Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
5

2006-06-21
Jo2006/1779
Sametinget
Adolf Hedinsvägen 58
981 33 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108, prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sametingets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SamepolitikDet folkvalda organet, samisk kultur och rennäringDet folkvalda organet
Det samiska språket
Information om samiska förhållanden
Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor
Samiska näringar och samhällsplanering
De samiska utvecklingsprogrammen inom EU:s strukturfonder
DjurpolitikViltvårdErsättning och inventering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Samepolitik

Mål

Verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

1.1.1

Verksamhetsområde Det folkvalda organet, samisk kultur och rennäring

Mål

Den samiska kulturens ställning är stark. En ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Det folkvalda organet

Mål

Sametingets och samernas ställning i samhället är stark.

Återrapportering

Redogöra för

- kostnaderna för plenummöten under året. Dessa skall särredovisas,

- initiativ och aktiviteter inom ramen för Samiskt Parlamentariskt Råd,

- vilka initiativ det folkvalda organet tagit i frågor som rör Sametingets och samernas ställning i samhället och bedöma effekterna av initiativen.

 

 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Det samiska språket

Mål 1

Det samiska språkets (alla varieteter) ställning i samhället är stark.

Återrapportering

Redogöra för

- insatser för samverkan med kommuner, myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av språklagen för att utöka användningen av och stärka det samiska språket,

- bedöma de effekter som ovanstående insatser och kontakter kan ha bidragit till att stärka det samiska språkets ställning i samhället.

 

 

 

Mål 2

Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden som avser bidrag till korttidsstudier skall inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Redogöra för hur anslaget 25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m. under utgiftsområde 15 , som avser bidrag vid korttidsstudier för alfabetisering i samiska, har använts genom att

- ange antal ansökningar totalt samt antal ansökningar som avslagits,

- ange den genomsnittliga handläggningstiden,

- ange den genomsnittliga ärendekostnaden,

- ange antal studerande fördelat på åldersgrupperna
25-29
30-34
35-40
41-44
45-50
51-64.

All individbaserad statistik skall, där så är möjligt, vara könsuppdelad.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Information om samiska förhållanden

Mål

Kunskapen om Sametingets verksamhet, samerna som ursprungsfolk, samiska förhållanden och samisk kultur är god i samhället, särskilt hos barn och ungdomar.

Återrapportering för Sametingets informationsverksamhet

Redogöra för de insatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om Sametinget genom att

- ange webbsidans besöksfrekvens. En jämförelse skall göras med föregående två år,

- ange hur frekvent material om Sametinget och samer förekommer i svensk media och övergripande vilka ämnesområden som berörs,

- bedöma hur informationsverksamheten vid Sametinget kan ha bidragit till att uppnå målet.

Återrapportering för Samiskt Informationscentrum

Redogöra för de insatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om samer och samiska förhållanden genom att

- ange insatser som gjorts för att bilda nätverk, samverka och samordna informationshanteringen för att uppfylla målet,

- ange hur informationscentret syftar till att i synnerhet nå barn och ungdomar,

- ange webbsidans besöksfrekvens,

- göra en övergripande sammanställning av typen av inkomna frågor,

- bedöma hur verksamheten vid informationscentret kan ha bidragit till att uppnå målet.

 

 

1.1.1.4

Verksamhetsgren Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

Mål 1

Bevara, stärka och sprida kunskap om samisk kultur och kulturarv genom olika former av kulturyttringar.

Återrapportering

Redogöra för hur anslag 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, anslagsposten 5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer under utgiftsområde 17, liksom medel ur Samefonden, har använts genom att

- ange antalet bidragssökande,

- ange antalet som beviljats bidragsmedel,

- ange summan av beviljade bidragsmedel samt hur stor del som kommer från anslaget respektive Samefonden.

Redogörelsen skall delas upp på olika kulturyttringar såsom slöjd, bild- och formkonst, musik, litteratur samt bidrag till organisationer.

Sametinget skall särskilt redovisa kostnaderna för verksamheten för den samiska bibliotekskonsulenten. För den verksamheten skall antalet förvärv och utlån redovisas, med en jämförelse med föregående två år.

 

Mål 2

En samisk teaterinstitution som är ledande inom samisk scenkonst och som verkar för utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet. Institutionen framför samisk scenkonst och vårdar och främjar därmed det samiska språket och det samiska kulturarvet.

Återrapportering

Redogöra för hur anslaget 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling, internationellt kulturutbyte och samarbete anslagsposten 5.2 Sámi Teáhter under utgiftsområde 17, liksom medel ur Samefonden, har använts genom att

- ange totala antalet produktioner varav antalet samiskspråkiga produktioner,

- ange totalt antal besökare samt genomsnittligt antal per föreställning,

- redovisa antalet produktioner som turnerat.

Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

 

1.1.1.5

Verksamhetsgren Samiska näringar och samhällsplanering

Mål

Samiska näringar har utvecklats och är starka. Samiska behov beaktas i samhällsplaneringen.

Återrapportering

Redogöra för

- antalet besvarade remisser. En uppdelning skall ske i kategorierna näring, samhällsplanering och miljö. En jämförelse skall göras med föregående år,

- verksamhetens inriktning för att bidra till att målet uppfylls

- vilka övergripande effekter insatserna inom området bedöms ha fått.

 

 

 

1.1.1.6

Verksamhetsgren De samiska utvecklingsprogrammen inom EU:s strukturfonder

Mål

Den samiska samhällsutvecklingen är stark.

Återrapportering

Redogöra för de fyra utvecklingsprogrammen genom att i tabellform sammanställa

- antalet sökande,

- antalet som beviljats medel. En uppdelning skall ske i kategorierna duodji (slöjd), turism, forskning och utbildning, rennäring respektive övriga utvecklingsprojekt,

- antalet bevarade respektive tillfälliga arbetstillfällen,

- antalet avslag på grund av saknad nationell medfinansering,

- summa beviljade medel under programperioden,

- summa återstående medel under programperioden.

Återrapporteringen skall göras könsuppdelat så långt det är möjligt. I den gemensamma tabellen skall både uppgifterna för respektive program och summan för samtliga program framgå. Därtill skall en jämförelse med föregående två år göras.

 

 

1.2

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.2.1

Verksamhetsområde Viltvård

Mål

Det finns livskraftiga stammar av alla vilda djurarter. Skador av vilt är minimerade genom jakt och andra förebyggande åtgärder.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Ersättning och inventering

Mål

De skador som rovdjuren orsakar rennäringen är acceptabla utifrån målet om en ekologisk, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och en livskraftig rovdjursstam.

Återrapportering

Redogöra för hur anslag 42:5 Ersättning för viltskador m.m. anslagsposterna 2 och 3, har använts. Redogöra för resultatet av rovdjursinventeringen i renskötselområdet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognos

Sametinget skall redovisa utgiftsprognoser för 2006 t.o.m. 2009 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti och den 2 november 2006. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.

Samverkan - regionala tillväxtprogrammen

Sametinget skall i samverkan med Nutek, länsstyrelser och andra berörda myndigheter verkar för den levande samiska kulturens roll inom de regionala tillväxtprogrammen. Sametinget skall kortfattat redovisa på vilket sätt uppdraget genomförts under året samt hur samverkan fungerat utifrån Sametingets perspektiv.

3

Organisationsstyrning

Mål

Sametinget skall ha en kostnadseffektiv drift av verksamheten.

Återrapportering

Kortfattat redogöra för hur Sametinget arbetar med att bli mer kostnadseffektiv. En jämförelse skall göras med föregående två år.

4

Uppdrag

Överflyttning av arbetsuppgifter till Sametinget

Sametinget skall i samverkan med Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Jordbruksverket planera hur den föreslagna överflyttningen av arbetsuppgifter och resurser relaterade till rennäringsadministrationen bör genomföras per den 1 januari 2007, under förbehåll av riksdagens godkännande. Uppdragets mål är att maximera kunskapsöverföringen samt att minimera kostnaderna relaterade till flytten. En konsekvensanalys av ekonomiska och personella förändringar bör göras inom ramen för uppdraget. Uppdraget skall redovisas gemensamt av de samverkande myndigheterna till Jordbruksdepartementet senast den 30 september 2006.

 

Handlingsplan för tillgänglighet

Enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken skall varje myndighet utarbeta en handlingsplan för hur myndighetens verksamhet, information och lokaler skall bli tillgängliga för personer med funktionshinder. Myndigheten behöver inte ta fram en handlingsplan om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Sametinget skall senast den 1 mars 2007 redovisa en sådan plan till Myndigheten för handikappolitisk samordning eller senast vid denna tidpunkt lämna en redogörelse till samma myndighet för omständigheterna som gör att det är uppenbart att sådan plan inte behöver upprättas. För att få vägledning i arbetet med handlingsplanen kan Sametinget fr.o.m. den 1 januari 2006 vända sig till Myndigheten för handikappolitisk samordning.

Återkallelse av uppdrag

Regeringen gav i regleringbrevet för 2005 Sametinget i uppdrag att tillkalla en extern utredare för att följa upp utvecklingen av den samiska teatern och se över formerna för dess institutionaliserande. Regeringen återkallar uppdraget.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget21 017
ap.1Sametinget (ram)21 017
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 45:1

ap.1 Sametinget

1. Minst 3 000 000 kronor skall användas till Nationellt informationscentrum för samiska frågor.

2. Kostnaderna för Nationellt informationscentrum skall särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.2 Till regeringens disposition

1. Medlen är i första hand avsedda att finansiera förberedelser och genomförande av valet till Sametinget.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:5

Ersättningar för viltskador m.m (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket41 778
ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada (ram)37 778
ap.5Kostnader för att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län. (ram)4 000
Disponeras av Sametinget49 197
ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (ram)45 987
ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)3 210
Disponeras av regeringen0
ap.6Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 42:5

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket skall fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna, varvid hänsyn skall tas till i första hand skadekostnaderna inom respektive län föregående år. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Länsstyrelserna disponerar vidare medlen för utgifter enligt kungörelsen (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa granskningar och besiktningar. Bidragen till länsstyrelserna skall betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

ap.2 Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn

1. Sametinget skall använda anslagspost 2 för bidrag och ersättningar enligt 3 § viltskadeförordningen (2001:724) för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller örn orsakar skador på renar, enligt 4 § för att lämna ersättning för skador på renar som orsakas av dessa rovdjur och enligt 10 § förordningen för massdödande av renar.

Sametinget skall lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med följande belopp.

Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med 1 615 000 kronor och förekomst av örn med 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

2. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

ap.3 Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur

 

ap.5 Kostnader för att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län.

Naturvårdsverket skall jämnt fördela hela anslagspost 5 till länsstyrelserna i Värmlands och Dalarnas län. Medlen skall användas för länsstyrelsernas arbete med att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper. Grupperna får arbeta i angränsande län. Rovdjursakutgrupperna skall ledas av rovdjurskunnig tjänsteman på länsstyrelsen. Rovdjursakutgruppernas uppgift är att

- omgående vidta åtgärder för att minimera skadeverkningar vid förekomst av stora rovdjur.

- upprätta en effektiv kontaktväg till Naturvårdsverket,

- verkställa beslut om skyddsjakt eller bortdrivande av stora rovdjur,

- tillhandahålla information om ersättningar vid skador orsakade av stora rovdjur,

- informera om länsstyrelsens arbete med stora rovdjur på lokal nivå.

Medlen utbetalas av Jordbruksverket halvårsvis i förskott till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Budgetår 2004

45:2

Informationssatsning om samerna (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Informationssatsning om samerna (ram)0

Villkor för anslag 45:2

ap.1 Informationssatsning om samerna

1. Anslaget disponeras för olika informationsinsatser som skall öka kunskapen och förståelsen för samer och samisk kultur i Sverige.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
45:1 Sametinget
ap.11 0503 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
42:5 Ersättningar för viltskador m.m
ap.11 1033 %0
ap.21 4103 %0
ap.3963 %0
ap.50Inget0
ap.60Allt0
45:2 (2004) Informationssatsning om samerna
ap.1 (2004)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
45:1 Sametinget
45:1 ap.345:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
45:2 (2004) Informationssatsning om samerna
45:2 ap.2 (2004)45:2 ap.1 (2004)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apÅrAnslagstyp
45:1 Sametinget
ap.3ram

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apÅrAnslagstyp
42:5 Ersättningar för viltskador m.m
ap.4ram
45:2 (2004) Informationssatsning om samerna
ap.2 (2004)2004ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-251 751
2006-02-251 751
2006-03-251 751
2006-04-251 751
2006-05-251 751
2006-06-251 751
2006-07-251 751
2006-08-251 751
2006-09-251 751
2006-10-251 751
2006-11-251 751
2006-12-251 756
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
45:1 ap.1Sametinget
På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Göran Ternbo
Kopia till
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet/D
Utbildnings- och kulturdepartementet/KR
Utbildnings- och kulturdepartementet/SV
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/NA
Internrevisionen SB
Jo-SAU