Finansdepartementet


Regeringsbeslut
10

2006-06-29
Fi2005/4964 (delvis)
Fi2006/3207 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126, prop. 2005/06:100, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12

Statliga kompetensöverföringsjobb (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet380 000
ap.1Statliga kompetensöverföringsjobb (ram)378 000
ap.2Administration av statliga kompetensöverföringsjobb (ram)2 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Statliga kompetensöverföringsjobb

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning av bidrag för lönekostnader för nyanställda i enlighet med förordningen (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter.

ap.2 Administration av statliga kompetensöverföringsjobb

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet för de administrativa merkostnader som uppkommer vid Kammarkollegiet till följd av uppdraget att hantera bidrag för lönekostnader för nyanställda i enlighet med förordningen (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter.

Utgiftsprognoser

Kammarkollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för båda anslagsposterna för åren 2006-2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. I kommentarerna till utgiftsprognoserna skall Kammarkollegiet särredovisa utfallet för bidragsomgång 1 respektive bidragsomgång 2. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb
ap.10Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Anna Centerstig
Kopia till
Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, F
Finansdepartementet, SMS