Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
26

2006-06-21
M2006/2609/A (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
Riksdagen har beslutat om anslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 21, bet. 2005/06:NU3, rskr. rskr 2005/06:95, prop. 2005/06:100, utg.omr. 21, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

35:8

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet327 888
ap.1Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket (ram)327 888
Disponeras av regeringen0
ap.2 Regeringens disposition utgiftsbegränsning (ram)0

Villkor för anslag 35:8

ap.1 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcksverket (prop. 1999/2000:63). Kammarkollegiet skall även utbetala ersättning från anslaget i enlighet med det tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30 november 1999 med anledning av en förtida stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som träffats den 10 november 2005.

Avdrag skall göras för redan utbetalad förskottsersättning för avställnings- och servicedrift avseende reaktor Barsebäck 2 som skett med stöd av 5 § lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling.

Kammarkollegiet skall sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen skall lämnas framgår av avtalen och dess bilagor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
ap.131 305Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 21 Energi

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
35:8 ap.235:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Mona Sahlin
Erik Thornström
Kopia till
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksgäldskontoret
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen