Justitiedepartementet
Regeringsbeslut2

2006-01-26Domstolsverket
551 81 JÖNKÖPINGJu2005/5677/DOM


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Domstolsverket och övriga myndigheter inom domstolsväsendet, m.m.
Riksdagen har beslutat om domstolsväsendets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105, prop. 2004/05:100, utg.omr. 04, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303, prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för domstolsväsendet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Domstolsväsendets verksamhet under politikområdet Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetDömande verksamhetDömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet
Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Dömande verksamhet

Mål

Mål och ärenden skall handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

1.1.1 Mål 1 för verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

Brottmål, tvistemål och förvaltningsmål skall handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Tings- och hovrätter samt läns- och kammarrätter

Domstolsverket har i uppdrag att lämna förslag på hur verksamhetsmålen på kort och lång sikt bör vara utformade för att bli alltmer överskådliga och lättillämpade för domstolarna. Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2005. I avvaktan på redovisningen av uppdraget ändras inte de befintliga verksamhetsmålen.

Inriktningen för tings- och hovrätter samt läns- och kammarrätter är att genomströmningstiderna (medianåldern) generellt skall minska för samtliga målkategorier. Målbalanserna och målbalansernas åldersstruktur skall förbättras och på sikt återspegla genomströmningstiderna.

Med utgångspunkt från denna inriktning och domstolarnas faktiska balanssituation är målet för 2005 att den totala balansen och andelen balanserade mål äldre än sex respektive tolv månader sammanlagt inte bör överstiga de mål som anges i tabellen nedan.

Medianålder avgjorda mål (månader)

Total balans1

Balanserade mål äldre än sex månader2

Balanserade mål äldre än tolv månader3

Brottmål

Tingsrätt

2

35%

30%

15%

(exklusive notariemål)

Hovrätt

3

40%

20%

10%

Tvistemål

Tingsrätt

- FT-mål

2

25%

15%

5%

- Övriga tvistemål

4

65%

45%

25%

(exklusive familjemål)

Hovrätt

5

70%

45%

20%

Förvaltningsmål

Länsrätt

- Skattemål

6

65%

45%

25%

- Socialförsäkringsmål

5

55%

20%

5%

- Övriga mål4

-

25%

25%

5%

Kammarrätt

- Dispensfrågan i mål där

3

-

-

-

prövningstillstånd krävs

- Skattemål

6

125%

60%

40%

- Socialförsäkringsmål

4

55%

35%

15%

- Övriga mål4

-

40%

40%

25%

1 Antal balanserade mål per målkategori vid 2005 års utgång/genomsnittligt antal inkomna mål inom målkategorin under de tre senaste åren.

2 Antal balanserade mål inom målkategorin vid 2005 års utgång som är äldre än sex månader/totalt antal balanserade mål inom målkategorin vid 2005 års utgång.

3 Antal balanserade mål inom målkategorin vid 2005 års utgång som är äldre än tolv månader/totalt antal balanserade mål inom målkategorin vid 2005 års utgång.

4 I gruppen övriga mål ingår ett antal måltyper som skall tas upp till avgörande inom viss i lag angiven tid. Målen för gruppen övriga mål påverkar inte de handläggningstider som följer av lag.

Högsta domstolen och Regeringsrätten

Högsta domstolen och Regeringsrätten skall för år 2005 fastställa mål för de kategorier som anges nedan. Målen skall avse dels medianåldern för under året avgjorda mål, dels antalet balanserade mål som vid årets utgång är äldre än sex respektive tolv månader.

Högsta domstolen

- Dispensfrågan

- Tvistemål

- Brottmål

- Övriga mål

Regeringsrätten

- Dispensfrågan

- Skattemål

- Övriga mål


Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa:

- En samlad bedömning av arbetsläget per domstolskategori.

- Totala antalet inkomna och antalet avgjorda mål.

- Totala antalet balanserade mål, samt antalet balanserade mål äldre än sex respektive tolv månader.

- Antalet balanserade mål där förhållandena är sådana att målen inte kan avgöras förrän något har inträffat som står utanför domstolens kontroll.

- Resultatet i förhållande till verksamhetsmålen.

- Genomsnittsåldern för avgjorda mål.

- Andelen domstolar per domstolskategori som har uppnått de av regeringen fastställda målen.

- Överklagandefrekvenser och - såvitt avser hovrätterna och kammarrätterna - ändringsfrekvenser.

- Den genomsnittliga kostnaden av ett mål per domstolskategori.

- Styckkostnader för tvistemål (exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad) och brottmål (exklusive notariemål) i tingsrätt, tvistemål och brottmål i hovrätt samt skattemål, socialförsäkringsmål och övriga mål i länsrätt respektive kammarrätt.

- Åtgärder som vidtagits eller som planeras för att minska långa handläggningstider och stora målbalanser samt kommentera genomförda insatser.

Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys som beaktar domstolsväsendet i sin helhet men också förändringar i organisation och regelverk utanför domstolsväsendet som kan ha påverkat resultatet. Kommentarerna och förklaringarna skall beakta materiella och processuella förändringar, t.ex. nya måltyper av förturskaraktär, domstolens eller domstolskategorins arbetsbelastning och målstockens sammansättning med avseende på måltypernas karaktär, t.ex. stor andel förtursmål eller stor andel arbetskrävande mål.

Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.

Föreligger större skillnader i resultatet mellan olika domstolar inom samma domstolskategori skall Domstolsverket särskilt kommentera dessa skillnader.


1.1.2 Mål 2 för verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

Ärenden som handläggs vid allmän domstol, vid hyres- och arrendenämnd samt vid Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden skall handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa:

Domstolarna

- Antalet inkomna och antalet avgjorda domstolsärenden samt antalet domstolsärenden i balans.

Hyres- och arrendenämnderna

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden, antalet ärenden i balans samt genomströmningstid.

Rättshjälpsmyndigheten

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden, antalet ärenden i balans samt genomströmningstid.

- Under budgetåret behandlade återkravsärenden (antal och belopp).

- Andelen rättshjälpsärenden som överklagats till Rättshjälpsnämnden.

Rättshjälpsnämnden

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden, antalet ärenden i balans samt genomströmningstid.

- Andelen ärenden där nämnden gjort någon ändring.

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.Verksamhetsgren Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete

1.1.3 Mål för verksamhetsgren Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete

Domstolsverket skall med respekt för den grundläggande rollfördelningen mellan domstolarna, Domstolsverket och andra myndigheter

- skapa förutsättningar för domstolarna att uppfylla domstolsväsendets del av målet för politikområdet genom effektiv och ändamålsenlig resursfördelning,

- vara en drivande och stödjande kraft i reformarbetet,

- ta initiativ i frågor om förändringar avseende domstolarnas organisation och arbetsformer,

- arbeta för en ökad samverkan inom domstolsväsendet,

- arbeta för att öka samverkan mellan domstolar och andra myndigheter med bl.a. inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.


Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa:

- Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att domstolsverksamheten håller en hög kvalitet.

- Åtgärder som vidtagits för att förbättra underlaget för en effektiv resursfördelning.

- Åtgärder som vidtagits för att uppnå en bra uppföljning och analys av domstolarnas verksamhet.

- Åtgärder som vidtagits för att utveckla domstolarnas organisation samt process- och arbetsformer.

- Åtgärder som vidtagits för att öka samverkan inom domstolsväsendet.

- Åtgärder som vidtagits för att öka samverkan mellan domstolarna och polismyndigheter, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och kriminalvården med bl.a. inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Internationellt samarbete

Domstolsverket får delta i utvecklingssamarbete med andra länder och fredsfrämjande verksamheter under förutsättning att extern finansiering finns. Domstolsverket skall ha en samordnande roll av domstolsväsendets utvecklingssamarbete med andra länder och redovisa omfattningen och erfarenheterna av arbetet. Redovisningen skall omfatta antalet årsarbetskrafter som tagits i anspråk för verksamheten.

Domstolsverket skall redovisa antalet utländska studiebesök i svenska domstolar och i Domstolsverket samt antalet studiebesök som domstolarna och Domstolsverket har genomfört i andra länder.

Samordning av häktningsverksamhet

Domstolsverket och Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för samordning av häktningsverksamheten i enlighet med de förslag som lämnats i rapporten Samordning av häktesverksamhet (Ju2004/5958/DOM).

RIF-rådet

Domstolsverket redovisade i juni 2004 de åtgärder som vidtagits inom domstolsväsendet med anledning av den strategiska plan för samordning av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. Domstolsverket skall senast den 31 december 2005 redovisa och kommentera de åtgärder som därefter har vidtagits inom domstolsväsendet med anledning av den strategiska planen samt de åtgärder som återstår att uppfylla. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för domstolsväsendet. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.

24-timmarsmyndigheten

Domstolsverket skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla domstolsväsendet i riktning mot den s.k. 24-timmarsmyndigheten. Domstolsverket skall också redovisa hur man planerar att gå vidare med detta arbete, hur samverkan mellan domstolarna och Domstolsverket bedrivs samt om det finns några särskilda hinder för det fortsatta arbetet.

Utgiftsprognoser

Domstolsverket skall redovisa utgiftsprognoser för budgetåren 2005 - 2008 i Hermes för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 18 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Domstolsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens samt en god arbetsmiljö.

Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 och 2007 - 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras dels för olika personalkategorier, dels för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. I förekommande fall skall en uppdelning göras mellan anställda i domstolarna och anställda i Domstolsverket.

Domstolsverket skall särskilt redovisa:

Jämställdhet

- Antalet män respektive kvinnor som sökt chefsanställningar som utlysts under perioden den 1 januari till den 31 december 2005 och vilka åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor som är domare att söka chefsanställningar.

- Åtgärder som vidtagits för att strukturer och förhållningssätt inom domstolsväsendet skall bidra till att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor.

Mångfald

- Beskrivning och analys av åtgärder i enlighet med den upprättade kompetensstrategin i diskrimineringsfrågor som Domstolsverket överlämnade till regeringen den 14 november 2003 (Ju2003/8861/DOM).

- Andelen anställda inom domstolsväsendet som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är

- utrikes födda,

- inrikes födda med två utrikes födda föräldrar,

- inrikes födda med en utrikes född förälder,

fördelat på dessa kategorier.

Redovisningen skall vidare vara fördelad på yrkesgrupper (dömande personal, notarier, övriga).

- Antalet anställda inom domstolsväsendet som under året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

Mänskliga rättigheter

- En redovisning av på vilket sätt bestämmelser och intentioner i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, t.ex. den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen om barnets rättigheter har beaktats i utbildningsverksamheten.

- Åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om brott om människohandel för sexuella ändamål (trafficking).

Kompetensutveckling

- Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män i domstolsväsendet att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering.

- Insatser som gjorts i enlighet med den framtagna utbildningsplanen.

- Antalet anställda som haft utvecklingssamtal och åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att utvecklingssamtal skall erbjudas alla anställda.

- Åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett korrekt bemötande av brottsoffer i domstol, bl.a. kvinnor utsatta för olika former av sexualbrott.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits av myndigheterna inom domstolsväsendet för att främja en aktiv personalpolitik och god arbetsmiljö inklusive frågor om chefs- och ledarskapsutveckling och om etik.

- Vilka åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom domstolsväsendet och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera de som drabbats av ohälsa.

- Sjukfrånvaron och vilka åtgärder som har vidtagits för att minska den.

Säkerhet

- Domstolsverkets och domstolarnas åtgärder för att öka skyddet och säkerheten för de anställda och andra som besöker domstolarna.

- I vilken omfattning domstolarna under året beslutat om säkerhetskontroll enligt lagen (2001:180) om säkerhetskontroll i domstol samt de kostnader domstolarna haft i anledning härav.
1.4Uppdrag

1. Domstolsverket ges i uppdrag att, efter samråd med Sveriges advokatsamfund, göra en uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm (jfr Domstolsverkets promemoria Ny metod för beräkning av timkostnadsnorm, DV dnr 872-1999). I uppdraget ingår att lämna förslag på en ordning som leder till att förändringarna av timkostnadsnormen blir jämnare över tiden. En möjlig ordning skulle kunna vara att man inte bara beaktar innevarande års utan också de två föregående årens kostnadsutveckling. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2005.

2. Sedan den 1 april 2001 pågår ett försök med videokonferens i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domstolsverket har i februari 2004 redovisat en utvärdering av försöksverksamheten. Regeringen har ansett att det behövs ytterligare underlag för att bedöma om verksamheten bör permanentas och försöksverksamheten har därför förlängts att gälla till den 31 december 2006. Domstolsverket får i uppdrag att göra en fortsatt utvärdering av försöksverksamheten. Utvärderingen skall redovisas senast den 30 april 2006.

3. Mot bakgrund av målutvecklingen i fastighetsdomstolarna ges Domstolsverket i uppdrag att göra en översyn av fastighetsdomstolarnas verksamhet. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2005.

4. Domstolsverket skall redovisa och utvärdera hur Stockholms tingsrätt arbetat med förslagen i slutrapporten om Stockholms tingsrätts organisation och ledning m.m. (Ju2002/7970/DOM). Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2005.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

1. Enligt regleringsbrevet för 2003 skulle Domstolsverket utvärdera hur domstolarna arbetar med verksamhetsmålen i den egna verksamheten. Uppdraget redovisades i samband med årsredovisningen för 2003. Domstolsverket skall mot bakgrund av denna redovisning undersöka och lämna förslag till hur verksamhetsmålen på kort och lång sikt bör vara utformade för att - med beaktande av medborgarnas intressen - bli alltmer överskådliga och lättillämpade för domstolarna. Detta uppdrag skall - efter beviljad förlängning - redovisas senast den 1 maj 2005.

2. Domstolsverket skall utvärdera hur domstolsväsendet har påverkats av lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Ärendemängden och kostnaderna för domstolsväsendet skall redovisas. Även de problem domstolsväsendet har stött på vid tillämpningen skall redovisas. Vidare skall en analys av de förändringar som kan vara påkallade för domstolsväsendet redovisas. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2004.

3. Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten fått regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter. Ju2004/6170/KRIM

4. Den 20 september 2004 lades tingsrätterna i Strömstad och Uddevalla samman till en tingsrätt med kansliort i Uddevalla. Uppdraget att genomföra sammanläggningen skall slutredovisas senast den 30 april 2005. Ju2003/8990/DOM (delvis)

5. Den 4 oktober 2004 lades tingsrätterna i Trollhättan och Vänersborg samman till en tingsrätt med kansliort i Vänersborg. Uppdraget att genomföra sammanläggningen skall slutredovisas senast den 30 april 2005. Ju2003/8990/DOM (delvis)

6. Domstolsverket skall tillsammans med lagmannen i Kalmar tingsrätt vidta de åtgärder som krävs för att senast den 17 januari 2005 lägga samman tingsrätterna i Kalmar, Oskarshamn och Västervik till en tingsrätt med kansliort i Kalmar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2005. Ju2003/8990/DOM (delvis)

7. Domstolsverket skall tillsammans med lagmannen i Karlstads tingsrätt vidta de åtgärder som krävs för att senast den 7 februari 2005 lägga samman tingsrätterna i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Sunne till en tingsrätt med kansliort i Karlstad. En delredovisning av uppdraget har skett under år 2004 genom att Domstolsverket och lagmannen i Karlstads tingsrätt lämnat förslag på två tingsställen i Värmlands län (Ju2004/7533/DOM). Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 september 2005. Ju2003/8990/DOM

8. Domstolsverket skall tillsammans med lagmännen i Huddinge, Nacka, Solna, Stockholms och Södra Roslags tingsrätter vidta de åtgärder som krävs för att senast den 1 januari 2007 genomföra en rad förändringar av tingsrättsorganisationen i Stockholms län. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2007. Ju2004/2476/DOM

9. Domstolsverket har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag till närmare lokalisering av den nya tingsrätt som skall inrättas i Göteborg genom en sammanläggning av Mölndals tingsrätt samt delar av Göteborgs och Stenungsunds tingsrätter. Verket får även överväga lokaliseringen av övriga domstolar i Göteborgsregionen och i samband därmed överväga behovet av eventuella följdjusteringar av tingsrätternas domsagor. Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2005. Ju2004/10360/DOM

10. Domstolsverket skall tillsammans med lagmannen i Örebro tingsrätt vidta de åtgärder som krävs för att senast den 14 februari 2005 lägga samman tingsrätterna i Lindesberg och Örebro till en tingsrätt med kansliort Örebro. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2005. Ju2004/10670/DOM

11. Den 11 november 2004 fick Domstolsverket i uppdrag att förebereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden från och med den 1 januari 2006. Domstolsverket skall fortlöpande hålla regeringen underrättad om resultatet av sitt arbete. Senast den 1 maj 2005 skall Domstolsverket dels lämna förslag på organisationens närmare utformning, dels lämna förslag till budgetunderlag för åren 2006 - 2008. Senast den 1 november 2005 skall Domstolsverket lämna förslag till eventuella instruktionsändringar samt lämna underlag till regeringens verksamhetsmål. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars 2006. Ju2004/9859/DOM
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:5Domstolsväsendet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Domstolsverket4 133 698 tkr
4:5 ap.1Domstolarna m.m. (Ram)3 732 820 tkr
4:5 ap.2Domstolsverket (Ram)120 591 tkr
4:5 ap.4Vissa domstolsutgifter (Ram)234 287 tkr
4:5 ap.5Uppstartskostnader för ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsmål (Ram)46 000 tkr

Disponeras av regeringen98 282 tkr
4:5 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)24 282 tkr
4:5 ap.8Till regeringens disposition - Uppstartskostnader för ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsmål (Ram)74 000 tkr


Villkor
4:5 Domstolsväsendet m.m.

Anslaget disponeras av Domstolsverket. Efter beslut från Domstolsverket får medel på anslagspost 4 även disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

 4:5 ap.1 Domstolarna m.m.

Domstolsverket skall särskilt redovisa kostnaderna för Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden för år 2005.

Från anslagsposten får avräknas:

- utgifter för bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän, bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök på kriminalvårdsanstalter eller andra inrättningar av intresse för nämndemännens verksamhet.

- utgifter för Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens verksamhet samt arvoden åt ordföranden och ledamöterna i Rättshjälpsnämnden enligt särskilda regeringsbeslut.

- ersättning till Luftfartsstyrelsen för kostnader förenade med överflyttningen av inskrivningsverksamheten avseende inteckning i luftfartyg från Stockholms tingsrätt till Luftfartsstyrelsen. Ersättningen skall uppgå till 1 350 000 kronor.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.4:5 ap.2 Domstolsverket

Från anslagsposten får avräknas:

- utgifter för verksamheten i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och Notarienämnden och för arvoden åt ledamöter och ersättare i dessa nämnder,

- utgifter för tryckning av rättsfall,

- uppstartskostnader för internationellt utvecklingsarbete på rättsområdet,

- eventuella kvardröjande kostnader till följd av avvecklingen av de allmänna advokatbyråerna.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.4:5 ap.4 Vissa domstolsutgifter

Från anslagsposten får avräknas:

Utgifter för bevisning
Vittne
- 36 kap. 24 § rättegångsbalken
- 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
- 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Målsägande
- 37 kap. 3 § rättegångsbalken
- 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.

Sakkunnig
- 40 kap. 17 eller 19 § rättegångsbalken
- 24 eller 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Blodundersökning
- 3 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Övrigt
- 19 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
- 19 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Utgifter för parter
Misstänkt i brottmål
- 21 kap. 12 § rättegångsbalken
- 31 kap. 2 eller 8 § rättegångsbalken
- 18 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Vårdnadshavare
- 21 kap. 11 § rättegångsbalken
- 26 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträ-dare

Part och parts ställföreträdare
- 11 kap. 6 § rättegångsbalken
- 15 eller 23 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utgifter för tolk m.m.
Tolk
- 5 kap. 8 § rättegångsbalken
- 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
- 27 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Översättning
- 33 kap. 9 § rättegångsbalken
- utgift som skall betalas av staten för översättning från finska till svenska språket av handling som inges i mål eller ärende vid Haparanda och Gällivare tingsrätter samt vid Luleå tingsrätt i dess egenskap av fastighetsdomstol avseende mål från kommuner i Haparanda och Gällivare domsagor.

Utgifter för god man
God man
- 18 kap. 1 § äktenskapsbalken
- 20 kap. 2 b § föräldrabalken

Förvaltararvoden m.m. i konkurser
Konkursutgifter
- 6 kap. 10 § tredje stycket, 14 kap. 2 eller 3 § konkurslagen (1987:672)

Ersättning till likvidatorer och till bouppteckningsförrättare
Ersättning till likvidator där likvidatorn har förordnats av rätten och ersättning till den som förordnats att förrätta bouppteckning när den avlidne saknar anhöriga enligt förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till bouppteckningsförrättare och likvidator.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som har belastat anslaget 4:5 Domstolsväsendet m.m., anslagspost 4 Vissa domstolsutgifter m.m., skall redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.4:5 ap.5 Uppstartskostnader för ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsmål

Anslagsposten disponeras av Domstolsverket.

Medlen under denna anslagspost skall användas för uppstartskostnader för den nya instans- och processordningen för utlännings- och medborgarskapsmål.

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel betalas ut till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för flyttkostnader samt övriga nödvändiga kostnader som har ett direkt samband med att kammarrätten i Stockhom tar över rådets lokaler på Riddarholmen i Stockholm. Ersättningen till FAS får högst uppgå till 3 000 000 kronor.

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel betalas ut till Forskningsrådet för mijlö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) för flyttkostnader samt övriga nödvändiga kostnader som har ett direkt samband med att kammarrätten i Stockholm tar över rådets lokaler på Riddarholmen i Stockholm. Ersättning till FORMAS får högst uppgåt till 6 000 000 kronor.4:12Rättshjälpskostnader m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Domstolsverket1 081 532 tkr
4:12 ap.1Rättshjälp enligt rättshjälpslagen (Ram)146 195 tkr
4:12 ap.2Utgifter för offentligt försvar (Ram)735 500 tkr
4:12 ap.3Utgifter för offentligt biträde (Ram)73 500 tkr
4:12 ap.4Rådgivning (Ram)4 440 tkr
4:12 ap.5Utgifter för målsägandebiträde (Ram)110 900 tkr
4:12 ap.6Utgifter för särskild företrädare för barn (Ram)5 400 tkr
4:12 ap.7Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare (Ram)241 tkr
4:12 ap.8Diverse kostnader för rättsväsendet (Ram)5 356 tkr


Villkor
4:12 Rättshjälpskostnader m.m.

Anslaget disponeras av Domstolsverket. Efter beslut från Domstolsverket får medlen på anslagsposterna 1, 2, 5, 6 och 7 disponeras av de allmänna domstolarna, anslagsposterna 1 och 3 av de allmänna förvaltningsdomstolarna, anslagspost 1 av arrende- och hyresnämnderna, anslagspost 1, 3 och 4 av Rättshjälpsmyndigheten samt anslagspost 1 av Rättshjälpsnämnden.

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till följande: Regeringskansliet, Kriminalvårdsstyrelsen, Kriminalvårds-nämnden, övervakningsnämnderna, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen, Patentbesvärsrätten samt länsstyrelserna.

Anslaget finansierar även utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997). De utgifter som enligt regleringsbrevet för år 1997 skulle avräknas mot anslagspost 1 skall avräknas mot anslagspost 1 ovan och de utgifter som skulle av-räknas mot anslagspost 2 skall avräknas mot anslagspost 2 ovan, o.s.v.4:12 ap.1 Rättshjälp enligt rättshjälpslagen

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till biträden till den del ersättningen inte täcks av den rättshjälpsavgift som den rättssökande skall betala enligt 23 § rättshjälpslagen (1996:1619).

- Ersättning som avses i 16-18 §§ rättshjälpslagen.

- Statens utgifter som avses i 20 § rättshjälpslagen.

- Utbetalningar till de advokatbyråer med vilka Domstolsverket har tecknat avtal för den sociala mottagningsverksamheten.

- Ersättning för kostnader som inte kunnat täckas till följd av befrielse från utsökningsavgifter enligt 16 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnad redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.4:12 ap.2 Utgifter för offentligt försvar

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till offentlig försvarare.

- Ersättning till offentliga ombud.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för offentligt försvar redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.4:12 ap.3 Utgifter för offentligt biträde

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till offentligt biträde.

- Ersättning till tredje man för utredning enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Utgifter för offentligt biträde i utlänningsärenden belastar anslaget 12:5 Offentligt biträde i utlänningsärenden (utg.omr. 8 Invandrare och flyktingar).4:12 ap.4 Rådgivning

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning enligt 5 § rättshjälpslagen (1996:1619) till den som lämnat rådgivning mot nedsatt avgift.

- Ersättning för utgifter för tolk (översättare) i rådgivningsärenden enligt 5 § rättshjälpslagen.4:12 ap.5 Utgifter för målsägandebiträde

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till målsägandebiträde.

- Ersättning enligt 6 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för målsägandebiträde redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.4:12 ap.6 Utgifter för särskild företrädare för barn

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till särskild företrädare för barn.

- Ersättning enligt 12 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.4:12 ap.7 Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till bodelningsförrättare enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken.4:12 ap.8 Diverse kostnader för rättsväsendet

Från anslagsposten får avräknas ersättning för kostnader avseende översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom Centralmyndighetens ansvarsområde och som inte skall bäras av annan myndighet.

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel betalas ut till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:5 Domstolsväsendet m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:5 ap.10Allt547
4:5 ap.20Allt0
4:5 ap.40Allt0
4:5 ap.50Allt0
4:5 ap.30Allt24 282
4:5 ap.80Allt0

4:12 Rättshjälpskostnader m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:12 ap.113 972Allt0
4:12 ap.268 841Allt0
4:12 ap.37 312Allt0
4:12 ap.4494Allt0
4:12 ap.510 974Allt0
4:12 ap.6621Allt0
4:12 ap.746Allt0
4:12 ap.8535Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)740 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)388 372
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 19 Datum: 2004-12-22
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 860 411 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Domstolsväsendet m.m. 4:5 ap.1 och 4:5 ap.2.
Beslutsnr: 6 Datum: 2005-12-01
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -7 000 tkr den 2005-12-12. Beloppet avser anslaget Domstolsväsendet m.m. 4:5 ap.1 och 4:5 ap.2.
Beslutsnr: 2 Datum: 2006-01-26
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -547 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Domstolsväsendet m.m. 4:5 ap.1.
Utbetalningsdatum
2006-02-03-547
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Bidragsfinansierad verksamhet
Bidrag0015 000015 00015 000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter miljödomstolarna2537007 00007 0007 000
Ansökningsavgifter övriga domstolar25110033 000033 00033 000
Kungörandeavgifter25110012 000012 00012 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610021 000021 00021 000
Summa
0073 000073 00073 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende miljödomstolarna skall redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

Ansökningsavgifter avseende övriga domstolar skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) skall redovisas på inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Domstolsväsendet får ta emot bidrag från AMS för arbetsmarknads-åtgärder och från SIDA, EU och FN för finansiering av det internatio-nella samarbete som Domstolsverket och domstolarna deltar i.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Föreligger oenighet mellan en domstol och Domstolsverket om en ef-terträdare till en ordinarie domare skall anställas eller om en ny ordinarie domare skall anställas skall frågan överlämnas till regeringen för beslut.På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Jenny Fransson Björndal
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Regeringsrätten
kammarrätterna
länsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Kriminalvårdsstyrelsen
Kriminalvårdsnämnden
övervakningsnämnderna
Statskontoret
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Arbetsdomstolen
Luftfartsstyrelsen
Patentbesvärsrätten