Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
3

2005-12-20
SB2005/11258 delvis
Expertgruppen för EU-frågor
Universitetsvägen 10F plan 6
106 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Expertgruppen för EU-frågor
Riksdagen har beslutat om Expertgruppen för EU-frågors verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:63).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Expertgruppen för EU-frågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Anslag som inte ingår i något politikområde

Mål

Expertgruppen för EU-frågors verksamhet regleras av förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor.

Av förordningen framgår att Expertgruppen för EU-frågor skall bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Expertgruppen skall särskilt

  1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,

  2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

  3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt

  4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Återrapportering

Expertgruppen för EU-frågor skall, mot bakgrund av vad som angivits ovan, rapportera till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Häri skall ingå en generell beskrivning av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna 1 - 4 som angivits ovan.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:7 Expertgruppen för EU-frågor (Ramanslag)
Disponeras av Expertgruppen för EU-frågor 13 049
ap.1 Exp.grupp. EU-frågor - Expertgruppen för EU-frågor (ram) 13 049

Villkor för anslag 90:7

ap.1 Exp.grupp. EU-frågor - Expertgruppen för EU-frågor

Expertgruppen för EU-frågor skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
90:7 Expertgruppen för EU-frågor
ap.1 392 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
90:7 Expertgruppen för EU-frågor
90:7 ap.1 2 500 2008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expertgruppen för EU-frågor får under 2006 besluta om åtaganden för forskningsverksamhet som innebär utgifter på högst 2 500 000 kronor under 2007 - 2009. Beloppen i kolumnerna "infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 1 305
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Expertgruppen för EU-frågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 087
2006-02-25 1 087
2006-03-25 1 087
2006-04-25 1 087
2006-05-25 1 087
2006-06-25 1 087
2006-07-25 1 087
2006-08-25 1 087
2006-09-25 1 087
2006-10-25 1 087
2006-11-25 1 087
2006-12-25 1 092
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Expertgruppen för EU-frågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
90:7 ap.1 Exp.grupp. EU-frågor - Expertgruppen för EU-frågor
På regeringens vägnar
Bosse Ringholm
Christina Weihe
Kopia till
Finansdepartementet
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket