Finansdepartementet


Regeringsbeslut
12

2006-09-07
Fi2006/3207
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets verksamhetsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingMyndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Målen för verksamheten är att utveckla styrning och ledning, ekonomisk styrning och organisering av statlig förvaltning samt att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning i syfte att uppnå en effektiv statsförvaltning. Förvaltningspolitiken syftar till att öka värdet av den statliga kärnverksamheten så att förvaltningens förmåga att lösa olika samhällsproblem stärks.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Uppgifterna skall utföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Återrapportering

Kammarkollegiet skall redovisa

  1. vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå målet samt en bedömning av måluppfyllelsen,

  2. kostnad per beslut om ställande av resegaranti inom verksamheten fastställande av resegarantier,

  3. kostnad per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Likvärdiga eller bättre tjänster, både vad gäller kostnader och kvalitet, jämfört med motsvarande privata tjänster för verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning, försäkringar och fordringsbevakning.

Intäkter och kostnader skall i huvudsak balansera varandra över en fyraårsperiod vad gäller verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

I försäkringsverksamheten får administrationskostnaderna inte överstiga 20 procent av intäkterna.

I kapitalförvaltningen skall avkastningen i aktie- och räntekonsortierna över en löpande femårsperiod kunna mäta sig väl med vad andra framgångsrika förvaltare presterar.

I fordringsbevakningen skall minst 90 procent av uppdragsgivarna vara nöjda med den service som Kammarkollegiet åtagit sig att leverera enligt avtal.

I riskhanteringsstödet inom försäkringsverksamheten skall minst 90 procent av de myndigheter som utnyttjat kollegiets riskhanteringsstöd vara nöjda med Kammarkollegiets insatser.

Återrapportering

Kammarkollegiet skall redovisa

  1. vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå kostnads- och kvalitetsmålen samt en bedömning av måluppfyllelsen,

  2. marknadstäckning genom angivande av antal uppdragsgivande myndigheter i verksamheterna administrativ service, försäkringsverksamhet och fordringsbevakning,

  3. intäkter i förhållande till kostnader över den senaste fyraårsperioden för var och en av verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

  4. statens skadekostnader inom ramen för försäkringsverksamheten,

  5. administrationskostnader i förhållande till intäkter i försäkringsverksamheten,

  6. förvaltat kapital samt avkastningen i aktie- och räntekonsortierna i förhållande till andra jämförbara förvaltare över den senaste femårsperioden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Kammarkollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 för Kammarkollegiets förvaltningsanslag i Hermes. Redovisningen skall ske senast den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti och den 2 november 2006. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

2. Kammarkollegiet skall till Regeringskansliet (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) redovisa utfall och utgiftsprognoser för anslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket för åren 2006-2009. Redovisning skall ske senast den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti samt den 2 november 2006.

4

Uppdrag

1. Kammarkollegiet skall ansvara för kanslifunktioner för följande nämnder och styrelser:

- Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

- Fideikommissnämnden

- Fonden för fukt- och mögelskador

- Kärnavfallsfondens styrelse

- Resegarantinämnden

- Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

2. Kammarkollegiet skall sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet skall lämna följande uppgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet):

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, för föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen skall även framgå saldot för året.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare skall redovisas antal personer och företag som detta avser.

3. Kammarkollegiet skall följa upp tillämpningen av det avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket som den 30 november 1999 träffats mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Kammarkollegiet skall lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamheten mot bakgrund av ansvaret att för statens del följa upp tillämpningen av avtalet. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 1 juni 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 909
ap.1Kammarkollegiet (ram)30 909

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kammarkollegiet

Kanslistödet till Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor finansieras över Kammarkollegiets ramanslag. Kanslistödet till Fonden för fukt- och mögelskador finansieras över anslaget 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador under utgiftsområde 18. Kanslistödet till Kärnavfallsfondens styrelse skall fullgöras inom ramen för verksamhetsgrenen Uppdragsverksamhet, kapitalförvaltning. Kanslistödet till övriga nämnder och styrelser skall finansieras genom överenskommelser mellan myndigheten och Kammarkollegiet. Ersättningar enligt sådana överenskommelser skall föras till kollegiets ramanslag.

Ersättning ur Allmänna arvsfonden får varje månad rekvireras med en tolftedel till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret. Kostnader för processer angående Allmänna arvsfondens rätt m.m. skall belasta fonden direkt.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på
5 000 000 kronor på nämnda konto.

Kammarkollegiet får belasta anslaget 22:10 Bidrag till lönegarantiersättning under utgiftsområde 13 med 250 000 kronor den 31 december 2006 som ersättning för de utgifter som kollegiet har haft för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet skall redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2007.

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive länsstyrelse. Ansökningar om ersättning skall respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 28 april 2006 i de delar som avser ersättningar för 2005 och den 28 april 2007 såvitt avser ersättningar för 2006. I ansökningarna skall länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet kontrolluppgifter på lönegarantiersättning som lämnats in till Skatteverket eller i förekommande fall till en semesterkassa skall anses motsvara antalet handlagda ärenden. Har två eller flera kontrolluppgifter lämnats in för en och samma person i en konkurs skall de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende, som skall belasta anslaget, skall vara 400 kronor.

Till Kammarkollegiets ramanslag skall föras 9 900 000 kronor från Allmänna arvsfonden som ersättning för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt m.m. Vidare skall 1 000 000 kronor föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 som ersättning för administration av lånen.

Övrigt
Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I förekommande fall skall Kammarkollegiet, då skadeståndsbeloppet är bestämt, överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet skall framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära kostnaden.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kammarkollegiet
ap.19372 0350
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Kammarkollegiet
1:6 ap.21:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Kammarkollegiet
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)105 000
- varav FÖRSÄKRING100 000
- varav SPECIAL5 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav FÖRSÄKRING

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten skall placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller inom försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit skall återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning kollegiet skall betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 000 kronor, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-252 603
2006-02-252 603
2006-03-252 603
2006-04-252 603
2006-05-252 603
2006-06-252 603
2006-07-252 603
2006-08-252 603
2006-09-252 521
2006-10-252 521
2006-11-252 521
2006-12-252 522
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kammarkollegiet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Verksamhet
Administrativ service3 309032 50032 50003 309
Kapitalförvaltning5 377029 00029 00005 377
Försäkringsverksamhet77 96632 370210 000190 00020 000130 336
Fordringsbevakning3 0291 0106 0006 00004 039
Registrering av trossamfund2184101 2001 2000628
Upplösning av stiftelser00202000
Summa89 89933 790278 720258 72020 000143 689
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrativ service

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Kapitalförvaltning

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Försäkringsverksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

För verksamheten skall separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.

Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 000 kronor finansieras från ramanslaget.

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Registrering av trossamfund

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Upplösning av stiftelser

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Verksamhet
Stiftelserätt25520-1 1952 0003 500-1 500-2 695
Tolkar och översättare25520-4 2461 6006 300-4 700-8 946
Summa0-5 4413 6009 800-6 200-11 641
Belopp angivna i tkr

Villkor

Stiftelserätt

Avgiftsintäkterna skall redovisas mot inkomsttitel 2552.

Tolkar och översättare

Avgiftsintäkterna skall redovisas mot inkomsttitel 2552.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Resegarantinämnden, Fideikomissnämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Jonas Jarefors
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS