Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 11

2006-06-14
N2006/4481/ITFoU
N2006/4838/BS
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2005/06:81)
Riksdagen har beslutat om anslaget 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:4

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet178 000
ap.1Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (ram)178 000

Villkor för anslag 37:4

ap.1 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

1. Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt gäller för anslaget.

2. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtal mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

3. Kammarkollegiet skall efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB, varvid bolagets kostnader skall vara vederbörligen styrkta.

4. Undantag från ekonomiadministrativa regler: Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande transfereringsavgiften.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
37:4 ap.237:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apÅrAnslagstyp
37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
ap.2ram
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Stefan Cairén
Kopia till
Riksdagen, trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
SOS Alarm Sverige AB