Finansdepartementet


Regeringsbeslut
12

2006-06-21
Fi2006/3207 (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126, prop. 2005/06:100, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatistikStatistikproduktion
Samordning av den officiella statistiken

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Statistik

Mål

Lättillgänglig statistik av god kvalitet anpassad till samhällskraven.

Återrapportering

Rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken inkluderande samordning av den officiella statistiken samt uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statistikproduktion

Mål

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet. Kostnaderna för uppgiftslämnarna skall minska. Produktiviteten skall öka med i genomsnitt minst 3% per år. Kostnaderna för EU-anpassningen skall finansieras inom anslagsramen. Samordningen av statistikproduktionen inom SCB skall förbättras.

Det är en prioriterad uppgift att förbättra den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen för användarnas behov. Uppdrag rörande officiell statistik skall prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Återrapportering

SCB skall redovisa

- prestationer,

- produktivitetsutvecklingen,

- bidrag från EU,

- uppgiftslämnarnas kostnader,

- allmänhetens förtroende för SCB,

- intäkter, kostnader och prestationer i den avgiftsfinansierade verksamheten återrapporterat enligt den indelning som återges under avsnitt 7 Avgifter och bidrag,

- större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,

- kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten,

- genomförda och pågående viktiga förändringar i EU-arbetet på statistikens område (i anslutning till årsredovisningen),

- väsentliga förändringar i förhållande till arbetsplanen och åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken,

- åtgärder för att förbättra samordningen av statistikproduktionen inom SCB,

- hur analysverksamheten inom den ekonomiska statistiken har bidragit till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet och till spridningen av kunskap om metodfrågor av betydelse för användare och forskare.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Samordning av den officiella statistiken

Mål

Samordning av den officiella statistiken skall stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Återrapportering

SCB skall redovisa inkomster, utgifter och prestationer.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

SCB skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

Global utveckling

SCB skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall SCB senast den 31 oktober 2006 rapportera till regeringen hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling.

Nationalräkenskaperna

SCB skall leverera nationalräkenskapsdata på den överenskomna detaljnivå som är anpassad till Finansdepartementets behov.

Samråd med statistikanvändare

SCB skall samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

EU-arbetet

SCB skall bistå regeringen och medverka i EU-arbetet på statistikens område.

 

4

Uppdrag

Arbetsplan

SCB skall senast den 31 januari 2006 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2006. Arbetsplanen skall innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen skall också redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras. Aktuella delar av åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken skall ingå i arbetsplanen. Därav skall framgå vilka av förslagen från slutbetänkandet av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken (SOU 2002:118) som har genomförts, delvis har genomförts respektive inte har påbörjats.

Jämställdhetsintegrering

SCB skall redovisa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan fördjupas inom ett eller flera statistikområden.

De integrationspolitiska målen

SCB skall, i syfte att förbättra det statististiska underlaget för bedömning av måluppfyllelsen av de av riksdagen beslutade integrationspolitiska målen, utreda möjligheter, konsekvenser och kostnader för att med tätare intervall än i dag, få statistik avseende andelen kvinnor och män med utländsk bakgrund jämfört med motsvarande andelar kvinnor och män med svensk bakgrund som

1) undertecknat något upprop,

2) deltagit i någon demonstration,

3) tagit kontakt med kommunal förtroendevald eller tjänsteman,

4) överklagat myndighetsbeslut,

5) innehar ett föreningsmedlemsskap i Sverige.

Arbetet skall bedrivas i samråd med Integrationsverket och Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån450 330
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)450 330

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statistiska centralbyrån

Av den höjda anslagsnivån på 6 miljoner kronor har 5 miljoner kronor beräknats för att förbättra och utveckla den ekonomiska statistiken i linje med den åtgärdsplan som SCB tidigare har tagit fram, 1 miljon kronor har beräknats för materialflödesstatistik.För att bedöma den samlade miljöpåverkan från vissa material skall SCB ska bygga upp ett system för redovisning av mängder i ton baserad på befintlig statistik i huvudsak för import, export, konsumtion och produktion.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2003

1:6

Folk- och bostadsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån0
ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (ram)0
Disponeras av Lantmäteriverket0
ap.1Lägenhetsregister (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.2Folkbokföring på lägenhet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.4Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lägenhetsregister

 

ap.2 Folkbokföring på lägenhet

 

ap.3 Hushålls- och bostadsstatistik

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statistiska centralbyrån
ap.113 3293 %0
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.1 (2003)0Allt0
ap.2 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
ap.4 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Statistiska centralbyrån
1:5 ap.21:5 ap.1100 %
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
1:6 ap.5 (2003)1:6 ap.4 (2003)100 %
1:6 ap.5 (2003)1:6 ap.1 (2003)24 500
1:6 ap.5 (2003)1:6 ap.2 (2003)5 000
1:6 ap.5 (2003)1:6 ap.3 (2003)2 235
1:6 ap.5 (2003)1:6 ap.4 (2003)164 115
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)21 500
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apÅrAnslagstyp
1:5 Statistiska centralbyrån
ap.2ram
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.5 (2003)2003ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)51 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2537 027
2006-02-2537 027
2006-03-2537 027
2006-04-2537 027
2006-05-2537 027
2006-06-2537 027
2006-06-30857
2006-07-2537 884
2006-08-2537 884
2006-09-2537 884
2006-10-2537 884
2006-11-2537 884
2006-12-2537 891
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statistiska centralbyrån

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik00140 000140 00000
Övriga uppdrag11 7003 100250 000250 000014 800
Tjänsteexport2 500080 00080 00002 500
Summa14 2003 100470 000470 000017 300
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SCB. Avgifternas storlek bestäms av SCB, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SCB får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av SCB.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Agne Pettersson
Kopia till
Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Lantmäteriverket
Integrationsverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS