Statsrådsberedningen


Protokoll
1
vid regeringssammanträde
2006-06-21
SB/2006/4840

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:63).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet5 530 262
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)5 530 262

Villkor för anslag 90:5

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader inkl. politiskt anställda, utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m. som efter regeringens bemyndigande har tillkallats av statsministern eller något annat statsråd.

Anslaget får användas för förhandlingar med andra stater eller inom internationella organisationer samt i förekommande fall för specialattachéer.

Regeringskansliets budgetunderlag enligt 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall avse Regeringskansliets förslag till finansiering på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

Regeringskansliet får disponera 180 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2005 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
90:5 Regeringskansliet m.m.
ap.1164 993743 1811 000
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
90:5 Regeringskansliet m.m.
90:5 ap.290:5 ap.1100 %
90:5 ap.390:5 ap.1100 %
90:5 ap.490:5 ap.1100 %
90:5 ap.590:5 ap.1100 %
90:5 ap.690:5 ap.1100 %
90:5 ap.790:5 ap.1100 %
90:5 ap.890:5 ap.1100 %
90:5 ap.990:5 ap.1100 %
90:5 ap.1090:5 ap.1100 %
90:5 ap.1190:5 ap.1100 %
90:5 ap.1290:5 ap.1100 %
90:5 ap.1490:5 ap.1100 %
90:5 ap.1390:5 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apÅrAnslagstyp
90:5 Regeringskansliet m.m.
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.8ram
ap.9ram
ap.10ram
ap.11ram
ap.12ram
ap.13ram
ap.14ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)670 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)566 568
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Regeringskansliet disponerar under budgetåret 2006 en låneram på 670 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Regeringskansliet har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 566 568 000 kronor.

6.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25458 353
2006-02-25458 353
2006-03-25458 353
2006-04-25458 353
2006-05-25458 353
2006-06-25458 353
2006-07-25463 190
2006-08-25463 190
2006-09-25463 190
2006-10-25463 190
2006-11-25463 190
2006-12-25463 194
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
90:5 ap.1Till Regeringskansliets disposition

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter0025 00025 00000
Uppdragsverksamhet
Specialattachéer0067 00067 00000
Kurir002 4002 40000
Exportfrämjande001 8001 80000
Fastighetsskötsel006 8006 80000
Summa0078 00078 00000
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter25110033 00033 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

Regeringskansliet får disponera högst 25 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511.

Utdrag till
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildnings- och kulturdepartementet
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket