Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2006-06-14
U2006/4464/Kr
Konstnärsnämnden
Box 1610
111 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKonstnärernas villkorBidragsfördelning
Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Målet för Konstnärsnämnden är att främja bild-, form-, ton-, teater-, dans- och filmkonstnärers möjligheter att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete samt att främja internationellt konstnärsutbytegenom att bl.a. erbjuda gästateljéer samt att bidra till ökade kunskaper om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Konstnärsnämndens verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbeteskall framjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Konstnärsnämnden skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Konstnärsnämndens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

1.1.1

Verksamhetsområde Konstnärernas villkor

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bidragsfördelning

Mål 1

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag öka möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärskap. Vidare skall Konstnärsnämnden genom fördelning av bidrag stödja produktion av kort- och dokumentärfilm.

Återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa en analys av i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Analysen skall innehålla såväl kvantitativa mått som en bedömning av verksamhetens kvalitet. Resultatredovisningen skall även innehålla följande uppgifter fördelat på de olika bidragsformerna och konstnärskategorierna.

- utvecklingen av bidragsgivningens kvalitet och effekter avseende konstnärernas ekonomiska och sociala villkor,

- utvecklingen av verksamhetens kostnader.

Bidragsgivningen inom ramen för International Artists' Studio Program in Sweden (IASPIS) verksamhet skall redovisas särskilt. Av redovisningen skall bl.a. framgå

- verksamhetens kostnader, volym och kvalitet specificerade efter ändamål, samt vilka effekter verksamheten har för konstnärer verksamma i Sverige,

- nationaliteten hos de konstnärer som arbetat vid IASPIS under 2005 och 2006.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Mål 1

Målet är att genom bevakning och analys öka och sprida kunskapen om konstnärers sociala och ekonomiska situation. Konstnärsnämnden skall även löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- utfallet och resultatet av arbetet med kunskapsuppbyggnad och rådgivningsfunktion avssende frågor som rör de generella trygghetssystemen.

Konstnärnämnden skall 2006 inleda en fördjupade analys av konstnärernas föränderliga arbetsmarknad. Analysen skall särskilt redogöra för förändringar av villkoren på arbetsmarknaderna för de olika konstnärskategorierna. Samt belysa vilka konsekvenser eventuella förändringar har på möjligheterna att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete. Resultatet av arbetet skall redovisas i en delrapport senast den 1 oktober 2006 samt i en slutrapport senast den 1 oktober 2007.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Konstnärsnämnden skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Konstnärsnämnden skall redovisa resultatet av sina verksamhetsgrenar uppdelat på kvinnor och män, när särskilda skäl inte talar däremot. En analys av eventuella skillnader skall redovisas.

Prognoser

Konstnärsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006
Vid detta tillfäller skall vidare utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år för stipendier och inkomstgarantier samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod.

4

Uppdrag

  • Konstnärsnämnden skall med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2006 utveckla former för internationellt konstnärligt utbyte inom dansområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 november 2006.

  • De handlingsplaner som Konstnärsnämnden upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Konstnärsnämnden vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Konstnärsnämnden - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:19

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden14 238
ap.1Konstnärsnämnden (ram)14 238

28:20

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet175 595
ap.2Individuell visningsersättning (ram)26 249
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)16 757
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)117 549
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)7 055
ap.11Nordiska författarstipendier (ram)148
ap.12Nordiskt författarsamarbete (ram)57
ap.13Dramatikerstöd (ram)2 780
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000
Disponeras av Konstnärsnämnden120 316
ap.1Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer (ram)60 869
ap.4Långtidsstipendier (ram)12 608
ap.5Bidrag till konstnärer inom områdena bild och form (ram)8 547
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik samt scen och film (ram)25 233
ap.7Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet (ram)4 128
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)4 971
ap.15Statliga ålderspensionsavgifter (ram)3 960

Villkor för anslag 28:20

ap.1 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer

- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2006.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamhet inom den internationella utbytesverksamheten IASPIS.

ap.2 Individuell visningsersättning

- Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS).

- BUS får använda högst 1 575 000 kronor av anslaget till administrationskostnader.

- BUS skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2007 senast den 1 mars 2006. En redogörelse för medlens fördelning för 2006 skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2007. BUS skall redovisa

- principerna för fördelning av den individuella visningsersättningen,

- antalet konstnärer som erhållit ersättning i förhållande till antalet ansökningar samt ersättningarnas storlek,

- fördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer,

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra BUS om villkoren.

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

- Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

- Antalet garantirum uppgår år 2006 till 157. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond skall komma överens om hur stor andel av nya garantirum som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker, och kulturjournalister.

Kammarkollegiet skall till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2006 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under år 2005.

ap.4 Långtidsstipendier

- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- År 2006 skall antalet tioåriga långtidsstipendier vara 102, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond skall komma överens om hur många långtidsstipendier som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.5 Bidrag till konstnärer inom områdena bild och form

- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2006.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik samt scen och film

- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2006.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- I anslagsposten skall 3 000 000 kronor avsättas för stöd till koreografer och dansare i enlighet med prop.2002/03:1 utg.omr.17

- I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats av Konstnärsnämnden.

- I anslagsposten skall 1 200 000 kronor avsättas för internationellt konstnärligt utbyte inom dansområdet i enlighet med med prop.2005/06:1 utg.omr.17

- I anslagsposten skall 1 000 000 kronor avsättas för bidrag till konstnärer inom områdena jazz och nutida konstmusik i enlighet med prop.2005/06:1 utg.omr.17

- Av anslaget skall 100 000 kronor utgå till en ung koreograf i form av ett stipendium i Birgit Cullbergs namn.

ap.7 Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet

- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2006.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för år 2007 senast den 1 mars 2006. För verksamheten år 2006 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

- Konstnärsnämnden skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2007 senast den 1 mars 2006. För verksamheten 2006 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren.

- Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

- I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte.

- I samband med den första utbetalningen skall Konstnärsnämnden erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2006.

- Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2005.

- Av anslaget får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kr till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

- Sveriges författarförbund skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för år 2007 senast den 1 mars 2006. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2006 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarförbund om villkoren.

ap.11 Nordiska författarstipendier

148- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond. I samband med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra fondstyrelsen om nedanstående villkor.

- Från anslagsposten får utgå högst fyra resestipendier till svenska författare för vistelse i annat nordiskt land. Stipendierna fördelas av styrelsen för Sveriges författarfond. Stipendiebeloppen bestäms av styrelsen med hänsyn till de utsedda stipendiaternas avreseort och resmål. I övrigt gäller "Bestemmelser för rejsestipendier till nordiske författere", godkända för Sveriges del den 10 april 1970.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2007 senast den 1 mars 2006. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2006 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

ap.12 Nordiskt författarsamarbete

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund.

- Sveriges författarförbund skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2007 senast den 1 mars 2006. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2006 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

ap.13 Dramatikerstöd

- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

- Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 280 000 kronor till administrationskostnader.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2007 senast den 1 mars 2006. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2006 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.14 Fonogramersättning

- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1387) om fonogramersättning.

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI).

- Anslagsposten får användas för att betala förvaltningskostnader hos STIM och SAMI.

- STIM och SAMI skall gemensamt till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2007 senast den 1 mars 2006. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2006 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2007. Av redogörelsen skall framgå administrationskostnader för fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra STIM och SAMI om villkoren.

ap.15 Statliga ålderspensionsavgifter

Medlen skall i enlighet med förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket för anslagsposter under anslaget 28:20 som omfattas av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande kondsnärsbidrag m.m.

28:36

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 28:36

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

- Anslagsposten skall användas för stöd till produktion av kortfilm.

- Från anslagsposten skall 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. Medlen får även användas till ett fortsatt samarbete kring dokumentation och bevarande av experimentell film- och videokonst mellan Statens ljud- och bildarkiv och Stiftelsen Filmform. I samband med utbetalningen skall Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen skall lämna redogörelse för verksamheten 2006 till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:19 Konstnärsnämnden
ap.14273 %0
28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.35033 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1303 %0
ap.1403 %0
ap.150Inget0
28:36 Filmstöd
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:19 Konstnärsnämnden
28:19 ap.228:19 ap.163
28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer
28:20 ap.1628:20 ap.633
28:20 ap.1628:20 ap.545
28:20 ap.1628:20 ap.4626
28:20 ap.1628:20 ap.11 426
28:20 ap.1628:20 ap.122
28:20 ap.1628:20 ap.31 426
28:36 Filmstöd
28:36 ap.528:36 ap.32
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apÅrAnslagstyp
28:19 Konstnärsnämnden
ap.2ram
28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.16ram
28:36 Filmstöd
ap.5ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 852
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-251 186
2006-02-251 186
2006-03-251 186
2006-04-251 186
2006-05-251 186
2006-06-251 186
2006-07-251 186
2006-08-251 186
2006-09-251 186
2006-10-251 186
2006-11-251 186
2006-12-251 192
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:19 ap.1Konstnärsnämnden

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Beh inkomsttitlar003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Konstnärsnämnden får i av nämnden förhyrd fastighet, genom anlitande av särskild förvaltare, förutom att upplåta lägenheter till konstnärer i samband med nämndens internationella och nationella konstnärsutbytesverksamhet även bedriva kompletterande korttidsuthyrning av lediga rum och lägenheter. Inkomsterna disponeras av Konstnärsnämnden.

- Målgruppen för kompletterande korttidsuthyrning skall främst utgöras av företrädare för olika delar av internationellt och nationellt kulturliv.

- Resultatet av verksamheten skall särredovisas i Konstnärsnämndens årsredovisning.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Konstnärsnämnden kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Konstnärsnämnden skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Sofia Granqvist
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska Förläggarföreningen
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggarföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet