Socialdepartementet


Regeringsbeslut
7

2006-06-21
S2006/5236/ST
S2006/4840/ST
Myndigheten för handikappolitisk samordning

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1 utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Handisam och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Handisams ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
HandikappolitikInsatser för delaktighet och jämlikhetHandikapperspektivet i offentlig verksamhet
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

1.1.1

Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för personer med funktionshinder skall öka och diskrimineringen av personer med funktionshinder skall minska.

Återrapportering

Handisam skall redovisa hur myndigheten bidrar till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Handikapperspektivet i offentlig verksamhet

Mål

Handisam skall bidra till att myndigheternas arbete med att genomföra handikappolitiken konkretiseras.

Återrapportering

Handisam skall:

  • Följa upp hur många myndigheter som har upprättat handlingsplaner enligt 2§ förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Myndigheten skall rikta särskild uppmärksamhet på de myndigheter som i Handikappombudsmannens myndighetsenkät för år 2005 angivit att de kommer ta fram handlingsplaner till den 1 februari 2006. Uppföljningen skall påbörjas den 1 februari och rapporteras till regeringen senast den 1 mars 2006.

  • I samverkan med sektorsmyndigheterna göra en sammanställning av sektorsmyndigheternas arbete för att uppnå de handikappolitiska målen. Handisam skall, om man bedömer att det finns behov av det, lämna förslag på fortsatt styrning av detta arbete. Redovisningen skall lämnas till regeringen senast den 15 oktober 2006.

  • I samverkan med sektorsmyndigheterna göra en sammanställning av befintliga indikatorer som kan användas för att mäta den handikappolitiska utvecklingen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Handisam skall inom offentlig och privat verksamhet bidra till en kvalificerad kunskapsuppbyggnad om funktionshindrades förutsättningar för delaktighet och självbestämmande i samhället.

Återrapportering

Handisam skall redovisa vilka insatser man vidtagit för att:

  • stödja arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering samt hur samverkan skett med Handikappombudsmannen och övriga ombudsmän mot diskriminering,

  • utveckla och förankra metoder för att följa tillgänglighetsarbetet i kommunerna, samt

  • sprida konceptet "Design för alla" till olika aktörer.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Handisam skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Utgiftsprognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti, 2 november.

 

4

Uppdrag

Nytt uppdrag

Handisam skall i samråd med Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet ta fram och sprida ett diskussionsmaterial kring hur barn bemöter barn och ungdomar med funktionshinder. Materialet skall rikta sig till barn i de lägre årskurserna i grundskolan. Materialet bör ta sin utgångspunkt i funktionshindrade flickor och pojkars egna erfarenheter både som barn och ungdomar. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för verksamhetsåret 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

16:9

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning18 949
ap.1Handisam (ram)18 949

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
16:9 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.15683 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-013 703
2006-02-251 386
2006-03-251 386
2006-04-251 386
2006-05-251 386
2006-06-251 386
2006-07-251 386
2006-08-251 386
2006-09-251 386
2006-10-251 386
2006-11-251 386
2006-12-251 386
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
16:9 ap.1Handisam
På regeringens vägnar
Berit Andnor
Michael Blom
Kopia till
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmiljöverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Banverket
Boverket
Försäkringskassan
Konsumentverket
Luftfartsstyrelsen
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksantikvarieämbetet
Vägverket