Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2006-02-16
U2006/1006/SV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 25:15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
Riksdagen har beslutat om utg.omr. 16, anslaget 25:15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:15

Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet49 700
ap.1Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (ram)49 700

Villkor för anslag 25:15

ap.1 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet

För uppsökande verksamhet i lokala och regionala projekt samt till utbildning av förtroendevalda uppdrar regeringen åt Kammarkollegiet att utbetala 49,7 miljoner kronor fördelade enligt nedan till följande organisationer:

Företagarna 1 146 000 kronor

Handikappförbundens samarbetsorgan 6 638 000 kronor

Landsorganisationen i Sverige (LO) 26 182 000 kronor

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 2 554 000 kronor

Ledarna 679 000 kronor

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)

1 822 000 kronor

Sveriges fiskares riksförbund 281 000 kronor

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

10 398 000 kronor

Varje organisation skall senast den 1 mars 2007 lämna en rapport till Utbildnings- och kulturdepartementet om hur medlen använts och resultatet av detta. Redovisningen skall även omfatta en ekonomisk rapport över de olika verksamheter som har genomförts. Ej utnyttjade medel skall återbetalas senast den 31 december 2006 till Kammarkollegiet.

Vidare skall varje organisation senast den 1 oktober 2006 lämna uppgift till Utbildnings- och kulturdepartementet om antalet medlemmar samt antalet medlemmar som saknar treårig gymnasial utbildning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apÅrAnslagstyp
25:15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
ap.2ram
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Viveka Wetterberg
Kopia till
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Företagarna
Handikappförbundens samarbetsorgan
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Ledarna
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges fiskares riksförbund
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)