Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutIII:3

2005-12-20Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLMU2005/9473/G


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens skolverk (Skolverket) och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtbildningsinspektion
Uppföljning
Utvärdering
Styrdokument
Barn- och ungdomsutbildningUtbildningsinspektion
Uppföljning
Utvärdering
Styrdokument
Vuxnas lärandeUtbildningsinspektion
Uppföljning
Utvärdering
Styrdokument1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Varje kommun och dess förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning, bl.a. det lokala kvalitetsarbetet samt

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen, t.ex. kostnader för tillsyn i enskilda ärenden.Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Utveckla uppföljningsinformationen så att jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter underlättas och internationella jämförelser möjliggörs. Vidare skall informationen vara tillgänglig för olika målgrupper.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet samt kvalitet och tillförlitlighet samt

 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att tydligare redovisa uppgifter efter kön, etnicitet och social bakgrund.Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan såväl olika huvudmän som verksamheter.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om sambanden mellan lokalt beslutade förutsättningar (resurser, organisation m.m.) och måluppfyllelse samt

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön, etnicitet och social bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och måluppfyllelse.Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla barnets, föräldrarnas och samhällets aktuella behov.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder.Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Varje kommun och alla skolor skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning, bl.a. insatser för att kunna bedöma skolornas arbete med att följa upp elevernas kunskapsutveckling i läsning och matematik, det lokala kvalitetsarbetet och arbetet med att utjämna könsrelaterade skillnader i studieresultat samt

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen, t.ex. kostnader för enskilda ärenden och fristående skolor.Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Utveckla uppföljningsinformationen så att jämförelser mellan olika huvudmän och skolor underlättas och internationella jämförelser möjliggörs. Vidare skall informationen vara tillgänglig för olika målgrupper.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet samt kvalitet och tillförlitlighet,

 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att tydligare redovisa uppgifter efter kön, etnicitet och social bakgrund samt

 • omfattning, kostnader och utvecklingsarbete för genomförande av de nationella proven.Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan olika huvudmän och skolor.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om sambanden mellan lokalt beslutade förutsättningar (resurser, organisation m.m.) och resultat samt

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön, etnicitet och social bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat.Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder.Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Varje kommun och dess insatser för att stödja vuxnas lärande skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning, bl.a. insatser för att kunna bedöma verksamheternas arbete med att följa upp de studerandes kunskapsutveckling och det lokala kvalitetsarbetet samt

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen, t.ex. kostnader för tillsyn i enskilda ärenden.Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Utveckla uppföljningsinformationen så att jämförelser mellan olika huvudmän och deras insatser för att stödja vuxnas lärande underlättas och internationella jämförelser möjliggörs. Vidare skall informationen vara tillgänglig för olika målgrupper.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet samt kvalitet och tillförlitlighet samt

 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att tydligare redovisa uppgifter efter kön, utbildningsbakgrund, etnicitet och social bakgrund.Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i resultat och måluppfyllelse.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om sambanden mellan lokalt beslutade förutsättningar (resurser, organisation m.m.) och resultat samt

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön, etnicitet, utbildningsbakgrund och social bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat.Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Senast den 1 november 2005 skall Skolverket redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Bedömningen skall rymma en fördjupad analys av områden som verket bedömer särskilt angelägna mot bakgrund av den uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion som genomförts sedan föregående samlade bedömning. Skolverket skall särskilt belysa följande områden: huvudmännens kvalitetsredovisningar utifrån hur de uppfyller kraven i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet samt kommuner/skolor med hög andel lärare utan pedagogisk utbildning. Skolverket skall vidare redovisa resultaten av fördjupade analyser avseende dels utbildningsvillkoren för barn och ungdomar i segregerade områden, dels barn och ungdomar som anländer till Sverige sent under grundskoletiden eller till individuella program i gymnasieskolan. Skolverket skall även lämna förslag till åtgärder.

Inom ramen för myndighetens sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till dess samlade verksamhetsområde, skall myndigheten i den samlade bedömningen även för varje verksamhetsområde redovisa erfarenheter och slutsatser kring villkoren för funktionshindrades utbildning.

2. Skolverket skall begära redogörelse av Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå och Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund över hur tilldelade medel från anslag 25:15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts och resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever. Redovisningen skall vidarebefordras för kännedom till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 28 februari 2006.

3. Skolverket skall begära redogörelser av styrelsen för Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 25:15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildningen, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts och resultatet av verksamheten samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever. Redovisningen skall vidarebefordras för kännedom till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 28 februari 2006.

4. Skolverket skall senast den 1 april 2006 rapportera utbildningsstatistik rörande de kompletterande utbildningarna.

5. Skolverket skall redovisa kostnader för administrationen av statsbidrag från anslag 25:7, 25:9, 25:10, 25:11, 25:12, 25:13, 25:15 samt 25:17 samt göra en bedömning av effektiviteten i myndighetens bidragshantering.

6. Skolverket skall se till att redovisning av det särskilda verksamhetsstödets användning (anslag 25:12) finns tillgänglig hos verket senast den 15 februari 2005. Skolverket skall utöver detta senast den 15 juni 2005 lämna en redovisning och bedömning till Utbildnings- och kulturdepartementet om kommunernas behov av verksamhetsstöd för nästkommande år.

7. Skolverket skall senast den 15 juni 2005 lämna en redovisning till Utbildnings- och kulturdepartementet av omfattningen av statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder för höstterminen 2004 och vårterminen 2005.

8. Skolverket skall särredovisa utgifterna under anslaget 25:13 uppdelat på bidrag till elever i utlandsskolor, bidrag till elever med distansundervisning, bidrag för kompletterande svenskundervisning, bidrag till elever vid en utländsk skola (internationell skola), lokalkostnadsbidrag och kostnader för lärare vid Europaskolorna.

9. Skolverket skall redovisa vilka insatser verket vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att målet för politiken för global utveckling uppnås. Redovisningen skall skickas till Utbildnings- och kulturdepartementet respektive Utrikesdepartementet senast den 15 december 2005. Biståndsfinansierade insatser skall ej redovisas.

10. Skolverket skall redovisa myndighetens insatser inom området utbildning för hållbar utveckling.

11. Skolverket skall arbeta i enlighet med de förslag till handikappolitiska etappmål som verket redovisat till regeringen i september 2002. I relevanta delar skall Skolverket samverka med Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet. Skolverket skall redovisa de insatser som genomförts under 2004 och 2005. Verket skall även analysera och kommentera uppfyllelsen av de mål som satts upp för 2005.

12. Mot bakgrund av att Skolverket har deltagit i Barnsäkerhetsdelegationens arbete skall verket redovisa hur man utvecklat barnsäkerhetsarbetet i sin verksamhet.

13. Skolverket skall redovisa sitt pågående arbete med internationella studier, t.ex. PISA 2006 och PIRLS 2006.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Skolverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjning i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Övrig återrapportering

Skolverket skall redovisa hur verket samverkat med Myndigheten för skolutveckling, särskilt insatser för att främja utvecklingen inom nationellt prioriterade områden, samt samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Kvalitetsarbete inom myndigheten skall redovisas. Av redovisningen skall framgå hur verket arbetat med att utveckla sambanden mellan olika verksamhetsgrenar och organisatoriska enheter.

Myndigheten skall redovisa åtgärder som vidtagits för att förbättra den interna styrningen och kontrollen av ekonomiadministrativa rutiner.

Skolverket skall redovisa verksamhet och resursåtgång enlig följande: utbildningsinspektion, uppföljning, utvärdering samt styrdokument. Skolverket skall även redovisa sin verksamhet, dess effekter och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande. Rapporteringen skall därutöver fördelas på verksamhets- respektive skolform, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer erforderligt. Med resursåtgång avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter. Skolverket skall särskilt redovisa hur stor del av budgeten som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning.

Skolverket skall redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001.

