Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
10

2006-06-21
Ju2006/5567/PO (delvis)
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
Riksdagen har beslutat om verksamheten för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:JuU1, rskr. 2005/06:119, prop. 2005/06:100, utg.omr. 04, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Rikspolisstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Övergripande om inriktningen

Regeringen satsar stora resurser på polisen. Regeringen förväntar sig att satsningarna skall leda till tydliga förbättringar av verksamhetsresultatet. Angelägna utvecklingsområden för polisen är:

- att öka förmågan att prioritera, leda och styra verksamheten,

- att säkerställa att det brottsförebyggande arbetet grundas på resultat från forskning och beprövad erfarenhet,

- att höja kvaliteten och effektiviteten på brottsutredningsverksamheten och klara upp fler brott,

- att förbättra samverkan mellan polisen och andra myndigheter i Sverige och utlandet och

- att öka jämställdheten samt den etniska och kulturella mångfalden inom polisen.

Polisens resultatrapporter är ett viktigt verktyg för att bl.a. mäta utvecklingen inom ovanstående utvecklingsområden. I planeringen av polismyndigheternas verksamhet skall hänsyn tas till den lokala problembilden.

Polisorganisationen bedriver verksamhet inom nedanstående politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete
Utredning och lagföringUtredning och lagföring
Övrig verksamhetService
Utrikes- och säkerhetspolitikFreds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteFredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete

Mål

Tillfällena att begå brott skall bli färre.

Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall i enlighet med nedanstående återrapporteringskrav redovisa hur polisen har bidragit till att uppfylla de polisiärt relevanta delarna av målet. Rikspolisstyrelsen skall lämna en nationell beskrivning, analys och bedömning av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Större skillnader i resultat mellan jämförbara polismyndigheter skall analyseras och kommenteras särskilt. Analysen skall innehålla en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits för att undanröja de största hindren mot måluppfyllelsen samt resultatet av dessa åtgärder. Svårigheter att visa mätbara resultat skall kompenseras genom en analys av förhållanden som är väsentliga för en bedömning av utvecklingen.

Återrapportering skall ske enligt den struktur för aktiviteter, brottsområden och brottskategorier som gäller enligt polisens styrnings- och resultatredovisningsmodell - Polisens resultatrapporter (PRR). Av redovisningen skall särskilt framgå:

 • Det brottsförebyggande arbete som har bedrivits när det gäller ungdomar i åldrarna 12-17 år, vålds- och sexualbrott mot kvinnor och mot barn, miljöbrott och ekonomisk brottslighet.

 • Det brottsförebyggande arbete som har bedrivits när det gäller hatbrott (brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofobiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering) respektive vilka åtgärder som har vidtagits för underlätta leveransen av statistik avseende hatbrott till Brottsförebyggande rådet.

 • En samlad redovisning av de planlagda brottsförebyggande insatser och den planlagda linjeverksamhet som har bedrivits under 2006 samt resultatet av denna verksamhet.

 • En sammanfattning av resultatet av de utvärderingar av brottsförebyggande insatser som har gjorts under året.

 • Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka förmågan att prioritera, leda och styra den brottsförebyggande verksamheten.

 • Vilka åtgärder som har vidtagits för att motverka att utökningen av utredningsverksamheten sker på bekostnad av det planlagda brottsförebyggande arbetet samt resultatet av dessa åtgärder.

 • Vilka åtgärder Rikspolisstyrelsen har vidtagit för att utveckla och sprida brottsförebyggande metoder med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet i syfte att minska tillfällena till brott. Redovisningen skall fokusera på mängdbrottsligheten och särskilt de brottstyper som ingår i Rikspolisstyrelsens långsiktiga nationella verksamhetsmål för det brottsförebyggande arbetet. Av planeringsförutsättningarna för åren 2004-2006 framgår att det gäller misshandel utomhus, väskryckning, inbrott i bostad (inklusive fritidshus, källar- och vindsförråd), fordonsrelaterade tillgreppsbrott och skadegörelsebrott. Redovisningen skall också innefatta resultatet av utvecklingsarbetet.

 • Vilka åtgärder som dels Rikspolisstyrelsen, dels polismyndigheterna har vidtagit för att öka polisens förmåga att i samverkan med andra aktörer genomföra planlagda förebyggande insatser som riktar sig mot den lokala problembilden och som skall pågå under en viss tidperiod. Av redovisningen skall också framgå när resultatet av åtgärderna blir synliga.

 • Resultatet av det fortsatta arbetet avseende stads- och bebyggelseplanering. Av redovisningen skall framgå vilka direktiv Rikspolisstyrelsen har lämnat till polismyndigheterna i detta avseende samt resultatet av polismyndigheternas diskussioner med kommunerna om hur den brottsförebyggande stads- och bebyggelseplaneringen skall utvecklas.

 • Vilka åtgärder som polisen har vidtagit inom det brottsförebyggande området för att fördjupa samarbetet mellan polismyndigheterna samt mellan polisen och andra myndigheter såväl i landet som över nationsgränser. Rikspolisstyrelsen skall också redovisa vilka effekter åtgärderna har haft inom det brottsförebyggande området.

 • Vilka slutsatser för verksamheten som Rikspolisstyrelsen har dragit till följd av Brottsförebyggande rådets rapport 2001:3, Upprepad utsatthet för brott, samt vilka förändringar polismyndigheterna har vidtagit i verksamheten till följd av rapporten och vilka resultat som har uppnåtts.

 • Hur de särskilt avsatta medlen för bekämpning av människohandel har använts i det brottsförebyggande arbetet samt resultatet av detta.

 • Antalet anmälda misshandelsbrott varav, inomhus, utomhus och mot kvinnor.

 • Andelen anmälda narkotikabrott av totalt anmäld brottslighet.

 • Andelen trafikolyckor med dödade eller skadade där föraren är påverkad av alkohol eller droger av totala antalet trafikolyckor med dödade eller skadade.

 • Antalet alkoholutandningsprov och därav antalet prov med positivt utfall.

 • Antalet utförda drogtester i trafiken och därav antalet tester med positivt utfall samt en analys av resultatet av utfärdade tester.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur utbyggnaden av automatisk trafiksäkerhetskontroll fortskrider. Större avvikelser från fastlagda planer och kostnadsberäkningar skall särskilt redovisas. Av redovisningen skall också framgå utvecklingen av antalet dödade och skadade på aktuella vägsträckor.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa antalet flygande inspektioner, fördelat på sådana som har utförts av poliser respektive bilinspektörer, samt resultatet av inspektionerna. Av redovisningen skall också framgå vilka åtgärder polisen har vidtagit för att inspektionsverksamheten skall inriktas huvudsakligen mot de fordon eller typer av fordon som särskilt kan antas vara trafikfarliga. Uppdelningen av resultatredovisningen skall spegla denna inriktning av verksamheten. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa antalet kontroller av kör- och vilotider, fördelat på sådana som har utförts av poliser respektive bilinspektörer samt resultatet av kontrollerna. Redovisning skall lämnas för perioden 1 januari - 30 juni 2006 senast den 30 september 2006, och för hela året senast i samband med årsredovisningen.

Rikspolisstyrelsen skall dels redovisa hur arbetet med införandet av det nya radiokommunikationssystemet Rakel fortskrider, dels redovisa resultatet av utbyggnadsplanens olika etapper. Av redovisningen skall framgå tidplan och kostnader för införandet samt större avvikelser från fastlagda planer och kostnadsberäkningar.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa resultatet av arbetet med att säkerställa att regleringsbrevets mål bryts ner på ett enhetligt sätt i hela polisorganisationen. Vidare skall resultatet av Rikspolisstyrelsens arbete med att säkerställa att förhållandet mellan lokal problembild och nationella behov blir väl avvägt i planeringen av polismyndigheternas verksamhet redovisas.

1.1.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och en större andel av de anmälda brotten skall leda till lagföring.

Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall lämna en nationell beskrivning, analys och bedömning av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Större skillnader i resultat mellan jämförbara polismyndigheter skall analyseras och kommenteras särskilt. Analysen skall innehålla en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits för att undanröja de största hindren mot måluppfyllelsen samt resultatet av dessa åtgärder. Svårigheter att visa mätbara resultat skall kompenseras genom en analys av förhållanden som är väsentliga för en bedömning av utvecklingen.

Återrapporteringen skall lämnas enligt den struktur för aktiviteter, brottsområden och brottskategorier som gäller enligt polisens styrnings- och resultatredovisningsmodell - Polisens resultatrapporter (PRR). Av redovisningen skall särskilt framgå:

 • Åtgärder som har vidtagits för att förkorta genomströmningstiderna och för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter samt resultatet av dessa åtgärder.

 • Åtgärder som har vidtagits inom den brottsutredande verksamheten för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och stärka kompetensen att leda förundersökning samt resultatet av dessa åtgärder.

 • Åtgärder som har vidtagits för att öka förmågan att prioritera, leda och styra verksamheten.

 • Åtgärder som har vidtagits med särskild inriktning på att höja kvaliteten och resultatet av dessa åtgärder i det brottsutredande arbete som har bedrivits avseende ungdomar i åldrarna 12-17 år, vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn, miljöbrott, ekonomisk brottslighet och hatbrott (brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofobiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering).

 • Hur de särskilt avsatta medlen för bekämpning av människohandel har använts inom den brottsutredande verksamheten samt resultatet av detta.

 • Åtgärder som har vidtagits för att öka förmågan att hantera de brottsutredningar och andra händelser som är så omfattande eller allvarliga att polisen för att kunna lösa sina uppgifter måste organisera och leda arbetet samt använda resurserna i särskild ordning.

 • Utfallet per brottsområde på de resultatmått för polis och åklagare som ingår i PRR.

 • Antalet och andelen personer i åldern 12-17 år misstänkta för narkotikabrott.

 • Antalet narkotikabeslag av polis och tull samt polisens andel av beslagen.

 • Antalet och andelen ärenden i förhållande till inkomna ärenden redovisade till åklagare som förundersökningsprotokoll eller förundersökningsanteckningar fördelat per brottskategori i PRR.

 • Antalet och andelen av anmälda brott där polispatrull i samband med att anmälan tas upp på brottsplatsen också genomför teknisk undersökning och/eller spårsäkring.

 • Genomströmningstid fördelat per brottskategori i PRR.

 • Åtgärder som polisen har vidtagit inom utredningsverksamheten för att fördjupa samarbetet mellan polismyndigheterna samt mellan polisen och andra myndigheter såväl i landet som över nationsgränser. Rikspolisstyrelsen skall också redovisa resultatet av vidtagna åtgärder.

 • Antalet utfärdade strafförelägganden, åtal samt åtalsunderlåtelser för drograttfylleri samt en analys av resultatet av utfärdade förelägganden. Av redovisningen skall också framgå hur många narkotikabrott (innehav och eget bruk) som uppdagas till följd av genomförda drogtester i trafiken.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att bättre kunna bemöta brottsoffer samt för att öka kunskapen om och informationen till dem som har drabbats av brott. Vidare skall resultatet av detta arbete redovisas. Rikspolisstyrelsen skall även redogöra för hur deras nationella handlingsplan för brottsofferarbete inom polisen används av polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsen skall i samverkan med Brottsoffermyndigheten ta fram ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor i enlighet med förslagen i SOU 2004:61 En översyn av Brottsoffermyndigheten.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder den tillsammans med Åklagarmyndigheten har vidtagit med anledning av vad som framkom vid den myndighetsgemensamma inspektionen 2004 av de brottsutredningar som gällt våldtäkt. De vidtagna åtgärderna och resultatet av dessa skall kommenteras och analyseras. Särskild vikt skall läggas vid frågan om målsägandens rätt till målsägandebiträde samt förmågan att utreda brott.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa resultatet av arbetet med att säkerställa att regleringsbrevets mål bryts ner på ett enhetligt sätt i hela polisorganisationen. Vidare skall resultatet av Rikspolisstyrelsens arbete med att säkerställa att förhållandet mellan lokal problembild och nationella behov blir väl avvägt i planeringen av polismyndigheternas verksamhet redovisas.1.1.3

Verksamhetsområde Övrig verksamhet

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Service

Mål

Fler medborgare och företag skall bli nöjda med polisens service.

Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall lämna en nationell beskrivning, analys och bedömning av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Större skillnader i resultat mellan jämförbara polismyndigheter skall analyseras och kommenteras särskilt. Analysen skall innehålla en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits för att undanröja de största hindren mot måluppfyllelsen samt resultatet av dessa åtgärder. Svårigheter att visa mätbara resultat skall kompenseras genom en analys av förhållanden som är väsentliga för en bedömning av utvecklingen.

Återrapportering skall ske enligt den struktur för aktiviteter och ärendeområden som gäller enligt polisens styrnings- och resultatredovisningsmodell - Polisens resultatrapporter (PRR).

Av redovisningen skall särskilt framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att öka möjligheterna för medborgarna att inleda enklare ärenden (till exempel enklare brottsanmälningar och tillståndsärenden) samt resultatet av detta arbete.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa resultatet av satsningen på Polisens kontaktcenter (PKC). Av redovisningen skall särskilt framgå:

 • vilka effekter polisens gemensamma telefonnummer 114 14 har haft på svarstiderna avseende dels telefonsamtal till PKC, dels telefonsamtal direkt till polismyndigheterna,

 • hur PKC har ökat tillgängligheten till polisen för medborgare och företag,

 • vilka effekter PKC har inneburit för bemanningen av receptioner, antal anmälningsmottagare med mera,

 • vilka effekter PKC har medfört för arbetet i länskommunikationscentralerna,

 • hur kvaliteten i upptagna brottsanmälningar har påverkats av PKC och

 • vilka effekter PKC har haft på det brottsförebyggande arbetet i lokalsamhället som en följd av att det stora flödet av brottsanmälningar i dagsläget tas upp via PKC och inte av lokala poliser på närpolisstationerna.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att regleringsbrevets mål bryts ner på ett enhetligt sätt i hela polisorganisationen samt resultatet av detta arbete.

1.2

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

1.2.1

Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

1.2.1.1

Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Polisen skall bidra till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser genom att med kort varsel kunna ställa lämplig personal med olika kompetenser till förfogande.

Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa en analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. I redovisningen skall särskilt följande delar ingå:

- hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att det inom polisen finns personal (med särskild fokusering på chefs- och ledningsnivå samt specialistkompetens) med relevant kompetens för freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande insatser och

- på vilket sätt polisen bedömer vilken relevans en internationell insats har för den svenska polisverksamheten, särskilt när det gäller den operativa nivån (s.k. ämnesoperativa bedömningar).

Särskild redovisning skall lämnas för varje freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande insats när det gäller:

- dess mandat och status,

- genomförd verksamhet samt kopplingen till s.k. ämnesoperativa bedömningar,

- ämnesoperativa framtidsbedömningar och

- en redovisning av den tjänstgörande personalens kompetensområden, t.ex. specialist- och ledningsfunktioner.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på kön och helårsarbetskrafter (utifrån vad som anges för respektive mission), som har deltagit i freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande verksamhet.

1.3

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

1.3.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

1.3.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att skydds-, räddnings- och sjukvårdsinsatser snabbt kan genomföras lokalt, regionalt och nationellt för att minska konsekvenserna för liv, egendom och miljö vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering

Inom ramen för polisens uppgifter inom samverksansområdena 3 (Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen) och 6 (Skydd, undsättning och vård) skall Rikspolisstyrelsen redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred, samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från beslutad inriktning skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för polisens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas särskilt.

Rikspolisstyrelsen skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Rikspolisstyrelsen skall särskilt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom CBRN-området (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära) med avseende på ledningsplatsers skydd, specialisters kompetens, allmän kompetens samt utrustning.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas, och att samhällets grundläggande behov uppfylls av förebyggande verksamhet och hantering av inträffade händelser inför svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering

Inom ramen för polisens uppgifter inom samverksansområdena 3 (Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen) och 6 (Skydd, undsättning och vård) skall Rikspolisstyrelsen redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred, samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från beslutad inriktning skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för polisens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas särskilt.

Rikspolisstyrelsen skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Rikspolisstyrelsen skall särskilt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom CBRN-området (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära) med avseende på ledningsplatsers skydd, specialisters kompetens, allmän kompetens samt utrustning.

1.4

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.4.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.4.1.1

Verksamhetsgren Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Polisen skall bidra till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser genom att med kort varsel kunna ställa lämplig personal med olika kompetenser till förfogande.

Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa en analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. I redovisningen skall särskilt följande delar ingå:

- hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att det inom polisen finns personal (med särskild fokusering på chefs- och ledningsnivå samt specialistkompetens) med relevant kompetens för freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande insatser och

- på vilket sätt polisen bedömer vilken relevans en internationell insats har för den svenska polisverksamheten, särskilt när det gäller den operativa nivån (s.k. ämnesoperativa bedömningar).

Särskild redovisning skall lämnas för varje freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande insats när det gäller:

- dess mandat och status,

- genomförd verksamhet samt kopplingen till s.k. ämnesoperativa bedömningar,

- ämnesoperativa framtidsbedömningar och

- en redovisning av den tjänstgörande personalens kompetensområden, t.ex. specialist- och ledningsfunktioner.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på kön och helårsarbetskrafter (utifrån vad som anges för respektive mission), som har deltagit i freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande verksamhet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Om inget annat anges skall återrapportering lämnas senast i samband med årsredovisningen.

1. Rikspolisstyrelsen skall redovisa den verksamhetsstatistik som ingår i polisens resultatrapporter (PRR) för 2006. I den mån jämförbara uppgifter finns skall de tre senaste årens resultat redovisas myndighetsvis.

2. Rikspolisstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes beträffande samtliga anslag som Rikspolisstyrelsen disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisning skall ske senast den 17 januari, 7 mars, 9 maj, 22 augusti samt 31 oktober 2006.

3. Rikspolisstyrelsen skall med anledning av det förslag till Strategi för samverkan som presenterades i oktober 2004 (dnr S2004/7434/ST) redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit för att förbättra samarbetet på lokal och central nivå mellan polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola i fall då barn far illa eller riskerar att fara illa. Samarbetet beträffande barn som bevittnat våld av eller mot en närstående vuxen skall särskilt uppmärksammas.

4. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att bekämpa värdetransportrån samt resultatet av dessa åtgärder. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa hur länsstyrelsernas tillsyn av bevakningsföretagen har samordnats med Rikspolisstyrelsen. Redovisningen skall lämnas senast den 30 april 2006.

5. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att bekämpa den organiserade brottsligheten. En särskild redovisning av arbetet mot den brottslighet som Rikspolisstyrelsen anser bör klassas som systemhotande skall lämnas. Av redovisningen skall framgå vilket resultat arbetet har lett till.

6. Rikspolisstyrelsen skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa hot och våld som riktas mot förtroendevalda samt resultatet av dessa åtgärder.

7. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla samverkan med Säkerhetspolisen i enlighet med vad Rikspolisstyrelsen aviserade i slutredovisningen av uppdraget om att stärka polisens förmåga att bekämpa den organiserade brottsligheten (Ju2002/6831/PO). Vidare skall resultatet av vidtagna åtgärder redovisas.

8. Rikspolisstyrelsen skall senast den 30 april 2006 redovisa hur arbetet fortskrider med att införa den nya modellen för resultatredovisning. Av redovisningen skall framgå både vilka huvudkomponenter av modellen (PRR, VUP och 3 P) som har tagits i bruk och en tidplan för de olika delarna i det fortsatta arbetet. Av redovisningen bör framgå vilka delprojekt som är kopplade till respektive huvudkomponent samt tidplaner för delprojekten. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att anpassa modellen för resultatredovisning till den internationella verksamheten.

9. Rikspolisstyrelsen skall senast 30 april 2006 lämna en sammanställning av Rikspolisstyrelsens prioriterade och beslutade utvecklingsprojekt, den så kallade utvecklingsportföljen, för 2006. Av redovisningen skall för varje projekt framgå vilken verksamhetsgren det tillhör, mål/syfte, beräknade kostnader, tidplan och förväntade effekter. Rikspolisstyrelsens fastställda utvecklingsportfölj för 2007 skall redovisas senast i samband med årsredovisningen för 2006.

10. Rikspolisstyrelsen skall senast den 30 april 2006 redovisa hur arbetet med mängdbrottsprojektet fortskrider och resultatet av detta. Redovisningen skall dels omfatta de så kallade införandeåtgärderna (delprojekt ett), dels framtida utvecklingsåtgärder (delprojekt två).

11. Rikspolisstyrelsen skall redovisa en bedömning av vad resultatet av de större förändringsarbeten och kvalitetsarbeten som bedrivs inom polisorganisationen beräknas bli och när detta uppkommer. Redovisningen skall delas upp mellan arbeten som tidigare ingick i En nationell polis och övrigt. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar, frigjorda personalresurser och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.

12. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att den utveckling som sker inom det kriminaltekniska området tas tillvara både inom det brottsförebyggande och det brottsutredande arbetet. Vidare skall resultatet av dessa åtgärder redovisas. Redovisningen skall lämnas senast den 30 april 2006.

13. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka rättsbiståndsinsatser som polisen har deltagit i samt resultatet av dessa. Redovisningen skall också inbegripa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på antalet individer respektive helårsarbetskrafter, som har deltagit i verksamheten.

14. Rikspolisstyrelsen redovisade den 30 september 2005 ett uppdrag att utarbeta en plan för att öka personalens kunskap om den nationella tillämpningen av det internationella brottsbekämpande samarbetet m.m. Rikspolisstyrelsen redovisade vidare samma datum ett uppdrag att utarbeta en nationell sammanhållen modell med åtgärder och metoder för integrering av det internationella polissamarbetet med den nationella brottsbekämpande verksamheten m.m. (dnr Ju2005/7395/PO). Rikspolisstyrelsen skall med anledning av dessa uppdrag återrapportera vilka åtgärder som därefter har vidtagits för att genomföra vad som redovisats samt resultatet av dessa åtgärder.

15. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur polisverksamheten har utvecklats i de stadsdelar som ingår i kommuner som träffat lokala utvecklingsavtal. Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna har genomfört för att öka den polisiära närvaron, hur polisens brottsbekämpande arbete har utvecklats samt hur polisens samverkan med lokala brottsförebyggande råd har utvecklats. Av redovisningen skall också framgå resultatet av vidtagna åtgärder.

16. Rikspolisstyrelsen skall i samverkan med Åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att vidareutveckla och effektivisera den brottsbekämpande verksamheten på immaterialrättens område, särskilt vad gäller IT-relaterade immaterialrättsintrång. De vidtagna åtgärderna och resultatet av dessa skall kommenteras och analyseras.

17. Mot bakgrund av regeringens mål att upprätthålla en reglerad invandring skall Rikspolisstyrelsen redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller den olagliga invandringen, däribland människosmuggling. Redovisningen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av verksamheten, hur den har utvecklats och resultatet därav.

18. Rikspolisstyrelsen skall senast den 30 september 2006 redovisa och kommentera hur utvecklingsarbetet har bedrivits enligt de utvecklingsavtal som slutits med anledning av RALS 2004-2007. Vidare skall resultatet av detta utvecklingsarbete redovisas.

19. Rikspolisstyrelsen skall tillsammans med Kustbevakningen och Tullverket redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att ytterligare utveckla samarbetet inom det brottsbekämpande området.

3

Organisationsstyrning

Mål
Polisen skall utveckla personalpolitiken så att den möter verksamhetens behov.

Andelen kvinnor i ledningskompetens skall öka.

Rikspolisstyrelsen skall sträva efter att öka andelen anställda inom polisorganisationen med utländsk bakgrund. Inom polisen skall finnas kunskaper för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer.

Återrapporteringskrav
Rikspolisstyrelsen skall redovisa en nationell beskrivning, analys och bedömning av hur det personalpolitiska området har utvecklats och dess resultat. Större relativa skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa hur goda exempel sprids mellan polismyndigheterna och resultatet av detta. Redovisningen skall, så långt det är möjligt, följa strukturen i regleringsbrevet och varje avsnitt skall inledas med statistikuppgifter. Av statistikuppgifterna skall framgå kön och ålder fördelat på poliser och civilanställda samt, om så är lämpligt, uppgifter för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens. Redovisningen skall innehålla följande:

Antal anställda
- Antalet anställda totalt och på polismyndighetsnivå. Redovisningen skall förutom i årsredovisningen även lämnas i samband med delårsrapporten.

- Prognos över utvecklingen av antalet anställda de kommande fyra åren. Redovisningen skall lämnas i samband med delårsrapporten.

- Antalet avgångar med ålderspension, delpension, sjukpension, avgång på grund av arbetsbrist, övergång till annan myndighet, externa rekryteringar och dödsfall.

- Antalet sökande och antagna till grundutbildningen av poliser. Senast två veckor efter examination skall antalet nyanställda polisaspiranter fördelat per polismyndighet redovisas.

Ledarskap och kompetensutveckling
- Åtgärder som har vidtagits för att utveckla polisens ledarskap och för att utveckla arbetsgivarrollen.

- Åtgärder som har vidtagits för att utveckla chefsförsörjningen för framtiden.

- Åtgärder som har vidtagits för att utveckla polisens nationella vidareutbildning.

- Andelen anställda som har haft utvecklingssamtal.

- Åtgärder som har vidtagits för att tillvarata den internationella kompetens som finns inom polisorganisationen och som har tillgodogjorts av svensk personal vid arbete utanför Sverige.

Jämställdhet
- Åtgärder som har vidtagits för att öka andelen kvinnor i ledningskompetens.

- Åtgärder som har vidtagits för att öka andelen kvinnliga poliser.

Etnisk och kulturell mångfald
- Andelen anställda inom polisen som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen är

 • utrikes födda,

 • inrikes födda med två utrikes födda föräldrar respektive

 • inrikes födda med en utrikes född förälder.

Redovisningen skall vara fördelad på poliser, polisaspiranter, civilanställda och kön.

- Antalet anställda inom polisorganisationen som under det gångna året har genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

- Andelen anställda totalt inom polisorganisationen som har genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

- Rikspolisstyrelsen skall ge en beskrivning och analys av faktorer med anknytning till polisorganisationens personalförsörjning som kan ha betydelse för regeringens mål att öka andelen anställda inom rättsväsendet. Redovisningen skall utformas efter samråd med Integrationsverket och lämnas senast i samband med årsredovisningen.

Arbetsmiljö
- Åtgärder som har vidtagits för att minska den högre sjukfrånvaron bland kvinnor.

- Åtgärder som har vidtagits för att förebygga bristande tjänstbarhet hos polispersonalen.

- Åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna.

Arbetstider
- Åtgärder som har vidtagits för att anpassa arbetstiden till verksamhetens behov. Av särskilt intresse är hur stor andel av personalen som arbetar periodplanerad arbetstid fördelat per polismyndighet och i relation till övertidsuttaget per polismyndighet.

4

Uppdrag

1. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur arbetet har utvecklats med att ta hand om barn i den del av rättsprocessen som polisen ansvarar för. Redovisningen skall omfatta både barn som är offer för brott och barn som har begått brott. I redovisningen skall ingå vidtagna åtgärder, inklusive utbildningsinsatser, för att stärka barnets ställning i rättsprocessen, med beaktande av Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur arbetet med att använda barnkonsekvensanalyser fortskrider, såväl centralt som på de lokala myndigheterna. I redovisningen skall ingå i vilken omfattning och i vilka sammanhang barnkonsekvensanalyser används samt de utvecklingsmöjligheter som finns. Redovisningen skall lämnas senast i samband med årsredovisningen.

2. Rikspolisstyrelsen skall utifrån utredningen Sexuell exploatering av barn i Sverige (SOU 2004:71) redovisa hur arbetet i denna fråga har utvecklats och vilka överväganden som har gjorts med anledning av utredningens förslag. Redovisningen skall lämnas senast i samband med årsredovisningen.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte slutredovisats

Avser regeringsuppdrag som beslutats i särskild ordning, dvs. inte återrapporteringar och uppdrag som lämnats i regleringsbrevet för budgetåret 2005 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen (dnr Ju2004/11463/PO).

1. Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att, i samverkan med Rikspolisstyrelsen, genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten i Sverige. Uppdraget skall slutredovisas den 30 juni 2006. En delrapport skall lämnas senast den 30 januari 2005 (dnr Ju2003/3386/KRIM).

2. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att under 2004-2006 avge en rapport på området för civila skjutvapen. Rapporten skall lämnas årligen senast den 31 maj (dnr Ju2003/6482/PO).

3. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att redovisa polisens miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringens beslut den 10 november 2005 (dnr M2005/4563/Hm). Uppdraget skall redovisas årligen i en rapport i samband med årsredovisningen dock senast den 1 mars.

4. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen medverka till ytterligare etablering av flera försöksverksamheter med samverkan under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott som t.ex. sexuella övergrepp och misshandel. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 mars 2008. En delredovisning av verksamhetens arbete skall lämnas senast den 15 juni 2006 (dnr Ju2005/1181/KRIM).

5. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att undersöka och redogöra för olika tekniska lösningar som kan användas för att förstärka besöksförbud genom kontroll med hjälp av elektronisk övervakning. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2006 (dnr Ju2005/7159/KRIM).

6. Rikspolisstyrelsen har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården fått i uppdrag att gemensamt lämna förslag för en förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2006 (dnr Ju2005/5300/DOM).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen15 663 518
ap.1Polisorganisationen (ram)15 663 518
Disponeras av regeringen5 000
ap.2Till regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget skall Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården, dels till Arbetsgivarverket.

Medel har beräknats för avgifter och bidrag till Interpol, Europol, Europeiska polisakademien och Schengens informationssystem (SIS).

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet.

Av anslaget skall minst 10 000 000 kronor användas till att bekämpa människohandeln.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
4:1 Polisorganisationen
ap.1470 2203 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:1 Polisorganisationen
4:1 ap.34:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apÅrAnslagstyp
4:1 Polisorganisationen
ap.3ram
ap.4ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 498 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 567 402
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-251 305 751
2006-02-251 305 751
2006-03-251 305 751
2006-04-251 305 751
2006-05-251 305 751
2006-06-251 305 751
2006-07-251 304 835
2006-08-251 304 835
2006-09-251 304 835
2006-10-251 304 835
2006-11-251 304 835
2006-12-251 304 837
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Polisorganisationen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning0030 00030 00000
Passhantering00470 000470 00000
Nationella ID-kort0084 00084 00000
Summa00584 000584 00000
Uppdragsverksamhet
Kvarteret Kronoberg0064 00064 00000
Statens kriminaltekniska laboratorium005 0005 00000
Polishögskolan0015 00015 00000
Tjänsteexport0025 00025 00000
Utbildning av ordningsvakter004 0004 00000
Kontroll av väktarhundar0070070000
Övriga avgiftsintäkter0015 00015 00000
Summa00128 700128 70000
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Tillståndsgivning25110040 00040 00000
Bevakning av Riksbankens penningtransporter281108002 0002 00000
Summa0042 00042 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd skall redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalning från FN av lån för svenska FN-styrkor skall redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras250 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras451 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Övriga bestämmelser

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

På regeringens vägnar
Jens Orback
Martina Lindberg
Kopia till
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
Brottsförebyggande rådet
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Vägverket
JUSEK
OFR-SPF (Svenska polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO