Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2006-03-30
UD2006/5253/RIM
UD2006/10899/RIM
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Migrationsverket
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 08, bet. 2005/06:SfU2, rskr. 2005/06:69).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Migrationsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MigrationspolitikAsylPrövning av ansökan
Organiserad sysselsättning m.m.
Vidarebosättning
Besök och bosättningPrövning av ansökan om besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap
Ny processordningProcessföring och prövning av verkställighetshinder samt omprövning av beslut

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Migrationspolitik

Mål

 • Värna asylrätten i Sverige och internationellt

 • Upprätthålla en reglerad invandring

 • Öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken i EU

1.1.1

Verksamhetsområde Asyl

Mål

Asylprocessen skall vara rättssäker och human i alla led. Väntetiden för den asylsökande skall i varje led i asylprocessen vara så kort som möjligt inom ramen för verksamheten. Särskild hänsyn skall i hela asylprocessen tas till såväl ensamkommande barn som barn i familj.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan

Mål - Prövning av ansökan

Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning respektive utvisning skall fattas senast inom sex månader från det att ansökan inkommit till Migrationsverket. Beslut i fråga om asylansökningar som rör ensamkommande barn skall fattas senast inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen.

Av redovisningen skall särskilt framgå

 • graden av måluppfyllelse i termer av andel ärenden avgjorda inom sex respektive tre månader från ansökningsdatum

 • statistik om verksamheten i övrigt i enlighet med vad som preciseras i avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav, Verksamhets- och utgiftsprognoser.

 

 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Organiserad sysselsättning m.m.

Mål - Organiserad sysselsättning

Organiserad sysselsättning skall normalt erbjudas inom en månad från det att personen registrerats i Migrationsverkets mottagandesystem. Den organiserade sysselsättningen skall kunna ge förutsättningar för såväl en god introduktion på den svenska arbetsmarknaden och i svenskt samhällsliv vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd, som vid ett eventuellt återvändande. För personer som meddelats lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning eller som är föremål för prövning enligt den s.k. Dublinförordningen skall den organiserade sysselsättningen ges i anpassad form. För personer som har fått beslut om uppehållstillstånd för bosättning, skall anordnandet av den organiserade sysselsättningen ske i samråd med kommunerna.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning av verksamheten samt vidtagna åtgärder i syfte att nå målet. Verket skall vidare redovisa antalet personer och andelen registrerade som under året erbjudits och hur många av dessa som deltagit i organiserad sysselsättning fördelat på form av sysselsättning samt antal personer som arbetar på den öppna arbetsmarknaden eller har yrkespraktik. Redovisningen skall visa utvecklingen över året och kan därmed fördelas per kvartal eller annan lämplig indelning.

Verket skall dessutom lämna en redogörelse för utnyttjandegraden i förhållande till antalet platser vad gäller boendet för de asylsökande samt förvarsverksamheten samt på vilka grunder personer har tagits i förvar och verkets andel därav. Av redovisningen skall framgå förvarstiden, fördelad på ålder och kön på de förvarstagna.

Därutöver skall redovisning ske i enlighet med vad som preciseras i avsnitt 2 Övriga återrapporteringskrav, Verksamhets- och utgiftsprognoser.

Mål - Handläggning efter beslut

Beslut om uppehållstillstånd samt övrigt relevant underlag m.m. skall överlämnas till Integrationsverket skyndsamt och senast inom två veckor. Migrationsverket skall samråda och samverka med Integrationsverket med målsättningen att tiden från lagakraftvunnet beslut om uppehållstillstånd till bosättning i kommun skall vara högst åtta veckor.

Tiden från lagakraftvunnet beslut till utresa skall vara två respektive fyra veckor för personer som fått avvisnings- respektive utvisningsbeslut om inte något annat bestämts i besluten. Migrationsverket skall fördjupa och förbättra samverkan med berörda myndigheter i syfte att effektivisera verkställigheten. Särskild hänsyn skall tas till verkställighetsarbetet kring barn.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Om målen inte har nåtts skall en analys av orsakerna till detta presenteras samt förslag på åtgärder. Redovisningen skall fördelas på medborgarskap.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Vidarebosättning

Mål - Vidarebosättning

Vidarebosättning får användas för att erbjuda skydd vid ett individuellt skyddsbehov och för att lösa utdragna flyktingsituationer.

Vidarebosättning skall i första hand användas för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt. Personerna får vidarebosättas efter förslag från i huvudsak FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) eller de svenska utlandsmyndigheterna.

Vidare får vittnen inför en internationell tribunal eller domstol som är i behov av skydd tas ut för vidarebosättning. Andra kategorier av personer som befinner sig i särskilt utsatta situationer får överföras när det är särskilt motiverat.

Strategisk vidarebosättning får användas främst för att bidra till en lösning av utdragna flyktingsituationer som är eller annars riskerar att bli permanenta. Migrationsverket skall i samråd med UNHCR identifiera de aktuella flyktingsituationerna.

Samråd om medelsanvändning för vidarebosättning skall äga rum med Utrikesdepartementet rörande

 • övergripande ställningstaganden om vidarebosättning,

 • vidarebosättning som gäller en större grupp individer eller som på annat sätt har särskild betydelse,

 • strategisk användning av vidarebosättning, samt

 • kriterier för uttagning av andra kategorier av personer i särskilt utsatta situationer utom i de fall där beslut inte kan anstå eller det endast rör sig om enstaka individer.

Vid insatser för vidarebosättning skall i det enskilda fallet en bedömning göras av såväl säkerhetsaspekter som, i den utsträckning det är rimligt med hänsyn till det grundläggande syftet med vidarebosättning, förutsättningarna för mottagande i Sverige. Migrationsverket bör fortsatt ägna särskild uppmärksamhet åt behovet av förberedande insatser för dem som beviljas uppehållstillstånd inom ramen för vidarebosättningen.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en analys och bedömning av måluppfyllelsen. Verket skall vidare redovisa antalet vidarebosatta som beviljats uppehållstillstånd, fördelat på medborgarskap, ålder och kön.

1.1.2

Verksamhetsområde Besök och bosättning

Mål

Prövningen av ärenden avseende besök och bosättning skall ske rättssäkert och effektivt. Väntetiden för den sökande skall i varje led vara så kort som möjligt inom ramen för verksamhetens utförande.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan om besök och bosättning

Mål - Viseringsärenden

Beslut i de viseringsärenden som överlämnas till Migrationsverket skall fattas inom tre veckor.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen.

Verket skall vidare redovisa:

 • åtgärder vidtagna för att minska handläggningstiderna,

 • antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, väntetiden för avgjorda ärenden (genomsnitt och median) antalet personer som efter viseringstidens utgång inte återvänt till hemlandet utan i stället sökt asyl i Sverige, av vilka länder dessa personer beviljades visering samt personernas medborgarskap.

Mål - Bosättningsärenden

I bosättningsärenden skall väntetiden för beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till sökandens och övriga berördas behov. Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige skall fattas inom sex månader.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen.

Verket skall vidare redovisa:

 • antalet utlänningar som beviljats uppehållstillstånd samt på vilka grunder tillstånden meddelats,

 • hur många barn utan medföljande legal vårdnadshavare som ansökt om uppehållstillstånd av andra skäl än asyl,

 • antalet personer som är föremål för s.k. uppskjuten invandringsprövning som får permanent uppehållstillstånd innan två års utgång och på vilka grunder.

1.1.3

Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap

Mål

Prövningen av ärenden avseende medborgarskap skall ske rättssäkert och effektivt. Den totala väntetiden från ansökan till beslut skall minska.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen samt vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla processen i syfte att minska väntetiderna.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Mål - Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap skall fattas inom åtta månader från det att ärendet inkommit till Migrationsverket. Migrationsverket skall skyndsamt handlägga ärenden där särskilt behov av svenskt medborgarskap föreligger.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen.

Verket skall vidare redovisa

 • vidtagna åtgärder för att minska handläggningstiderna,

 • antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, antalet bifalls- och avslagsbeslut,

 • väntetiden för avgjorda ärenden samt åtgärder som vidtagits eller som planeras för att minska handläggningstiderna och kommentera genomförda insatser.

1.1.4

Verksamhetsområde Ny processordning

Mål

Migrationsverkets handläggning i samband med omprövning och överklagande av utlännings- och medborgarskapsärenden samt verkets prövning av verkställighetshinder skall ske skyndsamt, rättssäkert och effektivt.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen.

1.1.4.1

Verksamhetsgren Processföring och prövning av verkställighetshinder samt omprövning av beslut

Mål

Migrationsverket skall följa migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens tidsfrister.

Beslut att inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) skall fattas inom en månad från det att utlänningen åberopat nya omständigheter.

Vid ett överklagande av Migrationsverkets beslut skall omprövning ske senast inom en vecka.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas. Migrationsverket skall beskriva och analysera sitt arbete i migrationsdomstolarna samt Migrationsöverdomstolen.

 

Migrationsverket skall beträffande prövning av verkställighetshinder redovisa

 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beviljat permanent respektive tidsbegränsat uppehållstillstånd efter tillämpning av 12 kap. 18 § utlänningslagen samt på vilken grund tillstånd beviljats,

 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beslutat att enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen inte bevilja ny prövning,

 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beslutat att enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning samt utfallet av denna prövning samt

 • styckkostnad per ärende.

 

Migrationsverket skall beträffande omprövning som föranleds av ett överklagande redovisa

 • antalet inkomna överklagade ärenden,

 • antalet ärenden där Migrationsverket ändrat beslutet såsom klaganden begärt (uppdelat på utlännings- och medborgarskapsärenden, samt för utlänningsärendena uppdelat på grunder för tillstånd). Ensamkommande barn skall särredovisas,

 • antalet ärenden där Migrationsverket ännu inte tagit ställning i fråga om omprövning,

 • handläggningstid (genomsnittlig och median) samt

 • styckkostnad per ärende.

 

2

Övriga mål och återrapportering

Övriga återrapporteringskrav inom politikområdet Migration

Utöver vad som framgår av 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall Migrationsverket redovisa utgiften per ärende för respektive verksamhetsgren. Med utgiften per ärende avses i första hand hur mycket medel från anslaget 12:1 som har använts inom respektive verksamhetsgren. Antalet årsarbetare per verksamhetsgren och mål skall vidare redovisas. För verksamhetsgrenen Prövning av ansökan skall en analys av produktivitetsutvecklingen redovisas (bl.a. antalet ärenden per årsarbetare). Analysen skall omfatta åren 2004, 2005 och 2006.

Inom samtliga verksamhetsgrenar skall återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på kvinnor och män samt medborgarskap.

Internationellt samarbete
Migrationsverket skall redovisa det samarbete verket bedriver med andra länder för att stödja deras förmåga att hantera migrationsströmmar samt hur verket har organiserat detta arbete. Verket skall också redovisa i vilken utsträckning och på vilket sätt verket samverkat med Europeiska kommissionen eller med andra nationella och internationella aktörer. Redovisningen skall även innehålla verkets bedömning av vilka resultat som har uppnåtts. Migrationsverket skall redovisa sitt deltagande i det europeiska och nordiska samarbetet inom det migrationspolitiska området.

Verksamhets- och utgiftsprognoser
Migrationsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till anslagna medel. En månadsfördelad prognos på anslagen 12:1, 12:2, 12:6 och 12:7 skall också lämnas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Migrationsverket skall utifrån sitt samordningsansvar inhämta och sammanställa för prognosmodellen nödvändig information från samtliga berörda myndigheter.

17 januari (endast prognosmodellen)
3 mars
4 maj
14 augusti samt
30 oktober

Migrationsverket skall därutöver lämna en utförlig analys av antalet asylsökande, inklusive en internationell jämförelse av antalet asylsökande samt redovisa de förväntade effekterna av vidtagna eller beslutade åtgärder. Verket skall också lämna förslag på regeländringar eller andra åtgärder i syfte att nå de av regeringen satta målen och för att kunna bedriva en verksamhet inom de ekonomiska ramar som är anvisade.

I samband med prognoserna skall Migrationsverket redovisa resultatet i de olika momenten av respektive ärendeprocess samt analysera och kommentera detta. Av redovisningen skall följande framgå

 • prognosmodellen,

 • den genomsnittliga dygnsutgiften i mottagandesystemet, exklusive förvar, fördelat på olika kostnadsslag,

 • den genomsnittliga dygnsutgiften i förvaren fördelat på olika kostnadsslag,

 • väntetiderna i grundärenden, överklagandeärenden samt väntetid vid avvisnings- och utvisningsbeslut (genomsnittlig och median),

 • antalet verkställda avvisnings- och utvisningsbeslut fördelat på destinationsländer samt vilka utreseformer som använts,

 • antalet öppna återvändandeärenden fördelade på medborgarskap och familjesammansättning,

 • handläggningstiden för återvändandeärenden räknat från beslut till utresa (genomsnittlig och median),

 • antalet asylsökande som saknar giltiga resehandlingar samt uppgifter om uppgivna medborgarskap,

 • uppgifter om hur många som under handläggningstidens gång visar upp andra identitetshandlingar än pass,

 • antalet utestående ansökningar om resehandlingar hos utländska ambassader och konsulat,

 • antalet utfärdade resehandlingar med angivande av destinationsland,

 • uppgifter om hur stor del av de utresta personerna som saknade resehandlingar,

 • uppgifter om hur många som inte medverkar till att fastställa sin identitet eller till att få fram resehandlingar,

 • uppgifter om antalet nedsättningar enligt LMA fördelat på olika grunder samt en analys av detta,

 • tiden från det att Migrationsverket fattar beslut i uppehållstillstånds- och asylärendet fram till dess att sökanden underrättats om beslutet, fördelat på olika ärendekategorier samt

 • handläggningsstatus och inskrivningstid för personer registrerade i mottagandesystemet.

 

Migrationsverket skall i årsredovisningen redovisa

 • antalet inkomna ärenden fördelade på medborgarskap, kön och ålder,

 • antalet avgjorda ärenden, varav antalet avgjorda inom sex månader respektive tre månader med en särredovisning av ensamkommande barn samt handläggningstid för avgjorda ärenden för respektive hushållstyp,

 • antalet öppna ärenden samt öppna ärenden äldre än 6 respektive 3 månader (ensamkommande barn),

 • genomsnittlig registrerad tid i mottagandesystemet (personer som meddelats lagakraftvunna beslut och personer där beslut ännu inte föreligger),

 • antalet personer som fått permanent respektive tidsbegränsat uppehållstillstånd samt på vilken grund tillstånden beviljats.

 • åtgärder som vidtagits för att beakta barnperspektivet såväl i mottagandet som i återvändandet,

 • antal barn respektive genomsnittlig beläggningsgrad på barn- och ungdomsenheterna,

 • redovisning av kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn,

 • utgifter för de ersättningar som betalats till utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA),

 • utgifter för ersättning till landsting och kommuner avseende hälso-, sjuk- och tandvård respektive skola, god man m.m.,

 • utgifter för ersättning till kommunerna för utbetalda ersättningar till utlänningar som enligt 1 § andra stycket 3 LMA har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas,

 • utgifter för ersättning till kommuner och landsting för utlänningar som av medicinska skäl beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd understigande ett år enligt 2 kap. 4 § första stycket 5 utlänningslagen,

 • den andel av dygnsutgiften som används i den organiserade sysselsättningen som ordnas med stöd av LMA och i enlighet med målen för denna verksamhet och

 • en bedömning av den eventuella förekomsten av felaktiga utbetalningar samt eventuella utgifter härför.

Samtliga ovanstående utgifter skall redovisas dels sammanslaget för personer i eget boende och i anläggningsboende, dels för personer i förvaren.

3

Organisationsstyrning

Migrationsverket skall aktivt arbeta med kvalitetssäkring av beslutsmotiveringar i ärenden där risk för tortyr, dödsstraff, kroppsstraff, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har åberopats av den sökande. I detta arbete skall verket uppmärksamma avgöranden m.m. från Europadomstolen och FN-kommittén mot tortyr m.m.

Personal- och kompetensfrågor

Migrationsverket skall tillse att personalen har kompetens som är ändamålsenlig för verksamheten.

Migrationsverket skall vidare säkerställa att personalen utvecklar och vidmakthåller goda kunskaper i EG-rätt och EU-kunskaper samt i frågor som rör mänskliga rättigheter. Frågor som rör kvinnor samt homo- och bisexuella samt transpersoner skall särskilt uppmärksammas i utbildningshänseende.

Barnperspektivet i myndighetens verksamhet

Barns egna asylskäl skall alltid utredas och bedömas samt redovisas i besluten. Detta gäller såväl ensamkommande barn som barn i familj.

Migrationsverket skall redovisa hur arbetet med att använda barnkonsekvensanalyser fortskrider, i vilken omfattning och inom vilka verksamheter dessa används samt möjliga utvecklingsområden.

Migrationsverket skall vidare redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att höja kompetensen i utredningar rörande barn, samt hur utbildningen i att samtala med barn har genomförts. Verket skall också redovisa vilka effekter den samtalsguide som utarbetats har fått för asylsökande barns möjlighet att komma till tals. Dessutom skall verket redovisa vilka andra åtgärder som vidtagits för att säkerställa att barn kommer till tals och att barnets utsaga och situation redovisas i ärendet.

Migrationsverket skall dessutom redovisa i vilken utsträckning god mans ökade möjlighet att ingripa har förbättrat situationen för ensamkommande barn.

Migrationsverket skall redovisa hur barns asylskäl har beaktats i specifika former av förföljelse av barn, exempelvis könsstympning och tvångsrekrytering av barnsoldater.

4

Uppdrag

Mottagandedirektivet (från regleringsbrevet för budgetåret 2005)

Enligt rådets direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagandevillkor av asylsökande i medlemsstaterna (EUT L 31, 6.2.2003, s. 18, Celex 32003L0009) skall till kommissionen lämnas de statistiska uppgifter som anges i artikel 22 senast den 6 februari 2006. Migrationsverket skall därför till Utrikesdepartementet (MAP) senast den 23 januari 2006 inkomma med de begärda statistiska uppgifterna.

Ny instans- och processordning

Migrationsverket skall med anledning av införandet av en ny instans- och processordning lämna underlag till regeringens verksamhetsmål och återrapportering samt förslag till eventuella författningsändringar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2006.

Samlad analys rörande asylprocessen

Migrationsverket skall redovisa en samlad analys av frågor rörande hela asylprocessen för perioden 2002-2005, så långt möjligt ur ett könsperspektiv. Särskild vikt skall läggas på redovisningen av vilka åtgärder som har genomförts för att nå regeringens mål. Återvändandearbetet skall särskilt uppmärksammas. Vidare skall verket redovisa hur genomförandet av verksamheten kvalitetssäkras samt vilket uppföljningssystem som finns för detta. Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2006.

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Migrationsverket skall redovisa effekterna för verket av den ändring i utlänningslagen (SFS 2005:762) som trädde i kraft den 15 november 2005.

Verket skall senast den 15 maj och 1 september 2006 lämna delrapporter som bl.a. innehåller uppgifter om antalet prövade ärenden och avgjorda ärenden där grunderna för beviljade tillstånd enligt 2 kap. 5 b § i utlänningslagen (1989:529) framgår. Delrapporterna skall även innehålla uppgifter om ärenden med olika historik, bl.a. hur många personer med lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut som var inskrivna den 15 november 2005, hur många som återinskrivits m.m. En slutrapport skall lämnas i årsredovisningen.

Överföring av mottagande av asylsökande ensamkommande barn till kommunerna

Migrationsverket skall, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om proposition Mottagande av ensamkommande barn (2005/06:46) med ikraftträdande den 1 juli 2006 teckna överenskommelser med kommuner avseende mottagande av ensamkommande asylsökande barn. I uppdraget ingår också att avveckla verksamheten i den omfattning som överföringen av arbetsuppgifter till kommunerna sker. En analys skall också göras av de konsekvenser som regleringen av ansvarsfördelningen får för de anställda vid Migrationsverket som till huvudsaklig del arbetar med mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2006.

Internationellt utvecklingssamarbete

Migrationsverket skall för perioden fram till år 2008 utarbeta en strategi för verkets arbete i länder utanför EU med inriktning på kapacitetsuppbyggnad och utnyttjande av Europeiska kommissionens finansiella instrument. Vid utarbetandet av strategin skall samverkan med övriga EU-länder och Europeiska kommissionen beaktas. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2006.

Statistik

Migrationsverket skall redovisa statistik över antalet utlänningsärenden inkomna till utlandsmyndigheterna samt väntetiden för utredning i anknytningsärenden vid respektive utlandsmyndighet under år 2005, om möjligt uppdelat på kvinnor och män. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars och den 1 oktober 2006.

Politik för global utveckling

Målet för regeringens politik för global utveckling är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Migrationsverket skall inom ramen för sin verksamhet verka för att målet uppfylls. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen år 2007 skall Migrationsverket rapportera hur verket i det egna arbetet och i samarbete med andra aktörer arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling under år 2006. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2006.

Utveckling av introduktionen för flyktingar m.fl.

Migrationsverket skall, inom ramen för sin reguljära verksamhet, utveckla och effektivisera samverkan med andra berörda aktörer i enlighet med den centrala överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare som träffats mellan ett antal myndigheter, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting). Migrationsverket skall härvid tillsammans med andra aktörer identifiera och undanröja hinder för att åstadkomma en sammanhållen introduktion för nyanlända invandrare i arbetsför ålder. Verket skall i samband med årsredovisningen för år 2006 redovisa inriktning, omfattning och resultat av denna samverkan. Migrationsverket skall här beskriva hur verket gett information och underlag för bostads- och arbetsmöjligheter till den enskilde samt hur verket genomfört en tidig kartläggning av yrkes- och utbildningsbakgrund i samverkan med arbetsförmedling och resultatet av detta. I redovisningen skall även ingå hur många asylsökande som omfattats uppdelat på kvinnor och män.

Handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser

Migrationsverket skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplan för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Detta skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

Information till de asylsökande m.fl.

Migrationsverket skall, inom ramen för den reguljära verksamheten, och i samråd med Integrationsverket vid utformning samt förmedling av information till de asylsökande m.fl. beakta jämställdhetsperspektivet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

12:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket1 777 615
ap.1Migrationsverket (ram)0
ap.3IT-verksamhet (ram)0
ap.4Omställningskostnader ny instans- och processordning (ram)0
ap.6Prövning av ansökan (ram)735 000
ap.7Organiserad sysselsättning m.m. (ram)901 615
ap.5Överprövning av utlännings- och medborgarskapsärenden m.m. (ram)141 000
ap.9Migrationsverket - Överprövning av utlänningsärenden (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.2Migrationsverket - Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet0
ap.8Migrationsverket - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 12:1

ap.1 Migrationsverket

 

ap.3 IT-verksamhet

 

ap.4 Omställningskostnader ny instans- och processordning

 

ap.5 Överprövning av utlännings- och medborgarskapsärenden m.m.

Från anslagsposten finansieras Migrationsverkets utgifter med anledning av införandet av en ny instans- och processordning.

ap.6 Prövning av ansökan

Från anslagsposten finansieras Migrationsverkets utgifter för personal och lokaler (exklusive bostäder för de asylsökande) samt övriga förvaltningsutgifter hänförliga till prövningsverksamheten.

Högst 1 500 000 kronor får användas för kompetensutvecklingsfrågor för utlandsmyndigheterna.

Från anslagsposten finansieras utgifter för investeringar, tillkommande infrastruktur och hårdvara som behövs för migrationsarbetet vid utlandsmyndigheterna.

Ansökningsavgifter erlagda vid Migrationsverket skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

ap.7 Organiserad sysselsättning m.m.

Från anslagsposten finansieras Migrationsverkets personal, lokaler, förvaltningskostnader och övriga kostnader för asylsökande hänförliga till organiserad sysselsättning och informationsinsatser samt förvarsverksamheten.

Högst 220 000 000 kronor inkl. avvecklingskostnader får användas för förvarsverksamhet exkl. transfereringar.

Från det under år 2005 uppförda anslaget 12:2 Mottagande av asylsökande negativa överföringsbeloppet skall 32 600 000 kronor föras till denna anslagspost.

12:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 312 000
ap.1Mottagande av asylsökande (ram)0
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)2 051 000
ap.3Bostäder för asylsökande (ram)261 000

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Mottagande av asylsökande

 

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Från anslaget finansieras utgifter för

· ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,

· ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,

· ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Från anslagsposten skall 50 000 000 kronor utbetalas som ersättning för kommunernas stödinsatser av förebyggande karaktär till asylsökande familjer med barn samt asylsökande ensamkommande barn.

ap.3 Bostäder för asylsökande

Från anslagsposten finansieras de asylsökandes boende dvs. lokaler, drift och utrustning.

Det överföringsbelopp som uppstår på anslaget 12:2 Mottagande av asylsökande för år 2005 och som avser utgifter för Migrationsverkets personal och dess lokaler kommer att föras till anslaget 12:1 Prövning av ansökan ap. 6 och 7 under år 2006.

12:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket279 374
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)7 080
ap.5Återvandringsbidrag (ram)1 400
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)257 416
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)11 678
ap.8Anhörigresor (ram)800
ap.9Internationellt utvecklingsarbete (ram)1 000
Disponeras av regeringen9 524
ap.1Internationell samverkan (ram)6 500
ap.3Återvandringsinsatser m.m. (ram)3 024
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet2 935
ap.2Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Internationell samverkan

Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Beslut om högst 50 000 kronor får fattas av Regeringskansliet.

ap.2 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset.

ap.3 Återvandringsinsatser m.m.

Från anslagsposten finansieras insatser som i första hand riktar sig till utlänningar bosatta i Sverige, vilka tidigare beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och som vill återvända till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när de inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

 • inhämtande och spridning av information till enskilda, organisationer och kommuner,

 • utbildningsinsatser och

 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Möjligheter till samarbete med svenska, utländska och internationella organisationer bör tillvaratas när detta bedöms lämpligt. Informations- och utbildningsinsatserna kan ske såväl i Sverige som i andra länder. I synnerhet utbildnings- och reintegreringsinsatserna bör göras i samverkan med Sida.

Från anslagsposten får även finansieras insatser avseende medborgare i Serbien och Montenegro som vill återvända dit efter det att deras tidsbegränsade uppehållstillstånd har upphört att gälla.

 

ap.5 Återvandringsbidrag

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 237 830 000 kronor först efter beslut av regeringen. Från anslagsposten finansieras schablonberäknade ersättningar till kommuner för mottagande av flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige samt för personer som skall tas emot i Sverige med stöd av överenskommelsen den 11 juni 1998 mellan den internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien och Sverige om överföring av personer som vittnar inför tribunalen och som behöver skydd eller för andra personer som överförs till Sverige för vidarebosättning i de fall Sverige ingår särskilda internationella överenskommelser om detta.

Efter särskilt beslut av regeringen får anslagsposten finansiera åtgärder för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

Från anslagsposten skall bekostas schablonersättningar enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för organiserat överförda flyktingar.

Löpande utbetalningar görs av Integrationsverket från anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Den sista bankdagen i juni 2006 och den sista bankdagen i december 2006 skall anslagsposten belastas genom att ett schabloniserat belopp utbetalas till Integrationsverket. Beloppet skall utgöras av antalet organiserat överförda personer multiplicerat med 139 900 kronor.

 

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 9 000 000 kronor först efter beslut av regeringen.

Från anslagsposten finansieras

· resor för flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,

· information och förberedande insatser inför överföringen, samt

· resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i åtgärder som syftar till sådan överföring.

Efter särskilt beslut av regeringen får anslagsposten finansiera åtgärder för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

I första hand skall åtgärderna avse skyddsbehövande m.fl. för vilka FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) presenterat förslag till överföring och där andra möjligheter är uttömda.

 

ap.8 Anhörigresor

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.9 Internationellt utvecklingsarbete

Från anslagsposten finansieras helt eller delvis Migrationsverkets kostnader för att kunna delta i bidragsfinansierade internationella samarbetsprojekt.

12:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket103 055
ap.2Migrationsverket (ram)103 055
Disponeras av regeringen0
ap.4Bitr i utlänningsn. - Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet200
ap.1Regeringskansliet (ram)200

Villkor för anslag 12:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för att bekosta offentligt biträde enligt utlänningslagen (1989:529).

Regeringskansliet skall till Rättshjälpsmyndigheten utbetala belopp motsvarande eventuella utgifter under år 2006 för offentligt biträde i utlänningsärenden.

ap.2 Migrationsverket

Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (1989:529).

12:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården144 000
ap.2Kriminalvården (ram)144 000
Disponeras av Migrationsverket57 202
ap.1Migrationsverket (ram)57 202
Disponeras av regeringen3 000
ap.3Utresor av- o utvis. - Regeringens disposition (ram)3 000

Villkor för anslag 12:7

ap.1 Migrationsverket

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket eller Utlänningsnämnden med stöd av utlänningslagen (1989:529) eller regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716), eller

 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften skall avse

 • resor, för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningen ut ur Sverige.

Högst 10 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

 

ap.2 Kriminalvården

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, Utlänningsnämnden eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen (1989:529) eller regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716) och där kostnaden avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,

 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från kriminalvården,

 • resor och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet, samt

 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

 

ap.3 Utresor av- o utvis. - Regeringens disposition

Från anslagsposten finansieras åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

12:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket30 218
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)30 218
Disponeras av regeringen0
ap.2EU-fin. Asylsökande - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 12:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från den europeiska flyktingfonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från den europeiska flyktingfonden skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 02 Bidrag från den europeiska flyktingfonden.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
12:1 Migrationsverket
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.54 2183 %0
ap.650 0003 %0
ap.752 4383 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
12:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.10Inget0
ap.261 530Inget0
ap.318 690Inget0
12:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.13053 %0
ap.20Inget0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.66 100Inget0
ap.72 3503 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.10Allt0
ap.23 187Allt0
ap.40Allt0
12:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.12 103Allt0
ap.24 023Allt0
ap.30Allt0
12:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1907Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
12:1 Migrationsverket
12:1 ap.112:1 ap.6100 %
12:1 ap.312:1 ap.6100 %
12:1 ap.412:1 ap.5100 %
12:2 Ersättningar och bostadskostnader
12:2 ap.112:2 ap.2100 %
12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
12:5 ap.412:6 ap.2100 %
12:7 Utresor för avvisade och utvisade
12:6 ap.312:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)60 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25148 134
2006-02-25148 134
2006-03-25148 134
2006-04-25148 134
2006-05-25148 134
2006-06-25148 134
2006-07-25148 134
2006-08-25148 134
2006-09-25148 134
2006-10-25148 134
2006-11-25148 134
2006-12-25148 141
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.5Överprövning av utlännings- och medborgarskapsärenden m.m.
12:1 ap.6Prövning av ansökan
12:1 ap.7Organiserad sysselsättning m.m.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras57 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som sökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket får med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) belasta anslaget 12:1 Migrationsverket för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler inom t.ex. Twinningprojekt och CARDS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrationsverket undantas från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 27 § Anslagsförordningen (1996:1189). Utbetalningar till asylsökande får ske från icke räntebelagt flöde även i de fall utbetalningen till en mindre del omfattar utgifter som belastar räntebelagt flöde. Korrigering mellan betalningsflödena skall i dessa fall ske genom betalning från räntebelagt flöde till statsverkets checkräkning.

På regeringens vägnar
Barbro Holmberg
Gun Enlund
Kopia till
Justitiedepartementet/IM, PO, KRIM, DOM
Utrikesdepartementet/RS,A-RED,PLAN
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret