Finansdepartementet


Regeringsbeslut
17

2006-03-16
Fi2006/1666
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har beslutat om statliga arbetsgivarfrågor för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Arbetsgivarverket, vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågor avseende ArbetsgivarverketArbetsgivarsamverkan
Förhandlingsverksamhet
Stöd- och rådgivningsverksamhet
Stabsuppgifter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor avseende Arbetsgivarverket

Mål

En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Arbetsgivarsamverkan

Mål

Se avsnitt 2

Återrapportering

1. Hur har den statliga arbetsgivarrollen utvecklats ur ett förhandlingsperspektiv?

2. Vilka icke-obligatoriska medlemmar företräder verket?

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förhandlingsverksamhet

Mål

Se avsnitt 2

Återrapportering

1. Vilka statliga kollektivavtal som har träffats, varvid de väsentligaste avtalen särskilt skall kommenteras.

2. Effekterna av de väsentligaste avtalen som träffats under perioden 2004-2006.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Stöd- och rådgivningsverksamhet

Mål

Se avsnitt 2

Återrapportering

Hur har det stöd och den rådgivningsverksamhet som utförs mot särskild avgift utvecklats och utnyttjats av myndigheterna?

1.1.1.4

Verksamhetsgren Stabsuppgifter

Mål

Arbetsgivarverket skall inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapportering

Kostnader och årsarbetskrafter fördelade på de olika stabsuppgifter som verket utför.

2

Övriga mål och återrapportering

Kostnader, intäkter och väsentliga prestationer för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet skall redovisas. Intäkterna skall redovisas på obligatoriska avgifter från myndigheterna och anslutna icke-statliga arbetsgivare, serviceavgifter och andra avgifter.

Arbetsgivarverket skall fastställa verksamhetsmål för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet och ange dem i årsredovisningen samt återrapportera hur verket uppfyllt dessa mål.

Arbetsgivarverket skall redovisa myndigheternas samlade bedömning av Arbetsgivarverkets verksamhet.

Arbetsgivarverket skall i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

 

3

Organisationsstyrning

Arbetsgivarverket har, under åberopande av att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art, inte tagit fram sådana handlingsplaner som anges i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Arbetsgivarverket skall lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 3 april 2006.

4

Uppdrag

Arbetsgivarverket skall i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket skall löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen skall ske genom att en kopia av aktuellt avtal (snarast efter justering) skickas till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund, kostnader samt en konsekvensbeskrivning.

Arbetsgivarverket skall rapportera vilka åtgärder på det statliga avtalsområdet som vidtas i syfte att dels verka för regeringens mål om att sjukfrånvaron skall halveras till 2008, dels verka för att öka den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda på alla nivåer.

Arbetsgivarverket skall senast den 30 juni 2006 särskilt rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 443
ap.1Arbetsgivarpolitiska frågor (ram)2 000
ap.2Vissa nämnder inom det arbetgivarpolitiska området (ram)443
Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling5 000
ap.4Ökad etnisk och kulturell mångfald i staten (ram)5 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Arbetsgivarpolitiska frågor

Anslagsposten 1, Arbetsgivarpolitiska frågor, är avsedd för sådana stabsuppgifter som regeringen eller Regeringskansliet kan komma att beställa hos bl.a. Arbetsgivarverket och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom

- Medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna

- Uppdrag åt Nordiska rådet

- Utgivning av författningssamling (AgVFS)

- Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

- Beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar

- Statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik

- Statistikuppgifter enligt särskilda beställningar

- Uppstartskostnader för framtagande av modell för beräkning av merkostnadstillägg vid utlandsstationering, m.m.

- Övriga uppdrag från regeringen eller Regeringskansliet

Anslagsposten 1 är också avsedd för regeringens behov inom det arbetsgivarpolitiska området.

ap.4 Ökad etnisk och kulturell mångfald i staten

Anslagsposten får användas för åtgärder för ökad etnisk och kulturell mångfald i statsförvaltningen. För detta ändamål disponerar Verket för förvaltningsutveckling 5 000 000 kronor inom ramen för regeringens beslut den 20 december 2005, nr 13, om ett regionalt utvecklingsprojekt om mångfald och antidiskriminering. Av dessa anslagsmedel får länsstyrelserna i Dalarnas, Skåne, Västernorrlands, Västra Götalands och Östergötlands län vardera rekvirera 750 000 kronor från Verket för förvaltningsutveckling för att främst täcka lönekostnader.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.1421 0600
ap.203 %0
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor
1:10 ap.31:10 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apÅrAnslagstyp
1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter och övriga inkomster0067 88467 88400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter och övriga inkomster

Arbetsgivarverkets verksamhet skall finansieras med medlemsavgifter och serviceavgifter.

Avgifternas storlek bestäms av och inkomsterna disponeras av Arbetsgivarverket.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras638
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsgivarverket undantas från 7 § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller samrådsskyldigheten avseende medlemsavgift till Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket får, utan hinder av vad som sägs i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), reglera eventuellt överskott av medlemsavgift genom återbetalning till medlemmarna året efter avgiftsåret.

Arbetsgivarverket undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Samtliga nämnder under anslagsposten 2, dvs. Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd och Statens utlandslönenämnd, undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Anna Centerstig
Kopia till
Finansutskottet, Riksdagen
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK EK
Statens pensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Statens ansvarsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens utlandslönenämnd
Verket för förvaltningsutveckling
OFR
SACO
SEKO
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, F
Finansdepartementet, LS
Finansdepartementet, SMS