Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 8

2006-06-14
N2006/4887/A
N2006/4838/BS
(delvis)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
642 22 KATRINEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109, prop. 2005/2006:100, utg.omr. 13, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/2006:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikVerksamhetstillsyn, kontroll och uppföljningTillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad

1.1.1

Verksamhetsområde Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning

Tillsynen och kontrollen av det arbetsmarknadspolitiska regelverket skall förbättras

Kunskapen om de samlade effekterna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna skall öka

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

Målet är att IAF skall bidra till att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna fullgör sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela landet samt bidra till att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring

Återrapportering

- IAF skall kvartalsvis redovisa:

a. antalet utförsäkrade,

b. antalet meddelanden från arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och hur många av dessa meddelanden som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning av ersättningen eller andra sanktioner.

-IAF skall senast den 1 juli år 2006 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) påtala slutsatser från den granskning av Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkring samt utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna som skett under året.

- IAF skall i årsredovisningen lämna en samlad bedömning av hur myndighetens insatser har bidragit till att nå målen för politik- och verksamhetsområdet.

- IAF skall i årsredovisningen redovisa omfattningen av handläggningen av ärenden enligt EG-förordning 1408/71 och tillämpningsförordningen 574/72 vid personers rörlighet mellan EU/EES-staterna. Redovisningen skall också avse handläggningen av ärenden inom ramen för ett särskilt avtal om rörlighet med Schweiz och andra länder med vilka Sverige har bilaterala konventioner om social trygghet vid arbetslöshet.

- IAF skall i årsredovisningen redovisa verksamhetskontroll och verksamhetsanalys avseende arbetslöshetskassorna.

- IAF skall i årsredovisningen redovisa arbetet med ärenden i domstol.

- IAF skall i årsredovisningen för 2006 göra en bedömning av arbetslöshetskassornas service till medlemmarna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

a. IAF skall månadsvis rapportera:

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor.

b. IAF skall senast den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti samt den 2 november 2006 redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) samt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Strukturen för återrapporteringen

- Utgiftsprognoserna skall även lämnas i elektronisk form.

4

Uppdrag

1. IAF skall senast den 1 augusti 2006 redovisa analyser och slutsatser rörande kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet.

2. IAF skall senast den 1 november 2006 redovisa slutsatser för granskningen av Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program samt vilka brister inspektionen påtalat för AMS.

3. Elektroniskt informationsutbyte

Riksdagen har 2001 beslutat ett stort antal lagändringar för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte i elektronisk form mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet (prop. 2001/01:129, bet. 2001/02KU3, rskr. 2001/02:18). Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2002. Målen med reformen är att effektivisera ärendehanteringen, förbättra servicen till enskilda, stärka kontrollen av statens medel och att förebygga felaktiga utbetalningar. Regeringen har i regleringsbrevet för 2005 begärt in en bedömning av i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar har kunnat undvikas, vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda, i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsats samt uppnådda effektivitetsvinster. Ytterligare en sådan bedömning begärs in för 2006.

Återrapporteringskrav

IAF skall senast vid utgången av december 2006 i samråd med Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden till regeringen redovisa en bedömning av:

i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar har kunnat undvikas och en beloppsmässig beräkning av dessa,

vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda,

i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsats, samt

uppnådda effektivitetsvinster vad gäller administrationen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen77 903
ap.8Utjämningsbidrag (ram)77 903

Villkor för anslag 22:2

ap.8 Utjämningsbidrag

1. Anslagsbeloppet får användas för utjämningsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

 

22:8

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen48 768
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)48 768

Villkor för anslag 22:8

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF skall med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

22:11

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen49 488
ap.1Förvaltningskostnader (ram)49 488

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.83 8953 %0
22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.303 %0
22:11 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 5753 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
22:11 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
22:12 ap.222:11 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
22:11 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-254 374
2006-02-254 374
2006-03-254 374
2006-04-254 374
2006-05-254 374
2006-06-253 946
2006-07-253 946
2006-08-253 946
2006-09-253 946
2006-10-253 946
2006-11-253 946
2006-12-253 942
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:11 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

IAF undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalen om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsstitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 02 Bidrag från Schweiz.

På regeringens vägnar
Hans Karlsson
Johannes Sjögren
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/Bs
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten/Red
Internrevisionen/SB
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Statens pensionsverk