Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2006-04-20
N2006/3354/A
Arbetsmarknadsverket
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Arbetsmarknadsverket (AMV) och anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Arbetsmarknadsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Arbetsmarknadsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikFörmedlingsverksamhet1. Matchning på arbetsmarknaden
2. Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden
Programverksamhet3. Kompetenshöjande insatser
4. Avgiftsfinansierad verksamhet AMV

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad

1.1.1

Verksamhetsområde Förmedlingsverksamhet

Mål 1

Förkorta arbetslöshetstiden för de arbetssökande samt vakanstiden för otillsatta platser

Mål 2

Säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring

1.1.1.1

Verksamhetsgren 1. Matchning på arbetsmarknaden

Mål 1

Korta arbetslöshetstiderna för kvinnor och män

Inriktning

Arbetslösa kvinnor och män som har svårt att få arbete skall få hjälp från arbetsförmedlingen. Interlokal matchning skall främjas vid bristande lokal efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens insatser skall bidra till att deltids-, tim- och säsongsarbetslösheten minskar. Arbetsförmedlingen skall bidra till att kvinnor och män som har rätt till arbetslöshetsersättning skall söka arbete aktivt, även då de deltar i ett program. Insatser skall göras för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Mål 2

Korta vakanstiden för lediga arbeten

Inriktning

Arbetsförmedlingen skall erbjuda tjänster som bidrar till att snabbt sammanföra arbetsgivare med lediga arbeten och arbetssökande kvinnor och män. Arbetsgivare som anmäler ledigt arbete utan ansökningstid och som kan tillträdas omedelbart vid anmälningstillfället skall särskilt uppmärksammas. Den interlokala matchningen skall utvecklas framför allt i de fall då platserna inte kan tillsättas med lokala arbetssökande. Arbetssökande skall stimuleras att vara aktivt arbetssökande till lämpligt arbete. De arbetsmarknadspolitiska programmen skall bidra till att motverka brist på arbetskraft.

1.1.1.2

Verksamhetsgren 2. Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden

Mål 1

Antalet arbetssökande kvinnor och män med svag förankring på arbetsmarknaden som får ett osubventionerat arbete skall öka jämfört med föregående år

Mål 2

Andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete skall öka för kvinnor och män jämfört med föregående år

Inriktning

Arbetsförmedlingarna skall prioritera dem som har svårt att få ett arbete och dem som har varit utan arbete under lång tid. Varje arbetstillfälle skall tas till vara och ett subventionerat eller kortvarigt arbete kan bidra till att arbetslösa kvinnor och män på sikt kan få en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden.

1.1.2

Verksamhetsområde Programverksamhet

Mål

De arbetsmarknadspolitiska programmen skall öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft

1.1.2.1

Verksamhetsgren 3. Kompetenshöjande insatser

Mål

Andelen kvinnor och män som får ett osubventionerat arbete efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program skall öka jämfört med föregående år

Inriktning

Samtliga program skall vara inriktade mot arbete. Förberedande och vägledande insatser skall ingå som en del i processen mot ett arbete. Arbetsmarknadsutbildningen skall bedrivas med yrkesrelevans inom områden där efterfrågan på utbildning inte kan tillgodoses på annat sätt. Arbetsmarknadsutbildningen skall bidra till att öka möjligheten för arbetslösa att få ett arbete samt motverka brist på arbetskraft. Programverksamheten skall bidra till att minska den könssegregerade arbetsmarknaden. Varje arbetstillfälle skall tas till vara och ett subventionerat eller kortvarigt arbete kan bidra till att arbetslösa kvinnor och män på sikt kan få en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden.

1.1.2.2

Verksamhetsgren 4. Avgiftsfinansierad verksamhet AMV

 

Återrapportering för verksamhetsgrenarna 1,2 och 3

All återrapportering av individbaserad statistik skall genomgående vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan könen skall analyseras och kommenteras. Regionala skillnader i resultat skall belysas och analyseras. Återrapporteringar och uppdrag skall i möjligaste mån även lämnas i elektronisk form.

Uppföljningen av målen

Utifrån de mål som regeringen angivit skall Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) operationalisera dessa genom att sätta egna mål för verksamheten, som därmed skall anpassas till bl.a. regionala och lokala förhållanden. De av AMS uppsatta målen skall tydligt kunna härledas till riksdagens och regeringens beslutade mål och inriktning för arbetsmarknadspolitiken. Regeringens mål och inriktning av arbetsmarknadspolitiken, som ligger väl i linje med EU:s sysselsättningsriktlinjer, måste få ett tydligt genomslag. AMV skall ta till vara erfarenheterna från de socialfondsinsatser som ligger i linje med arbetsmarknadspolitikens mål och regelverk i syfte att utveckla insatserna inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och programmen.

a. Återrapporteringen för verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3 skall redovisas utifrån indikatorer enligt bilaga 1. Redovisningen av indikatorer lämnas på digitalt medium till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) månadsvis senast den 20 i efterföljande månad.

- AMS skall senast den 12 juni 2006 och den 12 februari 2007 lämna en analys och beskrivning av uppnådda resultat och effekter av gjorda insatser utifrån målen för varje verksamhetsgren samt övriga återrapporteringar.

- Återrapporteringarna skall också innehålla en beskrivning av hur AMS programmedel har använts för de olika programmen (programmix) samt motiven till denna fördelning.

- Resultat och effekter som avviker från regeringens mål skall särskilt analyseras och redovisas tillsammans med eventuella vidtagna åtgärder.

- I återrapporteringen som lämnas senast den 12 februari 2007 skall AMS redovisa länsresultaten samt analys av resultat som avviker från mål och övriga riktlinjer. AMS skall redovisa de mest strategiska åtgärderna som planeras för att uppnå målen 2007 utifrån 2006 års verksamhetsresultat i relation till 2007 års mål, instruktioner, återrapporteringar och tilldelade medel. Strategin skall också innehålla en beskrivning av hur AMV:s egna verksamhetsmål förhåller sig till de mål som regeringen har satt samt hur målen fångar upp regionala och lokala förutsättningar.

- AMS skall tillse att samtliga program och insatser är uppföljnings- och utvärderingsbara. AMS skall senast den 12 juni 2006 lämna en redovisning av programverksamheten, liknande AMS Årsrapport för program. Återrapporteringen skall innehålla samtliga program och större insatser. I denna rapport skall även en sammanhållen uppföljning av aktivitetsgarantin göras. Uppföljningen skall behandla deltagande i andra program, kostnader, avaktualiseringsorsak per program, deltagare per prioriterade grupper, risk för rundgång och ambition om heltidsaktivitet.

b. AMS skall redovisa en bedömning av vilka yrken som riskerar att bli s.k. flaskhalsar på arbetsmarknaden i olika delar i landet samt vilka åtgärder som vidtagits. Redovisningen lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 varje månad.

Sysselsättningspaketet

c. Med utgångspunkt från målen för arbetsmarknadspolitiken skall AMS i de strategier som lämnas till Regeringskansliet senast den(Näringsdepartementet) 13 februarie 2006 och 12 februari 2007 redovisa hur implementeringen av det tvååriga sysselsättningspaketet som anges i 2006 års budgetproposition (prop. 2005/06:1 utg.omr. 13 avsnitt 4.8) har skett.

Kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

d. AMS skall fortsätta utvecklingsarbetet med att skapa en sammanhållen organisation som säkerställer ett likartat tjänsteutbud och likartad tillämpning av det arbetsmarknadspolitiska regelverket över hela landet. AMS skall vidare följa upp och fortsätta att utveckla de insatser som gjorts utifrån regeringens uppdrag den 23 mars 2005 om insatser för en mer likartad tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen (den s.k. insatsplanen). Redovisningen skall göras utifrån de indikatorer regeringen angav i AMV:s regleringsbrev för 2006. Redovisningen skall innehålla AMS erfarenheter av försöket i några län av att pröva en ny modell där ansvaret för ifrågasätta arbetslöshetsförsäkringen flyttas till en central funktion inom arbetsförmedlingen. Redovisningen skall vidare innehålla hur medlen för personalförstärkningarna under anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ap. 1.5. fördelats i landet och uppdelat på årsarbete samt vilka resultat resursförstärkningen bedöms ha gett (prop. 2005/06:1 utg.omr.13 avsnitt 4.8). Redovisningen lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 juni och den 12 februari 2007.

 

2

Övriga mål och återrapportering

Nationellt mål för att halvera antalet sjukdagar till 2008

Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden. AMS, Arbetsmiljöverket (AV), Arbetslivsinstitutet (ALI), Statens Folkhälsoinstitut (FHI), Försäkringskassan (FK) och Socialstyrelsen (SoS) skall inom sina respektive områden aktivt bidra till att målet uppfylls. På regional och lokal nivå är landsting och kommuner ansvariga inom sina områden.

Regeringen har definierat tre områden inom vilka myndigheterna genom sina ordinarie politik- och verksamhetsområden kan bidra till att målet uppnås; förebyggande insatser, sjukskrivningsprocessen och kunskaper om insatser och resultat. En viktig förutsättning för att målet skall kunna nås är att det sker en nära samverkan mellan de berörda myndigheterna. Myndigheterna skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att nå målet.

a. AMV och FK skall gemensamt inom ramen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet verka för att antalet sjukskrivna arbetslösa, sjukskrivna anställda som behöver byta anställning på grund av ohälsa samt, personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka. AMS och FK skall följa upp tillämpningen av den nationella verksamhets- och handlingsplanen för samverkan mellan länsarbetsnämnderna och FK, hur de statliga medlen för denna samverkan har använts med avseende på AMV:s kostnader för förvaltning, arbetsmarknadspolitiska program, aktivitetsstöd samt stöd till arbetsgivare, vilka målgrupper som fått del av insatserna, antalet individer som varit föremål för samverkan och vilka insatser de har fått samt resultatet av insatserna, t.ex. antalet individer som fått arbete eller utbildning. Uppdraget skall delredovisas senast den 11 augusti 2006 och omfatta insatser under 2005 respektive första halvåret 2006. En samlad redovisning för 2006 skall lämnas i samband med årsredovisningen för 2006.

b. AMS skall i samverkan med FK och Socialstyrelsen förvalta och utveckla det sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS) som har tagits i drift under 2005. FK skall samlat för myndigheterna lämna en lägesbeskrivning senast den 11 augusti 2006.

c. AMS skall tillsammans med FK och Socialstyrelsen stödja utvecklingen av finansiell samordning. Förbundet Sveriges kommuner och landsting skall ges möjlighet att delta i arbetet. FK skall senast den 15 oktober 2006 redovisa vidtagna och planerade åtgärder.

Integration

AMV skall, utifrån gällande mål, uppdrag och regler för arbetsmarknadspolitiken, bidra till att nå målen för integrationspolitiken liksom de särskilda sysselsättnings-, kompetens- och etableringsmål som regeringen satt upp för utrikes födda kvinnor och män mellan 20 och 64 år (se BP 2006, UO 8).

d. AMS skall säkerställa en tydligare prioritering av de arbetssökande som har svårt att få ett arbete och är utrikes födda inom förmedlingsverksamheten och till de arbetsmarknadspolitiska programmen. AMS skall redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur denna grupp har prioriterats samt göra en analys och bedömning av i vilken utsträckning arbetsförmedlingens insatser har bidragit till att nå de särskilda sysselsättnings-, kompetens- och etableringsmålen. AMS skall vidare, inom ramen för sin reguljära verksamhet, säkerställa att insatser erbjuds och vidtas för nyanlända invandrare. AMS skall ta fram riktlinjer för hur detta skall uppnås och säkerställa en mer enhetlig tillämpning över hela landet. Detta arbete skall göras i samverkan med andra berörda aktörer i enlighet med den centrala överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare.AMS skall lämna en delrapport senast den 12 juni 2006 och en slutrapport i senast den 12 februari 2007 som visar på vilka resultat som uppnåtts. AMS skall samråda med Integrationsverket om återrapporteringens innehåll. Redovisningarna skall också lämnas till Integrationsverket. Redovisningen skall också innehålla en beskrivning av hur de särskilt avsatta medlen för personalresurser för ovanstående insatser använts och vilka resultat som uppnåtts.

e. AMS skall utifrån sitt kompetensområde i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Glesbygdsverket, Integrationsverket, Institutet för tillväxtpolitiska studier och Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) samt några pilotlän utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. I uppdraget ingår också att definiera och konkretisera vad integration och mångfald har för betydelse för regional utveckling. NUTEK skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam avrapportering av uppdraget. En första avrapportering av hur det gemensamma arbetet är tänkt att läggas upp samt en informationsplan skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 juni 2006. Slutlig avrapportering skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 april 2007. Resultatet från uppdraget skall spridas till berörda på lokal, regional och nationell nivå, såväl skriftligt som genom seminarier.

Storstadspolitik

f. Berörda länsarbetsnämnder/arbetsförmedlingar skall tillsammans med de kommuner som 2005 omfattas av storstadsarbetet, arbeta för lokal samverkan mellan myndigheten och de berörda kommunerna. Arbetet skall bedrivas inom ramen för länsarbetsnämndens/arbetsförmedlingens verksamhetsområde och med syfte att uppnå de storstadspolitiska målen. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 juni 2006.

Jämställdhetspolitik

AMV skall utifrån målen för arbetsmarknadspolitiken bidra till att målet för jämställdhetspolitiken - att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden uppnås.

g. AMV skall, utifrån gällande mål, uppdrag och regler för arbetsmarknadspolitiken, mer aktivt använda sin förmedlings- och programverksamhet för att minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden. AMV skall öka kvinnors och mäns möjligheter att söka mer könsobundet. Detta kan ske genom att i ökad utsträckning använda förmedlings- och programverksamheten till

- att öka intresset bland kvinnor att söka otraditionella utbildningar och yrken

- att öka intresset bland män att söka utbildning och yrken inom den sociala sektorn (vård , omsorg och skola), samt

- att öka arbetsgivarnas intresse av könsobundna lösningar (för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden).

AMS skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 juni 2006 samt senast den 12 februari 2007 redovisa i vilken omfattning myndighetens uppdrag för att aktivt använda förmedlings- och programverksamheten för att minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden under 2006 har uppnåtts. Inom ramen för detta skall AMS analysera verksamheten utifrån de jämställdhetspolitiska målen och identifiera eventuella hinder i verksamheten samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att fullfölja uppdraget. Vidare skall AMS redogöra för hur programverksamheten skall utformas så att den i högre utsträckning svarar mot både kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden. Redovisningen skall göras utifrån könsfördelningen i program och insatser, fördelningen av resurser på kvinnor och män samt fördelningen av arbete efter program på kvinnor och män.

Ungdomar

h. AMS skall utifrån de arbetsmarknadspolitiska målen följa upp och analysera utvecklingen av ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen för uppföljningen är ungdomar mellan 18 och 24 år. Uppföljningen skall bl.a. innehålla, en jämförande uppföljning av ungdomsinsatserna mellan kommuner med respektive utan avtal med länsarbetsnämnden, en resultatuppföljning av feriearbetena och av Interpraktik, samt de gemensamt med Ungdomsstyrelsen identifierade indikatorerna. Vidare skall uppföljningen redovisa vilka insatser som vidtagits för att förbättra ungdomars etablering på arbetsmarknaden. AMS skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 juni 2006. Redovisningen skall även tillställas Ungdomsstyrelsen.

Handikappolitik

i. AMS skall bidra till de nationella målen för handikappolitiken utifrån de mål och regelverk som finns för arbetsmarknadspolitiken. AMS skall arbeta i enlighet med de förslag till etappmål som myndigheten redovisat inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken. AMS skall redogöra för de insatser som genomförts under 2006. AMS skall även analysera och kommentera måluppfyllelsen av de etappmål man satt upp för 2005. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 februari 2007.

3

Organisationsstyrning

a. AMS skall tillförsäkra att personalen utvecklar och vidmakthåller goda kunskaper i frågor om de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till arbete och skyddet mot diskriminering, som en grundval för verksamheten. AMS skall redovisa vilka insatser och åtgärder som har vidtagits inom ramen för myndighetens kompetensuveckling för att höja medvetenhet och kunskap i dessa frågor.

b. AMS skall utveckla metoder och analysen för att mäta kostnadseffektiviteten i verksamheten samt hur kostnaderna fördelas på verksamhet och tjänster. Återrapporteringens utformning och precisering skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast dem 12 juni 2006.

c. AMS skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.) , stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i delårsrapporten och årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

d. AMV skall ha målsättningen att felaktiga utbetalningar inte skall förekomma. AMS skall bedöma omfattningen av och beräkna kostnaderna för felaktiga utbetalningar samt eventuella hinder för måluppfyllelsen skall redovisas. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2006.

 

4

Uppdrag

a. AMS och länsarbetsnämnderna skall tillse att arbetsförmedlingen har nödvändig bemanning, kompetens och resurser på de orter som drabbas av större varsel.

b. AMV får vara medfinansiär av de regionala tillväxtprogrammen och medverka med kompetens- och metodstöd om det sker inom ramen för arbetsmarknadspolitikens mål, prioriteringar och gällande regler. Länsarbetsnämnderna skall vara samverkansparter i de regionala tillväxtprogrammen, medverkan skall bl.a. ske inom ramen för de regionala kompetensråden. Länsarbetsnämnderna skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen i enlighet med de riktlinjer som presenteras av AMS samt lämna uppgifter till NUTEK:s uppföljning om hur arbetet fungerar i partnerskapen.

c. Den genomsnittliga utbildningstiden för arbetsmarknadsutbildning får inte överstiga 6 månader, dvs. 180 kalenderdagar. AMS skall redovisa den genomsnittliga utbildningstiden under 2006 för arbetsmarknadsutbildningen fördelat på yrkesområden. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 februari 2007.

d. AMS skall som ett led i uppdateringen av mätningarna av företagens administrativa börda rapportera förändringar av myndighetens föreskrifter, allmänna råd och procedurer till NUTEK. Med förändrade procedurer avses t.ex. nya e-tjänster, övrigt IT-stöd, förbättrade broschyrer och andra relevanta förändringar som påverkat den administrativa bördan.

e. AMV skall, med utgångspunkt i sitt arbete med hälsokonsekvensbedömningar, redovisa erfarenheter och förslag av vikt för den framtida utvecklingen av sådana. Arbetet skall ske i samråd med Folkhälsoinstutet.

f. AMS skall initiera ett tvåårigt samarbete med bemanningsföretag eller liknande i syfte att skapa en varaktig sysselsättning för högutbildade. Målgruppen för insatsen skall vara arbetslösa akademiker med en avslutad utbildning med examen på minst 120 poäng och som har varit arbetslösa och inskrivna vid arbetsförmedlingen i minst 6 månader och som har svårt att komma in på arbetsmarknaden utan hjälp. AMS skall erbjuda bemanningsföretagen eller liknande ett stödbelopp för relevanta kostnader under 6 månader för att pröva anställning av en arbetslös akademiker. Stödbeloppet skall utformas med utgångspunkt från att insatsen beräknas omfatta i genomsnitt 4 000 personer per månad. Bemanningsföretag eller liknande skall via sin uthyrningsverksamhet placera den arbetslöse i företrädesvis små- eller medelstora företag. Den skapade sysselsättningen måste leda till en nettoökning av antalet sysselsatta i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda. Auktoriserade bemanningsföretag eller liknande som är etablerade och har varit verksamma under minst 12 månader kan delta i verksamheten. Stödet skall vara utformat på ett sådant sätt att det gagnar de små- och medelstora företagen. AMS meddelar närmare föreskrifter för utformningen av försöksverksamheten.

g. AMS skall i samverkan med berörda myndigheter öka antalet s.k. gröna jobb inom Fiskeriverkets och Naturvårdsverkets ansvarsområden.

h. Antalet plusjobb skall öka med 1 000 platser som särskilt riktas mot ungdomar.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:1

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmarknadsverket5 079 852
ap.1Förvaltningskostnader för AMV (ram)5 079 852
ap.1.1Förvaltningskostnader för AMV (ram)4 679 852
ap.1.3Personalförstärkningar (ram)165 000
ap.1.4Personalförstärkningar nyanlända invandrare (ram)35 000
ap.1.5Personalförstärkningar ökad kontrollverksamhet (ram)120 000
ap.1.6Personalförstärkningar ökad matchning (ram)80 000

Villkor för anslag 22:1

ap.1.1 Förvaltningskostnader för AMV

1. AMS skall lämna bidrag enligt villkoren för anslagsposten till Länsstyrelsen i Gotlands län med en tolftedel varje månad av det belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till myndighetens konto i räntebärande flöde. AMS skall föreskriva villkoren för medelsanvändningen av bidraget. Länsstyrelsen skall, i sådan tid att det är AMS tillhanda senast brytdag för delårsbokslut, redovisa förbrukade medel per den 30 juni 2006. Ej förbrukade medel inklusive ränta skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdag för bokslut avseende räkenskapsåret 2006. Utbetalningar till eller återbetalningar från Länsstyrelsen som sker fram till och med brytdag och avser räkenskapsåret 2006 skall redovisas mot 2006 års anslag.

2. AMS får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. AMS får använda anslagsbeloppet för utgifter som avser en tilläggsundersökning till Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningar (AKU) om de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. AMS har beställaransvar och skall i samarbete med SCB och Handikappombudsmannen initiera undersökningen.

4. Av anslagsbeloppet får högst 1 500 000 kronor användas för verksamhet inom projektet Work Life Development Programme (WLDP).

ap.1.3 Personalförstärkningar

1. Av anslagsbeloppet skall 100 000 000 kronor användas för tillfälliga personalförstärkningar i storstadsregionerna för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Därutöver skall 65 000 000 kronor användas för samma insatser i andra delar av landet med liknande behov.

2. Motsvarande det som anges i villkoren 1 och 2, delpost 1 Förvaltningskostnader för AMV, gäller även denna delpost.

ap.1.4 Personalförstärkningar nyanlända invandrare

1. Anslagsbeloppet skall användas på orter eller i regioner där det till följd av stor tillströmning av nyanlända invandrare och/eller problem på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, finns behov av förstärkta insatser från arbetsförmedlingens sida inom ramen för den kommunala introduktionsverksamheten.

2. Motsvarande det som anges i villkoren 1 och 2, delpost 1 Förvaltningskostnader för AMV, gäller även denna delpost.

ap.1.5 Personalförstärkningar ökad kontrollverksamhet

1. Anslagsbeloppet skall användas för att anställa upp till 300 personer för ökad och stärkt kontroll i samband med förbättrad matchning i enlighet med vad som anges i 2006 års budgetproposition (prop. 2005/06 utg. omr. 13 avsnitt 4.8).

2. Motsvarande det som anges i villkoren 1 och 2, delpost 1 Förvaltningskostnader för AMV, gäller även denna delpost.

ap.1.6 Personalförstärkningar ökad matchning

1. Anslagsbeloppet skall användas för att anställa upp till 200 personer för förbättrad matchning i enlighet med vad som anges i 2006 års budgetproposition (prop. 2005/06:1 utg. omr. 13 avsnitt 4.8). Ett viktigt utvecklingsområde är kontakterna mellan arbetsförmedlingen och arbetsgivarna.

2. Motsvarande det som anges i villkoren 1 och 2, delpost 1 Förvaltningskostnader för AMV, gäller även denna delpost.

22:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmarknadsverket44 942 697
ap.1Aktivitetsstöd (ram)12 623 195
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)27 878 927
ap.5Statliga ålderspensionsavgifter (ram)4 440 575

Villkor för anslag 22:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd enligt 4-6 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området i enlighet med villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken i enlighet med villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan skall månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut skall denna redovisning ske i sådan tid att den är AMS tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp skall överenskommas mellan AMS och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som länsarbetsnämnderna fattat. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2006. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2006 skall redovisas mot 2006 års anslag.

5. Antalet friårsplatser får uppgå till i genomsnitt högst 14 000 helårsplatser per månad under 2006.

6. AMS skall i sin planering av verksamheten utgå från att anslagskrediten för anslagsposten skall användas för insatser under innevarande år.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa vid arbetslöshet föranledd av fångstbegränsningar enligt 4 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, eller annan fångstbegränsning, som har beslutats av Fiskeriverket.

4. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning vid arbetslöshetskassor.

5. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

ap.5 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet skall i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

22:3

Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmarknadsverket5 289 699
ap.1Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. (ram)5 263 799
ap.8Interpraktikstipendier (ram)25 900
ap.8.1Utbetalning interpraktikstipendier (ram)24 300
ap.8.2Administration interpraktikstipendier (ram)1 600
Disponeras av regeringen42 430
ap.3Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)42 430

Villkor för anslag 22:3

ap.1 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande, orienterande karaktär eller för bedömning och kartläggning av yrkeskunskaper enligt 30 § samma förordning. Arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning som insats för arbetslösa ungdomar bör endast användas för ungdomar med särskilda behov och skall inte vara ett alternativ till utbildningar där ordinarie studiestöd kan lämnas. AMS får använda högst 475 000 000 kronor för köp av förberedande utbildning som syftar till övergång till arbetsmarknadsutbildning.

2. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till kommuner enligt 2 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för arbetslösa ungdomar till dess de fyller 20 år. Under inledningsskedet av anvisningsperioden då den unge deltar i jobbsökaraktiviteter i arbetsförmedlingens regi får ersättningen till kommuner endast omfatta den ersättning som kommunen lämnar till den som deltar i verksamheten.

3. Anslagsbeloppet får användas för utvecklingsersättning enligt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar mellan 20 och 24 år.

4. AMS skall efter rekvisition ersätta kommuner för ungdomar som deltagit i åtgärder inom ramen för ungdomsgarantin med 150 kronor per anvisningsdag och ungdom. Vidare skall AMS efter rekvisition ersätta kommuner för utgifter de haft enligt 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program. Under inledningsskedet av anvisningsperioden då den unge deltar i jobbsökaraktiviteter i arbetsförmedlingens regi utgår dock ingen ersättning till kommunen.

5. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. AMS skall under 2006 använda 1 500 000 kronor av medlen för detta ändamål till projektet Vägar Framåt i Västerviks kommun (dnr 2005/8116/A). AMS får vidare använda medel för detta ändamål för under 2005 ej förbrukade medel för samma projekt som beviljats under 2005. Regeringen har i beslut den 29 september 2005 medgivit att medel som beviljats för projektet vid Industriellt Utvecklings Centrum i Kalmar AB (dnr N2004/9815/A) får användas även under budgetåret 2006.

6. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till förberedande insatser i form av datorteksverksamhet enligt 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Bidraget som lämnas får uppgå till i genomsnitt högst 1 000 kronor per anvisad och vecka.

7. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15-22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

8. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till förhöjda dagsverkskostnader i samband med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Bidraget får lämnas i samband med anställningsstöd för arbeten som medför investeringar vad avser skogliga arbeten samt arbeten inom miljö-, natur-, byggnads- och fornvård. Det samlade stödet i form av bidrag och skattekreditering i samband med anställningsstöd för dessa arbeten får i genomsnitt uppgå till en dagsverkskostnad om högst 1 800 kronor per dag.

9. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag till anordnare av arbetspraktik enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

10. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till anordnare som i samverkan med AMV anordnar en aktivitet inom aktivitetsgarantin enligt 25 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller särskilt anställningsstöd enligt 5 a och 20 c §§ förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, för de merkostnader som föranleds av verksamheten eller anställningen. Bidraget uppgår till högst 150 kronor per anvisningsdag och person. Stödet beräknas till ett fast belopp per anvisningsdag under hela anvisningstiden som bestäms vid anvisningen.

11. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till merkostnader i samband med att anställningsstöd i form av plusjobb lämnas enligt 5 b och 20 c §§ förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Bidraget uppgår till 100 kronor per anvisningsdag och person om det finns en överenskommelse om anpassningsplan och utvecklingsplan för den anställde. För personer som deltagit i aktivitetsgarantin lämnas ett bidrag med 150 kronor per anvisningsdag och person. Om det finns en överenskommelse om anpassning och utveckling för personer som anvisas från aktivitetsgarantin lämnas båda dessa ersättningsbelopp.

12. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare med aktivitetsstöd i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser med undantag för om en kommun enligt 2 eller 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program svarar för den enskildes ersättning, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för:

a. grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,

b. ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.,

c. ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

13. Anslagsbeloppet får användas för flyttningsbidrag m.m.:

a. bidrag enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag,

b. bidrag till hemvändande sjömän enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

14. AMS får använda högst 100 000 000 kronor för insatser för att skapa feriearbeten för gymnasieungdomar. Dessa medel skall användas för att skapa feriearbeten för ungdomar som kan antas ha särskilda svårigheter att ordna arbeten på egen hand.

15. AMS får använda högst 28 000 000 kronor för projektverksamhet som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.

16. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

17. AMS får använda det tilldelade beloppet för utgifter avseende särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av egen näringsverksamhet.

18. AMS får använda det tilldelade beloppet för utgifter avseende tolkservice vid arbetsförmedlingen.

19. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av länsarbetsnämnden endast om utbildningen är yrkesinriktad.

20. AMS svarar för att det, på sätt som AMS finner lämpligt, träffas avtal i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt den gällande överenskommelse som har ingåtts mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. AMS skall centralt finansiera utbildningsplatserna och ställa dem till länsarbetsnämndernas förfogande för riksintag utan särskild kostnad för länsarbetsnämnderna. AMS skall säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

21. AMS får använda högst 400 000 000 kronor för aktivitetsstöd i enlighet med villkoren för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

22. AMS får efter rekvisition från Folkbildningsrådet utbetala ett bidrag om högst 230 000 000 kronor för anordnande av utbildning för arbetslösa enligt 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Tyngdpunkten i kurserna skall vara i kärnämnen och jobbsökaraktiviteter skall anordnas under utbildningstiden. Syftet skall vara att ge arbetslösa baskunskaper som krävs för att påbörja yrkesinriktade studier eller kunna återgå till arbetslivet. Bidraget till folkbildningsrådet är beräknat för 3 800 deltagare i genomsnitt per månad. Därutöver får AMS för samma syfte använda ett belopp som sammanlagt under 2005 och 2006 uppgår till högst 40 000 000 kronor för bidrag till Folkbildningsrådet för anordnande av utbildningar för arbetslösa ungdomar 20-24 år. Långtidsarbetslösa ungdomar skall prioriteras. Bidraget är beräknat för 700 utbildningsplatser. AMS skall återkräva icke förbrukade medel.

23. AMS får använda högst 148 000 000 kronor för försöksverksamheten med arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare enligt förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion. AMS skall i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) säkerställa att försöksverksamheten är uppföljnings- och utvärderingsbar.

24. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konto, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2006. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2006 skall redovisas mot 2006 års anslag.

25. Anslagsbeloppet får användas för arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens.

26. AMS får använda högst 515 000 000 kronor för försöksverksamhet med bemanningföretag eller liknande kring arbetslösa akademiker riktat till små- och medelstora företag i enlighet med uppdrag f. Av detta belopp får även AMS använda högst 10 000 000 kronor till att initiera och genomföra en informationssatsning med uppsökande aktiviteter mot de små- och medelstora företagen i syfte att öka kunskapen om värdet av högutbildad arbetskraft för tillväxt. Dessa medel får dock ej användas för förvaltningsändamål inom AMV.

27. AMS skall i sin planering av verksamheten utgå från att anslagskrediten för anslagsposten skall användas för insatser under innevarande år.

 

ap.8.1 Utbetalning interpraktikstipendier

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för interpraktikstipendier enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt eventuella försäkringspremier för deltagarna.

2. Minst 500 personer skall beviljas interpraktikstipendier för det tilldelade beloppet enligt 14 c § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program i dess lydelse från den 1 april 2006.

ap.8.2 Administration interpraktikstipendier

Anslagsbeloppet får användas för utgifter för administration av interpraktikstipendier enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

22:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmarknadsverket11 631 057
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)7 145 275
ap.2Bidrag till Samhall AB (ram)4 186 375
ap.3Trygghetsanställning (ram)85 372
ap.4Utvecklingsanställning (ram)214 035

Villkor för anslag 22:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, för stöd till anställning med lönebidrag inklusive särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

2. Anslagsbeloppet får användas för utgifter enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga för stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet.

3. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand skall denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionshinder att få arbete.

4. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

5. Enligt tidigare bestämmelser fanns näringshjälp i form av lån. När dessa lån betalas tillbaka, skall de föras till inkomsttitel 4516 Återbetalning av återgivna startlån och bidrag.

6. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent enligt 29 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

7. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslaget.

8. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2006. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2006 skall redovisas mot 2006 års anslag.

9. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 63,2 procent under 2006.

ap.2 Bidrag till Samhall AB

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till merkostnadsersättning till Samhall AB enligt 34 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. AMS skall månadsvis betala ut till Samhall AB en tolftedel av anslagsbeloppet.

2. Avtalet mellan AMS och Samhall AB enligt 3 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga skall reglera att bidraget motsvarar det av regeringen fastställda antalet arbetstimmar som Samhall AB skall ge arbete till anställda med funktionshinder. Som villkor för att bidrag skall lämnas gäller även att;
- Samhall AB skall även fortsättningsvis erbjuda sina anställda med funktionshinder möjlighet att återanställas inom 12 månader efter att den anställde övergått till arbete utanför Samhall.
- Andelen övergångar från Samhall till arbete skall motsvara minst 5 procent brutto av de anställda inom ramen för skyddat arbete hos Samhall AB. Samhall AB skall verka för att andelen kvinnliga anställda som lämnar bolaget till ett reguljärt arbete ökar.
- Under 2006 skall det till Samhall AB rekryteras minst lika stor andel personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga som föregående år från de prioriterade grupperna enligt de definitioner som Samhall AB och AMS enats om.

3. Anslagsbeloppet är beräknat för minst 24,4 miljoner arbetstimmar. AMS skall göra en avräkning efter budgetårets slut utifrån det av staten fastställda antalet timmar och återkräva eventuell mellanskillnad i bidrag om antalet arbetstimmar understiger 24,4 miljoner timmar. Samhall AB skall efter anmodan från AMS redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att fatta beslut kring avtalet och bidraget till merkostnadsersättning. En avstämning och eventuell återbetalning från Samhall AB till AMS skall ske i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2006. Denna redovisning skall ske mot 2006 års anslag. En slutlig avräkning som redovisas mot 2007 års anslag skall ske senast den 1 mars 2007.

4. Arbetsmarknadsstyrelsen beslutar, i samråd med Samhall AB, om den regionala fördelningen av arbetstillfällen för funktionshindrade anställda i bolaget som kommer till stånd enligt 33 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

ap.3 Trygghetsanställning

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till Trygghetsanställning enligt 37 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

2. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag för merkostnader vid trygghetsanställningar enligt 37 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Under 2006 skall det till trygghetsanställningar rekryteras minst lika stor andel funktionshindrade som till Samhall AB från de prioriterade grupperna enligt de definitioner som Samhall AB och AMS enats om.

4. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2006. Utbetalningar till eller återbetalningar från Länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2006 skall redovisas mot 2006 års anslag.

ap.4 Utvecklingsanställning

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till utvecklingsanställningar enligt 36 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

2. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag vid utvecklingsanställningar enligt 36 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2006. Utbetalningar till eller återbetalningar från Länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2006 skall redovisas mot 2006 års anslag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
ap.1.1140 3953 %0
ap.1.30Inget0
ap.1.40Inget0
ap.1.50Inget0
ap.1.60Inget0
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.11 262 320Inget0
ap.21 393 946Inget0
ap.50Inget0
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
ap.1263 190Inget0
ap.30Inget0
ap.8.11 215Inget0
ap.8.280Inget0
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1357 264Inget0
ap.20Inget0
ap.34 269Inget0
ap.410 702Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
22:1 ap.322:1 ap.1.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apÅrAnslagstyp
22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
ap.3ram
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
ap.4ram
ap.5ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
ap.12 945 0001 100 00045 3892009
ap.8.10002009
ap.8.20002009
ap.355 00050 0005 0002009
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.15 400 0003 500 000430 6262009
ap.4117 000100 00017 0002009
ap.347 000047 0002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)578 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)365 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmarknadsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25423 452
2006-02-25423 452
2006-03-25423 452
2006-04-25423 452
2006-05-25423 452
2006-06-25423 452
2006-07-25423 452
2006-08-25423 452
2006-09-25423 452
2006-10-25423 452
2006-11-25423 452
2006-12-25423 480
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmarknadsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:1 ap.1.1Förvaltningskostnader för AMV
22:1 ap.1.3Personalförstärkningar
22:1 ap.1.4Personalförstärkningar nyanlända invandrare
22:1 ap.1.5Personalförstärkningar ökad kontrollverksamhet
22:1 ap.1.6Personalförstärkningar ökad matchning
22:3 ap.8.2Administration interpraktikstipendier

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Avgiftsinkomster arbetspraktik00400 000400 00000
Uppdragsfinansierad verksamhet
Aske kursgård1 483026 10026 10001 483
Tjänsteexport6 6472 07721 82519 1712 65411 378
Summa8 1302 07747 92545 2712 65412 861
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsinkomster arbetspraktik

Avgiftsinkomster från finansieringsbidrag vid arbetspraktik enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program skall redovisas mot anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd. Avgiftsinkomsterna får användas för arbetsmarknadspolitiska program enligt villkoren för denna anslagspost.

Aske kursgård

Verksamheten vid Aske kursgård får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av AMS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av AMS för att täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. AMS får under anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsningar som följer av andra stycket i nämnda paragraf för Aske kursgård samt under en övergångsperiod under 2006 rehabiliteringstjänster för döv-, hörsel- eller synskadade samt administrativa tjänster enligt avtal mellan AMS och det nya sammanslagna bolaget Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster.

2. AMS får använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden för beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal samt utbetalningar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3 under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Svenska ESF-rådet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 1711, Anställningsstöd.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd till långtidssjukskrivna i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 1718, Stöd till anställning av långtidssjukskrivna.

4. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 1719, Stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare.

5. Rättelser i form av återkrav för beslut om utbildningsvikariat i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 1722, Stöd till utbildningsvikariat.

6. Anställningsstöd som sker i form av skattekreditering får lämnas till arbetsgivare som för samma insats får stöd enligt villkor 8 under anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

7. AMS får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering under 2006 om sammanlagt högst 7 667 000 000 kronor för anställningsstöd, högst 785 000 000 kronor för stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) samt högst 1 248 000 000 kronor för utbildningsvikariat. Antalet anställningsstöd i form av plusjobb får uppgå till högst 22 000 platser vid utgången av budgetåret 2006.

8. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 01 Mål 3 och Equal.

9. AMS gemensamma kostnader skall fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

På regeringens vägnar
Hans Karlsson
Kurt Olsson
Kopia till
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepertementet/ESA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Svenska ESF-rådet
Sveriges kommuner och landsting
Folkbildningsrådet