkringskassornas arbete med sjuk- och aktivitetsersättning. I redovisningen skall därvid bl.a. ingå vid vilken tidpunkt försäkringskassorna gör bedömningen och kvaliteten i bedömningen.

En första redovisning av uppdraget skall göras senast den 1 mars 2005. En andra mer omfattande utvärdering med förslag till de åtgärder som resultatet av uppföljningen kan föranleda, skall redovisas senast den 1 juni 2006. (Regleringsbrevet för 2004).

6. Regeringen gav den 17 november 2005 Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag (S2005/9201/SF) att utforma och komma med förslag om en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess samtidigt som det är viktigt att denna process är inriktad på att ta till vara den arbetsförmåga som den försäkrade har. En delredovisning av uppdraget skall lämnas senast den 2 maj 2006. Myndigheterna skall i denna redovisning lämna en plan över det fortsatta arbetet med uppdraget. Det skall slutligt redovisas senast den 22 december 2006.

7. Försäkringskassan skall integrera könsperspektivet i tillämpningen av socialförsäkringen. I uppdraget ligger att arbeta med Försäkringskassans egen handläggning av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt rehabiliteringsärenden. Försäkringskassan skall utarbeta metoder och arbetssätt för hur handläggarna skall bemöta den enskilde och handlägga sjukförsäkringsärenden likformigt och rättssäkert oavsett den försäkrades kön. Den 15 maj 2006 skall en utvärdering av arbetet redovisas. (S2005/3477/SF).

8. Regeringen gav den 15 december 2005 Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag (S2005/10219/SF) att inom ramen för en pilotverksamhet i samverkan genomföra nya och förstärkta insatser för alla försäkrade som är långtidssjukskrivna eller uppbär aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. Med långtidssjukskrivna avses de som varit sjukskrivna i två år eller mer. Syftet är att ta till vara den arbetsförmåga som dessa personer kan ha och att underlätta deras återgång till arbetslivet. Det skall säkerställas att rehabilitering eller andra åtgärder erbjuds de personer som kan börja arbeta igen men också att rätt ersättning utges. Det är regeringens intention att samtliga personer i nämnda målgrupp inom landet skall omfattas av insatserna så snart som möjligt och senast vid utgången av år 2007. Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen skall löpande informera regeringen om hur arbetet fortskrider. Dessutom skall myndigheterna senast den 16 mars 2006 lämna en rapport till regeringen om arbetet samt en plan över de fortsatta insatserna och den 4 augusti 2006 till regeringen lämna en rapport om arbetsläget samt beräknat medelsbehov för den fortsatta verksamheten.

Uppdrag kopplade till politikområde Ekonomisk äldrepolitik

1. Försäkringskassan skall redovisa utvecklingen av det ekonomiska utfallet efter skatt inom pensionssystemet under de senaste 10 åren. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2006.

2. Försäkringskassan skall analysera varför inte alla pensionärer som är berättigade till bostadstillägg till pensionärer ansöker om förmånen.

3. Sedan 2003 har socialförsäkringsadministrationen tilldelats årliga resurstillskott för att finansiera administrationen av de s.k. följdreformerna. Även för 2006 har riksdagen beslutat (prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SfU1, rskr. 2005/06:90) om resurstillskott för detta ändamål. Riksförsäkringsverket (nuvarande Försäkringskassan) har i budgetunderlaget för 2005-2007 lämnat en redovisning av faktiska respektive beräknade administrativa kostnader för följdreformerna för åren 2003 - 2008.

Då följdreformerna nu är fullt genomförda och erfarenheter vunnits om den långsiktiga kostnadsbilden är en utförlig utvärdering av kostnaderna motiverad. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utgiftsområde 10) angett att en sådan utvärdering bör göras inför 2007.

Försäkringskassan skall samlat och för respektive förmånsslag redovisa de administrativa kostnaderna för följdreformerna. Redovisningen skall vara uppdelad på specificerade kostnader av tillfällig respektive varaktig natur och avse budgetperioden 2007-2009. Uppdraget skall redovisas senast 10 mars 2006.

Uppdrag kopplade till politikområde Ekonomisk familjepolitik

Resultatindikatorer med ungdomsperspektiv

Försäkringskassan skall i samverkan med Ungdomsstyrelsen utarbeta resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelsen inom den ekonomiska familjepolitiken ur ett ungdomsperspektiv. Resultatindikatorerna skall så långt möjligt utformas inom ramen för de befintliga indikatorerna som mäter måluppfyllelsen inom politikområdet. Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet och Ungdomsstyrelsen senast den 1 september 2006.

Verksamhetsområde Behovsprövade bidrag

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

 

1. Utifrån målsättningen att separerade föräldrar i större utsträckning skall reglera underhåll till barnet direkt mellan sig, bör föräldrar som har förutsättningar därtill inte använda underhållssystemet för att reglera underhållsskyldigheten. Försäkringskassan skall därför redovisa hur myndigheten själv eller tillsammans med andra kan ge separerade föräldrar bättre stöd i att träffa avtal om underhållsbidrag till barn. Försäkringskassan skall beakta resultatet av 2002 års vårdnadskommitté och eventuella förslag som kommittén lämnar. Återrapportering skall ske senast den 31 mars 2006. (Regleringsbrevet för 2005).

2. Försäkringskassan skall redovisa i vilken omfattning föräldrar som är återbetalningsskyldiga för underhållsstöd har en väsentligt förändrad aktuell inkomst jämfört med taxerad inkomst. Försäkringskassan skall även redovisa eventuella förslag till förändringar av nuvarande regler.

Av redovisningen skall även framgå hur vanligt det är att bidragsskyldiga med en försämrad inkomst får en skuld för utebliven återbetalning samt storleken på sådana skulder. Vidare skall Försäkringskassan göra kostnadsberäkningar av eventuella lagändringsförslag. Redovisningen skall vara könsuppdelad. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2006. (S2005/5171/SF).

Uppdrag kopplade till Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1. Försäkringskassan skall så långt det är möjligt dela upp de administrativa kostnaderna för ålderspensionen på olika delar av regelsystemet i syfte att identifiera delar av regelsystemet som är särskilt kostsamma i förhållande till dess värde. Försäkringskassan kan utifrån resultatet av denna värdering föreslå justeringar av pensionsreglerna som medför minskade administrativa kostnader. En konsekvensbeskrivning av sådana förslag skall redovisas. En övergripande och väsentlig utgångspunkt i fråga om förslag till justeringar är att pensionsreformens grundläggande principer ligger fast. Redovisas i årsredovisningen för 2006.

2. Försäkringskassan skall redovisa nyckeltal som visar hur mycket balanstalet påverkas vid en viss förändring av de resp. faktorer som har betydelse för pensionssystemets finansiella ställning.Redovisas i årsredovisningen för 2006.

3. Försäkringskassan skall redovisa medelålder för uttag av ålderspension, genomsnittlig ålder för utträde ur arbetskraften (utträdesålder) samt utträdesvägar ur arbetskraften, för män och kvinnor. Redovisas i årsredovisningen för 2006.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

1. Regeringen gav den 30 augusti 2001 Riksförsäkringsverket i uppdrag att för 2002 och följande år utifrån bestämmelserna i 1 kap. 6 § lagen(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension beräkna inkomstbasbeloppet. Resultatet av beräkningen skall senast den 31 oktober året före det år det aktuella beloppet avser redovisas till regeringen (S2002/7963/SF).

2. Regeringen gav den 1 december 2005 Försäkringskassan i uppdrag att redogöra för vissa effekter av överföringar av pensionsrättigheter till det pensionssystem som gäller för de anställda vid Europeiska unionens institutioner. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2006 (Fi2003/814).

Uppdrag kopplade till Organisationsstyrning

1. Jämställdhet och mångfald

Försäkringskassan skall se över sina kvalitetssäkringssystem ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och vidta åtgärder för att säkerställa att kvalitetsbegreppet och rutiner för kvalitetskontroll inkluderar dessa perspektiv. Arbetet skall redovisas i årsredovisningen för 2006.

2. Kompetensförsörjning

Regeringen gav 2001 (S2001/10360/ST) ett antal myndigheter i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Riksförsäkringsverket har tillsammans med nio andra myndigheter redovisat sitt arbete i rapporten Investera nu! (S2004/4695/ST). Försäkringskassan skall i årsredovisningen för 2006 redovisa genomförda åtaganden i enlighet med rapporten. Socialstyrelsen ansvarar för att en samlad återrapportering görs.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

 

Förändringsplan för Försäkringskassan

Regeringen gav i december 2004 Försäkringskassan i uppdrag (S2004/9432/SF) att ta fram en plan för det fortsatta förändringsarbetet till och med 2007. Försäkringskassan redovisade sin plan för förändringsarbetet till regeringen den 3 juni 2005 (S2005/4748/SF). Förändringsarbetet skall rapporteras till regeringen den 28 februari och 6 augusti 2006, och 28 februari och 10 augusti 2007. En slutrapport skall lämnas till regeringen senast den 29 februari 2008.

Övriga uppdrag

1. Handikappolitik

Försäkringskassan skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, arbeta i enlighet med de förslag till reviderade etappmål som redovisades till regeringen den 15 september 2005 (S2005/6937/ST). En redovisning av de insatser som genomförts under 2006 skall lämnas senast i anslutning till årsredovisningen för samma år.

2.Elektroniskt informationsutbyte

Riksdagen har 2001 beslutat ett stort antal lagändringar för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte i elektronisk form mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet (prop. 2001/02:129, bet. 2001/02KU3, rskr. 2001/02:18). Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2002. Målen med reformen är att effektivisera ärendehanteringen, förbättra servicen till enskilda, stärka kontrollen av statens medel och att förebygga felaktiga utbetalningar. Regeringen har i regleringsbrevet för 2005 begärt in en bedömning av i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar har kunnat undvikas, vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda, i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsas samt uppnådda effektivitetsvinster. Ytterligare en sådan bedömning begärs in för 2006.

Försäkringskassan skall i samråd med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Centrala studiestödsnämnden senast vid utgången av december 2006 till regeringen redovisa en bedömning av:

 • i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas och en beloppsmässig beräkning av dessa,

 • vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda,

 • i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsas,

 • uppnådda effektivitetsvinster vad gäller administrationen, samt

 • i vilken utsträckning möjligheten till elektroniskt informationsutbyte har utnyttjats i handläggningen.

3. Storstadspolitik

Försäkringskassan skall tillsammans med de kommuner som 2005 omfattas av storstadsarbetet, arbeta för lokal samverkan mellan myndigheten och de berörda kommunerna. Arbetet skall bedrivas inom ramen för Försäkringskassans verksamhetsområde och med syfte att uppnå de storstadspolitiska målen.

Uppdraget skall redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 oktober 2006. Redovisningen bör omfatta en för vardera kommun och myndigheten gemensam:

 • lägesanalys,

 • målbeskrivning,

 • lokal åtgärdsplan,

 • plan för uppföljning och utvärdering,

 • beräknad medelsåtgång, samt

 • återkoppling till berörda parter.

Förslag till ytterligare samverkansparter som möjliggör att målen för storstadspolitiken kan uppnås, bör också lämnas. Arbetet bör harmoniseras med statens övriga samverkansinstrument, såsom Frisam, finansiell samordning, Socsam och VISAM.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

1. Storstadspolitik

Försäkringskassan skall i samband med 2005 års revidering av de lokala utvecklingsavtal som upprättats mellan staten och de sju storstadskommunerna, ta fram samverkansöverenskommelser som närmare definierar de insatser myndigheten skall bidra med i samverkan med kommunerna, för att uppnå de gemensamma målen för utvecklingen i berörda stadsdelar. Försäkringskassan skall följa upp utvecklingen inom sitt verksamhetsområde inom respektive stadsdel med avseende på måluppfyllelse och redovisa genomförda insatser inom ramen för samverkansöverenskommelserna. En redovisning av uppdraget skall lämnas i samband med årsredovisningen för 2005. (Regleringsbrevet för 2005).

2. Företagens administrativa kostnader

Regeringen har i april 2005 gett Försäkringskassan m.fl. myndigheter i uppdrag att medverka i Verkets för näringslivsutveckling (Nutek) arbete med att mäta de administrativa kostnaderna för företagen (N2005/3313/NL). För Försäkringskassan innebär uppdraget bl.a. att när mätningarna är genomförda bistå Nutek i arbetet med att uppdatera resultatet på de mätta författningsområdena.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1

Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen13 000
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)13 000
Disponeras av Försäkringskassan3 013 000
ap.5Tandvårdsersättning (ram)3 013 000
Disponeras av regeringen0
ap.3Åtgärder rörande dentala material (ram)0

Villkor för anslag 13:1

ap.3 Åtgärder rörande dentala material

Regeringen disponerar anslagssparandet för åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till amalgam och andra dentala material samt för att förbättra omhändertagandet av patienter som relaterar sina symtom till sådana material.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 12 500 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum, varav ett belopp om högst
4 500 000 kronor får användas till verksamheten vid Socialstyrelsen kunskapscentrum för dentala material. Socialstyrelsen avgör vilka kompetenscentrum som skall få del av resterande medel. Ett belopp om 500 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

ap.5 Tandvårdsersättning

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

13:8

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan333 059
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)333 059

Villkor för anslag 13:8

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt förordning (EEG) nr 1408/71 och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

16:7

Bilstöd till handikappade (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan256 000
ap.1Bilstöd till handikappade (ram)256 000

Villkor för anslag 16:7

ap.1 Bilstöd till handikappade

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionshinder enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade samt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade.

16:8

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan12 947 000
ap.1Assistansersättning (ram)12 947 000

Villkor för anslag 16:8

ap.1 Assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.9Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m. (ram)0
Disponeras av Verket för innovationssystem0
ap.7Metodutveckling och forskningsinsatser inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet (ram)0
Disponeras av Försäkringskassan38 281 056
ap.15Närståendepenning (ram)79 567
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)7 877
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)236 926
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)3 124 434
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)2 198 336
ap.20Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (ram)935 500
ap.21Sjukpenning (ram)31 698 416
ap.22Förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (ram)0
Disponeras av regeringen5 000
ap.5Till regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 19:1

ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras för utveckling av rehabiliteringsarbetet samt för att anordna konferenser, debatter m.m. kring ohälsofrågorna.

ap.7 Metodutveckling och forskningsinsatser inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet

Verket för innovationssystem (VINNOVA) disponerar under perioden 2003-2006 totalt 14 000 000 kronor (anvisade 2003) för metodutveckling och forskningsinsatser för att öka kunskapen och stärka utvecklingen avseende åtgärder inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatser, t.ex. genom s.k. arbetsgivarringar.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten disponeras för närståendepenning.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 8 313 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om -436 000 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 230 505 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om 6 421 000 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 3 255 982 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om -131 548 000 kronor.

 

 

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för rehabiliteringspenning.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Anslagsposten får användas för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder; arbetshjälpmedel; läkarutlåtanden och läkarundersökningar; särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. Medlen får även användas för egenproducerade utredningar vid FMC. Medlen får inte användas för köp av aktiva rehabiliteringsåtgärder för sjukskrivna arbetslösa.

Försäkringskassan får disponera högst 5 000 000 kronor för att tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen utveckla angelägna projekt inom arbetshjälpmedelsområdet.

50 000 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

 

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten disponeras för sjukpenning inklusive de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd), frivillig sjukpenningförsäkring samt avskrivning av återbetalningspliktiga studiemedel. Anslagsposten disponeras även för lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Högst fem procent av anslagsposten, dvs. 1 584 920 000 kronor, får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medlen skall i huvudsak användas för aktiva rehabiliteringsinsatser riktade till individer i syfte att fler personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser återgår i arbete.

En förutsättning för samverkan inom rehabiliteringsområdet enligt prop. 1996/97:63 och prop. 2002/03:2 är att alla inblandade parter bidrar med medel som står i proportion till deras ansvar för åtgärder för den grupp som samverkan riktar sig till. De medel som Försäkringskassan utbetalar för sådan samverkan utgör statens samlade andel i denna verksamhet.

De åtgärder som får finansieras enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, skall ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen skall Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar skall utgöra statens samlade andel i finansiell samordning.

Högst 250 miljoner kronor får användas för en särskild pilotverksamhet för förstärkta insatser för långtidssjukskrivna och personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. Medlen får användas för kostnader hos Försäkringskassan för en inledande genomgång av samtliga ärenden i målgruppen samt för Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader och kostnader för rehabiliteringsinsatser, arbetsmarknadspolitiska program och aktivitetsstöd som avser personer som behöver insatser för att återfå arbetsförmågan eller som behöver sådana insatser för att förebygga framtida sjukdomsfall och nedsättning av arbetsförmågan.

 

19:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan75 989 830
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)59 249 877
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 056 600
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)27 946
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)12 655 407

Villkor för anslag 19:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 13 202 424 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om -547 017 000 kronor.

19:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 177 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 177 000

Villkor för anslag 19:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

19:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan6 439 916
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)6 016 566
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)419 610
ap.6Vissa övriga ålderspensionsavgifter (ram)3 740

Villkor för anslag 19:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 494 176 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om -74 566 000 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att fr.o.m. den 1 januari 2006 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2005 och 2006.

 

ap.6 Vissa övriga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 2 860 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om 880 000 kronor.

19:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan61 487
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)60 500
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)987

Villkor för anslag 19:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för finansiering av ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 1 810 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om -823 000 kronor.

19:6

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 631 273
ap.1Förvaltningsmedel (ram)7 481 273
ap.4Resursförstärkning för att förhindra felaktiga utbetalningar (ram)150 000
Disponeras av regeringen4 400
ap.5Medel för sjukförsäkringsstatistik (ram)4 400

Villkor för anslag 19:6

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 11 000 000 kronor användas för att stödja forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten får 25 000 000 kronor endast användas för utvecklings- och utbildningsinsatser inom området försäkringsmedicin.

Av anslagsposten får högst 300 000 kronor lämnas som bidrag till den ideella föreningen Försäkringskassans Förtroendevalda.

Anslagsposten får användas för:

 • ersättning till styrelse, försäkringsdelegationer och socialförsäkringsnämnder

 • utgifter som kan hänföras till avvecklingen av verksamheten vid de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslagsposten.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, få rekvirera högst 500 000 kronor från denna anslagspost för förberedande åtgärder för förstärkning av försäkringsmedicinsk forskning.

 

 

ap.4 Resursförstärkning för att förhindra felaktiga utbetalningar

Anslagsbeloppet skall användas för att stärka insatserna mot felaktiga utbetalningar med 300 årsarbetskrafter.

Försäkringskassans tilldelas 150 000 000 kronor 2006 respektive 2007 för att anställa 300 årsarbetskrafter utöver ordinarie nyanställningar. Av det totala antalet årsarbetskrafter inom Försäkringskassan skall 300 användas för att ytterligare stärka insatserna mot felaktiga utbetalningar.

 

 

ap.5 Medel för sjukförsäkringsstatistik

Regeringen disponerar medlen för framtagande av sjuklönestatistik.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

20:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan21 564 000
ap.4Garantipension till ålderspension (ram)21 564 000

Villkor för anslag 20:1

ap.4 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

 • Garantipension till ålderspension enligt lagen (1998:702) om garantipension, hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension och särskilt pensionstillägg till ålderspension enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

 • Tillskott enligt 34 § lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring, jämförd med 38 § lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, skall utgå till den på frivilliga avgifter grundade försäkringen.

Statlig ålderspensionsavgift för delpension tillgodogörs inkomsttitel 2811 Övriga inkomster från statens verksamhet.

20:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan15 902 000
ap.1Efterlevandepensioner till vuxna (ram)15 902 000

Villkor för anslag 20:2

ap.1 Efterlevandepensioner till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.

20:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 546 000
ap.1Bostadstillägg till pensionärer (ram)7 546 000

Villkor för anslag 20:3

ap.1 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

20:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan467 000
ap.1Äldreförsörjningsstöd (ram)467 000

Villkor för anslag 20:4

ap.1 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

21:1

Allmänna barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan23 805 000
ap.1Allmänna barnbidrag (ram)23 805 000

Villkor för anslag 21:1

ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).

21:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan27 170 292
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)1 954 022
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)400 583
ap.9Föräldrapenning (ram)20 241 260
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning (ram)41 388
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)4 108 545
ap.12Havandeskapspenning (ram)424 494

Villkor för anslag 21:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 1 983 427 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om -29 405 000 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 416 964 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om -16 381 000 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 42 753 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om -1 365 000 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.12 Havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för havandeskapspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

21:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 273 000
ap.1Underhållsstöd (ram)2 273 000

Villkor för anslag 21:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Inkomster från återbetalningsskyldiga skall tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost .

21:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784
Disponeras av regeringen0
ap.2Regeringens disposition-utgiftsbegränsning (ram)0

Villkor för anslag 21:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn.

21:5

Barnpension och efterlevandestöd för barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 044 000
ap.2Barnpension och efterlevandestöd till barn (ram)1 044 000

Villkor för anslag 21:5

ap.2 Barnpension och efterlevandestöd till barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd för barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

21:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 680 215
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)231 915
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 448 300

Villkor för anslag 21:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 230 044 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om 1 871 000 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

21:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 452 000
ap.2Pensionsrätt för barnår (ram)4 452 000

Villkor för anslag 21:7

ap.2 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget i sin helhet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2006 om 4 411 384 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2003 om
40 616 000 kronor.

 

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

21:1

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 730 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)3 730 000

Villkor för anslag 21:1

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
13:1 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.30Allt0
ap.43903 %0
ap.590 390Inget0
13:8 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.19 992Allt0
16:7 Bilstöd till handikappade
ap.112 800Inget0
16:8 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.1388 410Inget0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.50Inget0
ap.70Allt0
ap.90Inget0
ap.153 978Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.19109 917Inget0
ap.2046 750Inget0
ap.211 548 921Inget0
ap.220Inget0
19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.52 963 493Inget0
ap.6202 830Inget0
ap.71 397Inget0
ap.80Inget0
19:3 Handikappersättningar
ap.158 850Inget0
19:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5300 828Inget0
ap.60Inget0
19:5 Ersättning för kroppsskador
ap.33 025Inget0
ap.40Inget0
19:6 Försäkringskassan
ap.1224 4383 %0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
20:1 Garantipension till ålderspension
ap.4646 920Inget0
20:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.1795 100Inget0
20:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.1368 300Inget0
20:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.123 350Inget0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
21:1 Allmänna barnbidrag
ap.11 190 250Inget0
21:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 012 063Inget0
ap.100Inget0
ap.11205 427Inget0
ap.1221 225Inget0
21:3 Underhållsstöd
ap.1113 650Inget0
21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.103 %0
ap.203 %0
21:5 Barnpension och efterlevandestöd för barn
ap.262 640Inget0
21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4122 415Inget0
21:7 Pensionsrätt för barnår
ap.2222 600Inget0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
21:1 Bostadsbidrag
ap.2261 100Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
13:8 Sjukvård i internationella förhållanden
13:8 ap.213:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
13:8 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.2ram

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagstyp
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.8ram
ap.13ram
19:6 Försäkringskassan
ap.2ram
19:6 (2004) Riksförsäkringsverket
ap.3 (2004)ram
19:7 (2004) Allmänna försäkringskassor
ap.3 (2004)ram
ap.4 (2004)ram
ap.5 (2004)ram
ap.6 (2004)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
19:6 Försäkringskassan
ap.112 00011 0001 0002008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försäkringskassan bemyndigas att under 2006 göra ekonomiska åtaganden med syfte att stödja forskningen inom socialförsäkringens område som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter
om högst 12 000 000 kronor efter 2006.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 529 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)764 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25635 939
2006-02-25635 939
2006-03-25635 939
2006-04-25635 939
2006-05-25635 939
2006-06-25635 939
2006-07-25635 939
2006-08-25635 939
2006-09-25635 939
2006-10-25635 939
2006-11-25635 939
2006-12-25635 944
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
19:6 ap.1Förvaltningsmedel
19:6 ap.4Resursförstärkning för att förhindra felaktiga utbetalningar

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Ersättning från småföretagsförsäkringen-5905902 5002 50000
Försäkringsmedicinskt centrum13 4900110 000110 000013 490
Administration av statlig fordran0011 00011 00000
Ersättning från försvaret1921 0005 6005 60001 192
Administration av ålderspension16 34583 000806 100806 100099 345
Ersättning från affärsdrivande verk003 0003 00000
ADB002 5002 50000
Övrigt0014 00014 00000
Summa29 43784 590954 700954 7000114 027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning från försvaret

Med anledning av att Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna upphörde vid utgången av 2004 och ersattes av Försäkringskassan särredovisas uppgifterna för 2004 här.


 

Över-/underskott t.o.m. 2004

Riksförsäkringsverket

0

Allmänna försäkringskassor

192

Belopp angivna i tkr

Administration av ålderspension

Med anledning av att Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna upphörde vid utgången av 2004 och ersattes av Försäkringskassan särredovisas uppgifterna för 2004 här.

 


 

Över-/underskott t.o.m. 2004

Riksförsäkringsverket

- 23 144

Allmänna försäkringskassor

39 498

Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Övriga intäkter
Frivillig sjukpenningförsäkring28110-7005001 200-700-1 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Frivillig sjukpenningförsäkring

Den avgiftsfinansierade frivilliga sjukpenningförsäkringen var tidigare en del av de allmänna försäkringskassornas verksamhet och avgifterna fonderades. Fonderna upphörde i samband med att Försäkringskassan bildades. Finansieringen sker sedan 2005 via anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap.21 Sjukpenning.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Följande avgifter bestäms av regeringen:

 • avgift för administration av ålderspension,

 • avgift för administration av arbetsskador vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 • avgift för administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga, samt

 • avgift för administration av statlig fordran.

2. Storleken på övriga avgifter fastställs av Försäkringskassan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

3. När Försäkringskassan lämnar ut handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkring får avgift, i stället för enligt bestämmelserna i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut enligt grunder som Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring kommer överens om.

4. Försäkringskassan får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser, om inte annat sägs i förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Inkomsterna tillförs anslaget 19:6.

5. Med undantag för avgifter för den frivilliga sjukpenningförsäkringen disponeras avgiftsintäkterna av Försäkringskassan.


UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 1. Försäkringskassan får med undantag av 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188 ) använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsmarknadsstyrelsen.

 2. För tjänsteexportverksamheten får Försäkringskassan undantag från kravet på lönsamhet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) .

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

 2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (ändrat den 20 december 1962 och den 15 december 1976).

På regeringens vägnar
Berit Andnor
Inger Philipson
Kopia till

Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Bostadsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/FMA
Finansdepertementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Premiepensionsmyndigheten
Statskontoret
Konsumentverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsgivarverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Integrationsverket
Ekonomistyrningsverket
Konkurrensverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Statskontoret
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Sveriges Kommuner och Landsting
Fackförbundet ST
SACO