Skolverket skall redovisa myndighetens arbete med att integrera FN:s konvention om barnets rättigheter i sin verksamhet.
1.4Uppdrag
Årliga uppdrag

1. Den 1 augusti 2005 skall Skolverket bedöma de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, fördelat på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning samt särvux och sfi. Kostnaderna bör fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.

2. Skolverket skall vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

den 20 januari 2005 (för åren 2005-2006)

den 8 mars 2005 (för åren 2005-2006)

den 3 maj 2005 (för åren 2005-2006)

den 2 augusti 2005 (för åren 2005-2008)

den 1 november 2005 (för åren 2005-2008)

3. Enligt förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall Skolverket betala ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Förutom administration av utbetalningen ansvarar Skolverket för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjas. Uppföljningen skall årligen rapporteras i årsredovisningen. Utvärderingen skall slutredovisas senast den 1 april 2007.

4. Enligt regeringsbeslut den 13 december 2001 skall Skolverket ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av maxtaxan och kvalitetssäkring inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt följa upp de delar av reformen som avser förskoleverksamhet för barn till arbetslösa eller föräldralediga för vård av barn samt den allmänna förskolan. Uppdraget skall med början år 2003 redovisas årligen den 1 april. Slutredovisning skall lämnas den 1 april 2007.

5. Skolverket skall i samverkan med Högskoleverket och Statistiska centralbyrån senast den 1 juni varje år redovisa en samlad bedömning av tillgång och behov av lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Verket skall därvid särskilt uppmärksamma behovet av lärare i yrkesämnen. Skolverket skall även årligen följa upp och redovisa viktiga förändringar som inverkar på tillgången och behovet av lärare både på kort och på lång sikt. Verket skall därvid redovisa lärare med utländsk bakgrund. Redovisning skall även ske till Arbetsmarknadsstyrelsen.

Skolverket skall i samverkan med regionala organ sammanställa kommunernas personalförsörjningsprogram för lärare till förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Syftet är att förbättra bedömningen av dessa verksamheters rekryteringsbehov av lärare. Redovisningen skall innehålla en kartläggning på regional nivå och belysa kommunernas planer för rekrytering av lärare till verksamheterna. Kartläggningen skall innehålla en analys av vilka rekryteringsåtgärder som är verkningsfulla och förslag till åtgärder för att förbättra rekryteringen. Samråd skall ske med Svenska Kommunförbundet och Myndigheten för skolutveckling. Uppdraget skall redovisas senast den 15 september 2005.

6. Enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 skall Skolverket främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning. Uppdraget innebär förmedlande av stöd till arbetsplatsförlagd utbildning (APU) utomlands för gymnasieelever. Uppdragets skall redovisas i anslutning till årsredovisningen.

7. Enligt förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola skall Skolverket betala ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Förutom administration av utbetalningen ansvarar Skolverket för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjas. Uppföljningen skall årligen rapporteras.


Nya uppdrag

1. Skolverket skall göra en översyn av särskild undervisning på sjukhus. Översynen skall omfatta elever i grundskolan, fristående skolor samt i gymnasieskolan. Översynen skall leda till en analys av det pedagogiska arbetet och dess innehåll, omfattning och ändamålsenlighet. En delrapport innehållande preliminära resultat och eventuella förslag till författningsändringar skall lämnas senast den 30 november 2005. Uppdraget skall slutrapporteras senast den 28 februari 2006. Slutrapporten kan, där verket så finner lämpligt, även omfatta andra former av särskild undervisning.

2. Skolverket skall föreslå förändringar i uppföljningssystemet med syftet att anpassa den nationella uppföljningen av det offentliga skolväsendet för vuxna till den pågående reformeringen. En utgångspunkt för förslagen är att uppgiftsbördan för huvudmännen inte skall öka. Samråd skall ske med Myndigheten för skolutveckling samt Nationellt centrum för flexibelt lärande. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2005.

3. Regeringen avser att redovisa implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79). Skolverket skall, inom ramen för sitt sektorsansvar, göra en analys i syfte att belysa de faktorer inom skolsektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappspolitiska målen. Analysen skall lämnas till Socialdepartementet senast den 15 september 2005.

4. Skolverket skall göra en nationell uppföljning av den öppna förskolan. Uppföljningen bör innehålla en kartläggning av den öppna förskolan över tiden samt redovisa i vilka former verksamheten bedrivs. Dessutom bör uppföljningen innehålla kommunernas planer om verksamhetsförändringar inklusive motiv för eventuella och genomförda nedläggningar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2005.

5. Skolverket skall redovisa situationen i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal genom att belysa utvecklingen av utbildningsnivå och resultaten från för-, grund- och gymnasieskola. Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen och lämnas även till Justitiedepartementet.

6. Skolverket skall, inom sitt ansvarsområde, i relevanta delar följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende mål som anges i propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd (prop. 2004/05:2) bilaga 13. Skolverket skall i ett första skede, efter samråd med Ungdomsstyrelsen, identifiera möjliga indikatorer. Dessa skall, när så är lämpligt, belysa skillnader beroende på kön, etnicitet, kulturell eller socioekonomisk bakgrund, ålder och bostadsort. Redovisning av vilka indikatorer som identifieras skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet och Ungdomsstyrelsen senast den 1 juni 2005. Redovisning av uppföljningen skall lämnas i anslutning till årsredovisningen.

7. Skolverket skall, efter samråd med Statens folkhälsoinstitut, utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser av Skolverkets insatser inom det egna ansvarsområdet. Metoderna skall utgå från de folkhälsopolitiska målområdena 2, 3, 8 och 11. Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.

8. Skolverket bör bistå med analysmetoder och kompetensstöd inom ramen för sitt verksamhetsområde vid förfrågan från Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i dess arbete för ett samlat kunskaps- och metodutvecklingsarbete avseende de regionala tillväxtprogrammen under 2005.

9. Skolverket skall efter samråd med Ungdomsstyrelsen fr.o.m. den 1 juli 2005 följa upp dels hur kommunerna håller sig informerade om de ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte är sysselsatta, dels vilka individuella åtgärder som kommunerna erbjuder dessa ungdomar. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.


Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

1. Skolverket skall halvårsvis följa upp och redovisa omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning. Uppdraget skall avseende första halvåret kalenderåret innan redovisas senast den 15 januari och avseende andra halvåret kalenderåret innan senast den 15 maj för åren 2004- 2007.

2. Skolverket skall fullfölja det arbete som påbörjats med att utveckla en Internet-baserad portal för information och vägledning. Skolverket skall i detta arbete samråda med Arbetsmarknadsstyrelsen och Högskoleverket samt andra berörda aktörer. Skolverket skall också redovisa en långsiktig plan för hur denna IT-portal skall övergå till reguljär verksamhet. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för 2004 och slutrapporteras den 31 mars 2006.


Uppdrag givna i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

1. Regeringsbeslut den 11 december 2003 med uppdrag till Skolverket om allmänna råd för kvalitet i förskolan. Skolverket har redovisat val av kvalitetsområden för förskolan den 15 april 2004. Uppdraget i sin helhet skall redovisas till regeringen den 15 januari 2005.

2. Regeringsbeslut den 8 juli 2004 med uppdrag till Skolverket avseende kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Skolverket skall senast den 1 februari 2005 redovisa sina överväganden och förslag vad gäller eventuella ändringar i förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Skolverket skall senast den 1 maj 2005 redovisa uppdraget i övriga delar.

3. Regeringsbeslut den 26 augusti 2004 angående uppföljning och rapportering av vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Rapportering skall ske halvårsvis och lämnas till regeringen den 15 maj respektive 15 december 2005 samt den 15 maj 2006.

4. Regeringsbeslut den 2 september 2004 med uppdrag till Skolverket att förbereda de förändringar av gymnasieskolan som föreslås i propositionen Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140). Uppdraget bör, med de undantag som anges nedan, redovisas senast den 1 februari 2006.

Förslag till programmål, vilka ämnen som skall vara gemensamma på programmen, samt eventuella förändringar av nationella inriktningar bör redovisas senast den 3 oktober 2005. En uppföljning av systemet med s.k. frisökning bör redovisas senast den 1 december 2008.

5. Regeringsbeslut den 3 november 2004 angående kartläggning och analys av utbildningssituationen för de nationella minoriteterna. Skolverket skall senast den 1 november 2005 redovisa uppdraget.

6. Regeringsbeslut den 25 november med uppdrag till Skolverket att beskriva och utvärdera hur studie- och yrkesvägledning i det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna genomförs och organiseras i kommunerna. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1Statens skolverk (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk296 419 tkr
25:1 ap.1Statens skolverk (Ram)296 419 tkr

Disponeras av regeringen1 789 tkr
25:1 ap.2Statens skolverk - Regeringens disposition (Ram)1 789 tkr


Villkor
25:1 ap.1 Statens skolverk
Högst 5 300 000 kronor av anslagssparandet från 2004 får användas för uppdraget om nationella prov och diagnostiska stödmaterial (U2005/8381/G).


25:3Utveckling av skolväsende och barnomsorg (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk55 000 tkr
25:3 ap.3Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens Skolverk (Ram)55 000 tkr


Villkor
25:3 ap.3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens Skolverk

Av anslagssparandet får 3 000 000 kronor disponeras av myndigheten år 2005.

Medel får användas till:

- utveckling av nationella prov,

- internationella studier,

- utveckling av Statens skolverks databas SIRIS,

- kostnaderna för nationella experter,

- stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige,

- arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever i enlighet med regeringsbeslut från den 15 november 2001.

200 000 kronor betalas efter rekvisition till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för fördelning till dem som väljs ut att lämna in en fullständig projektansökan i 2005 års ansökningsomgång inom EU-programmet Leonardo da Vinci samt för insatser som syftar till att ta tillvara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.25:7Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk174 000 tkr
25:7 ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (Ram)174 000 tkr

Disponeras av regeringen1 688 tkr
25:7 ap.3Särskilda insatser på skolområdet - Regeringens disposition (Ram)1 688 tkr


Villkor
25:7 ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten skall användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever samt för ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och Örebro kommun om utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade samt dövblinda elever. Antalet elevplatser skall för vårterminen 2005 och höstterminen 2005 anses utgöra för respektive kommun vad som anges nedan.

Antal elevplatser vårterminen 2005

Tilläggsbidrag (kr)

Göteborgs kommun

43

12 321 000

Kristianstads kommun

46

13 180 000

Stockholms kommun

53

15 186 000

Umeå kommun

27

8 428 000

Örebro kommun

418

96 107 000


Medlen skall utbetalas till respektive kommuner under månaderna februari och november 2005 med hälften av bidraget vid varje tillfälle. Därutöver skall 1 145 000 kronor utbetalas till Stockholms kommun i december 2005 med anledning av ett utökat elevantal under hösten.

Från anslagsposten skall vidare till Örebro kommun betalas 3 100 000 kronor som extra resurser bidragsåret 2005 till stöd för dövblinda elevers gymnasieutbildning samt bidrag enligt 9 § avtalet den 20 december 2001 mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet. Skolverket skall betala ut bidraget under februari månad 2005.

Från anslagsposten skall även betalas ersättning till dels landstinget Sörmland, dels Örebro kommun enligt avtal mellan staten och respektive landsting/kommun. Utbetalning skall ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten skall även betalas statsbidrag enligt förordning (SKOLFS 2002:21) om statsbidrag till vissa elever vid Salbohedskolan. Bidragets storlek skall för vardera vårterminen respektive höstterminen 2005 vara 101 200 kronor för varje elev.25:9Maxtaxa i barnomsorgen m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk3 660 000 tkr
25:9 ap.1Maxtaxa i barnomsorgen m.m. (Ram)3 660 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
25:9 ap.2Maxtaxa - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
25:9 ap.1 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa. Skolverket får disponera högst 2 400 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.25:10Bidrag till personalförstärkningar i förskola (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk1 000 000 tkr
25:10 ap.1Bidrag till personalförstärkningar i förskola (Ram)1 000 000 tkr


Villkor
25:10 ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i förskola

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola.

Skolverket får disponera högst 1 800 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.25:11Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk1 500 000 tkr
25:11 ap.1Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (Ram)1 500 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
25:11 ap.2Personalförstärkn. skola - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
25:11 ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem.

Bidrag för bidragsåret 2005/06 skall betalas ut i september och i december 2005.

Skolverket får disponera högst 2 000 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.25:12Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk132 721 tkr
25:12 ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (Ram)23 491 tkr
25:12 ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (Ram)109 230 tkr

Disponeras av regeringen801 tkr
25:12 ap.3Bidrag motsv. gru/gy - Regeringens disposition (Ram)801 tkr


Villkor
25:12 ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket skall göra följande utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning skall ske under månaderna februari och september 2005 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Hammarö kommun för utbildning i sågverksteknik

495 000 kr

Jönköpings kommun för utbildning i gjuteriteknik

374 000 kr

Markaryds kommun för utbildning i pappers- och pappersmasseteknik

374 000 kr

Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik

374 000 kr

Nybro kommun för utbildning i glasblåsning

1 665 000 kr

Krokoms kommun för utbildning i körning med häst

1 961 000 kr

Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare

7 648 000 krSärskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2005 utgöra 1 000 000 kronor i grundbidrag och 20 000 kronor i bidrag per elev.25:12 ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Medlen under anslagsposten skall användas till följande ändamål:

1. Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

2. Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2005 utgöra 65 600 kronor respektive 46 800 kronor per årselevplats.

3. Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i nämnda bestämmelser skall för vår- och höstterminerna 2005 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning.

4. Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

5. Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och enligt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal skall för bidragsåret 2005 utgöra beträffande 4 § 65 400 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Preparand- och introduktionsutbildning för utlandssvensk elev skall därvid anses tillhöra samhällsvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal skall för bidragsåret 2005 utgöra 46 800 kronor, respektive 12 800 kronor per elev i gymnasieutbildning och 10 100 kronor per elev i grundskoleutbildning.

6. Statsbidrag enligt förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor.

7. Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2005 utgöra 32 800 kronor per termin och elev.

Skolverket får vidare, efter rekvisition, betala ut statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö, med högst 1 320 000 kronor. Internatgården Sundsgården skall senast den 1 oktober 2005 till Utbildnings- och kulturdepartementet och Skolverket lämna en redogörelse för verksamheten läsåret 2004/05 och för planerad verksamhet 2005/06 samt lämna en prognos för kostnader och intäkter budgetåret 2006.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1 Statens skolverk

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:1 ap.10Allt0
25:1 ap.20Allt1 789

25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:3 ap.303 000 tkr0

25:7 Särskilda insatser på skolområdet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:7 ap.20Allt0
25:7 ap.30Allt1 688

25:9 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:9 ap.10Allt0
25:9 ap.20Allt0

25:10 Bidrag till personalförstärkningar i förskola

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:10 ap.10Allt0

25:11 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:11 ap.10Allt0
25:11 ap.20Inget0

25:12 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:12 ap.10Allt0
25:12 ap.23 982Allt0
25:12 ap.30Allt8012.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:7 ap.125:7 ap.3100 %
25:7 ap.225:7 ap.3100 %
25:925:9 ap.2100 %
25:1025:11 ap.2100 %
25:11 ap.125:12 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)33 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 30 Datum: 2004-12-16
Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 351 419 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Utveckling av skolväsende och barnomsorg 25:3 ap.3 och anslaget Statens skolverk 25:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ibrahim Baylan
Maria Palm
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Regeringens förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Revisionskontoret vid regeringskansliet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Stockholms kommun