Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2006-06-29
U2006/2756/SV
U2006/4667/BIA (delvis)
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103, prop. 2005/06:1, utg.omr. 15, bet. 2005/06:UbU2, rskr. 2005/06:105, prop. 2005/06:100, utg.omr. 15, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:369, prop. 2005/06:100, utg.omr. 16, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:369).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikHemutrustningslånTilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetAdministration av studiehjälp
Administration av studiemedel
Administration av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)
Återbetalningsverksamhet
Central förvaltningsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Integrationspolitik

Mål

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.

1.1.1

Verksamhetsområde Hemutrustningslån

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

Mål

Handläggningstiden för lån till hemutrustning skall inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Antal inkomna låneansökningar, genomsnittlig handläggnings- och behandlingstid samt andel låneansökningar där behandlingstiden överstiger tre veckor, styckkostnad, antal beviljade ansökningar och utbetalda lån samt antal beslut om eftergift av lån skall redovisas.

För beviljade och utbetalda lån skall också redovisas antal och andel för möblerad respektive omöblerad bostad. För efterskänkta lån skall också redovisas totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. Där det är möjligt skall redovisningen vara fördelad efter kön.

1.2

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.2.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter samt utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Myndigheten skall dessutom redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen inom verksamhetsgrenarna och de resultat som uppnåtts samt hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Vid avvikelser från målen skall dessa kommenteras och analyseras.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Administration av studiehjälp

Mål

Betydelsen av ekonomiska, geografiska och sociala hinder för gymnasiala studier skall minska.

Informationsutbytet mellan myndigheten och läroanstalterna skall vara rättssäkert.

Återrapportering

1. Antal studerande med studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg) samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Studiehjälp för studier utomlands skall särredovisas. Antal studerande för vilka skolan har rapporterat minskad studieomfattning skall redovisas. Utbetalda belopp fördelade på studier i Sverige och utomlands skall särredovisas.

2. För skolformen gymnasieskola skall redovisas det totala antalet studerande som har studiehjälp och därutöver skall redovisningen fördelas på kommunala och fristående skolor. Av redovisningen som avser studerande med studiebidrag vid kommunala och fristående skolor skall framgå antal studerande som är bosatta i annan kommun än studieorten.

3. För inackorderingstillägg skall antal mottagare av stödet samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad redovisas fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer.

4. För extra tillägg skall antal mottagare av stödet samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad redovisas fördelade på nu gällande inkomstklasser.

Uppgifter enligt 1-4 skall redovisas i tabellform senast den 1 april 2007. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

5. Antal bifalls- respektive avslagsbeslut för inackorderingstillägg och extra tillägg skall redovisas. Även antal överklagade beslut och hur många beslut som omprövas av myndigheten skall redovisas.

6. Styckkostnad per ärende skall redovisas. Genomsnittlig handläggningstid skall redovisas för inackorderingstillägg och extra tillägg.

7. Antal studerande för vilka myndigheten har beslutat dra in utbetalning av studiehjälp skall redovisas.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Administration av studiemedel

Mål

Verksamheten skall bidra till att studiemedel verkar rekryterande och bidrar till ett högt deltagande i utbildning, verkar utjämnande mellan individer och grupper i befolkningen samt bidrar till ökad social rättvisa.

Andelen ärenden som handläggs inom tre veckor skall öka. För ärenden som avser studier utomlands skall handläggningstiden minska med minst tio procent.

Myndigheten skall verka för att andelen maskinella beslut ökar.

Återrapportering

1. Antal studerande med studiemedel samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår samt kalenderår. Studiemedel för studier utomlands skall särredovisas. I förekommande fall skall fördelning ske på bidrag och bidragsnivå, tilläggsbidrag, lån, merkostnadslån och tilläggslån samt studier på grundskolenivå, gymnasienivå samt eftergymnasial nivå.

2. Antal ansökningar om stöd, antal bifalls- respektive avslagsbeslut avseende anslaget 25:2 anslagsposterna 1 och 2 skall redovisas.

Uppgifter enligt 1-2 skall redovisas i tabellform senast den 1 april 2007. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

3. Antal överklagade beslut och hur många beslut som omprövas av myndigheten skall redovisas.

4. Antal kvinnor och män, som är 40 år eller äldre, och som på grund av särskilda skäl fått studiemedel under längre tid än vad veckogränserna medger eller som fått beslut om avslag skall redovisas.

5. Hur beslut i olika studiemedelsärenden fördelas på manuell respektive maskinell hantering skall redovisas.

6. Andel ärenden som handlagts inom tre veckor fördelad efter typ av ärende och styckkostnad per ärende skall redovisas.

1.2.1.3

Verksamhetsgren Administration av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Mål

Verksamheten skall bidra till att kvinnor och män, 25 år eller äldre, som har behov av kompletterande utbildning på grundläggande och gymnasial nivå rekryteras till studier.

Minst 90 procent av ärendena skall beslutas inom tre veckor.

Återrapportering

1. Antal studerande med rekryteringsbidrag samt utbetalda belopp fördelade på ålder, bidragsomfattning, kommun och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. I förekommande fall skall fördelning ske på bidragsnivå, tilläggsbidrag samt studier på grundskolenivå och gymnasienivå. Antal personer som fått bifalls- respektive avslagsbeslut skall redovisas. För avslagsbesluten skall beslutsgrunden redovisas.

2. Myndigheten skall redovisa hur antalet personer som lämnats rekryteringsbidrag är fördelade på målgrupperna: arbetslösa, personer som riskerar arbetslöshet samt personer som på grund av funktionshinder behöver extra tid för att nå studiemålen.

Uppgifter enligt 1-2 skall redovisas i tabellform senast den 1 april 2007. All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

3. Myndigheten skall redovisa antal ansökningar om rekryteringsbidrag och hur beslut i ärenden om rekryteringsbidrag fördelas på manuell respektive maskinell hantering.

4. Genomsnittlig handläggningstid hos myndigheten och styckkostnad per ärende skall redovisas.

5. Antal överklagade beslut skall redovisas och hur många beslut som omprövas av myndigheten.

1.2.1.4

Verksamhetsgren Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Mål

Betydelsen av ekonomiska och geografiska hinder för gymnasiala studier skall minska.

Återrapportering

1. Antal studerande med Rg-bidrag samt utbetalda belopp fördelade på ålder, kön, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Uppgifterna skall redovisas i tabellform senast den 1 april 2007.

2. Antal ansökningar om stöd, antal bifalls- respektive avslagsbeslut skall redovisas.

3. Genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende skall redovisas.

1.2.1.5

Verksamhetsgren Återbetalningsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

1. Myndigheten skall redovisa antal låntagare per återbetalningssystem. Utomlands bosatta låntagare skall särredovisas. Av redovisningen skall framgå antal låntagare som har lån i mer än ett återbetalningssystem. Dessutom skall antal återbetalningsskyldiga redovisas.

2. Myndigheten skall redovisa antal låntagare med kronofogdekrav samt uppgift om storleken på den obetalda fordran.

3. Myndigheten skall redovisa hur beslut i ärende om återbetalning av lån fördelas på manuell respektive maskinell hantering samt genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende.

4. Myndigheten skall redovisa antal personer med återkrav fördelade per stödform samt beslutsgrund. Vidare skall storleken på den obetalda fordran per stödform redovisas samt antal återkravsskyldiga med kronofogdekrav.

Vidare skall följande redovisas i tabellform senast den 1 april 2007:

5. Antal ärende om återbetalning av lån och antal bifalls- respektive avslagsbeslut fördelade på de olika återbetalningssystemen avseende sammanläggning av lån, överföring/konvertering av lån samt samordnad betalning.

6. Antal ärenden om återbetalning av lån och antal bifalls- respektive avslagsbeslut fördelade i förekommande fall på de olika återbetalningssystemen samt i de fall det är möjligt även beslutsgrunden avseende: nedsättning av lån, avskrivning av lån samt ny återbetalningstid.

7. Redovisning av antal överklagade beslut om återbetalning av lån och återkrav och hur många beslut som omprövas av myndigheten.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

1.2.1.6

Verksamhetsgren Central förvaltningsverksamhet

Mål

Centrala studiestödsnämnden skall utveckla sin roll som central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor.

Samverkan med andra myndigheter skall fungera effektivt.

Återrapportering

1. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa omfattningen på och inriktningen av sitt arbete inom det studiesociala området. Vidare skall myndigheten redovisa hur samverkan med andra myndigheter har utvecklats samt resultatet av detta.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Centrala studiestödsnämnden skall vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 för samtliga anslag/anslagsposter/delposter som myndigheten disponerar inklusive myndighetsanslaget. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognos samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser för alla anslag inklusive myndighetsanslaget, dock inte anslaget 10:4 Hemutrustningslån, lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti samt den 2 november 2006.

Utgiftsprognoser för anslaget 10:4 Hemutrustningslån skall redovisas till Justitiedepartementet senast den 24 januari, den 14 mars, den 11 maj, den 24 augusti samt den 7 november 2006.

Redovisningen skall i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, bl.a. makroekonomiska antaganden och regeländringar, som har betydelse för prognosen. Tilläggsbidrag skall särredovisas.

För ej rättighetsstyrda anslag får prognosen inte överstiga tilldelade/beräknade medel inklusive anslagssparande som disponeras.

För anslag 25:1 Studiehjälp m.m. skall redovisningen vid prognostillfällena innehålla en särredovisning av stöden studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. För studiebidraget skall redovisningen kompletteras med en fördelning på åldersklasserna 16, 17, 18, 19 respektive 20 år. För inackorderingstillägg skall antalet prognostiserade mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift redovisas fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer. För extra tillägg skall prognos på antalet mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift fördelade på nu gällande inkomstklasser särredovisas.

Myndigheten skall vid prognostillfällena även redovisa antal studiestödstagare som fått studiestöd under den föregående perioden fördelade på månad och per kalenderhalvår och kalenderår. För 2006 skall även det ackumulerade utfallet anges.

Centrala studiestödsnämnden skall i mars och augusti 2006 redovisa avvikelser mellan prognos och utfall för det senaste kalenderhalvåret samt kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som bidragit till avvikelserna.

2. Service m.m.

Centrala studiestödsnämnden skall senast den 20 mars 2006 för veckorna 1-10, senast den 11 september 2006 för veckorna 31-35 samt senast den 16 oktober 2006 för veckorna 36-40 redovisa följande uppgifter:
- Genomsnittlig handläggningstid samt andel ärenden avklarade inom tre veckor.
- Antal inkomna och besvarade samtal samt genomsnittlig kötid i telefon. Dessutom skall en uppskattning av omfattningen av den tid då anrop inte registreras i telefonsystemet redovisas.
- Antal besök på webbplatsen samt utnyttjande av Talsvar.

Uppgifterna skall redovisas per vecka och visa förändringar i förhållande till motsvarande vecka 2005. Uppgifterna skall där så är möjligt redovisas per verksamhetsgren.

3. Utländska medborgare m.m.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa antal personer som fått bifalls- respektive avslagsbeslut i ärenden om studiehjälp, studiemedel och rekryteringsbidrag som rör bestämmelserna om sociala förmåner enligt EG-rätten. Av redovisningen skall framgå uppgifter om medborgarskap och om studierna avser utbildning i Sverige eller utomlands samt på vilken grund EG-rätten åberopas. Myndigheten skall följa utvecklingen av och analysera orsakerna till eventuella förändringar avseende utländska medborgares efterfrågan på svenskt studiestöd.

3

Organisationsstyrning

Mål

Centrala studiestödsnämnden skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättssäkerhet.

Telefontillgängligheten skall öka. Andelen inkommande samtal som besvaras och andelen samtal som besvaras inom tre minuter skall öka. Andelen inkommande skriftliga förfrågningar som besvaras inom tre veckor skall öka. Tidsperioder då anrop inte når myndighetens telefonsystemet skall minska.

Andelen nöjda kunder skall öka.

Kvaliteten i ärendehanteringen skall förbättras. Felaktiga utbetalningar skall inte förekomma.

Återrapportering

1. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa antal inkomna och besvarade anrop, antal besvarade skriftliga förfrågningar, utnyttjandet av Talsvar och antal besök på webbplatsen samt genomsnittlig väntetid i telefonkö och svarstid för skriftliga förfrågningar. Dessutom skall en uppskattning av omfattningen av den tid då anrop inte registreras i telefonsystemet redovisas.

2. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa och analysera resultatet av en kund- eller medborgarundersökning.

3. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att förbättra kvaliteten i myndighetens verksamhet samt resultatet av åtgärderna.

4. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet samt resultatet av åtgärderna.

5. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa vidtagna och planerade åtgärder med anledning av beslutet om omlokalisering av verksamhet till Visby och Kalmar. En första återrapportering skall lämnas senast den 1 april 2006. Kostnader för omlokaliseringarna skall redovisas separat.

6. Centrala studiestödsnämnden skall senast den 30 juni 2006 till regeringen redovisa hur myndighetens arbete för att förhindra missbruk och felaktiga utbetalningar integrerats i myndighetens ärendehantering utöver möjligheten till elektroniskt informationsutbyte. Vidare skall myndigheten se över sin ärendehantering ur detta perspektiv och eventuellt ange åtgärder för att i utvecklingen av ärendehanteringen säkerställa att missbruk och felaktiga utbetalningar förhindras.

7. Centrala studiestödsnämnden skall bedöma omfattningen av och beräkna kostnaderna för felaktiga utbetalningar. Eventuella hinder för måluppfyllelsen skall redovisas.

8. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005.

9. Centrala studiestödsnämnden skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

4

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden skall särskilt följa och redovisa erfarenheterna av hanteringen av tilläggsbidraget till studerande med barn när det gäller föräldrar som båda får studiemedel eller rekryteringsbidrag och som inte är folkbokförda på samma adress.

2. Centrala studiestödsnämnden skall följa upp utvecklingen av levnadsvillkoren för studiestödstagare i åldern 19 till 25 år inom ramen för studiestödsverksamheten. Uppföljningen skall innehålla en kvantitativ redovisning av indikatorn studiemedelsbudget. Vidare skall myndigheten redovisa liknande uppgifter avseende levnadsvillkoren för studiestödstagare i åldern 19 till 25 år utifrån tillgängliga variabler, som t.ex. kön och skolort. Redovisningen skall även lämnas till Ungdomsstyrelsen.

3. Centrala studiestödsnämnden skall avseende elektroniskt informationsutbyte senast vid utgången av december 2006 i samråd med Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen till regeringen redovisa en bedömning av:
- i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar har kunnat undvikas och en beloppsmässig beräkning av dessa,
- vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda,
- i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsats,
- uppnådda effektivitetsvinster vad gäller administrationen samt
- i vilken utsträckning möjligheten till elektroniskt informationsutbyte har utnyttjats i handläggningen.

 

 

 Tidigare lämnade uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden skall den 31 januari 2006 redovisa dels sina erfarenheter av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, dels sina erfarenheter av den vidgade användningen av rekryteringsbidrag för kombinationsutbildning. Redovisningen skall särskilt belysa följande områden:
- Medelstilldelning till kommuner och landsting samt nyttjandegrad.
- Antal studerande med rekryteringsbidrag som lämnats studiestöd före respektive efter studier med rekryteringsbidrag.
- Effekter av inkomstprövning avseende vidgad användning av rekryteringsbidrag.
- Utbetalning av statsbidrag till högskolor för anordnad utbildning för studerande med rekryteringsbidrag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:1

Studiehjälp m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 741 558
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 741 558

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

25:2

Studiemedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden11 973 313
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)7 531 083
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 094 734
ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)71 868
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)1 908 602
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)114 264
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)1 932 496
ap.4Tilläggsbidrag (ram)415 000

Villkor för anslag 25:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på högskolenivå för studier

- om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt

- på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

- vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

- vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola och högst 10 procent av posten får användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

Tilldelade medel motsvarar 2 144 351 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2006. Beloppet har minskats med 211 855 000 kronor på grund av det av Riksförsäkringsverket fastställda regleringsbelopp för 2003 för anslagen 1525:2 Studiemedel m.m., 1525:5 2003 Vuxenstudiestöd m.m. och 1525:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

25:3

Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden5 082 450
ap.1Studiemedelsräntor (ram)4 811 450
ap.2Avskrivningar (ram)271 000

Villkor för anslag 25:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt.

25:4

Rekryteringsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 641 809
ap.1Rekryteringsbidrag till kommunerna (ram)1 328 042
ap.3Kombinationsutbildningar (ram)0
ap.2Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag (ram)288 767
ap.4Tilläggsbidrag (ram)25 000

Villkor för anslag 25:4

ap.1 Rekryteringsbidrag till kommunerna

Anslagsposten får belastas med utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. För varje kommun skall Centrala studiestödsnämnden
fastställa en årlig andel av tilldelade medel för rekryteringsbidrag enligt förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Myndigheten får belasta anslagsposten inklusive anslagskrediten med högst 1 128 042 000 kronor.

ap.2 Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med retroaktiva utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande 3 §.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

25:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska institutet14 004
ap.2Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.2.1Statsbidrag till utbildning (ram)10 916
ap.2.2Bidrag till kursdeltagare (ram)3 000
ap.3Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 25:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.2.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.2.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

25:7

Bidrag till vissa organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden50 201
ap.3Landsorganisationen i Sverige (ram)42 550
ap.4Tjänstemännens centralorganisation (ram)7 651
Disponeras av Sametinget500
ap.6Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget (ram)500
Disponeras av Socialstyrelsen12 675
ap.7Bidrag vid korttidsstudier - Socialstyrelsen (ram)12 675

Villkor för anslag 25:7

ap.3 Landsorganisationen i Sverige

Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov för bidrag som lämnas enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

ap.4 Tjänstemännens centralorganisation

Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov för bidrag som lämnas enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

ap.6 Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

ap.7 Bidrag vid korttidsstudier - Socialstyrelsen

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:79

Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden395 426
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)393 498
ap.3Kombinationsutbildningar (ram)0
ap.4Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige (ram)1 287
ap.5Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation (ram)641
Disponeras av Socialstyrelsen619
ap.7Administrationskostnader Socialstyrelsen (ram)619

Villkor för anslag 25:79

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (1992:813) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

Det ackumulerade underskott som uppstod i den avgiftsfinansierade verksamhet som upphörde 2000 får täckas genom avräkning på anslagsposten. Även räntekostnad fram till avräkningstidpunkt får avräknas anslagsposten. Avräknat belopp skall särredovisas i årsredovisningen.

ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med retroaktiva utgifter för ersättning till lärosäten för genomförd utbildning enligt förordningen (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel. Ersättningen till lärosäten uppgår till 1 075 kronor per studievecka på minst 50 procent av heltid. Antalet studieveckor utgörs av antalet beviljade studieveckor med rekryteringsbidrag för faktisk studietid som finansierats från anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag anslagspost 3 Kombinationsutbildningar. Ersättning för den faktiska studietiden utgår också i de fall den studerande antagits enligt 7 § förordningen (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel, även om beslutet om bidrag därefter har upphävts, eller om beslutet om bidrag enbart omfattar en inledande del av studierna.

Ersättning får lämnas inom ramen för tillgängliga medel på anslagsposten.

ap.4 Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Medlen betalas ut efter rekvisition och i mån av behov.

 

ap.5 Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Medlen betalas ut efter rekvisition och i mån av behov.

 

ap.7 Administrationskostnader Socialstyrelsen

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Budgetår 2003

25:5

Vuxenstudiestöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden0
ap.7Vuxenstudiestöd (ram)0

Villkor för anslag 25:5

ap.7 Vuxenstudiestöd

Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar som hänför sig till studiestödslagen (1973:349) , förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag, lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:1 Studiehjälp m.m.
ap.1173 228Inget0
25:2 Studiemedel m.m.
ap.1384 990Inget0
ap.2.13 523Inget0
ap.2.293 556Inget0
ap.2.38 901Inget0
ap.30Inget0
ap.42 000Inget0
25:3 Studiemedelsräntor m.m.
ap.1240 430Inget0
ap.213 550Inget0
25:4 Rekryteringsbidrag
ap.164 649Inget0
ap.20Inget0
ap.303 0000
ap.41 000Inget0
25:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.2.10Inget0
ap.2.2696Inget0
ap.30Inget0
25:5 (2003) Vuxenstudiestöd m.m.
ap.7 (2003)0Allt0
25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.76343 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:79 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.111 7733 %0
ap.3020 0000
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.7193 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
25:5 ap.425:5 ap.1100 %
25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.
25:7 ap.225:7 ap.7100 %
25:7 ap.125:7 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:79 Centrala studiestödsnämnden m.m.
25:80 ap.225:79 ap.7100 %
25:80 ap.625:79 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apÅrAnslagstyp
25:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.4ram
25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.
ap.1ram
ap.2ram

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apÅrAnslagstyp
25:79 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.2ram
ap.6ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)170 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)83 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)148 000 000
- varav SPECIAL148 000 000
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2532 541
2006-02-2532 541
2006-03-2532 541
2006-04-2532 541
2006-05-2532 541
2006-06-2532 541
2006-07-2533 041
2006-08-2533 041
2006-09-2533 041
2006-10-2533 041
2006-11-2533 041
2006-12-2533 047
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:79 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00340 0000340 000340 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden.

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna skall bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelser om undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) har meddelats i regeringsbeslut (U2001/1615/ST).

Centrala studiestödsnämnden undantas också från bestämmelsen i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) om att inkomster skall avräknas mot anslaget. I stället skall inbetalda avgifter avräknas.

På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Martin Östberg
Kopia till
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet