Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2005-12-15Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 STOCKHOLMU2005/7757/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa:

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- magasinssituationen


Mål 2

Målet är att utveckla samlingarnas status och vetenskapliga aktualitet genom nyförvärv och vetenskaplig bearbetning.


Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka perspektiv, t.ex. geografiskt område och vetenskaplig aktualitet, som uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv, låneverksamhet samt registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till myndighetens insamlingspolicy.Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att ge människor vidgade perspektiv på naturmiljön, universums och jordens utveckling och deras förhållande till samhällsutveckling och människors villkor samt att stimulera till debatt. Arbetet skall bedrivas utifrån samlingsområdenas betydelse och kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa:

- utställningar,

- verksamheter för föreningar och övrig programverksamhet,

- populärvetenskapliga framställningar bl.a publikationer, föredrag m.m.


Mål 2

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Med fri entré skapas förutsättningar för ett icke-kommersiellt rum där allmänheten kan mötas, diskutera och fördjupa sina kunskaper om kulturarvet. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t ex genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Naturhistoriska riksmuseet skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas av myndigheten enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder. I publikredovisningen skall samband mellan antalet besökare till museets utställningar och Cosmonova göras tydligt.


Mål 3

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.Med fri entré skall myndigheten ytterligare utveckla sin pedagogiska och publika verksamhet.


Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att uppnå ökad kunskap inom det område myndigheten verkar. Naturhistoriska riksmuseet skall behålla och utveckla den kvalitet som utmärker myndighetens grundforskning och tillämpade forskning inom zoologi, botanik, paleontologi och geologi samt i studier av interaktionen mellan människan och naturen/miljön.


Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa

- hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med området. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått.

- användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt.

- i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har överförts till allmänheten och till den egna verksamheten samt till kultur-, och utbildningssektorerna.

Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår.


Mål 2

Målet är att myndigheten inom de biologiska områdena särskilt skall främja sådan forskning som utgör grund för kunskap om den biologiska mångfalden.


Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Naturhistoriska riksmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 respektive 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

2. Naturhistoriska riksmuseet skall återrapportera former för internationellt samarbete.

3. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2005 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

4. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa och kommentera resultatet av genomförda hyresförhandlingar med Statens fastighetsverk enligt regeringens beslut den 27 september 2001. Av redovisningen skall framgå huruvida de nya avtalen innehåller andra principer för kostnadsberäkningar och ansvarfördelning när det gäller drift och underhåll än de gamla avtalen. Naturhistoriska riksmuseet skall vidare redovisa konkreta exempel på hur regeringsbeslutets krav på ömsesidig öppenhet vid förhandlingarna har efterlevts.

5. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, sk. utställningsersättning. Naturhistoriska riksmuseet skall med bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

6. Målet är att Naturhistoriska riksmuseet som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall verka för

- museologisk och pedagogisk kunskap inom museiväsendet,

- samverkan med museer på regional respektive lokal nivå,

- rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

Naturhistoriska riksmuseet skall i samråd med Statens kulturråd och övriga ansvarsmuseer utvärdera den nuvarande ansvarsmuseirollen samt, utifrån resultatet av detta, komma med förslag på hur ansvarsmuseirollen skulle kunna utvecklas. En gemensam redovisning skall lämnas av Statens kulturråd till regeringen senast den 1 november 2005.

7. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa utvecklingen av fiskdatabasen (Fishbase) vid museet såväl vad gäller innehåll som användare.

8. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa utvecklingen av verksamheten inom det ekotoxikologiska området.

9. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan män och kvinnor, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Naturhistoriska riksmuseet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits,

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa sina erfarenheter av reformen med fri entré. Följande aspekter skall därvid behandlas.

- Förändringar i besökarnas antal och sammansättning med avseende på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, nya besöksgrupper, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Jämförelse skall göras med tidigare år,

- För att erhålla ett över tid enhetligt och analyserbart material över fri entréreformen skall Naturhistoriska riksmuseet, i nära samråd med övriga berörda museer, samarbeta i syfte att erhålla jämförbara mätmetoder och mätområden. Statens kulturråd skall tillhandahålla metodstöd i detta arbete.

- konsekvenser för pedagogisk och publik verksamhet, säkerhet, tillgänglighet och ev. förändringar i verksamhetens öppettider

- ekonomiska konsekvenser t.ex. kostnader för lokaler, bevakning, museipedagogiska insatser samt bortfall av entréintäkter,

- specificering av den avgiftsbelagda verksamheten, t.ex. eventuella avgiftsbelagda utställningar och annan liknande verksamhet,

- eventuell övrig påverkan på verksamheten.

Redovisningen skall lämnas till Statens kulturråd senast den 22 februari 2006. En delrapportering med redovisning av besöksutveckling och ekonomiska konsekvenser skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet och Statens kulturråd senast den 1 oktober 2005.

2. Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Naturhistoriska riksmuseet skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 dec 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.

Löpande rapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall till Statens kulturråd, utifrån reformen om fri entré på vissa statliga museer, senast den 5:e i varje månad lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet. Redovisningen avseende mars månad skall lämnas senast den 15 april 2005. Uppgifterna skall innehålla:

  • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året.

  • Förändring i besöksutvecklig jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entréreformen.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet148 885 tkr
28:28 ap.3Naturhistoriska riksmuseet (Ram)148 885 tkr


Villkor
28:28 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Av anslaget Centrala museer: Myndigheter har totalt 5 194 000 kronor ställts till regeringens disposition (28:28 ap.11). För Naturhistoriska riksmuseet motsvarar omdisponeringen 899 000 kronor.

- Omniteatern Cosmonova skall så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.

- Av anslagsposten skall 4 087 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- Av anslaget får 2 118 000 kronor användas för den globala fiskdatabasen FishBase.

- Anslagsposten får användas för viss del av lokalkostnaderna för omniteatern Cosmonova.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28 Centrala museer: Myndigheter

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)17 078
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 23 Datum: 2004-12-22
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 148 885 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Centrala museer: Myndigheter 28:28 ap.3.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0015 000015 00015 000
Offentligrättslig verksamhet
Cosmonova9 338-4 70022 00022 00004 638
Belopp angivna i tkr


Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2005 avser endast intäkterna.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Naturhistoriska riksmuseet skall ha fri entré till sina basutställningar. Naturhistoriska riksmuseet får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

- Naturhistoriska riksmuseets verksamhet vid omniteatern Cosmonova skall till största delen finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Naturhistoriska riksmuseet. Inkomsterna disponeras av Naturhistoriska riksmuseet.

- Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa besöksstatistik samt entré- och försäljningsintäkter i förhållande till kostnader för Cosmonovas verksamhet.

- Cosmonovas resultat av verksamheten skall särredovisas i Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning.

- Inkomster från Cosmonova avsedda att täcka centrala administrationskostnader skall tillföras anslagsposten 28:28.3 Naturhistoriska riksmuseet.

- Naturhistoriska riksmuseet har rätt att ta ut en årsavgift för ringmärkning av fåglar. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten inom ramen för full kostnadstäckning.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Naturhistoriska riksmuseet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras34 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen