Finansdepartementet


Regeringsbeslut
24

2005-12-20
Fi2005/4964 (delvis)
Fi2005/6390 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 360 000
ap.1 Statliga kompetensöverföringsjobb (ram) 358 000
ap.2 Administration av statliga kompetensöverföringsjobb (ram) 2 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Statliga kompetensöverföringsjobb

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning av bidrag för lönekostnader för nyanställda i enlighet med förordningen (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter.

ap.2 Administration av statliga kompetensöverföringsjobb

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet för de administrativa merkostnader som uppkommer vid Kammarkollegiet till följd av uppdraget att hantera bidrag för lönekostnader för nyanställda i enlighet med förordningen (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter.

Utgiftsprognoser

Kammarkollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för båda anslagsposterna för åren 2006-2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb
ap.1 0 Allt 0
ap.2 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Anna Centerstig
Kopia till
Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, F
Finansdepartementet, SMS