Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2006-06-29
U2006/4737/Kr
Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens maritima museer
Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:1, rskr. 2005/06:85, prop. 2005/06:100, utg.omr. 17, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Målet för Statens maritima museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Statens maritima museers arbete. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Statens maritima museer skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Statens maritima museers verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren. Resultaten skall redovisas för myndigheten samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • regalskeppet Vasas bevarandesituation,

 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

Återrapportering

Statens maritima museer skall bl.a. redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Nå fler och nya besökare.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Besökare till utställningar med entréavgift skall särredovisas,

 • åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik med avseende på bl.a. fri entréreformen.

Mål 3

Utvecklad pedagogisk verksamhet i samarbete med bl.a. skola, universitet och högskola.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 4

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med bl.a. universitet och högskola.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens maritima museer skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2005 respektive år 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Statens maritima museer skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

Lönebidrag

Statens maritima museer skall redovisa antal anställda personer som helt eller delvis finansieras med lönebidrag samt de individuella bidragens storlek för dessa.

Prognoser 2006-2009

Statens maritima museer skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

4

Uppdrag

Fri entré

Statens maritima museer skall till Statens kulturråd senast den 5:e i varje månad lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna skall redovisas per museum och skall innehålla:

 • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året.

 • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entréreformen.

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima museer102 862
ap.6Statens maritima museer (ram)102 862

Villkor för anslag 28:28

ap.6 Statens maritima museer

 • Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:28 Centrala museer: Myndigheter
ap.63 1763 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)37 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 842
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 488
2006-02-258 488
2006-03-258 488
2006-04-258 488
2006-05-258 488
2006-06-258 488
2006-07-258 654
2006-08-258 654
2006-09-258 654
2006-10-258 654
2006-11-258 654
2006-12-258 664
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:28 ap.6Statens maritima museer

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter006 00006 0006 000
Offentligrättslig verksamhet
Vasamuseet0059 00059 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöhistoriska museet och Marinmuseum skall ha fri entré till sina basutställningar. Statens maritima museers verksamhet vid Vasamuseet, med undantag för lokalkostnaderna samt bidrag för att genomföra bevarandeprogrammet, finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Statens maritima museer, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Statens maritima museer. Myndigheten får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

 • Entréer och visningar

 • Butiksförsäljning

 • Konferensverksamhet

 • Avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen

 • Övrigt

Statens maritima museer skall redovisa besöksstatistik samt entré- och försäljningsintäkter i förhållande till kostnader för Vasaverksamheten.

Statens maritima museer får i mån av tillgängliga medel lämna bidrag till vård och bevarande av historiskt värdefulla fartyg, främst segelfartyg.

 

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens maritima museer kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens maritima museer skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras14 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Sofia Granqvist
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd