Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringsbeslut26

2005-12-15Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMM2005/6439/E


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket inom utgiftsområde 21 Energi (rskr. 2004/05:120)
Riksdagen har beslutat om anslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 21, bet. 2004/05:NU3, rskr. 2004/05:120, prop. 2004/05:100, utg.omr. 21, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 21 Energi

35:8Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet317 230 tkr
35:8 ap.1Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket (Ram)317 230 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
35:8 ap.2 Regeringens disposition utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr


Villkor
35:8 ap.1 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcksverket (prop. 1999/2000:63).

Med stöd av 5 § lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling skall Kammarkollegiet utöver den ersättning som utgår för avställnings- och servicedrift avseende reaktor B1 till Sydkraft Kärnkraft AB betala ett schablonbelopp om 7 500 000 kronor per månad såsom förskotts-ersättning för avställnings- och servicedrift avseende reaktor B2.

Betalningen skall avse tiden från och med den 1 juni 2005 till den tidpunkt då staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB har träffat en slutlig överenskommelse om ersättning för avställnings- och servicedrift avseende reaktor B2, eller denna fastställts i annan ordning, dock längst till och med den 31 december 2005.

Betalningen skall erläggas månadsvis i efterskott och skall avräknas från den avställnings- och servicedriftsersättning som staten skall utge avseende reaktor B2 enligt en slutlig överenskommelse mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB, eller som fastställts i annan ordning.

Kammarkollegiet skall sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen skall lämnas framgår av avtalet och dess bilagor.

Kammarkollegiet skall utöver den ekonomiska förvaltningen av detta anslag ansvara för utfärdandet av det skuldebrev avseende ersättning för reaktor B2 som Vattenfall AB skall erhålla som likvid för avstådd ägarandel i RAB och som avräknas från utdelningen till ägaren staten under åren 2006-2009. Formerna för detta ersättningsförfarande framgår av Tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30 november 1999 med anledning av en förtida stängning av Barsebäck 2 mellan staten E.ON Sverige AB och Vattenfall AB.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 21 Energi

35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
35:8 ap.19 517Allt0
35:8 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
35:1035:8 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Erik Thornström
Kopia till

Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksdagen, näringsutskottet