Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2006-06-29
M2006/2609/A
(delvis)
Lantmäteriverket
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Lantmäteriverket
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:101, prop. 2005/06:100, utg.omr. 18, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lantmäteriverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikLantmäteriverksamhetFastighetsindelning
Geografisk information och fastighetsinformation
Uppdragsverksamhet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Lantmäteriverksamhet

Mål

En ändamålsenlig fastighetsindelning och en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation skall tillgodose samhällets behov och bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av fastigheter, mark och vatten.

Återrapportering

Lantmäteriverket skall övergripande redogöra för hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Fastighetsindelning

Mål Fastighetsbildning

Lantmäteriverket skall verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning. Fastighetsindelningen skall så långt möjligt spegla markanvändningen.

Förrättningsverksamheten skall kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information, snabb och korrekt samt kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret skall vara aktuell och tillförlitlig.

Målet innebär bl.a. att Lantmäteriverket skall verka för att:

 • handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar inklusive registrering kortas och anpassas till ärendets art och kundens önskemål,

 • effektivisera handläggningen i syfte att minska kostnaden för sakägaren,

 • kundnöjdheten bibehålls vad avser bemötande och ökar vad gäller handläggningstider och förrättningskostnader.

Återrapportering Fastighetsbildning

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • kostnadsutvecklingen för fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt den genomsnittliga kostnaden för olika ärendetyper inklusive enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter de senaste tre åren,

 • förändringen av den genomsnittliga handläggningstiden fördelat på olika ärendetyper inklusive enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter de senaste tre åren,

 • ärendestrukturen fördelat på olika ärendetyper inklusive enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter (inklusive totala ärendebalanser, äldsta ärende, antal inkomna och antal avslutade ärenden) för både statliga och kommunala lantmäterimyndigheter den senaste treårsperioden,

 • utfallet av de mätningar avseende kundnöjdhet som gjorts samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultaten. En jämförelse av utfallet de tre senaste mätningarna skall göras,

 • antalet överklagade och återförvisade ärenden inom respektive lantmäterimyndighets verksamhetsområde,

 • antal ärenden som avser fastighetsbildning i flera plan inom det statliga såväl som det kommunala verksamhetsområdet samt eventuella erfarenheter från arbetet,

 • aktiviteter och resultat med anledning av verkets tillsyn över statliga och kommunala lantmäterimyndigheter.

Mål Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning skall bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för enskilda fastighetsägare, kommuner och statliga myndigheter.

Återrapportering Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

Lantmäteriverket skall redovisa uppdragsverksamhetens totala omfattning och fördelning på olika produkt- och kundgrupper. Omfattningen i respektive län skall också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Geografisk information och fastighetsinformation

Övergripande mål

Det övergripande målet inom verksamhetsgrenen geografisk information och fastighetsinformation är att:

 • erbjuda rikstäckande och tillförlitliga data,

 • upprätthålla långsiktighet, stabilitet och säkerhet i informationsförsörjningen,

 • stödja vissa särskilda samhällsbehov såsom försvarsmakten,

 • öka användningen av den grundläggande informationen.

Återrapportering Övergripande mål

Lantmäteriverket skall övergripande redogöra för hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsgrenen.

Mål Informationsutveckling

Utveckling av de grundläggande informationssystemen innefattar uppbyggnad, ajourhållning och en innehållsmässig kvalitetsanpassning av databaserna, liksom utveckling av de tekniska systemen för informationshantering, regelverk m.m. Utvecklingen skall vara dynamisk med hänsyn till användarkrav, förändringar i omvärlden inklusive nya EG-direktiv samt teknik- och metodutvecklingen. Den skall vidare vara kontinuerlig och stabil över tiden samt geografiskt heltäckande och effektiv. Informationen som distribueras skall motsvara användarnas efterfrågan och angelägna samhällsbehov. I verksamheten skall konkurrensupphandling och samverkan användas i syfte att på bästa sätt nå uppsatta mål.

Inom ramen för Lantmäteriverkets insatser för informationsutvecklingen skall myndigheten bl.a.:

 • se till att databaserna över tiden har ett aktuellt och väl specificerat och beskrivet informationsinnehåll som kvalitetsmässigt och tekniskt motsvarar användarkraven,

 • se till att databaser utformas för användning i geografiska informationssystem och anpassas för integrering med andra databaser i samhället,

 • verka för en ökad användning av de nya enhetliga referenssystemen för lägesbestämning i plan (SWEREF 99) och höjd (RH 2000) och av en ny kartprojektion,

 • med utgångspunkt från användarbehov och tillgänglig finansiering successivt bygga ut Nätverks-RTK,

 • förbereda en kvalitetshöjning av höjdinformation,

 • fortsätta arbetet med att komplettera geografisk information och fastighetsinformation i fjällområden,

 • samordna de förberedande insatserna vid berörda myndigheter som krävs för att genomföra INSPIRE-direktivet.

Återrapportering Informationsutveckling

Lantmäteriverket skall ange vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • totalkostnaden för årets uppbyggnad respektive förvaltning av grundläggande geografisk information respektive fastighetsinformation,

 • vilken typ av verksamhet samt hur stor del av den totala kostnaden för informationsutveckling (uppbyggnad och förvaltning) av geografisk information och fastighetsinformation som utgörs av kostnader för informationsutveckling i samverkan med andra myndigheter respektive kostnader för produktion som upphandlats i konkurrens. I återrapporteringen skall ingå att redovisa de ekonomiska ersättningar som betalas ut till kommunerna inom ramen för de olika avtalen om informationsutveckling i samverkan,

 • hur utvecklingen av ett nytt inskrivningssystem fortskrider inklusive en ekonomisk redovisning av projektet. En sådan redovisning skall även lämnas i halvårsrapporten för 2006,

 • hur kontinuerlig och periodisk ajourhållning för olika informationsslag framskrider samt aktualitet och täckningsgrad för ett urval av geografisk information och fastighetsinformation,

 • lägesrapport för verkets större utvecklingsprojekt inom området.

Mål Tillhandahållande

Lantmäteriverket skall:

 • verka för att användningen av den grundläggande informationen ökar och att informationen kommer till nytta hos allt fler användare och inom allt fler tillämpningsområden så att största möjliga samhällsnytta uppnås,

 • tillgodose angelägna samhällsbehov och svara mot användarnas behov och efterfrågan, bl.a. genom ett brett utbud av standardiserade grunddataprodukter/tjänster.

Återrapportering Tillhandahållande

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • hur användningen av den grundläggande geografiska informationen respektive fastighetsinformationen har utvecklats för olika användargrupper (slutkunder),

 • vilka åtgärder som genomförts för att öka spridning och användningen av informationen,

 • antalet återförsäljare som engagerats för distribution av geografisk information och fastighetsinformation samt erfarenheter från de första åren med återförsäljarmodellen,

 • intäkter som influtit via olika försäljningskanaler,

 • intäkter och försäljningsvolymer fördelade på olika kundkategorier (slutkund) och produktgrupper under en treårsperiod,

 • tillgängligheten till informationen i fastighetsregistret vid direktåtkomst.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten skall:

 • bidra till att bredda och effektivisera användningen av Lantmäteriverkets och annan offentlig lägesrelaterad information,

 • rymmas inom verkets kärnverksamhet avseende geografisk informationsteknik,

 • i huvudsak inriktas mot områden där Lantmäteriverket kan bidra till en utveckling av marknaden för geografisk informationsteknik och tillgodose användarnas behov,

 • bedrivas med hög kvalitet och med full kostnadstäckning.

Återrapportering Uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • typer av uppdrag och volymer fördelat på kundgrupper,

 • en översiktlig bedömning av de andelar av uppdragsintäkterna som härrör från konkurrensupphandlade uppdrag, som utförts inom ramen för myndighetssamverkan och övriga uppdrag,

 • kundernas tillfredsställelse med uppdragsverksamheten,

 • verkets inriktning på tjänster kring geografisk informationsteknik,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att minska det balanserade underskottet i verksamheten och hur det balanserade underskottet skall elimineras.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att samhällets grundläggande behov av verksamhetsledning, samordning, samverkan och information på lokal, regional och nationell nivå säkerställs vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Samhällets grundläggande behov av geografisk information och fastighetsinformation skall kunna tillfredsställas även vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Lantmäteriverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari
8 mars
2 maj
21 augusti
2 november

Mål Energieffektivisering

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av energirelaterad utrustning skall det alternativ väljas som är mest fördelaktigt med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Återrapportering Energieffektivisering

Lantmäteriverket skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Lantmäteriverket skall vidare redovisa vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfaranden som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

Miljöledning

Lantmäteriverket skall årligen i samband med årsredovisningen dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005.

4

Uppdrag

Expeditionsavgifter

Lantmäteriverket skall, med utgångspunkt i kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen - efter samråd med Domstolsverket - senast den 1 juni 2006 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning skall uppnås. Redovisningen skall avse 2005.

Prissättning lantmäteriförrättningar

Lantmäteriverket skall göra en översiktlig studie av hur tillämpad prismodell för lantmäteriförrättningar fallit ut. Studien skall redovisas senast den 30 september 2006.

Samfällighetsföreningsregistret

Lantmäteriverket skall tillsammans med Bolagsverket komplettera de förslag som Lantmäteriverket lämnade i rapporten Förslag till ett framtida samfällighetsföreningsregister, dnr M2005/5055/Bo, angående ansvaret m.m. för samfällighetsföreningsregistret. I uppdraget ingår att redovisa de konsekvenser en eventuell ansvarsövergång från det statliga lantmäteriet till Bolagsverket har för Bolagsverket, berörda föreningar och andra användare av registret. Bland annat skall konsekvenser för registrets finansiering och avgiftssättning, handläggningstider samt registerkvalitet redovisas. Lantmäteriverket skall redovisa uppdraget senast den 30 juni 2006.

Digitala arkiv

Lantmäteriverket skall senast den 30 september 2006 redovisa effekter av digitaliseringen av lantmäterimyndigheternas arkiv. Redovisningen skall avse dels effekter på lantmäterimyndigheternas verksamhet, dels hur materialet används i olika delar av samhället och hur tillgängligheten till arkivmaterialet förändrats.

Handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser

Lantmäteriverket skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

Marknads- och konkurrenspolicy

Lantmäteriverket skall utarbeta en samlad marknads- och konkurrenspolicy som tydliggör verkets framtida roll och uppgifter inom uppdragsverksamheten. Redovisningen skall ske senast den 30 juni 2006. Verket skall även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits till följd av regeringens ställningstaganden i prop. 2005/06:5. Redovisningen skall ske senast den 1 mars 2007.

Marklösen

Lantmäteriverket skall med utgångspunkt i Riksrevisionens granskningsrapport om marklösen (RIR 2005:15) redovisa vilka insatser man hittills gjort och avser att göra beträffande Riksrevisionens rekommendationer samt i övrigt kommentera rapporten. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 30 juni 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:8

Lantmäteriverket (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriverket348 052
ap.1Lantmäteriverket (ram)348 052

Villkor för anslag 31:8

ap.1 Lantmäteriverket

Anslaget disponeras av Lantmäteriverket för verksamhetsgrenarna Fastighetsindelning, Geografisk information och fastighetsinformation samt till Lantmäteriverkets verksamhet inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information.

Anslaget får av Lantmäteriverket disponeras för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2006.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
31:8 Lantmäteriverket
ap.110 4413 %180
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
31:8 Lantmäteriverket
31:8 ap.231:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/apÅrAnslagstyp
31:8 Lantmäteriverket
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)220 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)150 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2558 008
2006-02-2458 008
2006-03-2429 005
2006-04-2529 005
2006-05-2429 005
2006-06-2329 005
2006-07-2528 959
2006-08-2528 959
2006-09-2528 959
2006-10-2528 959
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:8 ap.1Lantmäteriverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet13 21715 500470 000480 000-10 00018 717
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-107 0251 000343 000338 0005 000-101 025
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning22 4232 000102 000102 000024 423
Summa-84 6023 000445 000440 0005 000-76 602
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem58 49910 00035 00035 000068 499
Grundläggande landskaps- och fastighetsinformation164 097-40 000261 000276 000-15 000109 097
Summa222 596-30 000296 000311 000-15 000177 596
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100300 000300 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriverket är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutats av inskrivningsmyndighet. Uppbördsintäkter skall redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditionsavgifter.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriverket skall med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid skall finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser av informationssystem beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriverket skall redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet, för

- förrättningsverksamhet
- uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning
- pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem
- grundläggande geografisk information och fastighetsinformation
- uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriverket, dock ej i de fall som avses i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatiskt databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriverket och statlig lantmäterimyndighet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriverket. Avgifterna skall motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna skall framgå av en särskild av Lantmäteriverket beslutad taxa. Bestämmelserna i 23-24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

3. Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att utnyttja geografisk information och fastighetsinformation, samt information från den allmänna kartläggningen, skall bestå av en del som skall täcka kostnaderna för uttag och expediering samt en del som skall bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift och utveckling av informationssystemen, dvs. en användarfinansiering. Användarfinansieringen får för 2006 uppgå till högst 250 000 000 kr.

4. Lantmäteriverket skall tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport skall i huvudsak ske i samarbete med Swedesurvey AB. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB skall ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191).

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 211 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras300 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Mona Sahlin
Monica Lagerqvist Nilsson
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Internrevisionen SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens bostadsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret