Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2006-02-02
UD2006/3540/EIM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 39:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet29 349
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)29 349

Villkor för anslag 39:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet skall, efter rekvistion, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsråd med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2006.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
39:6 Bidrag till standardiseringen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Kammarkollegiet har i detta beslut ändrats till att inte längre vara räntebärande:
39:6 ap.1Bidrag till standardiseringen
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Henrik Gorbow
Kopia till
UD/Plan
UD/A-Red
UD/RS
Fi/Ba
N/ITFoU
N/BS
N/ARM
JO/KO
M/KN
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Riksdagen/NU
Sveriges standardiseringsråd
SIS-Swedish Standards Institute
Svenska Elektriska Kommissionen
ITS-Informationstekniska Standardiseringen
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB