Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
7

2006-03-23
Ju2006/2846/KRIM
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:JuU1, rskr. 2005/06:119).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom kriminalvårdens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringHäkte
Verkställighet av påföljdAnstalt
Frivård
Transporttjänst

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.

Återrapportering

1. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för samordning av häktningsverksamheten i enlighet med de förslag som lämnats i rapporten Samordning av häktesverksamhet (Ju2004/5958/DOM).

2. En redovisning av erfarenheterna av tillämpningen av lagen (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Häkte

Mål

Varje intagen skall vara föremål för sådana åtgärder att de behov av säkerhet och omsorg som finns under häktestiden kan mötas och så att en förberedelse för verkställigheten kan ske.

Återrapportering

1. En redovisning av insatser för att motivera intagna till olika åtgärder för att upphöra med kriminalitet och droger samt en bedömning av resultatet av dessa insatser.

2. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förkorta tiden i häkte mellan verkställbar dom och placering i anstalt samt en bedömning av resultatet av dessa åtgärder.

Av redovisningen skall framgå

- genomsnittligt antal verkställighetsfall under året samt en analys av utvecklingen av tiden i häkte efter det att domen vunnit laga kraft.

3. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa säkerheten vid häktena samt en bedömning av resultatet av dessa åtgärder.

Av redovisningen skall framgå

- vilka åtgärder som vidtagits avseende häktesverksamheten med anledning av det åtgärdsprogram rörande säkerhetshöjande åtgärder som Kriminalvården upprättat,

- omfattningen av avvikelser från häkte samt en analys av utvecklingen,

- omfattningen av våld eller hot om våld mellan intagna i häkte samt vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förebygga denna typ av händelser.

4. En redovisning av hur förhållandena för häktade med respektive utan restriktioner utvecklats med avseende på möjligheten att vistas utanför bostadsrummet.

5. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att särskilt uppmärksamma de behov som personer under 21 år som är intagna i häkte har.

6. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att särskilt uppmärksamma de behov som kvinnor som är intagna i häkte har.

1.1.2

Verksamhetsområde Verkställighet av påföljd

Mål

Påföljder skall verkställas på ett säkert och humant sätt och antalet återfall i brott skall minska.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Anstalt

Mål

Varje intagen skall vara placerad så att de behov av säkerhet och rehabilitering som finns under anstaltsvistelsens olika faser kan mötas och så att en successiv förberedelse för frigivning kan ske.

Återrapportering

1. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra säkerheten vid anstalterna.

Av redovisningen skall framgå

- vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det åtgärdsprogram rörande säkerhetshöjande åtgärder som Kriminalvården upprättat,

- omfattningen av avvikelser från anstalt samt en analys av utvecklingen,

- omfattningen av våld eller hot om våld mellan intagna i anstalt samt vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förebygga denna typ av händelser.

2. En bedömning av i vilken utsträckning nuvarande platsutbud motsvarar klientpopulationens behov samt en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en anpassning av platsutbudet till behoven.

Av redovisningen skall framgå

- vidtagna åtgärder som förväntas leda till ett mer effektivt platsutnyttjande och en bedömning av resultatet av dessa,

- skillnader i medelbeläggning mellan öppna och slutna anstalter och mellan olika geografiska områden,

- medelbeläggningen vid enheter avsedda för särskilda kategorier av intagna eller särskild behandlingsverksamhet,

- andelen intagna som frigivits från öppen respektive sluten anstalt med angivande av strafftider för olika grupper,

- antalet överförda straffverkställigheter, en uppskattning av handläggningstiden i genomsnitt per land samt en redovisning av i vilken utsträckning möjligheten att överföra verkställigheten inte utnyttjats.

3. En redovisning av vidtagna åtgärder för att utveckla verkställighetsplaneringen och förbereda frigivningen samt en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- andelen upprättade verkställighetsplaner i de fall verkställigheten påbörjats under 2006 samt en bedömning av hur arbetet utvecklats med avseende på kvaliteten.

4. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att särskilt uppmärksamma de behov som personer under 21 år som är intagna i anstalt har.

5. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att särskilt uppmärksamma de behov som kvinnor som är intagna i anstalt har.

6. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla sysselsättningen med avseende på arbete, studier och övrig programverksamhet.

7. En redovisning av hur innehållet i självförvaltningen utvecklats samt en bedömning av resultatet relaterat till klienternas behov.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Frivård

Mål

Varje frivårdsklient skall, utifrån de bedömningar av behov och förutsättningar som kriminalvården gör, vara föremål för kontrollåtgärder och sådana åtgärder som främjar en återanpassning i samhället.

Återrapportering

1. En redovisning av vidtagna åtgärder för att utveckla verkställighetsplaneringen och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- andelen upprättade verkställighetsplaner i de fall övervakning vid frivårdspåföljd påbörjats under 2006 samt en bedömning av hur arbetet utvecklats med avseende på kvaliteten.

2. En redovisning av frivårdens delaktighet i planeringen av en successiv förberedelse för frigivning från anstalt.

Av redovisningen skall framgå

- omfattningen av samverkan med anstalterna i upprättandet av verkställighetsplaner för klienter som skall friges villkorligt.

- omfattningen av frivårdens medverkan i frigivningsförberedande verksamhet för intagna i anstalt.

3. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att särskilt uppmärksamma de behov som personer under 21 år har.

4. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att särskilt uppmärksamma de behov som kvinnor har.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Transporttjänst

Mål

Transporttjänsten skall med respekt för den enskildes integritet genomföra säkra, snabba och kostnadseffektiva transporter.

Återrapportering

1. En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- antal rapporterade incidenter i samband med transporter,

- på vilket sätt integritetsaspekten beaktas i transporttjänstens arbete,

- en bedömning av i vilken utsträckning transportuppdrag utförs i tid,

- omfattningen av och kostnaderna för transport och förvaring åt myndigheter utanför kriminalvården.

2. Antalet genomförda utresor för avvisade och utvisade samt ekonomiskt utfall för utgiftsområde 8 anslaget 12:7, anslagspost 2. Redovisningen skall avse aktuell period och ackumulerat för året. Kriminalvården skall redovisa detta i samband med att myndigheten lämnar utgiftsprognoser (se avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav). Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

2

Övriga mål och återrapportering

Mål

Kriminalvården skall med ett effektivt resursutnyttjande verka för att, inom ramen för tilldelade medel, uppnå de mål som regeringen angivit för kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvården skall därför fullfölja den handlingsplan för effektivisering som kriminalvården själv beslutat samt kontinuerligt arbeta för att effektivisera sitt resursutnyttjande.

Återrapportering

Uppnådda resultat av genomförandet av kriminalvårdens handlingsplan för effektivisering.

Övriga återrapporteringskrav

- En redovisning av hur underrättelseverksamheten har utvecklats.

- En redovisning av kriminalvårdens fortsatta arbete rörande prognoser för framtida klienttillströmning och beläggning samt en beskrivning av formerna för samverkan på detta område med andra myndigheter inom rättsväsendet.

- Vilka organisationer som erhållit statsbidrag enligt förordningen (2002:954) om statsbidrag till frivilligorganisationer inom kriminalvårdens område, storleken på dessa bidrag samt en bedömning av i vilken utsträckning bidragen leder till en kvalitetshöjning i kriminalvårdens klientarbete.

- Omfattningen av kriminalvårdens samverkan med frivilligorganisationer samt inom vilka huvudsakliga områden samverkan sker.

- En redovisning av de s.k. barnansvarigas verksamhet samt vilka utbildningsinsatser dessa fått del av.

- En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att fortsätta utvecklingen av program för klienter som dömts för våld i nära relationer.

- Förändringen i antalet beslutade platser på anstalter och häkten mellan den 1 januari 2006 och 1 januari 2007 samt en analys av hur detta förhåller sig till behovet av platser.

- En redovisning av vårddygnskostnaden för häkte, anstalt och frivård samt en analys av vårddygnskostnadens utveckling under de senaste tre åren.

- Omfattningen av det internationella samarbetet och kostnaderna för detta samt en beskrivning av erfarenheterna av samarbetet.

- Kriminalvården skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som skall omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

17 januari

7 mars

9 maj

22 augusti

31 oktober

3

Organisationsstyrning

Integration och mångfald

Mål

Kriminalvården skall sträva efter att öka andelen anställda med utländsk bakgrund. Inom myndigheten skall finnas kunskaper för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer.

Återrapportering

Kriminalvården skall rapportera i vilken grad målen har uppnåtts med hjälp av indikatorerna

- Andelen anställda inom kriminalvården som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är

  • utrikes födda

  • inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

  • inrikes födda med en utrikes född förälder

Redovisningen skall vidare vara fördelad på kön.

Kriminalvården skall ge en beskrivning och analys av faktorer med anknytning till myndighetens personalförsörjning som kan ha betydelse för regeringens mål att öka andelen anställda inom rättsväsendet med utländsk bakgrund. Redovisningen skall utformas efter samråd med Integrationsverket. Kriminalvården ansvarar för att Integrationsverket i samband med årsredovisningen får del av ovanstående beskrivning och analys.

- Antalet anställda kvinnor och män i kriminalvården som under det gångna året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

- Andel anställda kvinnor och män inom kriminalvården totalt som genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

- Vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den av kriminalvården upprättade kompetensstrategin i diskrimineringsfrågor samt en bedömning av effekterna.

- En redovisning av på vilket sätt för verksamheten relevanta frågor om mänskliga rättigheter, särskilt skyddet mot diskriminering, tydliggörs i kriminalvårdens personalutbildning.

Ohälsa

Återrapportering

- Vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron samt vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera långtidssjukskrivna bland de anställda.

Jämställdhet

Återrapportering

- Vilka åtgärder som vidtagits för att öka andelen kvinnor i ledningsfunktion. Vidare skall redovisas andelen kvinnor i ledningsfunktion fördelat på olika verksamhetsgrenar.

- Vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en jämnare könsfördelning inom olika yrkeskategorier.

4

Uppdrag

1. Kriminalvården skall redovisa den långsiktiga planeringen för verksamheten, ekonomin, personalbehoven, lokalförsörjningen och investeringsbehoven på en aggregerad nivå. Vidare skall en prognos över klientutvecklingen på åtminstone tre års sikt redovisas. Den långsiktiga planeringen skall redovisas i det budgetunderlag som skall lämnas till regeringen.

2. Kriminalvården skall beskriva och analysera hur omställningen till att bedriva verksamheten som en myndighet har fungerat.

Av redovisningen skall framgå

- hur styrnings-, lednings- och stabsfunktionerna har förändrats, vidareutvecklats och effektiviserats,

- hur rättssäkerhetsaspekterna i myndighetsutövningen beaktats,

- hur myndigheten hanterat de personalfrågor som uppkommit i samband med omorganisationen.

Uppdraget skall delredovisas senast den 1 juni 2006. Slutredovisning skall lämnas i årsredovisningen för 2006.

3. I Kriminalvårdens arbete med att förbättra förberedelserna för de intagnas frigivning skall särskilt hinder för den stegvisa utslussningen identifieras och undanröjas, så att intagna inte är placerade mer slutet än vad som är säkerhetsmässigt motiverat. I Kriminalvårdens redovisning av vilka åtgärder som vidtagits i detta avseende, och resultatet av dem, skall antalet frigivningar direkt från sluten anstalt samt antalet normalpermissioner från sluten anstalt analyseras och kommenteras. Kriminalvården skall vidare lämna förslag på hur resultaten skulle kunna användas för benchmarking inom den egna organisationen. I redovisningen av antalet frigivningar direkt från sluten anstalt skall antalet utvisningar i samband med frigivning specificeras. Därutöver skall antalet intagna för vilka Kriminalvården tillstyrkt tidsbestämning av livstidsstraff trots att den intagne fortfarande är slutenplacerad anges. Redovisningen skall avse verksamhetsåret 2005. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2006.

4. Inom ramen för regeringens sysselsättningspaket skall arbetsmarknadsutbildning avseende behandlingsarbete med inriktning mot kriminalvård, behandlingshem och skola anordnas av Arbetsmarknadsstyrelsen.

Kriminalvården skall redovisa

- i vilken utsträckning man anställt personal som genomgått denna utbildning,

- på vilket sätt detta påverkat utbildningssituationen vid anstalter och häkten.

Uppdraget skall redovisas senast den 15 november 2006.

5. Kriminalvården skall fortsätta satsningen för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/05:30).

I syfte att förbättra samverkan mellan kriminalvården, kommunerna och andra aktörer på området skall Kriminalvården

- upprätta samverkansavtal med kommunerna avseende förfarandet för såväl kontraktsvård som placeringar jml. 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,

- fortsätta utvecklingen med lokalt utformade baskontrakt för kontraktsvård avseende olika klientgrupper,

- verka för att samverkan med andra aktörer på området utvecklas.

Uppdraget skall delredovisas senast den 15 mars 2007. Slutredovisning skall lämnas senast den 15 mars 2008.

6. De handlingsplaner som Kriminalvården upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Kriminalvården vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Kriminalvården - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

 

1. Kriminalvården skall - inom ramen för olika försöksverksamheter - pröva hur den teknik som används vid intensivövervakning med elektronisk kontroll kan användas i anstalt. Försöksverksamheterna skall bedrivas med utgångspunkt i vad som anförs i proposition 2004/05:34 s. 36 f. Försöksverksamheterna skall beskrivas och erfarenheterna redovisas och analyseras i samband med årsredovisningarna för 2005 och 2006.

2. Kriminalvården skall, i samråd med Socialstyrelsen, göra en analys av situationen för barn i samband med deras kontakter med en förälder som är intagen på häkte eller anstalt. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 mars 2006.

3. Kriminalvården har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket fått i uppdrag att gemensamt lämna förslag för en förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2006 (Ju2005/5300/DOM).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården5 729 465
ap.1Kriminalvården (ram)5 729 465
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet500
ap.2Rks disposition (ram)500

Villkor för anslag 4:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården. Transporttjänstens verksamhet finansieras under detta anslag till den del denna inte avser utlandstransporter inom Migrationsverkets ansvarsområde. Anslaget får även belastas med utgifter för Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna.

2. Under anslaget har beräknats 40 000 000 kronor för att fortsätta den särskilda satsningen för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. Av beloppet skall 10 000 000 kronor användas till åtgärder för att förbättra samverkan mellan kriminalvården, kommunerna och andra aktörer på området.

3. Under anslaget har beräknats 7 400 000 kronor för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. Vid behandling av ansökningar skall bidrag till frigivningsförberedande verksamhet samt till stödjande insatser efter frigivningen prioriteras.

4. Kriminalvården bestämmer vilken ersättning som skall utgå till en enskild övervakare, biträdande övervakare och förtroendeman.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
4:6 Kriminalvården
ap.1171 8993 %0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)570 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)572 996
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25539 965
2006-02-25376 000
2006-03-25600 000
2006-04-25392 945
2006-05-25403 945
2006-06-25473 945
2006-07-25591 945
2006-08-25414 945
2006-09-25593 945
2006-10-25424 945
2006-11-25418 945
2006-12-25497 940
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Kriminalvården

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från arbetsdriften beräknas uppgå till 131 000 000 kronor 2006. Intäkterna skall tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 4:6 Kriminalvården. Direkta kostnader för arbetsdriften skall till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kriminalvården får ta ut avgifter för arbetsdriften. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna från arbetsdriften får disponeras av Kriminalvården.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras3 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter från dömda som avtjänar straff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll skall inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Thomas Bodström
Anna-Lena Sand Svensson
Kopia till
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementets enhet för ledningsstöd och administration
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kriminalvårdsnämnden
Övervakningsnämnderna
Brottsförebyggande rådet