Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2006-06-29
UD2006/30189/PLAN
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet221 000
ap.1Exportrådet (ram)221 000
Disponeras av regeringen43 036
ap.4Till regeringens disposition (ram)43 036
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet37 500
ap.2Till regeringskansliets disposition (ram)12 000
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 500
ap.6Projektexportfrämjande (ram)23 000

Villkor för anslag 39:3

ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas till Sveriges exportråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2006.

ap.2 Till regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
39:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.10Inget0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.408 0000
ap.60Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
39:3 Exportfrämjande verksamhet
39:3 ap.539:3 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apÅrAnslagstyp
39:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.5ram
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Orestis Papadopoulos
Kopia till
UD/RS
UD/A-red
UD/EC
UD/PIK
UD/Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
UD/Plan
UD/UrH
Fi/Ba
N/BS
N/NL
FA/EK Red
Information Rosenbad
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Exportråd