Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
42

2006-06-21
Ju2006/5567 (delvis)
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Riksdagen har beslutat om anslaget 47:1 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:01, utg.omr. 08, bet. 2005/06:SfU02, rskr. 2005/06:68, prop. 2005/06:100, utg.omr. 08, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

47:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län6 250
ap.1Statsbidrag till kommuner och landsting (ram)6 000
ap.2Regionala uppföljningsinsatser (ram)250
Disponeras av Socialstyrelsen300
ap.7Minoritetspolitiska åtgärder (ram)300
Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet187
ap.6Språkvård av nationella minoritetsspråk (ram)187
Disponeras av regeringen4 000
ap.3Stöd för nationella minoriteter (ram)4 000
ap.5Språkvård (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet700
ap.8Åtgärder för den romska minoriteten (ram)700

Villkor för anslag 47:1

ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting

Anslagsposten avser bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt till Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.

ap.2 Regionala uppföljningsinsatser

Från anslagsposten finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget.

Från anslagsposten finansieras också insatser för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.

ap.3 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritespolitiska mål, i huvudsak statsbidrag till Sametinget och organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget skall en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 400 000 kronor.

ap.5 Språkvård

ap.6 Språkvård av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser bidrag för att bygga upp och bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.7 Minoritetspolitiska åtgärder

Från anslagsposten finansieras minoritetspolitiska åtgärder för och med romer som vidtas inom verksamhetsområden som Socialstyrelsen ansvarar för.

ap.8 Åtgärder för den romska minoriteten

Från anslagsposten finansieras åtgärder som syftar till att motverka diskriminering och skapa kunskap, såväl bland myndigheter och kommuner som hos romer, om livsvillkoren för romer i Sverige och hur dessa kan förbättras.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.103 %0
ap.283 %0
ap.303 %0
ap.503 %0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.80Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
47:1 ap.447:1 ap.2156
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apÅrAnslagstyp
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.4ram
På regeringens vägnar
Jens Orback
Klara Grundberg
Likalydande till
Socialstyrelsen
Språk- och folkminnesinstitutet

Kopia till
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Statsrådsberedningen/SEKR
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Socialdepartementet/ST
Utbildnings- och kulturdepartementet/KR
Jordbruksdepartementet/NS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting